0111-KDIB3-2.4012.686.2022.2.KK - Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby przedsięwzięć realizowanych przez miasto w związku z projektem

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.686.2022.2.KK Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby przedsięwzięć realizowanych przez miasto w związku z projektem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 21 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby przedsięwzięć realizowanych przez Miasto w związku z projektem "...".

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 września 2022 r. (data wpływu 22 września 2022 r.). oraz - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 24 listopada 2022 r. (wpływ 25 listopada 2022 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Opis zaistniałego stanu faktycznego

Gmina (Miasto C.) jest czynnym podatnikiem VAT, objętym centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług z gminnymi jednostkami budżetowymi.

W dniu 11 kwietnia 2022 r. Miasto zawarło umowę w sprawie projektu pod nazwą: "..." finansowanego ze środków (...) 2014-2021. Stronami umowy są: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Operatora Programu dla Programu "Rozwój Lokalny" oraz Miasto, będące Beneficjentem. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron związane z realizacją projektu w zakresie warunków wsparcia, sprawozdawczości, monitoringu i audytu oraz w zakresie zarządzania projektem, w tym zarządzania finansowego. Operator Programu przekazuje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację ww. projektu. Projekt realizowany jest w terminie od (...) r. do (...) r.

W umowie w sprawie projektu wskazano cele i efekty jego realizacji.

Celem projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców, turystów i użytkowników (w tym grup defaworyzowanych), w szczególności uruchomienie aktywnej polityki środowiskowej, partycypacyjnej i społecznej, która wpisuje się w ożywienie gospodarcze miasta oparte o aktywność mieszkańców, kreatywność i przywiązanie do tradycji.

Efektem realizacji projektu będzie: poprawa jakości życia oraz wizerunku miasta; ożywienie centrum miasta przy wykorzystaniu zasobów endogenicznych; rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencyjności miasta; utworzenie mechanizmów adaptujących miasto do zmian klimatycznych; poprawa jakości powietrza poprzez aktywną politykę zwiększenia powierzchni zielonych i wzmacnianie znaczenia OZE; ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła; wytworzenie stref spędzania czasu na wolnym powietrzu; poprawa jakość życia i estetyki miasta; wzmocnienie walorów rekreacyjnych i turystycznych miasta; upowszechnienie idei gospodarki obiegu zamkniętego; wzrost dostępności i udostępnienie zasobów miasta poprzez dostosowanie do potrzeb i oczekiwań mieszkańców; ograniczenie barier architektonicznych, urbanistycznych, cyfrowych miasta; włączenie społeczności lokalnej w planowanie, wspólne projektowanie i docelowo współzarządzanie przestrzenią publiczną miasta; zwiększenie wykorzystania walorów i atrakcyjności turystycznej miasta; poprawa mobilności mieszkańców; wzmocnienie mechanizmów partycypacji społecznej w procesie zarządzania miastem a także wzrost kompetencji pracowników zatrudnionych w Mieście realizowany m.in. za pomocą cyklu szkoleń, wizyt studyjnych oraz programu stażowego; efektywniejsze wykorzystanie energii; realizacja zadań publicznych z zastosowaniem potencjału sektora publicznego poprzez wykorzystanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Warunki finansowe umowy określają m.in., że:

1. Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą (...) PLN (słownie: (...)).

2. Operator Programu przekaże kwotę dofinansowania projektu ze środków udostępnionych przez (...) oraz ze środków budżetu państwa w wysokości nieprzekraczającej kwoty (...) EUR (słownie: (...)), które w przeliczeniu przy wykorzystaniu średniego kursu NBP z dnia (...) r. wynosi (...) PLN (słownie: (...)).

3. Poziom dofinansowania nie przekroczy 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych realizacji projektu, określonych w ust. 1.

4. Dofinansowanie jest w (...)% współfinansowane ze środków (...) 2014-2021 oraz w (...)% z budżetu państwa.

Zgodnie z ww. umową projekt jest wdrażany w partnerstwie na podstawie Umowy Partnerstwa pomiędzy Gminą (Miastem C.) a Z. Umowa Partnerstwa została zawarta (...) roku.

Z. jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów, tj.

Miasta oraz województwa (...), działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

- umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury zawartej dnia (...) roku pomiędzy Miastem oraz województwem,

- statutu.

Z. nie jest objęty centralizacją podatku od towarów i usług, jest odrębnym od Miasta podatnikiem podatku o NIP: (...).

Umowa Partnerstwa określa zakres i formę udziału Z. w projekcie "...", sposób przekazywania dofinansowania udzielonego Z. oraz prawa i obowiązki Miasta i Z. w zakresie realizacji wybranych przedsięwzięć projektu. Obowiązkiem Z. jest m.in. realizacja zadań w wybranych przedsięwzięciach projektu. W tym celu Gmina (Miasto) udzieli Z. dotacji celowej w łącznej kwocie (...) zł w latach (...) na ich realizację w oparciu o zawartą z Z. umowę z dnia (...) roku na podstawie art. 250 ustawy o finansach publicznych oraz art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz uchwał Rady Miejskiej dotyczących budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

Z. będzie nabywał towary/usługi do realizacji wybranych przedsięwzięć, do których został zobowiązany w Umowie Partnerstwa i finansował je ze środków dotacji celowej przekazanej przez Gminę (Miasto).

Zgodnie z Umową Partnerstwa Z. zobowiązał się uzyskać indywidualną interpretację w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją wybranych przedsięwzięć projektu, tj. prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W ramach projektu "..." realizowane są przedsięwzięcia (oznaczono nr od 1 do 16):

1.

(...) - przedsięwzięcie realizowane przez Z. na podstawie Umowy Partnerstwa.

2.

(...) (inwestycyjne i nieinwestycyjne).

W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące zadania:

a)

opracowanie dokumentacji projektowej (nieinwestycyjne),

b)

wykonanie prac związanych odbudową/przebudową ścieżek, schodów oraz mostku w rezerwatach znajdujących się na terenie miasta (inwestycyjne),

c)

uporządkowanie spływu wód deszczowych w ul. (...) (inwestycyjne),

d)

zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz innych prac ingerujących w szatę roślinną (inwestycyjne),

e)

organizacja ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej (zadanie inwestycyjne)

f)

przygotowanie i wydanie dedykowanego przewodnika w wersji drukowanej oraz elektronicznej wraz z aplikacją mobilną (zadanie nieinwestycyjne),

g)

promocję przedsięwzięcia - tablice (nieinwestycyjne)

Zadania realizowane są przez Urząd Miejski we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, czyli Miasto objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT. Realizowane są jako zadania własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 12 i 18 ustawy o samorządzie gminnym.

3. (...) (inwestycyjne i nieinwestycyjne).

W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące zadania:

a)

opracowanie koncepcji programowej "..." - koncepcja obejmować będzie cały teren śródmieścia i wskazywać ona będzie propozycje zmian przestrzeni publicznej w zakresie zieleni, w tym wskazane zostaną lokalizacje nowych terenów zieleni, jak również tereny zieleni wymagające interwencji (wzmocnienie funkcji, przebudowa); zgodnie z założeniami koncepcja ma być przedstawiona do konsultacji społecznych, programowej "..." (nieinwestycyjne),

b)

związane z utworzeniem ścieżek, chodników, instalacji elektrycznych, latarni w śródmieściu (...) (inwestycyjne),

c)

zakup i montaż elementów małej architektury i infrastruktury rekreacyjno-sportowej (inwestycyjne),

d)

utworzenie nowych terenów zielonych lub polepszenie już istniejących - na tym etapie wstępnie wytypowano dwie lokalizacje: teren przy budynku (...) (nowy teren zieleni ogólnodostępnej) i Park przy (...) (modernizacja, wzmocnienie funkcji, rozbudowa) - zadanie inwestycyjne,

e)

zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz wykonanie nasadzeń nowych drzew, kwiatów i krzewów - zadanie inwestycyjne,

f)

promocję przedsięwzięcia - tablice (nieinwestycyjne).

Zadania realizowane są przez Urząd Miejski we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, czyli Miasto objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT. Realizowane są jako zadania własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 12 i 18 ustawy o samorządzie gminnym.

4. (...) (nieinwestycyjne)

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i edukacyjnych oraz zorganizowanie punktu wymiany rzeczy. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne oraz eko-piknik na Rynku w (...). Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski obsługujący Gminę (Miasto) jako zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 5 i 8 ustawy o samorządzie gminnym.

5.

(...) - przedsięwzięcie realizowane przez Z. na podstawie Umowy Partnerstwa.

6.

(...) (inwestycyjne). Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

W ramach przedsięwzięcia planowany jest do wykonania następujący zakres prac:

a)

remont nawierzchni chodników i ścieżek,

b)

budowa (...) placów zabaw,

c)

zakup i montaż ławek, stolików, koszy na śmieci,

d)

pielęgnacja drzew, sadzenie kwiatów i krzewów,

e)

budowa (...) małych zbiorników retencyjnych.

Zadania realizowane są przez Urząd Miejski we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, czyli Miasto objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT. Realizowane są jako zadania własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 10, 12 ustawy o samorządzie gminnym.

7. (...) (inwestycyjne). Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Planowany do wykonania następujący zakres prac:

a)

remont nawierzchni chodników i ścieżek,

b)

budowa (...) placu zabaw,

c)

zakup i montaż ławek, stolików, koszy na śmieci,

d)

pielęgnacja drzew, sadzenie kwiatów i krzewów,

e)

budowa farmy fotowoltaicznej,

f)

budowa systemu retencjonowania wody deszczowej wraz ze zbiornikiem.

Zakłada się, iż wytwarzana przez farmę fotowoltaiczną energia będzie pokrywać zapotrzebowanie Miasta, czyli Urzędu obsługującego Gminę oraz jej jednostek budżetowych objętych centralizacją. Na dzień dzisiejszy nie jest znana moc tej instalacji oraz czy część energii będzie mogła być odsprzedawana.

Zadania realizowane są przez Urząd Miejski we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, czyli Miasto objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT. Realizowane są jako zadania własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 10, 12 ustawy o samorządzie gminnym.

8. (...) (inwestycyjne). Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Planowany do wykonania następujący zakres prac:

a)

remont nawierzchni chodników i ścieżek,

b)

budowa (...) placu zabaw,

c)

zakup i montaż ławek, stolików, koszy na śmieci,

d)

pielęgnacja drzew, sadzenie kwiatów i krzewów,

e)

nasadzenia (...) drzew owocowych,

f)

budowa (...) małych zbiorników retencyjnych.

Zadania realizowane są przez Urząd Miejski we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, czyli Miasto objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT. Realizowane są jako zadania własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 10, 12 ustawy o samorządzie gminnym.

9. (...) (nieinwestycyjne).

Planowane jest wykonanie (przeprowadzenie):

a)

koncepcji programowej,

b)

szczegółowego projektu wykonawczego służących do realizacji działań opisanych w pkt 6, 7 i 8,

c)

konsultacji społecznych,

d)

promocji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie bezpośrednio związane z przedsięwzięciami opisanymi powyżej w punktach 6, 7, 8. Zadania realizowane są przez Urząd Miejski we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, czyli Miasto objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT.

10.

(...) (inwestycyjne i nieinwestycyjne). Planowany do wykonania następujący zakres prac:

a)

zakup kamery obrotowej na tarasie widokowym (...) (zadanie Z. - nieinwestycyjne),

b)

wykonanie projektów budowlanych chodników i ścieżek wraz z konsultacjami (inwestycyjne),

c)

oznaczenie ścieżek zwiedzania dla osób ze specjalnymi potrzebami (nieinwestycyjne),

d)

wykonanie projektu makiety historycznej (...) wraz z uzgodnieniami (zadanie Z. - nieinwestycyjne),

e)

wykonanie makiety historycznej (...) (zadanie Z. - inwestycyjne),

f)

wykonanie chodników oraz ścieżki.

Zadania częściowo realizowane przez Miasto i częściowo przez Z. (instytucję kultury nie objętą centralizacją rozliczeń z Miastem). Realizowane są jako zadania własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o samorządzie gminnym.

11.

(...) - przedsięwzięcie w całości realizowane przez Z. na podstawie Umowy Partnerstwa.

12.

(...)

Celem przedsięwzięcia jest nabycie umiejętności przez pracowników Miasta w zakresie przygotowania i przeprowadzania procesu partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie. W ramach przedsięwzięcia planowane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników (szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i finansowane w całości ze środków publicznych). Ostatnim elementem będzie przeprowadzenie procesu wyboru partnera prywatnego dla wybranego projektu (na ten moment najbardziej promowanym zadaniem jest budowa parkingu wielopoziomowego w śródmieściu). Na ten moment nie jest znane zadanie, które będzie potencjalnie realizowane w formule (...). Zaznaczyć należy, iż projekt - "..." nie dotyczy fazy realizacji zadania oraz jego utrzymania, a jedynie wsparcie szkoleniowo-doradcze. Przedsięwzięcie to ma charakter nieinwestycyjny i jest realizowane przez Urząd Miejski obsługujący Gminę (Miasto), czyli scentralizowanego podatnika VAT. Realizowane jest w celu możliwości późniejszej realizacji zadań gminy w formule (...).

13. (...). Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski obsługujący Gminę (Miasto), czyli scentralizowanego podatnika VAT

Realizowane jest jako zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy o samorządzie gminnym.

14. (...)

Przedsięwzięcie przewiduje podjęcie następujących działań:

- wyznaczenie (...) zespołów pracowników do wyjazdów w wybranych obszarach działania gmin,

- wytypowanie (...) gmin w oparciu o badania prowadzone w ramach udziału Urzędu Miejskiego w przedsięwzięciu "..." realizowanego przez (...) Związek Gmin i Powiatów, jako kontynuacja projektu "...",

- nawiązanie współpracy z wytypowanymi gminami w celu zorganizowania wyjazdów studyjnych,

- organizacja wyjazdów studyjnych,

- przeprowadzenie wyjazdów studyjnych (transport, wyżywienie, koszty delegacji, wynagrodzenie eksperta, koszty materiałów szkoleniowych),

- opracowanie raportów w wyjazdów studyjnych,

- analiza możliwości zastosowania "..." w badanych obszarach w Urzędzie Miejskim, obsługującego Miasto,

- wdrożenie dobrych praktyk w badanych obszarach w Urzędzie Miejskim,

- podsumowanie przedsięwzięcia (na tym etapie trudno określić jakiego rodzaju to będą koszty, mogą tu być koszty usług, zakup programów lub wyposażenia).

Wymiana doświadczeń nastąpi w trzech obszarach:

- system gospodarki odpadami komunalnymi,

- gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym,

- system zamówień publicznych z wykorzystaniem dywersyfikacji zleceń usług przygotowania i przeprowadzenia postępowań zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Miejski obsługujący Gminę (Miasto), czyli scentralizowanego podatnika VAT. Realizacja przedsięwzięcia poprzez poszukiwanie dobrych praktyk, rozwiązań, wymianę doświadczeń pomiędzy wytypowanymi jednostkami samorządu terytorialnego jest działaniem w celu profesjonalizacji i potrzeby podnoszenia potencjału i jakości administracji publicznej Miasta w związku z oczekiwaniami mieszkańców i klientów Miasta w zakresie realizacji zadań własnych gminy.

15. (...)

W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone następujące czynności: powołanie koordynatora i zespołu zadaniowego ds. programu stażowego, analiza potrzeb kadrowych wydziałów, analiza potrzeb stażowych wśród studentów - mieszkańców - ankieta online, opracowanie regulaminu programu stażowego, opracowanie budżetu programu stażowego, nabór do udziału w programie stażowym, szkolenia kompetencyjne dla pracowników Miasta - opiekunów stażu, realizacja programu stażowego - odbywanie staży w okresie (...) - (...), ewaluacja programu stażowego.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie systemu organizacji płatnych staży w Urzędzie Miejskim dającego możliwość zapoznania się z pracą i specyfiką funkcjonowania Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego.

16. (...)

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie koncepcji, metodologii oraz realizacja projektu "...".

Planowane jest przeprowadzenie kursów dla (...) osób z 3 sektorów: sektora administracji samorządowej Miasta, środowiska organizacji pozarządowych oraz sektora biznesu - wpływających na rozwój lokalny Miasta oraz wzrost potencjału liderskiego wśród jego mieszkańców. Zaplanowano (...) edycje po (...) osób każda w okresie (...) - (...).

Łącznie w ramach przedsięwzięcia Miasto zamówi usługi związane z przeprowadzeniem kursu przywództwa dla (...) osób oraz dodatkowo będzie zamawiało materiały szkoleniowe, usługi hotelarskie i gastronomiczne. Miasto zapewni uczestnikom przedsięwzięcia noclegi i wyżywienie oraz noclegi i wyżywienie dla trenerów, a także uzgodnione pomiędzy Miastem a realizatorem kursów materiały szkoleniowe. W całości będzie to działanie nieinwestycyjne.

W ramach przedsięwzięcia wystąpi wyłącznie zakup usług i ewentualnie towarów związanych z materiałami szkoleniowymi, materiałami papierniczymi, rekwizytami do szkoleń, które nie będą w dalszej kolejności wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane odpłatnie. Również powstała koncepcja nie będzie w żaden sposób odpłatnie wykorzystywana czy udostępniana.

Całość działania ma przysłużyć się wzrostowi kompetencji u mieszkańców oraz promocji (...) jako miasta aktywnego i aktywnie działającego na rzecz swoich mieszkańców. Wzrost kompetencji planowany jest w obszarze umiejętności liderskich wybranych osób, wzmacniając tym samym wspólnotę samorządową (...) i kreując nowych potencjalnych liderów w naszym mieście. W zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (...) - przedsięwzięcie odpowiada także na zadania obejmujące wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski obsługujący Gminę (Miasto), czyli scentralizowanego podatnika VAT. Przedsięwzięcie realizowane jest jako zadanie własne gminy zgodnie z art. 7, ust. 1 pkt 17, 18, 19 ustawy o samorządzie gminnym.

Nie zakłada się, by prowadzone przez Miasto działania nieinwestycyjne jak i inwestycyjne (czyli majątek wytworzony/zmodernizowany) w trakcie realizacji projektu "..." były odpłatnie udostępniane lub odpłatnie wykorzystywane przez Miasto.

W uzupełnieniu wyjaśnili Państwo, że:

Towary i usługi nabywane przez Miasto, a także efekty powstałe w ramach realizowanych przez Miasto przedsięwzięć opisanych we wniosku w punktach 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10b, 10c, 10f, 12, 13, 14, 15, 16 w związku z projektem pn. "..." planuje się wykorzystywać do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Na fakturach VAT dotyczących przedsięwzięć opisanych we wniosku w punktach 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10b, 10c, 10f, 12, 13, 14, 15, 16 jako nabywca towarów i usług będzie figurowało Miasto.

Pytanie

Czy Gmina (Miasto) jako czynny podatnik VAT ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług w trakcie realizacji projektu "..."?

Państwa stanowisko w sprawie

Gmina (Miasto) nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu - "...".

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Cele i efekty zapisane w umowie w sprawie projektu pod nazwą: "..." finansowanego ze środków (...) 2014-2021 zostały przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Dotyczą one wykonywania przez Miasto zadań publicznych, a nie prowadzenia przez Miasto działalności gospodarczej. Realizując projekt Miasto nie zamierza wykorzystywać działań nieinwestycyjnych jak i inwestycyjnych (majątku) bezpośrednio do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, generujących VAT należny po jej stronie.

Miasto stoi na stanowisku, kwestią wątpliwą lub sporną byłoby uznanie, istnieje pośredni związek dokonywanych nabyć dotyczących niektórych działań nieinwestycyjnych i inwestycyjnych w ramach projektu (takich jak budowa farmy fotowoltaicznej, czy system monitoringu i zarządzania zużyciem energii i wody w obiektach Miasta) z prowadzonymi czynnościami opodatkowanymi.

Z wyżej wymienionych powodów Miasto przyjęło stanowisko, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu - "...".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą o VAT".

W myśl art. 86 ust. 1:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z opisu sprawy wynika, że Miasto jest czynnym podatnikiem VAT i zawarło umowę w sprawie projektu pn. "...". Celem projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców, turystów i użytkowników, w szczególności uruchomienie aktywnej polityki środowiskowej, partycypacyjnej i społecznej, która wpisuje się w ożywienie gospodarcze miasta oparte o aktywność mieszkańców, kreatywność i przywiązanie do tradycji. Projekt jest wdrażany w partnerstwie na podstawie Umowy Partnerstwa pomiędzy Miastem a Z. Z. jest odrębnym od Miasta podatnikiem podatku VAT. W ramach projektu Miasto realizuje następujące przedsięwzięcia:

2.

(...);

3.

(...);

4.

(...);

6.

(...);

7.

(...);

8.

(...);

9.

(...);

10.

(...)

b)

(...),

c)

(...),

f)

(...);

12.

(...);

13.

(...);

14.

(...);

15.

(...);

16.

(...).

W przedmiotowej sprawie Państwa wątpliwości dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług w trakcie realizacji projektu " (...)".

Nawiązując do powyższego zaznaczyć trzeba, że zgodnie z powołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest m.in. tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W omawianej sprawie warunek ten nie zostanie jednak spełniony. Jak Państwo bowiem sami wskazaliście - towary i usługi nabywane przez Miasto, a także efekty powstałe w ramach realizowanych przez Miasto przedsięwzięć opisanych w punktach 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10b, 10c, 10f, 12, 13, 14, 15, 16 w związku z projektem pn. "..." planuje się wykorzystywać do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Zatem w świetle przedstawionych okoliczności nie przysługuje Państwu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby ww. przedsięwzięć realizowanych w związku z projektem "...".

Zatem Państwa stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś Partnera projektu, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Ponadto należy także zauważyć, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne dla Państwa przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejszą interpretację wydano w oparciu o wskazanie, że towary i usługi nabywane przez Miasto, a także efekty powstałe w ramach realizowanych przez Miasto przedsięwzięć opisanych we wniosku w punktach 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10b, 10c, 10f, 12, 13, 14, 15, 16 w związku z projektem planuje się wykorzystywać do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl