0111-KDIB3-2.4012.464.2021.1.MN - Brak konieczności wymiany aktualnie używanych kas rejestrujących na kasy on-line

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.464.2021.1.MN Brak konieczności wymiany aktualnie używanych kas rejestrujących na kasy on-line

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2021 r. (data wpływu 21 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności wymiany aktualnie używanych kas rejestrujących na kasy on-line - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

21 czerwca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności wymiany aktualnie używanych kas rejestrujących na kasy on-line.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W SPZOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami działają następujące zakłady lecznicze:

1. Szpital,

2. Ambulatoryjna opieka medyczna.

Zespół posiada osobowość prawną.

Obszarem działania Zespołu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem działania jest teren Powiatu XXX i XXX.

Zespół współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, administracją rządową i samorządową, ze szkołami wyższymi i innymi szkołami z placówkami naukowo-badawczymi, samorządami zawodów medycznych oraz organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami naukowymi. Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności.

Zespół może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, oraz uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

Zespół jako podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

a.

udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej w istniejących poradniach i oddziałach szpitalnych,

b.

świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej m.in. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

c.

świadczenie usług w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i fizjoterapii,

d.

udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego,

e.

udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego,

f.

świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych,

g.

świadczenie usług w zakresie medycyny pracy,

h.

prowadzenie racjonalnej gospodarki krwią w sposób uregulowany odrębnymi przepisami,

i.

promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia,

j.

wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący.

Zespół realizuje zadania w zakresie potrzeb obronnych państwa, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych wynikające z odrębnych przepisów.

Zespół prowadzi działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

a.

najmu, dzierżawy pomieszczeń,

b.

użyczenia, najmu nieruchomości,

c.

wynajmu oraz użyczenia środków trwałych,

d.

organizacji szkoleń, kursów oraz konferencji związanych z działalnością leczniczą, profilaktyczną,

e.

usług transportowych,

f.

obsługi imprez w zakresie zabezpieczenia medycznego,

g.

usług parkingowych,

h.

badań klinicznych i obserwacyjnych.

Zespół prowadzi działalność polegającą na udzielaniu odpłatnych świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

a. W skład Jednostki Organizacyjnej Szpital wchodzą następujące komórki organizacyjne: Oddział Chirurgii Ogólnej

b. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

c. Oddział Wewnętrzny z pododdziałem IOM

d. Oddział Dziecięcy

e. Oddział Neurologii

f. Oddział Pulmonologii

g. Oddział Obserwacyjne - Zakaźny

h. Oddział Ginekologiczne - Położniczy i Noworodków.

W skład Jednostki Organizacyjnej Stacja Pogotowia Ratunkowego wchodzą

a. Zespół Wyjazdowy SpecjalistycznyXXX., ul. XXX

b. Zespół wyjazdowy Podstawowy XXX., ul. XXX

c. Zespół Wyjazdowy Podstawowy XXX., ul. XXX

Pozostałe Komórki Organizacyjne Zespołu:

a. Blok Operacyjny

b. Izba Przyjęć

c. Bank Krwi

d. Centralne Laboratorium

e. Pracownia Radiologii

f. Pracownia Bakteriologiczna

g. Zespół Transportu Sanitarnego

h. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

i. Zespół Transportu Medycznego

j. Centralna Sterylizacja

k. Pielęgniarka Epidemiologiczna i Zespół Kontroli Zakażeń

I. Prosektorium

W skład Jednostki Organizacyjnej Przychodnia Specjalistyczna w XXX wchodzą następujące komórki organizacyjne

XXX ul. XXX

1. Poradnia Cukrzycowa

2. Poradnia Kardiologiczna

3. Poradnia Nefrologiczna

4. Poradnia Skórno-Wenerologiczna

5. Poradnia Neurologiczna

6. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

7. Poradnia Reumatologiczna

8. Poradnia Chorób Zakaźnych Hepatologiczna

9. Poradnia dla Kobiet

10. Poradnia Chirurgiczna Ogólna

11. Poradnia Chirurgii Dziecięcej

12. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

13. Poradnia Preluksacyjna

14. Poradnia Okulistyczna

15. Poradnia Laryngologiczna

16. Poradnia Urologiczna

17. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Odwykowa

18. Poradnia Rehabilitacyjna

19. Dział Fizjoterapii

20. Poradnia Medycyny Pracy

21. Domowe Leczenia Tlenem

22. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Urologiczny i Ginekologiczno-Położniczy

23. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Otolaryngologiczny

24. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Okulistyczny

25. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

26. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Chirurgii Ogólnej i Dziecięcej

27. Gabinet Leczenia Uzależnień

28. Zespół Leczenia Środowiskowego.

W skład Podstawowej Opieki Zdrowotnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w XXX.,

2. Gminny Ośrodek Zdrowia w XXX.,

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w XXX.,

4. Wiejski Ośrodek Zdrowia w XXX.

Pozostałe Komórki Organizacyjne to:

1. Apteka Szpitalna

2. Pracownia USG

3. Pracownia Endoskopowa

4. Pracownia EKG

5. Pracownia Holterowska

6. Pracownia Bronchoskopii.

SPZOZ posiada 4 kasy fiskalne.

Kasa nr 1 znajduje się w Ośrodku Zdrowia w, gdzie przyjmowane są tylko wpłaty za usługi medyczne tj. badania laboratoryjne pacjentów, którzy nie mieli skierowania na takie badania. Badania laboratoryjne wykonywane są przez tut. Szpital

Kasa nr 2 znajduje się w XXX, gdzie przyjmowane są tylko wpłaty za usługi medyczne tj. badania laboratoryjne pacjentów, którzy nie mieli skierowania na takie badania. Badania laboratoryjne także wykonywane są przez tut. Szpital tym w XXX

Kasa nr 3 znajduje się w portierni przy bramie wjazdowej do Szpitala. Na tę kasę przyjmowane są tylko wpłaty za wjazd na teren szpitala, ale nie są to usługi medyczne.

Kasa nr 4 znajduje się w pomieszczeniu Kasy Szpitala, na którą przyjmowane są wpłaty za usługi medyczne, takie jak:

* porady lekarzy specjalistów,

* leczenie szpitalne pacjentów nieubezpieczonych,

* badania analityczne,

* badania USG, EKG, RTG, EKG itp.

* opłaty za wjazd na teren szpitala,

* opłaty za przechowywanie zwłok.

Ww. usługi medyczne są wykonywane przez lekarzy, którzy są zatrudnieni w SPZOZ na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (kontrakt).

SPZOZ prowadzi działalność usługową na terenie kraju, polegającą na świadczeniu usług medycznych.

Struktura przychodów za rok 2020 przedstawia się następująco:

Przychody ogółem wynosiły: XXXzł w tym:

przychody netto ze sprzedaży: XXXzł w tym:

sprzedanym osobom fizycznym: XXXzł.

sprzedanym pracodawcom: XXXzł

sprzedanym Narodowemu Funduszowi Zdrowia: XXX (w tym COVID: XXXzł.)

sprzedaż usług medycznych - ratownictwo medyczne: XXXzł.

pozostała sprzedaż usług medycznych: XXX

zmiana stanu produktów: XXXzł.

sprzedaż usług niemedycznych:XXXzł.

W kwocieXXXzł są wszystkie sprzedane pacjentom usługi medyczne, które zostały zaewidencjonowane przez kasy fiskalne, a wykonane przez personel medyczny Szpitala zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z przedstawionym stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej prosi o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku wymiany kas rejestrujących na kasy on-line?

Stanowisko Wnioskodawcy:

SP ZOZ jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jednak jego główna działalność jest zwolniona z podatku VAT.

Zgodnie ze statutem Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z realizacją świadczeń opieki medycznej, w tym zakontraktowanych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia - są to usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej uważa, że nie ma obowiązku wymiany od 1 lipca 2021 r. kas rejestrujących na kasy on-line.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675). Ustawa ta wprowadza do ustawy o podatku od towarów i usług zmiany w zakresie kas rejestrujących. Ustawa ta zakłada m.in. możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach - obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kasy on-line wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje terminy i grupy podatników, których obejmie obowiązek posiadania kasy on-line. Natomiast podatnicy, prowadzący działalność w innych obszarach niż określone w ustawie, nie zostali objęci obowiązkiem posiadania kas fiskalnych on-line. W ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczas stosowanych "tradycyjnych" kas fiskalnych. Zgodnie bowiem z art. 145a ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145b, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3.

W myśl art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Przepis ust. 1 stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1 (art. 145b ust. 2 ustawy).

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059) przedłużone zostały terminy, w których podatnicy mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do dnia 30 czerwca 2021 r. do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Powyższy przepis określa, że podatnicy ograniczeni zostali w możliwości prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do dnia 30 czerwca 2021 r., jeśli świadczą usługi w zakresie opieki medycznej jako lekarze i lekarze dentyści.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W SPZOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami działają następujące zakłady lecznicze:

1. Szpital,

2. Ambulatoryjna opieka medyczna.

Zespół jako podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

SPZOZ posiada 4 kasy fiskalne.

Ww. usługi medyczne są wykonywane przez lekarzy, którzy są zatrudnieni w SPZOZ na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (kontrakt).

W tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą braku konieczności wymiany aktualnie używanych kas rejestrujących na kasy on-line.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790) wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Działalność lecznicza lekarzy, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) może być wykonywana w formie:

a.

jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b.

spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej wykonywanie zawodu w ramach praktyk zawodowych nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podmiotami leczniczymi są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Przedsiębiorcą stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Cechą charakterystyczną wykonywania zawodu w formie praktyki lekarskiej jest więc udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/lekarzy na własny rachunek i własną odpowiedzialność. Właśnie ta cecha odróżnia prowadzenie praktyki od podmiotu leczniczego, w którym lekarze wykonują zawód na podstawie stosunku prawnego zawartego z podmiotem leczniczym, udzielając świadczeń na rachunek i odpowiedzialność (wobec osób trzecich) podmiotu leczniczego.

Należy zauważyć, że w myśl art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy, w zw. z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, podatnicy świadczący usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Podmiot leczniczy prowadzący działalność w zakresie usług opieki medycznej przez zatrudnionych lekarzy, na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (kontrakt), nie podlega przepisom art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o VAT, gdyż przepis wyraźnie wskazuje, że obowiązek wymiany kasy rejestrującej na kasę rejestrującą on-line dotyczy tylko świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach indywidualnej praktyki, a nie przez podmioty lecznicze.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako podmiot leczniczy świadczący usługi w zakresie opieki medycznej, ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i nie miał obowiązku wymiany używanych kas rejestrujących na kasy fiskalne on-line.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy i własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl