0111-KDIB3-2.4012.613.2021.2.KK - Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.613.2021.2.KK Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 sierpnia 2021 r. (data wpływu 6 sierpnia 2021 r.) uzupełnione pismem z 6 października 2021 r. (data wpływu 6 października 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

6 sierpnia 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 6 października 2021 r. (data wpływu 6 października 2021 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 4 października 2021 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.613.2021.1.k.k.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 6 października 2021 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, (...), jest podmiotem leczniczym, którego statutowym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Spółka jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę (...) (nr rejestru (...)).

Spółka świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia, które na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685) są zwolnione z podatku. Zgodnie z zapisem ustawy usługi ochrony zdrowia to usługi opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Szpital jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT-7 do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Z punktu widzenia rozliczenia podatku VAT Szpital osiąga przychody ze sprzedaży opodatkowanej i sprzedaży zwolnionej.

Sprzedaż zwolniona związana jest z realizacją świadczeń w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Obok działalności wiodącej, Wnioskodawca świadczy usługi dodatkowe tj. wynajem pomieszczeń, transport, udostępnienie powierzchni reklamowej oraz wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej. Usługi te, korzystają ze stawki podatku 8% i 23%. W zakresie związanym ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawca korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Na mocy uchwały Zarządu Województwa z dnia (...) nr (...) w sprawie zatwierdzenia list ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr (...) dla poddziałania 4.3.1 - ZIT w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO na lata 2014-2020 oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów i wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów, projekt o nr (...) pt. "..." został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Projekt objęty dofinansowaniem przewiduje udzielenie (...) dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, do 85% planowanych kosztów realizacji projektu.

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku Szpitala (...) oraz Przychodni (...) - Filii Nr (...), znajdujących się w strukturach (...). Osiągnięcie ww. celów przełoży się na oszczędności i możliwość przeniesienia powstałych kwot na rzecz podstawowej działalności związanej z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego. Rezultatem zadania będzie ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, zmodernizowane źródło ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz zmodernizowanie oświetlenie.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

* w budynku przychodni:

- wymianę części okien,

- ocieplenie wełną mineralną stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,

- ocieplenie ścian cokołowych i przy gruncie styropianem,

* w budynku szpitala:

- montaż gazowych pomp ciepła,

- ocieplenie w budynku administracyjnym ścian zewnętrznych i cokołu styropianem,

- wymianę części okien w budynku administracyjnym,

- zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji fotowoltaicznej, wyposażonej w panele słoneczne o łącznej mocy elektrycznej 40,95 kW na dachu szpitala,

- modernizację oświetlenia (zakup i montaż (...) kompaktowych świetlówek LED oraz opraw z żarówkami LED).

W związku z powyższym przedmiotowe inwestycje zostaną wykorzystane przez wszystkie komórki Szpitala i Poradni:

a)

realizujące świadczenia w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które zgodnie z ustawą o VAT są zwolnione od opodatkowania,

b)

realizujące świadczenia podlegające opodatkowaniu (dokumentacja medyczna, wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych).

Z uwagi na przedmiotowy zakres prac, zdaniem Wnioskodawcy (Spółki), nie ma możliwości przypisania bezpośredniej alokacji wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT). Nie jest prawidłowe używanie w tym celu proporcji, np. powierzchniowego klucza rozliczeniowego lub inaczej określonej proporcji częściowej. W takim przypadku należy zastosować art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT, a więc ustalić proporcję, która służy do ustalenia części kwoty podatku naliczonego, o którą podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Wskaźnik wielkości odliczenia (proporcji) na dany rok obliczany jest na podstawie struktury sprzedaży w roku poprzednim. Proporcja ta w Spółce zawsze jest niższa niż 2%. W związku z powyższym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu.

W związku z realizacją ww. projektu Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020 nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do dokumentacji indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach planowanego do realizacji projektu. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowany.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

W związku z planowaną realizacją projektu pn. "..." Spółka będzie otrzymywała faktury, na których będzie widniała jako nabywca/odbiorca towarów i usług. Dotychczas Spółka nie otrzymała żadnej faktury.

Planowany okres realizacji projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, rozpoczyna się (...), a kończy (...). Może się zdarzyć, że okres ten ulegnie przedłużeniu w zależności od czynników, których na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć.

Proporcja określona dla (...) zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT wynosiła w 2020 r. niecałe 1%. W bieżącym roku, do dnia 31 sierpnia 2021 r. proporcja ta również nie przekracza 1%. Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, jeśli proporcja nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 6 października 2021 r.):

Czy w ramach realizacji projektu pn.: "..." Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 6 października 2021 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na przedmiotowy zakres prac, nie ma możliwości przypisania i bezpośredniej alokacji wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o VAT). Nie jest prawidłowe używanie w tym celu proporcji w postaci np. powierzchniowego klucza rozliczeniowego lub innej określonej proporcji częściowej.

W takim przypadku, zdaniem Wnioskodawcy, należy zastosować art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT, a więc ustalić proporcję zgodnie z art. 90 ust. 3-8 ustawy, która służy do ustalania części kwoty podatku naliczonego, o którą podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT.

W związku z powyższym w przypadku wydatków związanych z projektem UE Szpital nie będzie korzystał z przysługującego prawa do częściowego obniżenia należnego podatku VAT zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ustawy o VAT jest niższa niż 2%.

W ramach realizacji projektu pn. "..." Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, jednakże ze względu na to, że proporcja określona dla (...) (zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT) jest niższa niż 2%, to Spółka nie będzie korzystała z prawa do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy stanowi generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego i jest uzupełniony regulacjami zawartymi w art. 90 ustawy. Art. 90 ustawy znajduje zastosowanie w przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych od opodatkowania tym podatkiem.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy - w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl art. 90 ust. 2 ustawy - jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do art. 90 ust. 3 ustawy - proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy - w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wobec tego należy stwierdzić, że za podatnika VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów opodatkowanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jest podmiotem leczniczym, którego statutowym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Szpital jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Osiąga przychody ze sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Sprzedaż zwolniona związana jest z realizacją świadczeń w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wnioskodawca świadczy także usługi dodatkowe tj. wynajem pomieszczeń, transport, udostępnienie powierzchni reklamowej oraz wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej.

Projekt pn. "..." został objęty dofinansowaniem i przewiduje udzielenie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Inwestycja zostanie wykorzystana przez wszystkie komórki Szpitala i Poradni realizujące świadczenia w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które zgodnie z ustawą o VAT są zwolnione od opodatkowania, oraz przez komórki realizujące świadczenia podlegające opodatkowaniu (dokumentacja medyczna, wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych). Z uwagi na przedmiotowy zakres prac, nie ma możliwości przypisania bezpośredniej alokacji wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. W związku z realizacją projektu Spółka będzie otrzymywała faktury, na których będzie widniała jako nabywca/odbiorca towarów i usług.

Proporcja określona dla (...) zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT wynosiła w 2020 r. niecałe 1%. W bieżącym roku, do dnia 31 sierpnia 2021 r. proporcja ta również nie przekracza 1%.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów, obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, to na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (lub usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czynności opodatkowane) oraz związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (czynności zwolnione) - zgodnie z art. 90 ust. 2 - ustawy podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku naliczonego według proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Jak wskazano wyżej, zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2, jeżeli proporcja nie przekroczy 2% podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% i nie dokonywać odliczeń podatku naliczonego. Nie oznacza to jednak, że wskaźnik poniżej 2% pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem wyliczonej proporcji. W powyższej sytuacji bowiem podatnik ma prawo wyboru, czy będzie dokonywał odliczania w oparciu o wyliczoną proporcję, czy też zrezygnuje z tego prawa i nie będzie odliczał podatku naliczonego.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jednakże z uwzględnieniem zasad zawartych w przytoczonych przepisach art. 90 ust. 1 i następnych ustawy o podatku od towarów i usług. W przywołanych uregulowaniach ustawodawca nie dał podatnikom możliwości wyboru kryterium, według którego będą dokonywać odliczeń podatku naliczonego. W art. 90 ust. 3 ustawy ustawodawca jednoznacznie określił, w jaki sposób należy ustalić proporcję, według której następnie należy dokonywać odliczeń. Proporcja ta opiera się wyłącznie na kwotach obrotów osiągniętych bądź szacowanych.

W analizowanym przypadku, jak wynika z opisu sprawy, ponoszone w ramach projektu wydatki na termomodernizację będą związane zarówno z wykonywaniem przez Szpital czynności opodatkowanych VAT (wynajem pomieszczeń, transport, udostępnienie powierzchni reklamowej, wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej), jak również z wykonywaniem czynności zwolnionych od VAT (świadczenia w zakresie opieki medycznej). Proporcja określona dla (...) zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT wynosiła w 2020 r. niecałe 1%. W bieżącym roku, do dnia 31 sierpnia 2021 r. proporcja ta również nie przekracza 1%. Ponadto, jak wynika z opisu sprawy, Spółka nie ma możliwości bezpośredniej alokacji wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca ponosząc wydatki na realizację projektu pn. "..." - co do zasady - będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w części w jakiej zakupione towary i usługi będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Należy jednak zauważyć, że z uwagi na fakt, że czynności opodatkowane VAT stanowią w analizowanym przypadku znikomą część działalności Spółki i wyliczona dla niej proporcja nie przekracza 2%, to Wnioskodawca może uznać, że proporcja wynosi 0%. W tej sytuacji, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje, jednakże ze względu na to, że proporcja jest niższa niż 2%, Spółka nie będzie z tego prawa korzystała, jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna nie zawiera oceny poprawności wyliczenia proporcji i wydana została na podstawie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Oceny czy przyjęty sposób wyliczenia podatku jest prawidłowy może dokonać jedynie organ podatkowy, który w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontroli posiada odpowiednie kompetencje i dysponuje stosownymi narzędziami - wskazanymi w rozdziale 11 Działu IV Ordynacji podatkowej.

Zaznacza się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się doWojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną

na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga

na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie

na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni

lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl