0111-KDIB3-2.4012.541.2021.2.KK - Ustalenie prawa do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w projekcie

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.541.2021.2.KK Ustalenie prawa do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w projekcie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lipca 2021 r. (data wpływu 16 lipca 2021 r.) uzupełnione pismami z 22 września 2021 r. (data wpływu 23 września 2021 r.), 6 października 2021 r. (data wpływu 6 października 2021 r.) oraz z 8 października 2021 r. (data wpływu 8 października 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w projekcie "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

16 lipca 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w projekcie "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 września 2021 r. (data wpływu 23 września 2021 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 14 września 2021 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.541.2021.1.k.k. oraz pismami z 6 października 2021 r. (data wpływu 6 października) i z 8 października 2021 r. (data wpływu 8 października 2021 r.).

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 22 września 2021 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

(...), jako lider projektu stworzenia (...), realizuje w ramach posiadanej przez siebie infrastruktury projekty (...) w dziedzinie medycyny i biotechnologii, w tym badania (...) i.

Potrzeby:

Na podstawie prowadzonych badań i analizy (...) zauważono, że istnieje społeczno-ekonomiczna potrzeba rozszerzenia działań badawczych w obszarach medycyny regeneracyjnej i spersonalizowanej. Intensywny rozwój technologii, zaobserwowany w ostatnim czasie oraz skupienie się w większym stopniu na indywidualności pacjenta, wymuszają nowe, interdyscyplinarne podejście w badaniach biomedycznych. Chcąc dorównać coraz bardziej zaawansowanym zagadnieniom biomedycznym, konieczne jest działanie na styku badań inżynierii komórkowej, materiałowej oraz farmakologii. Aby być zgodnym z aktualnymi światowymi trendami konieczne jest rozwijanie nowych metod badawczych, w tym między innymi w zakresie zastosowania (...). Działania te mogą zostać podjęte w oparciu o i (...) do standardów głównego inspektoratu farmaceutycznego (GIF).

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie (...), dzięki któremu nastąpi zwiększenie poziomu urynkowienia działalności (...) w oparciu o infrastrukturę badawczą (...) pozwalającą na realizację unikatowych w skali kraju i Europy badań. W tym:

- w obszarze medycyny spersonalizowanej regeneracyjnej...,

- rozwijanie nowych technologii medycyny precyzyjnej w obszarze....,

- rozwijanie innowacyjnych technologii materiałowych w zakresie..

Priorytetem centrum będzie prowadzenie badań zarówno w trybie działalności niegospodarczej, jak i gospodarczej (min 20.1% działalności (...)). Efekty/oddziaływania do realizacji ww. planu badań konieczne jest przebudowanie i doposażenie (...), dzięki czemu w ramach parku powstanie (...), które będzie stanowić kluczową dla regionu infrastrukturę badawczą, co pozwoli na realizację planu badań wpisującego się w światowe trendy naukowe i jednocześnie realizującego najpilniejsze potrzeby naukowo-społeczne regionu i kraju.

W ramach projektu zostanie zmodernizowana istniejąca już infrastruktura (...) w celu jej dostosowania do obowiązujących norm i wymogów GIF. Ponadto planowany jest zakup aparatury badawczej umożliwiającej stworzenie specjalistycznych stanowisk laboratoryjnych w ramach nowych laboratoriów utworzonych na potrzeby (...).

Realizacja zakresu prac przewidzianych w projekcie umożliwi implementację planu badań i poszerzenie zakresu działalności gospodarczej. Efektem projektu będzie znaczne zwiększenie poziomu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej w oparciu o infrastrukturę badawczą (...) pozwalającą na realizację unikatowych w skali kraju i Europy długofalowych holistycznych badań w obszarach RIS, znaczne zwiększenie udziału przychodów z komercjalizacji w (...) - tym samym projekt w pełni realizuje założenia (...) RPO dla działania 1.1.

W ramach projektu zostaną zakupione tylko i wyłącznie: * środki trwałe - infrastruktura i aparatura centrum (...)

Całość infrastruktury wygenerowanej w projekcie będzie wykorzystywana zarówno do działalności gospodarczej i niegospodarczej.

Podatek VAT będzie rozliczany prewspółczynnikiem, a następnie współczynnikiem struktury sprzedaży stosowanym przez Wnioskodawcę: VAT - ((VAT*87%)*3%) - wydatek kwalifikowany.

Artykuł 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Wnioskodawca uwzględnia korektę podatku odliczonego działając na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

W związku z zastosowaniem ww. prewspółczynnika wydatki kwalifikowane w projekcie będą określone zgodnie z metodologią:

wydatek kwalifikowany = wydatek ogółem (kwota brutto) - ((VAT*87%))*3%)) dla danego wydatku.

Kwota podatku VAT stanowiąca ((VAT*87%))-3%) to wartość podatku podlegająca odliczeniu i stanowiąca wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

Projekt finansowany jest zgodnie z następującym montażem finansowy:

85% wydatków kwalifikowalnych jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 - działanie 1.1 - kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza, w tym:

- 85% wydatków kwalifikowanych projektu dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy założeniu iż:

* dla części gospodarczej: intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50%;

* dla części niegospodarczej intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi 100%;

* nie przewiduje się współfinansowania projektu ze środków budżetu państwa;

- 15% wydatków kwalifikowanych projektu wniesiona w ramach wkładu własnego.

Na potrzeby realizacji projektu będzie prowadzona odrębna księgowość. Odrębna ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie wydatków poniesionych w projekcie z pozostałej działalności (...).

Przedłożenie interpretacji indywidualnej ws. braku możliwości rozliczenia podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego w projekcie "..." a zatem jako wydatku podlegającego dofinansowaniu, jest niezbędne w celu rozliczenia ww. projektu.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

1. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług.

2. Jako nabywca towarów i usług w fakturach VAT związanych z realizowanym projektem będzie figurował Wnioskodawca.

3. Projekt jest realizowany w okresie 29 listopada 2019 r. - 31 marca 2023 r.

4. W ramach realizowanego projektu "..." Wnioskodawca zgodnie z założeniami konkursowymi projektu zakupioną infrastrukturę naukowo-badawczą wykorzystywać będzie zarówno do działalności w części gospodarczej jak i niegospodarczej (z zachowaniem odpowiedniej propozycji 20,1% części gospodarczej do 79,9% części niegospodarczej). W związku z powyższym, w celu zachowania wskazanej proporcji (...) prowadzić będzie w sposób szczegółowy monitoring udostępniania podmiotom zewnętrznym zgodnie z którym, korzystanie z infrastruktury centrum dopuszcza:

- najem - gdy podmiot zewnętrzny realizuje prace badawcze na infrastrukturze przy wykorzystaniu własnych zasobów ludzkich i odczynników/materiałów zużywalnych,

- udostępnienie zasobów do realizacji prac badawczych zleconych przy zaangażowaniu personelu (...).

Ponadto stosowany model finansowy ujęty w zawartej umowie z Urzędem Marszałkowskim dotyczący realizowanego projektu obejmuje w metodologii podział na poszczególne koszty/wydatki ujęte w części gospodarczej i niegospodarczej.

Powyższe gwarantuje bezpośrednie przypisanie wydatków do poszczególnych rodzajów działalności, tj. działalności gospodarczej (opodatkowanej i/lub zwolnionej z VAT) i działalności innej niż gospodarcza.

5. Wnioskodawca potwierdza, iż całość infrastruktury wygenerowanej w projekcie planowana jest do wykorzystania zarówno w działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej. W ramach tych działalności mogą być realizowane projekty o różnych kategoriach czynności. Infrastruktura nabyta w ramach projektu będzie wykorzystywana do następujących kategorii czynności:

a)

czynności opodatkowanych podatkiem VAT (np. realizacja usług badawczych na rzecz podmiotów trzecich w oparciu o infrastrukturę badawczą, wynajem infrastruktury, realizacja projektów badawczych w ramach własnej działalności (...) nakierowanych na komercjalizację w oparciu o (...) planowanych prac badawczo-rozwojowych w następujących obszarach:

- badania w obszarze medycyny spersonalizowanej, medycyny regeneracyjnej i kardiotoksyczności leków z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) oraz modelu organów na chipie (Ooc);

- rozwijanie nowych technologii medycyny spersonalizowanej w obszarze genetyki zaburzeń kardiologicznych i metabolicznych;

- rozwijanie innowacyjnych technologii materiałowych w zakresie medycyny regeneracyjnej);

b)

czynności zwolnionych od podatku VAT (np. działania edukacyjne).

W ramach działalności niegospodarczej (...) prowadzi również własne prace związane z realizacją projektów w obszarze badań podstawowych, których efekty nie są nakierowane na komercjalizację, zmierzają do poszerzenia aktualnych zasobów wiedzy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu spółka ma prawo do częściowego (zgodnie z przyjętym prewspółczynnikiem i współczynnikiem struktury sprzedaży) odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w projekcie "..."?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 22 września 2021 r.):

Podatek VAT będzie rozliczany prewspółczynnikiem a następie współczynnikiem stosowanym przez Wnioskodawcę VAT - ((VAT*87%)*3%).

Podstawa prawna: art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca uwzględnia korektę podatku odliczonego działając na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

W związku z zastosowaniem ww. prewspółczynnika oraz współczynnika struktury sprzedaży wydatki kwalifikowane w projekcie będą określone zgodnie z metodologią:

wydatek kwalifikowany = wydatek ogółem (kwota brutto) - VAT*87%)*3%) dla danego wydatku. Podatek VAT w projekcie "..." jest wydatkiem kwalifikowalnym częściowo.

(...) nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w projekcie w całości, w związku z czym podatek VAT należy uznać częściowo za wydatek kwalifikowalny i objąć go dofinansowaniem zgodnym z poziomem wskazanym dla działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Wnioskodawca wskazuje, iż ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w projekcie (...), zgodnie z powyższą metodologią.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w dokumentacji konkursowej dla naboru (...), która wskazuje, że w projekcie:

"Podmiot ma możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie częściowo", w związku z powyższym (...) ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w projekcie "...".

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości (5 lat po zakończeniu projektu tzn. w latach 2023-2028) zakupiona infrastruktura laboratorium będzie wykorzystywana do realizacji prac (...) w obszarze:

- medycyny spersonalizowanej, regeneracyjnej,

- rozwijanie nowych technologii medycyny precyzyjnej w obszarze...,

- rozwijanie innowacyjnych technologii materiałowych w zakresie..

Prowadzone badania realizowane będą w trybie działalności gospodarczej i niegospodarczej z zachowaniem minimalnego wykorzystania na poziomie 20.1% działalności gospodarczej.

Powyższe założenia wynikają z oświadczenia (...) złożonego przed Urzędem Marszałkowskim Województwa w ramach konkursu (...) (konkurs ogłoszony w ramach naboru nr (...), osi priorytetowej Nowoczesna Gospodarka dla działania 1.1 kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane

w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz czynności zwolnionych.

Należy również podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku.

Należy pokreślić, że wyrażoną w cytowanym art. 86 ust. 1 ustawy o VAT generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 86 ust. 2a-2 h oraz art. 90 ustawy o VAT.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji".

Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

a)

zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

b)

obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Należy jednak podkreślić, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych i zwolnionych).

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że (...), jako lider projektu stworzenia (...), realizuje w ramach posiadanej przez siebie infrastruktury projekty (...) w dziedzinie medycyny i biotechnologii. W ramach projektu zostanie zmodernizowana istniejąca już infrastruktura Banku w celu jej dostosowania do obowiązujących norm i wymogów GIF. Ponadto planowany jest zakup aparatury badawczej umożliwiającej stworzenie specjalistycznych stanowisk laboratoryjnych w ramach nowych laboratoriów utworzonych na potrzeby (...). Efektem projektu będzie znaczne zwiększenie poziomu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej w oparciu o infrastrukturę badawczą (...) pozwalającą na realizację unikatowych w skali kraju i Europy długofalowych holistycznych badań w obszarach (...). W ramach projektu zostaną zakupione środki trwałe - infrastruktura i aparatura (...). Całość infrastruktury wygenerowanej w projekcie będzie wykorzystywana zarówno do działalności gospodarczej i niegospodarczej. Wnioskodawca, który jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, będzie figurował w fakturach VAT związanych z realizowanym projektem jako nabywca. Zakupiona infrastruktura naukowo-badawcza będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej (czynności opodatkowanych i zwolnionych), a także do działalności niegospodarczej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w projekcie "...".

Odnosząc się do przedstawionych wątpliwości, należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

W sytuacji, gdy przyporządkowanie ponoszonych wydatków do poszczególnych rodzajów działalności nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy.

Następnie w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czynności opodatkowane) oraz związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (czynności zwolnione) - zgodnie z art. 90 ust. 2 - ustawy podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku naliczonego według proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Jak wskazał Wnioskodawca, całość infrastruktury wygenerowanej w projekcie jest wykorzystywana do działalności gospodarczej - czynności opodatkowanych (np. wynajem infrastruktury) oraz czynności zwolnionych od podatku (np. działania edukacyjne), a także do działalności niegospodarczej, czyli do czynności niepodlegających opodatkowaniu (np. prace własne).

W konsekwencji powyższego, mając na względzie cytowane wcześniej przepisy stwierdzić należy, że w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach projektu pn. "..." Wnioskodawca ma prawo jedynie do częściowego odliczenia podatku VAT z nim związanego, z zastosowaniem przepisów o sposobie określenia proporcji zawartych w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT oraz przepisów art. 90 ustawy dotyczących współczynnika struktury sprzedaży.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

W tym miejscu zauważyć należy, że rolą Organu jest wyłącznie interpretacja przepisów prawa podatkowego, a nie badanie poprawności dokonanych wyliczeń i podanych kwot, zatem w niniejszej interpretacji Organ nie dokonywał oceny poprawności wyliczenia "prewspółczynników" proporcji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, a wynikające z opisu sprawy oraz stanowiska Wnioskodawcy - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto należy także zauważyć, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Zaznacza się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl