0111-KDIB3-2.4012.47.2022.4.MGO, Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0111-KDIB3-2.4012.47.2022.4.MGO - Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.47.2022.4.MGO Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług (pytanie nr 1) jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

24 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 17 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych na gruncie m.in. podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzupełnili Państwo wniosek - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 13 kwietnia 2022 r. (wpływ 13 kwietnia 2022 r.) oraz pismem z 13 kwietnia 2022 r. (wpływ 14 kwietnia 2022 r.).

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania: Pan A.

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania: sp. z o.o.

Opis stanu faktycznego

Pan A. (dalej: "Wnioskodawca" lub "A") jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Przed dokonaniem transakcji będącej przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą pod firmą... A (dalej: "... A"). Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł. Wnioskodawca jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: "VAT") zarejestrowanym w Polsce.

sp. z o.o. (dalej: "Spółka", "E" lub "E...") jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w..., podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Jedynym wspólnikiem Nabywcy (przed dokonaniem sprzedaży udziałów w E... opisanej w dalszej części niniejszego wniosku) był A. Obecnie jedynym udziałowcem E... jest... sp. z o.o. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce.

W wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży, 2 listopada 2021 r. Wnioskodawca sprzedał Spółce majątek (w tym aktywa i prawa majątkowe) wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie (o której mowa w dalszej części niniejszego Wniosku) (dalej: "Transakcja"). Przedmiotem niniejszego wniosku są skutki podatkowe związane z Transakcją.

Wnioskodawca wskazuje, iż A. sprzedał ponadto całość udziałów w Spółce zewnętrznemu nabywcy - spółce... sp. z o.o. (dalej: "B") (dalej: "Zbycie Udziałów"). Przed Zbyciem Udziałów, Wnioskodawca dokonał sprzedaży majątku E... do Spółki w ramach Transakcji. Sprzedaż majątku E... do Spółki oraz Zbycie Udziałów zostały przeprowadzone 2 listopada 2021 r. 

Dla kompletności Wnioskodawca wskazuje, iż w 2018 r. miało miejsce przeniesienie wydzielonej części działalności E... do Spółki w formie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W dniu 28 lutego 2018 r. Wnioskodawca (działając wtedy jako wspólnik Spółki) zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, podejmując uchwałę o emisji... udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych oraz łącznej wartości nominalnej... złotych. Nowe udziały zostały objęte przez A. w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa na mocy umowy przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 28 lutego 2018 r. zawartej między Spółką a E... ("Umowa Aportowa"). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane przez Sąd w dniu... kwietnia 2018 r. ("Aport ZCP").

Przedmiotem działalności E... przed Aportem ZCP było prowadzenie dostaw i dystrybucji ciekłego helu dla podmiotów polskich i zagranicznych (w dalszej części niniejszego wniosku działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu dostaw i dystrybucji ciekłego helu określana jest jako "Działalność Operacyjna"). E... zatrudniał pracowników, posiadał składniki majątkowe i niemajątkowe potrzebne do prowadzenia swojej działalności, a także zawierał w swoim imieniu i na swoją rzecz umowy handlowe, w szczególności z dostawcami helu i kontrahentami. Wskazana działalność prowadzona przez E... miała więc charakter operacyjny.

W następstwie Aportu ZCP charakter działalności prowadzonej przez E... uległ zmianie. Znaczna część składników majątkowych związanych z Działalnością Operacyjną, umowy zawarte przez E..., wierzytelności oraz zobowiązania, a także umowy z pracownikami zostały przeniesione do Spółki.

Przed Transakcją, E... pozostawał właścicielem składników majątkowych i niemajątkowych, w tym nieruchomości, ruchomości, urządzeń i znaków towarowych. Ponadto, E... pozostawał stroną umowy kredytowej związanej z finansowaniem Działalności Operacyjnej oraz umów wewnątrzgrupowych z podmiotami powiązanymi. Działalność gospodarcza E... polegała na wynajmowaniu składników majątkowych i udzielaniu licencji na korzystanie ze znaków towarowych na rzecz Spółki ("Działalność E..."). E... nie zatrudniał pracowników, ani nie zawierał i nie wykonywał umów bezpośrednio związanych z Działalnością Operacyjną.

Wnioskodawca 2 listopada 2021 r. dokonał zbycia zespołu składników materialnych i niematerialnych wykorzystywanych przez niego w prowadzonej Działalności E... na rzecz Spółki. Podstawą dokonania tej czynności była umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, która została zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką. Składniki, które zostały nabyte przez Spółkę w ramach Transakcji są wykorzystywane w prowadzonej przez E Działalności Operacyjnej i nie są one przedmiotem wynajmu.

Przedmiotem Transakcji był zespół składników materialnych i niematerialnych należących do E..., który został przeniesiony do Spółki. Zespół ten składał się z następujących składników:

1. Nieruchomości, na których położony jest zakład związany z Działalnością Operacyjną prowadzoną przez Spółkę ("Zakład E."), tj. zabudowanej częściowo budynkiem hali produkcyjnej oraz w zabudowanej w całości budynkiem hali napełniania ciekłym helem oraz biurowcem nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr... o pow.... ha oraz nr... o pow. 0,09 ha, położonych w obrębie..., w gminie..., dla której Sąd Rejonowy w..., prowadzi księgę wieczystą nr... ("Nieruchomość 1").

Zakład E położony jest częściowo na terenie, który jest wynajmowany przez E... na podstawie umowy najmu z dnia... września 2008 r. od Pani B., tj. na działce ewidencyjnej nr... o powierzchni... ha (...) ("Teren Najmowany").

Teren Najmowany graniczy bezpośrednio z nieruchomością należącą do A., która to na dzień dokonania Transakcji stanowiła składnik majątkowy przedsiębiorstwa E..., tj. działką ewidencyjną nr... o pow.... ha, położoną w obrębie..., w gminie..., dla której Sąd Rejonowy w..., prowadzi księgę wieczystą nr... ("Nieruchomość M2"). Nieruchomość ta jest częściowo zabudowana budynkiem hali produkcyjnej oraz zabudowana w całości dwoma budynkami magazynowymi. Nieruchomość M2 także stanowiła przedmiot Transakcji.

(Nieruchomość 1 i Nieruchomość M2 łącznie jako "Nieruchomości M")

2. Decyzje administracyjne, które zostały wydane na rzecz E... w związku z działalnością Zakładu E, tj.

i. Decyzja administracyjna z... listopada 2016 r. znak..., wydana przez Starostę o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego E... na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu ścieków przemysłowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, ważne do... listopada 2026 r. ("Pozwolenie Wodnoprawne I"); oraz

ii. Decyzja administracyjna z... września 2017 r., znak..., wydana przez Starostę o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego E... na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu wód opadowych i roztopowych oraz na szczególne korzystanie z wód, ważne do... września 2027 r. ("Pozwolenie Wodnoprawne II") (Pozwolenie Wodnoprawne I oraz Pozwolenie Wodnoprawne II łącznie jako "Pozwolenia Wodnoprawne").

3. Pozostałe składniki E... niezbędne do prowadzenia Działalności Operacyjnej przez Spółkę, a które były przed Transakcją przez Spółkę najmowane od E..., w tym:

i. ruchomości, w tym w szczególności: 36 zbiorników do przechowywania i transportu; kontenera zbiornikowego do transportu; wyposażenia biurowego (m.in. fotele obrotowe, stoły, szafy, stoły i biurka, ekspres do kawy, uniwersalny odkurzacz, klimatyzator); pozostałych ruchomych składników majątkowych związanych z Działalnością Operacyjną obecnie najmowanych przez Spółkę;

ii. słowny znak towarowy "...", na który zostało udzielone prawo ochronne na podstawie zgłoszenia do rejestracji w EUIPO (Urzędzie Europejskim ds. Własności Intelektualnej) oraz słowno-graficzny znak towarowy "...", na który zostało udzielone prawo ochronne na podstawie zgłoszenia do rejestracji w EUIPO (dalej: "Znaki Towarowe");

iii. domeny internetowe związane z Działalnością Operacyjną (...,...,...,...,...) (dalej: "Domeny Internetowe").

4. Umowy wewnątrzgrupowe zawarte między E... a Spółką w związku z wniesieniem do Spółki Działalności Operacyjnej przez E.. Umowy te przyznawały Spółce tytuł prawny do korzystania z niezbędnych do prowadzenia Działalności Operacyjnej składników materialnych i niematerialnych należących to E..., tj.:

i. hali nr 1, 2, 3 i 4 wchodzących w skład Zakładu E na podstawie umowy najmu z dnia... marca 2018 r.;

ii. Znaków Towarowych na podstawie umowy licencyjnej z dnia... września 2021 r.;

iii. zbiorników do przechowywania i transportu na podstawie umowy najmu zbiorników z dnia... marca 2018 r.;

iv. kontenera zbiornikowego do przewozu na podstawie umowy najmu z dnia 20 lutego 2019 r.;

5. Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Spółką (jako pożyczkodawcą) oraz E... (jako pożyczkobiorcą) z dnia... maja 2018 r. ("Umowa Pożyczki");

6. Umowy pomiędzy E... a I. sp. z o.o. oraz I. sp. z o.o. sp.k. (dalej: "Spółki I"), które prowadziły działalność gospodarczą związaną z działalnością pracowni rezonansu magnetycznego, w tym w szczególności w zakresie sprzedaży i wynajmu mobilnych pracowni rezonansu magnetycznego, przechowywania systemów MRI, tj. system obrazowania rezonansu magnetycznego. Spółki I oraz E... zawarli umowy uprawniające Spółki I do korzystania z hali nr 5 i 6 na podstawie umowy najmu, a także umowę o współpracy, w ramach której Spółki I świadczyły m.in. usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów Zakładu E.

7. Pozostałe umowy, których E... była stroną, m.in. na dostawę mediów.

Jednocześnie, Wnioskodawca wskazuje, że do składników majątkowych E... należała także niezabudowana nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej nr... o pow.... ha, położonej w obrębie..., w gminie..., dla której Sąd Rejonowy w..., Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr... ("Nieruchomość 2"), przy czym Nieruchomość 2 nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego Działalności E... (w szczególności nie była wynajmowana). Nieruchomość 2 została odrębnie zbyta przez E... do Spółki przed dokonaniem Transakcji i tym samym nie stanowiła przedmiotu Transakcji.

Zgodnie z ustaleniami stron Transakcji, przedmiotem Transakcji nie była umowa kredytowa związana z finansowaniem Działalności Operacyjnej oraz rachunki bankowe E.. Kredyt związany z finansowaniem Działalności Operacyjnej został w całości spłacony przez A. po Transakcji.

Zbycie składników majątkowych do Spółki spowodowało wygaśnięcie kluczowych umów obowiązujących przed Transakcją pomiędzy E... a Spółką w wyniku tzw. konfuzji (czyli zlania się praw i obowiązków z umowy np. w zw. z zaistnieniem sytuacji, w której np. własność przedmiotu najmu przechodzi na rzecz dotychczasowego najemcy). Sytuacja taka miała miejsce m.in. w odniesieniu do umowy licencyjnej Znaków Towarowych, umów najmu hali nr 1, 2, 3 i 4, umów najmu zbiorników do przechowywania i transportu, kontenera zbiornikowego do przewozu, jak również do Umowy Pożyczki (w związku z pożyczką udzieloną na podstawie Umowy Pożyczki na moment Transakcji nie było naliczonych odsetek, wobec czego doszło do wygaśnięcia zobowiązania obejmującego jedynie kwotę główną pożyczki). Wygaśnięcie zobowiązań w drodze konfuzji miało miejsce zarówno po stronie Wnioskodawcy, jak i po stronie Spółki.

W uzupełnieniu wskazali Państwo, że:

Transakcja obejmowała nazwę "..." oraz majątkowe prawa autorskie oraz majątkowe prawa pokrewne A. związane z Działalnością E..., w tym w szczególności dotyczące know-how, tajemnic przedsiębiorstwa oraz wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących Działalności E..

Transakcja obejmowała ruchomości, w skład których wchodziły m.in. maszyny i urządzenia, w tym w szczególności: serwer i oprogramowanie, 36 zbiorników do przechowywania i transportu; kontener zbiornikowy do transportu.

Ponadto, jak wskazano w opisie stanu faktycznego, przedmiotem Transakcji były nieruchomości, tj. Nieruchomości M.

Przedmiotem Transakcji były m.in. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz najmu ruchomości, w tym m.in. prawa i obowiązki wynikające z:

˗ umowy najmu hali nr 5 i 6, rzeczy ruchomych i stanowisk biurowych znajdujących się w budynku biurowca, zawartej pomiędzy I. sp. z o.o. sp.k. a Wnioskodawcą dnia... marca 2018 r.;

˗ umowy najmu pomieszczeń mieszczących się w budynku znajdującym się w..., zawartej pomiędzy I. sp. z o.o. sp.k. a Wnioskodawcą dnia... października 2012 r.;

˗ umowy najmu kontenera ISO do przewozu wraz z wyposażeniem, zawartej pomiędzy E. a Wnioskodawcą dnia... lutego 2019 r.;

˗ umowy najmu 36 zbiorników do przechowywania i transportu, zawartej pomiędzy E. a Wnioskodawcą dnia... marca 2018 r.;

˗ umowy najmu hali nr 1, 2, 3 i 4 znajdujących się w budynku na nieruchomości Wynajmującego oraz dziesięciu stanowisk biurowych znajdujących się w budynku biurowca, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, zawartej pomiędzy E. a Wnioskodawcą... marca 2018 r.;

˗ umowy dzierżawy gruntu leśnego zawartej pomiędzy Nadleśnictwem a Wnioskodawcą dnia... sierpnia 2012 r.

Transakcja obejmowała wierzytelności (należności) związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą w ramach Działalności E..., w tym m.in.: wierzytelności względem E., I. sp. z o.o. sp.k. oraz SA.

Przedmiotem Transakcji nie były żadne koncesje, licencje i zezwolenia, obejmowała ona natomiast decyzje administracyjne, które zostały wydane na rzecz E... w związku z działalnością Zakładu E., tj. Pozwolenia Wodnoprawne.

Jednocześnie, zgodnie z umową kupna-sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na Działalność E..., gdyby okazało się, że istnieją inne pozwolenia, koncesje, licencje lub zezwolenia udzielone A. w związku z Działalnością E..., Strony ww. umowy potwierdziły, że Spółka wstąpiła w dniu jej zawarcia w prawa i obowiązki wynikające z takich pozwoleń, koncesji, licencji lub zezwoleń, zaś Strony podejmą niezwłocznie odpowiednie działania w celu potwierdzenia tego faktu.

W skład przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach Działalności E... nie wchodziły żadne patenty, stąd patenty nie były przedmiotem Transakcji.

Przedmiotem Transakcji były prawa własności przemysłowej w postaci Znaków Towarowych, tj. słownego znaku towarowego "...", na które zostało udzielone prawo ochronne na podstawie zgłoszenia do rejestracji w EUIPO (Urzędzie Europejskim ds. Własności Intelektualnej) oraz słowno-graficznego znaku towarowego "...", na który zostało udzielone prawo ochronne na podstawie zgłoszenia do rejestracji w EUIPO.

Przedmiotem Transakcji były majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne A. związane z Działalnością E..., w tym w szczególności dotyczące know-how, tajemnic przedsiębiorstwa oraz wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących Działalności E..

Transakcja obejmowała tajemnice przedsiębiorstwa i know how przedsiębiorstwa.

Przedmiotem Transakcji były księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. dokumenty, dokumenty umów, faktury, rejestry środków, rejestry transakcji, dokumentacje składników Działalności E... oraz inne materiały związane z Działalnością E..., jak również pozostała ewidencja i dokumentacja, która to jest niezbędna dla prowadzenia lub związana z Działalnością E..

W ramach Transakcji nie miało miejsce tzw. "przejście zakładu pracy na innego pracodawcę" w myśl art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) z uwagi na to, że na dzień Transakcji Wnioskodawca nie zatrudniał żadnych pracowników.

Na pytanie zadane w wezwaniu "Czy na bazie nabytego zespołu składników materialnych i niematerialnych Spółka kontynuowała działalność w zakresie prowadzonym przez Wnioskodawcę?", odpowiedzieli Państwo, że "Spółka wykorzystuje nabyty zespół składników materialnych i niematerialnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Część nabytych składników wykorzystywana jest dla celów wynajmu (składniki majątkowe wynajmowane Spółkom I). Pozostałe nabyte składniki materialne i niematerialne są nadal wykorzystywane przez Spółkę w ramach działalności gospodarczej w zakresie obrotu (w tym dostarczania do odbiorców) helem w postaci ciekłej i gazowej."

Pytania

1. Czy zbycie opisanego zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na Działalność E... nie podlegało opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT? (sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 13 kwietnia 2022 r.)

2. W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 2, iż opisany zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Działalność E... stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, a tym samym jego zbycie na rzecz Nabywcy nie podlegało opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, to czy jego zbycie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o p.c.c.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Stanowisko Zainteresowanych w sprawie

Stanowisko w zakresie pytania nr 1 (sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 13 kwietnia 2022 r.)

Zbycie opisanego zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na Działalność E... nie podlegało opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska w zakresie pytania dotyczącego podatku od towarów i usług.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie stosuje się przepisów ustawy o VAT.

Według ugruntowanego poglądu judykatury zastosowane pojęcie "transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób tożsamy z terminem "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Przywołany przepis wskazuje, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. "Zbycie", o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, obejmuje więc wszystkie czynności, w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę czy przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego.

Odnosząc przytoczone przepisy do opisanego w niniejszym Wniosku stanu faktycznego, należy zauważyć, że Transakcja nie podlegała opodatkowaniu VAT, jeżeli stanowiąca przedmiot zbycia Działalność E... mogła zostać uznana za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Z uwagi na brak zdefiniowania terminu "przedsiębiorstwo" w ustawie o VAT, zdaniem Zainteresowanych, należy w drodze analogii posłużyć się definicją zawartą w ustawie o PIT, która w tym zakresie zawiera odesłanie do definicji przedsiębiorstwa zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.; dalej: "Kodeks cywilny").

W związku z powyższym, zdaniem Zainteresowanych, prawidłowe jest interpretowanie przepisów ustawy o VAT w świetle definicji przedsiębiorstwa z Kodeksu cywilnego.

O prawidłowości takiego podejścia świadczą wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacje indywidualne, w których to przy dokonaniu kwalifikacji danego zespołu składników jako przedsiębiorstwa posługiwano się wspomnianą definicją cywilistyczną, np. w interpretacji z dnia 24 września 2021 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.302.2021.2.k.k., podkreślono, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji "przedsiębiorstwa". Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 Kodeksu cywilnego.

Cywilistyczna definicja przedsiębiorstwa została ujęta w art. 551 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przywołanym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

1)

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)

koncesje, licencje i zezwolenia;

6)

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)

tajemnice przedsiębiorstwa;

9)

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto, zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Powyższy katalog składników ma charakter otwarty, o czym świadczy użyty przez ustawodawcę zwrot "w szczególności". Oznacza to, że przedsiębiorstwo tworzyć ma przede wszystkim zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, w którego skład mogą, ale nie muszą, wchodzić wszystkie wymienione w art. 551 Kodeksu cywilnego składniki. Należy zwrócić uwagę, że składniki niematerialne i materialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny zatem tworzyć zespół, któremu można przypisać atrybut zorganizowania. Jest to taki stan, w którym poszczególne składniki niematerialne i materialne pozostają ze sobą w funkcjonalnym związku, pozwalając na prowadzanie działalności gospodarczej przez jego nabywcę.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Działalność E... polegała na wynajmowaniu składników majątkowych oraz licencjonowaniu znaków towarowych. Wykonywanie Działalności E... przez Wnioskodawcę umożliwiał posiadany przez niego zespół składników niematerialnych i materialnych, w którego skład wchodziły m.in.:

˗ oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo w postaci nazwy "...";

˗ własność nieruchomości, w tym m.in. Nieruchomości M, na których postawiony jest Zakład E.;

˗ własność ruchomości, w skład których wchodziły m.in. maszyny i urządzenia, w tym w szczególności: serwer i oprogramowanie, 36 zbiorników do przechowywania i transportu; kontenera zbiornikowego do transportu;

˗ prawa i obowiązki wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz najmu ruchomości;

˗ wierzytelności (należności) związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą w ramach Działalności E...;

˗ decyzje administracyjne w postaci Pozwoleń Wodnoprawnych uzyskanych przez E... na potrzeby Działalności Operacyjnej kontynuowanej obecnie przez Spółkę;

˗ prawa własności przemysłowej w postaci Znaków Towarowych;

˗ majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne A. związane z Działalnością E..., w tym w szczególności dotyczące know-how, tajemnic przedsiębiorstwa oraz wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących Działalności E...;

˗ księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. dokumenty, dokumenty umów, faktury, rejestry środków, rejestry transakcji, dokumentacje składników Działalności E... oraz inne materiały związane z Działalnością E..., jak również pozostała ewidencja i dokumentacja, która to jest niezbędna dla prowadzenia lub związana z Działalnością E..

Wskazane wyżej składniki niematerialne i materialne stanowią zorganizowany zespół, który dotychczas umożliwiał prowadzenie działalności w zakresie najmu ruchomości i nieruchomości oraz licencjonowania praw własności intelektualnej. Wnioskodawca nie potrzebował przy tym żadnych innych istotnych składników do prowadzenia wykonywanej działalności.

Zważywszy na przeniesienie całości Działalności E... do Spółki, zdaniem Zainteresowanych, zakres przenoszonych składników stanowił minimum środków koniecznych do kontynuowania działalności przez E.

Powyższa argumentacja jest spójna z poglądem prezentowanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach. Przykładowo, w interpretacji z dnia 24 września 2021 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.302.2021.2.k.k., wskazano, że zbycie przedsiębiorstwa ma miejsce wówczas, gdy cały majątek przedsiębiorstwa przechodzi na własność jednego nabywcy, który kontynuuje działalność gospodarczą zbywcy. W ocenie Zainteresowanych, taka sytuacja miała miejsce w sytuacji opisanej w niniejszym Wniosku - przedmiotem Transakcji był bowiem zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Działalność E..., zaś po jej przeprowadzeniu Wnioskodawca nie dysponował majątkiem pozwalającym na kontynuowanie Działalności E.. Spółka jako nabywca ww. składników wykorzystywała zespół składników niematerialnych i materialnych do prowadzonej działalności gospodarczej.

W ocenie Zainteresowanych, na powyższą konkluzję nie wpływa fakt, iż przedmiotem Transakcji nie była Nieruchomość 2 - jak wskazano w opisie stanu faktycznego, wskazana nieruchomość stanowiła co prawda składnik majątkowy E..., natomiast nie był on wykorzystywany przez Wnioskodawcę w prowadzonej Działalności E... (w szczególności Nieruchomość 2 nie była wynajmowana). Wobec tego, brak zbycia Nieruchomości 2 w ramach Transakcji nie wpłynie na kwalifikację Działalności E... jako przedsiębiorstwa z uwagi na to, że składnik ten nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę przy prowadzeniu tejże działalności.

Za prawidłowością takiego podejścia przemawia wyrażony w przytoczonej wcześniej interpretacji z dnia 24 września 2021 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.302.2021.2.k.k., pogląd Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie z którym W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

Analogiczny pogląd został wyrażony w interpretacji z dnia 22 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB3- 2.4012.484.2021.1.ASZ, w której wskazano, że Transakcja mająca za przedmiot zbycie przedsiębiorstwa ma miejsce jedynie wówczas, gdy wymienione w art. 551 Kodeksu cywilnego elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym), zostaną przekazane nabywcy. Należy podkreślić, że na gruncie przytaczanego przepisu, istnieje możliwość umownego wyłączenia pewnych elementów z transakcji zbycia przedsiębiorstwa, ale tylko wówczas, gdy elementy te nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku, danej transakcji nie można uznać za zbycie przedsiębiorstwa. Jak wskazano wcześniej, w ocenie Zainteresowanych, Nieruchomość 2 nie należy zakwalifikować jako elementu mającego istotne znaczenie dla funkcjonowania Wnioskodawcy, w związku z czym brak jej zbycia w ramach Transakcji nie będzie wpływał na kwalifikację Działalności E... jako przedsiębiorstwa.

W ocenie Zainteresowanych, również brak przeniesienia umowy kredytowej związanej z finansowaniem Działalności Operacyjnej czy też rachunków bankowych E... w ramach Transakcji nie wpłynie na powyższą konkluzję.

Jednocześnie, zdaniem Zainteresowanych, dla zakwalifikowania danej transakcji jako zbycie przedsiębiorstwa konieczne jest przeniesienie składników, które pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o ten zespół składników materialnych i niematerialnych. Taki wniosek płynie z analizy wyroku TSUE z dnia 10 listopada 2011 r. Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christel Schriever (C-444/10), zgodnie z którym "przekazanie całości lub części aktywów" należy interpretować w taki sposób, iż obejmuje ono przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą".

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego będącego przedmiotem Wniosku zauważyć należy, że nabyty w ramach Transakcji zespół składników materialnych i niematerialnych był zdolny do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż Spółka wykorzystuje nabyty zespół składników materialnych i niematerialnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Część nabytych składników jest nadal wykorzystywana dla celów wynajmu (składniki wynajmowane Spółkom I) a pozostałe nabyte składniki materialne i niematerialne są nadal wykorzystywane przez Spółkę w ramach działalności gospodarczej - w zakresie obrotu (w tym dostarczania do odbiorców) helem w postaci ciekłej i gazowej. Wnioskodawca z kolei po dokonaniu Transakcji zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie.

W świetle powyższej argumentacji, w ocenie Zainteresowanych, Działalność E... spełniała wszystkie niezbędne przesłanki do uznania opisanego we Wniosku przedmiotu Transakcji za przedsiębiorstwo, wobec czego Zainteresowani stoją na stanowisku, że opisany we wniosku zespół składników niematerialnych i materialnych składających się na Działalność E... stanowił przedsiębiorstwo, a co za tym idzie, jego zbycie na rzecz Spółki nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2 (oznaczonego we wniosku nr 3)

Zdaniem Zainteresowanych, mając na względzie, że w ocenie Zainteresowanych opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Działalność E... stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, a tym samym, jego zbycie na rzecz Nabywcy nie podlegało opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, to podlegało ono opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o p.c.c.

UZASADNIENIE stanowiska

Katalog enumeratywnie wymienionych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: "p.c.c.") został wskazany w art. 1 ust. 1 ustawy o p.c.c.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy o p.c.c., podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o p.c.c. - obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 4 ustawy o p.c.c., nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z uwagi na fakt, iż sprzedaż jest wprost wymieniona w ustawie o p.c.c. jako transakcja podlegająca opodatkowaniu p.c.c., zaś zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami, sprzedaż składników materialnych i niematerialnych składających się na Działalność E... jako przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, należy uznać, iż przedmiotowa Transakcja podlegała opodatkowaniu p.c.c., gdzie obowiązek podatkowy ciążył na Nabywcy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie nr 1), jest nieprawidłowe.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3 (dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych) odstąpiono od jego analizy i tym samym oceny stanowiska.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy:

Sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z regulacji art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy:

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Przy czym należy zaznaczyć, że użyte w ww. przepisie sformułowanie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 ustawy, obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji "przedsiębiorstwa", zatem dla potrzeb przepisów podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym, jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu. Użyte w ww. przepisie określenie "w szczególności" wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, niewymienione w tym artykule, a z drugiej, brak któregoś z tych elementów nie pozbawia zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa.

W myśl art. 552 Kodeksu cywilnego:

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami umożliwiające kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

Przy ocenie, czy składniki majątku powinny być uznane za przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, uwzględnić należy następujące okoliczności:

1.

zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz

2.

faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji (wyrok TSUE z 30 maja 2013 r. w sprawie C-651/11 X BV, pkt 34).

Wskazanej oceny należy dokonać na moment przeprowadzenia transakcji. Tym samym, w przypadku, gdy konieczne dla kontynuowania działalności gospodarczej jest angażowanie przez nabywcę innych składników majątku, które nie są przedmiotem transakcji lub podejmowanie dodatkowych działań, brak jest możliwości stwierdzenia, że w danym przypadku zespół składników majątkowych stanowi przedsiębiorstwo.

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 10 listopada 2011 r. w sprawie C-444/10 Schriever "przekazanie całości lub części aktywów" należy interpretować w taki sposób, że obejmuje ono przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Podobne stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie sądów administracyjnych (wyroki NSA: z 25 czerwca 2013 r. sygn. akt I FSK 955/12 oraz z 21 listopada 2016 r. sygn. akt I FSK 1316). Zgodnie natomiast z orzecznictwem TSUE (wyrok TSUE z 10 listopada 2011 r. w sprawie C-444/10 Christel Schriever, pkt 26) ocena, jakie dobra - ruchome lub nieruchome - są niezbędne do utworzenia przedsiębiorstwa lub ZCP, musi być dokonywana " (...) z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej".

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla badanej kwestii jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Przedsiębiorstwo, w rozumieniu powyższego przepisu, powinno więc łączyć mienie w funkcjonalnie zorganizowane przedsięwzięcie gospodarcze, a nie tylko stanowić zgromadzone niematerialne i materialne składniki stanowiące sobą przedsiębiorstwo w przedstawionym znaczeniu przedmiotowym. Organizacyjna i funkcjonalna istota przedsiębiorstwa kreuje powstanie samodzielnego podmiotu gospodarczego, zdolnego do funkcjonowania w obrocie na niezmienionych zasadach, pomimo jego zbycia. Ponadto, przepis art. 551 Kodeksu cywilnego wskazuje, że przedsiębiorstwo jest "zespołem składników". Pojęcie zespół (a nie zbiór) zakłada istnienie pewnego poziomu powiązań organizacyjnych pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa.

W wyroku C-497/01 (w sprawie Zita Modes z Luksemburga) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) stwierdził, iż "pojęcie zbycia, czy to za wynagrodzeniem, czy też bez lub w charakterze aportu wniesionego do spółki, całości aktywów lub jej części, należy interpretować tak, iż obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, łącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz, w zależności od konkretnego przypadku, składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, natomiast nie obejmuje ono zwykłego zbycia aktywów, takiego jak sprzedaż zapasów produktów". Ponadto TSUE stwierdził, iż fakt, że VI Dyrektywa nie zawiera definicji pojęcia przedsiębiorstwa lub jego części, nie oznacza, że państwa członkowskie mają swobodę jego interpretacji. Pojęcia w niej używane powinny być interpretowane w sposób jednolity i niezależny od innych przepisów, z wyjątkiem sytuacji, gdy sama Dyrektywa daje państwom członkowskim jasną dyspozycję do zdefiniowania pojęcia w krajowej legislacji. TSUE wskazał też, iż nabywca musi jednak posiadać zamiar kontynuowania działalności gospodarczej przejmowanego przedsiębiorstwa lub jego części, nie zaś jedynie natychmiast likwidować daną działalność i sprzedać przejęte mienie.

Na tę ostatnią okoliczność, czyli przydatność zespołu składników do prowadzenia (kontynuowania) działalności przez nabywcę, zwrócił uwagę TSUE w wyroku C-408/98 (Abbey National Plc), podzielając opinię Rzecznika Generalnego z dnia 13 kwietnia 2000 r., który stwierdził, iż "rozwiązanie przyjęte w Zjednoczonym Królestwie wydaje się rozsądne: gdy aktywa stanowiące część przedsiębiorstwa zdolną do odrębnego funkcjonowania są zbywane w taki sposób, że sprzedana część kontynuuje swoją działalność, ma zastosowanie opcja, z której Zjednoczone Królestwo skorzystało na mocy art. 5 (8) VI Dyrektywy i uznaje się, że nie nastąpiła dostawa towarów".

W kontekście zatem zbycia przedsiębiorstwa, z wyłączenia stosowania przepisów ustawy korzysta przekazanie przedsiębiorstwa, w tym dóbr materialnych oraz ewentualnie elementów niematerialnych, które razem tworzą przedsiębiorstwo zdolne do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Nabywca musi jednakże mieć na celu prowadzenie przekazanego przedsiębiorstwa, a nie jedynie natychmiastową likwidację danej działalności lub sprzedanie zapasów zasobów, jeśli istnieją.

Sformułowanie zawarte w art. 6 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa, należy w aspekcie art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, rozumieć w sposób funkcjonalny, a nie tylko werbalny, tzn. analizując, czy dany zespół aktywów, który jest przedmiotem zbycia, pozwala na prowadzenie i służy w sposób trwały prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej nabywcy, realizowanej uprzednio w przedsiębiorstwie zbywcy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, ma miejsce wówczas, gdy cały majątek przedsiębiorstwa przechodzi na własność nabywcy, który kontynuuje działalność gospodarczą zbywcy. Wynika to również z treści przepisu art. 91 ust. 9 ustawy, który stanowi, że - w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa. Aksjomat racjonalności ustawodawcy oraz kategoryczność sformułowania tego przepisu nakazuje przyjąć, że z transakcją zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 ustawy mamy do czynienia tylko wówczas, gdy nabywca kontynuuje działalność gospodarczą przy użyciu nabytego przedsiębiorstwa.

Kontynuowanie działalności gospodarczej przy zbyciu przedsiębiorstwa należy rozumieć, jako sytuację, w której nabywca w związku z dokonanym nabyciem nadal prowadzi przedsiębiorstwo. Przy czym nie chodzi tu o prowadzenie jakiejkolwiek działalności z wykorzystaniem składników nabytego przedsiębiorstwa, a o prowadzenie nabytego przedsiębiorstwa.

Wątpliwości Zainteresowanych powstałe na tle przedstawionego opisu sprawy dotyczą niepodlegania opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT zbycia zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na Działalność E..

W opisanej sytuacji, w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży 2 listopada 2021 r. Wnioskodawca sprzedał Spółce majątek (w tym aktywa i prawa majątkowe) wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie. Działalność gospodarcza E... polegała na wynajmowaniu składników majątkowych i udzielaniu licencji na korzystanie ze znaków towarowych na rzecz Spółki. Przedmiotem Transakcji był zespół składników materialnych i niematerialnych należących do E..., który został przeniesiony do Spółki. Zespół ten składał się z następujących składników: nieruchomości, decyzji administracyjnych, które zostały wydane na rzecz E... w związku z działalnością Zakładu E, ruchomości, słownego znaku towarowego "...", słowno-graficznego znaku towarowego "...", domen internetowych związanych z Działalnością Operacyjną, umów wewnątrzgrupowych zawartych między E... a Spółką w związku z wniesieniem do Spółki Działalności Operacyjnej przez E..., umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką oraz E..., umów pomiędzy E... a I sp. z o.o. oraz I sp. z o.o. sp.k., które prowadziły działalność gospodarczą związaną z działalnością pracowni rezonansu magnetycznego. Transakcja obejmowała nazwę "..." oraz majątkowe prawa autorskie oraz majątkowe prawa pokrewne A. związane z Działalnością E..., w tym w szczególności dotyczące know-how, tajemnic przedsiębiorstwa oraz wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących Działalności E.. Składniki, które zostały nabyte przez Spółkę w ramach Transakcji są wykorzystywane w prowadzonej przez E. Działalności Operacyjnej i nie są one przedmiotem wynajmu. Spółka wykorzystuje nabyty zespół składników materialnych i niematerialnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Część nabytych składników wykorzystywana jest dla celów wynajmu (składniki majątkowe wynajmowane Spółkom I). Pozostałe nabyte składniki materialne i niematerialne są nadal wykorzystywane przez Spółkę w ramach działalności gospodarczej w zakresie obrotu (w tym dostarczania do odbiorców) helem w postaci ciekłej i gazowej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych służącego do prowadzenia określonego rodzaju działalności tj. wynajmowania składników majątkowych i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych na rzecz Spółki nie została przeprowadzona w celu kontynuowania działalności w tym zakresie przez nabywcę. Nabywca wprawdzie wykorzystuje nabyty zespół składników materialnych i niematerialnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednak jest to w innym zakresie. Wskazali Państwo, że część nabytych składników wykorzystywana jest do celów wynajmu a pozostałe nabyte składniki materialne i niematerialne są nadal wykorzystywane przez Spółkę w ramach działalności w zakresie obrotu helem w postaci ciekłej i gazowej. Tym samym zakres działalności nabywcy wskazanego zespołu składników materialnych i niematerialnych różni się od działalności zbywcy. Zatem nie został spełniony warunek dotyczący kontynuacji działalności zbywcy.

Jak wskazano wyżej warunkiem wyłączenia spod działania ustawy zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części jest kontynuacja działalności przez nabywcę.

Wykładnia art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, była już przedmiotem wypowiedzi Naczelnego Sądu Administracyjnego. W orzecznictwie konsekwentnie prezentowany jest pogląd, że wyłączenie, o którym mowa w ww. unormowaniu, dotyczy tylko takiej transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w wyniku której następca prawny (nabywca) będzie prowadził działalność gospodarczą w oparciu o przekazane przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (por. np. wyroki NSA: z 6 listopada 2014 r., I FSK 1668/13; z 29 maja 2014 r., I FSK 1028/13; z 1 marca 2013 r.).

W konsekwencji w opisanej sytuacji sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do E..., na rzecz Spółki, która nie kontynuuje działalności gospodarczej Zbywcy skutkuje tym, że sprzedaż ta nie powinna być dla celów podatku od towarów i usług traktowana jako sprzedaż przedsiębiorstwa.

Zatem w przedmiotowej sprawie zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Działalność E... nie może być dla celów VAT traktowany jako przedsiębiorstwo. W związku z tym w stosunku do tej sprzedaży nie znajdzie zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy. Należy uznać, że sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych składającego się na Działalność E... będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie objętym pytaniem nr 1, dotyczącym podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowe.

Końcowo Organ podkreśla, że w zakresie pytania dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych, oznaczonego we wniosku nr 3 odstąpiono od jego analizy i tym samym oceny stanowiska, ponieważ pytanie zostało zadane pod warunkiem uznania, iż opisany zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Działalność E... stanowił przedsiębiorstwo, a tym samym jego zbycie na rzecz Nabywcy nie podlegało opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Zatem - w związku z uznaniem, że ww. zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Działalność E... nie stanowił przedsiębiorstwa - analiza zagadnień poruszonych w pytaniu nr 3 stała się bezzasadna.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanych. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach opisu sprawy podanego przez Zainteresowanych. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisu sprawy.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

A. (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl