0111-KDIB3-2.4012.447.2022.2.MGO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.447.2022.2.MGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 czerwca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 27 czerwca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT dla zajęć i warsztatów tanecznych, muzycznych, plastycznych, teatralnych, fotograficznych, wokalnych, zajęć artystycznych dla dzieci z elementami pedagogiki..., baletowych dla seniorów, rękodzielniczych, z historii sztuki, z kultury ludowej, czynnego uczestnictwa w konkursach/festiwalach, usług koncertowych świadczonych na rzecz innych podmiotów, za które pobierane są opłaty i niewliczania tych opłat do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o VAT. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 19 września 2022 r. (wpływ 19 września 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A. jest samorządową artystyczną instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jednostka z dniem... 2021 r. rozpoczęła działalność i została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę.

Zgodnie ze Statutem celem działania A. jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Gminy poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej i teatralnej oraz prowadzenie ośrodków kultury i centrów kultury.

A. prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniem polityki kulturalnej państwa, na podstawie własnego programu wynikającego z aktualnego zapotrzebowania lokalnej społeczności.

Zgodnie z zapisami Statutu do zakresu działalności A. należy prowadzenie działalności kulturalnej w postaci:

1)

prowadzenia działalności artystycznej w dziedzinie muzyki, teatru i tańca z udziałem twórców i wykonawców,

2)

prezentacji koncertów, spektakli oraz organizowania imprez kulturalnych,

3)

realizacji autorskich projektów artystycznych, edukacyjnych i kulturotwórczych,

4)

prezentacji i popularyzacji współczesnego dorobku artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk twórczych miasta,

5)

gromadzenia, dokumentowania, tworzenia i udostępniania dorobku kulturalnego A.,

6)

dokonywania nagrań fonograficznych i innych w celu popularyzacji i upowszechniania muzyki,

7)

współdziałania ze społecznym ruchem kulturalnym w organizowaniu indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,

8)

tworzenia warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych młodych twórców i wykonawców,

9)

inspirowania mieszkańców do odkrywania własnych możliwości twórczych,

10)

edukacji kulturalnej mającej na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury,

11)

organizowania teoretycznych i praktycznych zajęć w ramach projektów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

12)

prowadzenia działalności wydawniczej, wystawienniczej, instruktażowo-metodycznej oraz promocyjnej.

A. posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane jako podatnik, który korzysta z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W roku poprzednim przychody Instytucji nie przekroczyły 200.000 zł, w związku z czym nadal korzysta ona ze zwolnienia, o którym mowa powyżej.

Jednostka prowadzi działalność statutową nieodpłatną oraz odpłatną, gdzie odpłatność jest pobierana w postaci preferencyjnych stawek. Prowadzi również działalność gospodarczą, polegającą głównie na najmie i dzierżawie składników majątku, sprzedaży składników mienia ruchomego, świadczeniu usług promocyjnych i reklamowych. Otrzymuje też darowizny od osób fizycznych i prawnych.

Osiągane przychody, głównie dotacje i dofinansowania, są kierowane na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Instytucji. Wygenerowane ewentualne zyski A. przeznacza w całości na działalność statutową, tj. kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Przychody z działalności odpłatnej (w ramach działalności statutowej i gospodarczej) mogą przekroczyć w roku 2022 wartość 200.000 zł.

Celem świadczonych przez Instytucję usług kulturalnych, jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, przez którą należy rozumieć naturalne i kulturalne dziedzictwo ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, w szczególności w zakresie nauki oraz historii i sztuki.

W ramach prowadzonej działalności statutowej A. organizuje, bądź zamierza organizować: 1) zajęcia i warsztaty, za które są pobierane opłaty, rejestrowane w kasie fiskalnej, opłaty te przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzenia wykwalifikowanych instruktorów, jak również na materiały do zajęć oraz na kontynuację i doskonalenie tej działalności.

Poniżej przedstawiony został opis zajęć:

˗ taneczne - kształtują poczucie rytmu, uczą różnych stylów i techniki ruchu służącej komponowaniu tańca, wypracowują estetykę artystycznej wypowiedzi, umożliwiają poznanie dzieł tanecznych i choreografii,

˗ muzyczne - kształtują i poszerzają ogólne zdolności muzyczne oraz zdolność gry na instrumencie, wpływają na poprawę słuchu muzycznego i intonację dźwięków, rozwijają wrażliwość estetyczną pozwalającą na samodzielną interpretację utworu, uwrażliwiają dostrzeganie zjawisk akustycznych z otoczenia, umożliwiają poznanie dzieł muzycznych literatury polskiej i światowej,

˗ plastyczne - dają możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień plastycznych, pomagają kształtować cechy w psychice takie jak: wrażliwość na piękno, wyobraźnia, poczucie estetyki, umożliwiają poznanie dzieł artystów polskich i zagranicznych,

˗ teatralne - wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój artystyczny, rozwijają wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie, a także emisję głosu i dykcję, kształtują kreatywne osobowości charakteryzujące się otwartością, współpracą, odwagą, spontanicznością i wrażliwością, umożliwiają poznanie dzieł literatury pięknej polskiej i światowej,

˗ fotograficzne - rozwijają pasję i umiejętności fotograficzne, doskonalą techniki fotografowania, pozwalają dostrzec piękno otaczającego świata, uczą szukania ciekawych ujęć spójnych kolorystycznie i kompozycyjnie, pomagają uruchomić kreatywność pozwalającą na uchwycenie w niebanalnym kadrze ulotnych chwil i emocji,

˗ wokalne - kształtują i rozwijają zdolności wokalne, wpływają na emisję głosu i poprawną intonację, rozwijają wrażliwość estetyczną pozwalającą na samodzielną interpretację utworu, umożliwiają poznanie utworów wokalnych polskich i światowych,

˗ artystyczne dla dzieci z elementami pedagogiki... - umożliwiają poznanie sztuk artystycznych poprzez emocje i instynkty, naturalne reakcje i tendencje, poprzez zabawę i zdobywanie doświadczeń, uczą samodzielnej interpretacji dzieł artystycznych, przygotowują do swobodnego wyboru zainteresowań artystycznych,

˗ baletowe dla seniorów - program zajęć oparty na podstawowych zasadach techniki tańca klasycznego z elementami ćwiczeń pilates, w towarzystwie muzyki klasycznej. Zajęcia pozwalają poznać dorobek artystyczny w zakresie dzieł muzyki poważnej, a także uczą kształtowania obrazu i świadomości ruchu,

˗ rękodzielnicze - pozwalają poznać i wykorzystać różne techniki twórczości, zapoznają uczestników z historyczną ewaluacją tych sztuk, a także wskazują możliwości rozwoju w tym kierunku,

˗ z historii sztuki - pozwalają poznać epoki, kierunki, style i tendencje w sztuce, środowisk artystycznych dzieł, umożliwiają poznanie obiektów i przedmiotów pięknych i ważnych dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych,

˗ z kultury ludowej - umożliwiają poznanie i kultywowanie kultury ludowej: zwyczaje, obrzędy, stare umiejętności, gwara, pieśni ludowe, stroje itp.

2) konkursy/festiwale muzyczne, wokalne, plastyczne, teatralne za które są pobierane bezzwrotne opłaty akredytacyjne (za czynne uczestnictwo w konkursie/festiwalu), rejestrowane w kasie fiskalnej, a przeznaczone są na dofinansowanie kosztów organizacji tych imprez.

Konkursy/festiwale umożliwiają dzieciom i młodzieży wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Wpływają na rozwój jego osobowości, umożliwiają wypowiedź w różnych rodzajach ekspresji.

W ramach tych konkursów/festiwali organizowane są przesłuchania konkursowe czynnych uczestników oraz koncerty laureatów, na które wstęp dla publiczności jest otwarty i bezpłatny.

3) usługi koncertowe świadczone odpłatnie na rzecz innych podmiotów, bez pobierania przez A. opłat za wstęp. Opłaty za te usługi są przeznaczane na kontynuację i doskonalenie działalności koncertowej.

W A. działa orkiestra kameralna, której celem działania jest między innymi upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury muzycznej oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Celem świadczonych usług koncertowych na rzecz innych podmiotów jest aktywne promowanie i upowszechnianie dostępu do kultury, umożliwienie poznania dzieł literatury muzycznej polskiej i światowej.

Czynności świadczone w ramach organizowanych zajęć i warsztatów oraz konkursów i festiwali, a także świadczonych usług koncertowych na rzecz innych podmiotów nie należą do kategorii czynności wymienionych w art. 43 ust. 19 pkt 1-8 ustawy o VAT.

W uzupełnieniu do wniosku wskazali Państwo, że:

1) Wszystkie niżej wymienione usługi w postaci zajęć i warsztatów, które A. organizuje, bądź zamierza organizować są usługami kulturalnymi a ich celem jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury:

a)

taneczne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury tanecznej, tj. poprzez prezentację na scenie układów tanecznych i choreograficznych w wykonaniu uczestników zajęć oraz udostępnienie w ten sposób publiczności autorskich opracowań tanecznych oraz dzieł kultury narodowej i światowej. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję. Cele te osiągane są poprzez tworzenie współczesnej kultury w warunkach sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych oraz edukację artystyczną (kształtowanie poczucia rytmu, naukę różnych stylów i techniki ruchu służącej komponowaniu tańca, wypracowanie estetyki artystycznej wypowiedzi, umożliwienie poznania dzieł tanecznych i choreografii), a także poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia w celu upowszechniania,

b)

muzyczne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie artystycznych kreacji oraz prezentację na scenie koncertów uczestników zajęć, co równocześnie przyczynia się do upowszechnienia kultury muzycznej i dzieł muzycznych literatury polskiej i światowej. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję. Cele te osiągane są poprzez tworzenie współczesnej kultury w warunkach sprzyjających twórczości, artystycznej kreacji i rozwojowi talentów artystycznych (kształtowanie i poszerzanie ogólnych zdolności muzycznych oraz zdolności gry na instrumencie, wpływanie na poprawę słuchu muzycznego i intonację dźwięków, rozwijanie wrażliwości estetycznej pozwalającej na samodzielną interpretację utworu), a także poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia w celu upowszechniania,

c)

plastyczne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie i upowszechnianie sztuk plastycznych, tj. prezentację prac uczestników zajęć w galerii wystawienniczej oraz upowszechnianie kultury i sztuki podczas prelekcji o sztuce na wernisażach tych wystaw. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję. Cele te osiągane są poprzez tworzenie współczesnej kultury w warunkach sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych (stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień plastycznych, pomoc w kształtowaniu wrażliwości na piękno, wyobraźni, poczucia estetyki, umożliwienie poznania dzieł i technik twórczych artystów polskich i zagranicznych), a także poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia w celu upowszechniania,

d)

teatralne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej, tj. tworzenie spektakli teatralnych i prezentację na scenie spektakli w wykonaniu uczestników zajęć, co równocześnie przyczynia się do upowszechnienia kultury i twórczości dzieł scenicznych literatury polskiej i światowej. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję. Cele te są osiągane poprzez tworzenie współczesnej kultury w warunkach sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych (wpływanie na rozwój wyobraźni, fantazji, twórczego myślenia, kształtowanie emisji głosu i dykcji, kształtowanie kreatywne osobowości oraz umożliwienie poznania dzieł literatury pięknej polskiej i światowej), a także poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia w celu upowszechniania,

e)

fotograficzne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury fotograficznej, tj. tworzenie obrazowania i artystycznej dokumentacji fotograficznej i prezentację prac uczestników zajęć w galerii wystawienniczej oraz inspirowanie mieszkańców do odkrywania własnych możliwości twórczych, co w efekcie przyczynia się do popularyzacji kultury i sztuki. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję. Cele te są osiągane poprzez tworzenie współczesnej kultury w warunkach sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych (pomoc w rozwijaniu pasji i doskonaleniu techniki fotografowania oraz uruchomienia kreatywności, szukania ciekawych ujęć spójnych kolorystycznie i kompozycyjnie), a także poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia w celu upowszechniania,

f)

wokalne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury wokalnej, tj. tworzenie artystycznych kreacji wokalnych i prezentację na scenie koncertów uczestników zajęć, co równocześnie przyczynia się do upowszechnienia kultury i twórczości dzieł wokalnych literatury polskiej i światowej. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję. Cele te są osiągane poprzez tworzenie współczesnej kultury w warunkach sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych (kształtowanie i rozwijanie zdolności wokalnych, emisji głosu i poprawnej intonacji, rozwój wrażliwości estetycznej pozwalającej na samodzielną interpretację utworu, umożliwienie poznania dzieł wokalnych twórców polskich i światowych), a także poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia w celu upowszechniania,

g)

artystyczne dla dzieci z elementami pedagogiki... - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie artystycznych kreacji muzycznych, wokalnych i teatralnych wśród dzieci oraz upowszechnianie przez prezentację występów uczestników zajęć na scenie, a także prezentacje prac uczestników zajęć w galerii. Tym samym od najmłodszych lat w sposób naturalny dzieci zapoznawane są z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Wszystkie te działania jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję. Cele te są osiągane poprzez tworzenie współczesnej kultury w warunkach sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych (umożliwienie poznania sztuk artystycznych wykorzystując emocje i instynkty, naturalne reakcje i tendencje, tworzenie artystycznych projektów i kreacji przez zabawę i zdobywanie doświadczeń, pomoc w samodzielnej interpretacji dzieł artystycznych), a także poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia w celu upowszechniania,

h)

baletowe dla seniorów - działalność kulturalna przejawia się poprzez upowszechnianie kultury baletowej i muzycznej wśród ludzi starszych. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję. Cele te są osiągane poprzez inspirowanie seniorów do odkrywania własnych możliwości artystycznego i twórczego działania oraz zachęcania do poznawania klasycznej literatury muzycznej i baletowej, a także poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia w celu upowszechniania,

i)

rękodzielnicze - działalność kulturalna przejawia się w ochronie dziedzictwa rękodzielniczego poprzez twórczość polegającą na odtwarzaniu i zachowywaniu dawnych idei i artefaktów oraz upowszechnianie przez prezentację tej twórczości w galerii, a także promocję twórczości rękodzielniczej. Cele te są osiągane przez działania polegające na zapoznawaniu uczestników z różnymi technikami tej twórczości i stworzeniem warunków do ich wykorzystania oraz zaznajomieniem z historyczną ewaluacją tych sztuk, a także poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia w celu upowszechniania,

j)

z historii sztuki - działalność kulturalna przejawia się poprzez promocję i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki wśród ludzi starszych, młodzieży i dzieci. Cele te są osiągane poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia oraz zasobów w celu upowszechniania kultury i sztuki, prezentację dzieł, prelekcje na temat kultury i sztuki połączone z aktywnym angażowaniem uczestników zajęć w procesy tworzenia,

k)

z kultury ludowej - działalność kulturalna przejawia się w promocji i ochronie ludowego dziedzictwa kulturowego poprzez prezentację na scenie zwyczajów, obrzędów, gwary, strojów i pieśni ludowych. Cele te są osiągane poprzez tworzenie kapel i zespołów ludowych, śpiewaczych oraz grup przedstawiających obrzędy ludowe, a także poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia w celu upowszechniania kultury ludowej.

2) Wszystkie konkursy/festiwale, które A. organizuje, bądź zamierza organizować mają na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

a) Konkursy/festiwale muzyczne mają na celu upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prezentację na scenie dokonań młodych artystów instrumentalistów. Mają również na celu tworzenie kultury muzycznej poprzez dążenie do stworzenia najlepszych artystycznych kreacji muzycznych w warunkach współzawodnictwa. Mają na celu zachowanie kultury muzycznej poprzez jej promocję wśród uczestników i społeczności lokalnej. Cele te są realizowane poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia dla umożliwienia przedstawienia szeroko pojętej publiczności występów młodych instrumentalistów, zapoznania publiczności z dziełami literatury muzycznej polskiej i światowej oraz promocję kultury muzycznej w społeczeństwie,

b) Konkursy/festiwale wokalne mają na celu upowszechnianie kultury wokalnej poprzez prezentację na scenie dokonań młodych artystów wokalistów. Mają również na celu tworzenie kultury wokalnej poprzez dążenie do stworzenia najlepszych artystycznych kreacji wokalnych w warunkach współzawodnictwa. Mają na celu zachowanie kultury wokalnej poprzez jej promocję wśród uczestników i społeczności lokalnej. Cele te są realizowane poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia dla umożliwienia przedstawienia szeroko pojętej publiczności występów młodych wokalistów, zapoznania publiczności z dziełami literatury wokalnej polskiej i światowej oraz promocję kultury wokalnej w społeczeństwie,

c) Konkursy/festiwale teatralne mają na celu upowszechnianie kultury teatralnej poprzez prezentację na scenie dokonań młodych artystów. Mają również na celu tworzenie kultury teatralnej poprzez dążenie do stworzenia najlepszych artystycznych kreacji teatralnych w warunkach współzawodnictwa. Mają na celu zachowanie kultury teatralnej poprzez jej promocję wśród uczestników i społeczności lokalnej. Cele te są realizowane poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia dla umożliwienia przedstawienia szeroko pojętej publiczności występów młodych aktorów, zapoznania publiczności z dziełami teatralnymi polskimi i światowymi oraz promocję kultury teatralnej w społeczeństwie,

d) Konkursy/festiwale plastyczne mają na celu upowszechnianie kultury i sztuk plastycznych poprzez prezentację w galerii dokonań młodych artystów plastyków. Mają również na celu tworzenie kultury plastycznej poprzez dążenie do stworzenia najlepszych dzieł plastycznych w warunkach współzawodnictwa. Mają na celu zachowanie kultury plastycznej poprzez jej promocję wśród uczestników i społeczności lokalnej. Cele te są realizowane poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia dla umożliwienia przedstawienia szeroko pojętej publiczności prac młodych plastyków oraz promocję kultury plastycznej w społeczeństwie.

3) Na rzecz uczestników konkursów/festiwali wykonujemy/będziemy wykonywać głównie następujące czynności:

a)

zapewnienie jurorów wyłonionych spośród artystów i twórców kultury, których zadaniem jest/będzie ocena zmagań konkursowych

b)

umożliwienie młodym artystom (instrumentalistom, wokalistom, aktorom) występów na profesjonalnej scenie przed publicznością lub prezentację prac w galerii wystawienniczej (w przypadku artystów plastyków),

c)

zapewnienie organizacji i logistyki konkursu/festiwalu, obsługi technicznej sceny/galerii, a także promocji wszystkich wydarzeń związanych z konkursem/festiwalem,

d)

umożliwienie przeprowadzenia warsztaty/konsultacje z profesjonalnymi artystami/jurorami,

e)

nagrodzenie laureatów wyłonionych przez jurorów.

Pytanie

Czy opłaty za zajęcia i warsztaty: taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, wokalne, zajęcia artystyczne dla dzieci z elementami pedagogiki..., baletowe dla seniorów, rękodzielnicze, z historii sztuki, z kultury ludowej oraz opłaty za czynny udział w konkursach/festiwalach, a także opłaty za koncerty świadczone na rzecz innych podmiotów, bez pobierania przez A. opłat za wstęp jako usługi realizowane w ramach statutowej działalności A. podlegają zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33, a co za tym idzie kwota pobieranych opłat nie będzie wchodzić do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1, zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Państwa stanowisko w sprawie

Opłaty pobierane za usługi kulturalne realizowane w ramach statutowej działalności, tj.

1)

opłaty za zajęcia i warsztaty: taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, wokalne, zajęcia artystyczne dla dzieci z elementami pedagogiki..., baletowe dla seniorów, rękodzielnicze, z historii sztuki, z kultury ludowej,

2)

opłaty (akredytacje) za czynny udział w konkursach/festiwalach,

3)

opłaty za usługi koncertowe świadczone na rzecz innych podmiotów, bez pobierania przez A. opłat za wstęp,

są zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33, co równocześnie powoduje, że opłaty te nie wchodzą do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem A. jest wpisane do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta i Gminy. Jest również podmiotem nieosiągającym w sposób systematyczny zysków z prowadzonej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia, zyski przeznaczane są na działalność statutową (na materiały niezbędne do realizacji zajęć, wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia oraz kontynuację i doskonalenie działalności kulturalnej), zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W celu uzupełnienia wniosku informują Państwo, że według A.:

1) Wszystkie wymienione przez Państwo we wniosku usługi w postaci zajęć i warsztatów, które A. organizuje, bądź zamierza organizować są usługami kulturalnymi a ich celem jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury,

2) Wszystkie wymienione we wniosku konkursy/festiwale, które A. organizuje, bądź zamierza organizować są usługami kulturalnymi a ich celem jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Z tak szeroko sformułowanej definicji pojęcia "świadczenie usług" wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nie każda jednak czynność stanowiąca usługę, w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły da celów zarobkowych.

Zatem, ustawa definiuje podatnika jako każdy podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności. Powyższa definicja ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

a)

podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b)

indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1)

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2)

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 17a ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 19 ustawy:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

1)

usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

2)

wstępu:

a)

na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

b)

do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

c)

do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

3)

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

4)

usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

5)

działalności agencji informacyjnych;

6)

usług wydawniczych;

7)

usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;

8)

usług ochrony praw.

Z okoliczności sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności statutowej A. organizuje, bądź zamierza organizować:

˗ zajęcia i warsztaty, za które są pobierane opłaty, opłaty te przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzenia wykwalifikowanych instruktorów, jak również na materiały do zajęć oraz na kontynuację i doskonalenie tej działalności,

˗ konkursy/festiwale muzyczne, wokalne, plastyczne, teatralne za które są pobierane bezzwrotne opłaty akredytacyjne (za czynne uczestnictwo w konkursie/festiwalu), rejestrowane w kasie fiskalnej, a przeznaczone są na dofinansowanie kosztów organizacji tych imprez,

˗ odpłatne koncerty, bez pobierania przez A. opłat za wstęp. Opłaty za te usługi są przeznaczane na kontynuację i doskonalenie działalności koncertowej.

Państwa wątpliwości w pierwszej kolejności dotyczą zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy organizowanych zajęć i warsztatów, konkursów/festiwali muzycznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych oraz odpłatnych koncertów.

Analizując powołane wyżej regulacje zauważyć należy, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, jak również przedmiotowym dotyczącym rodzaju świadczonych usług. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy wymienia trzy grupy podmiotów. Po pierwsze, podmioty prawa publicznego. Po drugie, inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym. Po trzecie, podmioty wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Z opisu sprawy wynika, że A. jest samorządową artystyczną instytucją kultury i działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jednostka z dniem 1 stycznia 2021 r. rozpoczęła działalność i została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę.

Zatem przedstawione informacje pozwalają stwierdzić należy, że A. wypełnia przesłankę podmiotową wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

Ponadto sprawdzenia wymaga, czy usługi opisane we wniosku wypełniają przesłankę przedmiotową do zastosowania zwolnienia.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "usług kulturalnych". Jego znaczenie ustala się w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem, zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu "usługi kulturalne" w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura to "całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową - ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp." (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller "Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska" Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999). Encyklopedia Popularna w haśle "kultura" podaje, że jest to "całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania" (Encyklopedia Popularna PWN, Wydanie XV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982). Zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN SA (http://sjp.pwn.pl/), kultura oznacza "materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory". Przez potoczne rozumienie pojęcia "kultura" możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności. Takie rozumienie pojęcia "kultura", ma jednak niewielkie znaczenie praktyczne, a już w szczególności nie spełni swojej funkcji w procesie interpretacji prawa podatkowego. Zgodnie zatem z regułami wykładni prawa, w sytuacji gdy wykładnia językowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wskazanym jest sięgniecie do wykładni systemowej oraz funkcjonalnej. Wykładnia systemowa pozwala nam na ustalenie zakresu rozumienia pojęcia w znaczeniu w jakim posługują się nim inne akty prawne należące do systemu prawa (wykładnia systemowa zewnętrzna). W tym celu należy sięgnąć do ustawy wprost lub pośrednio odnoszącej się do działalności prowadzonej w sferze kulturalnej, tj. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Co prawda definicja działalności kulturalnej w języku prawnym, skonstruowana w oparciu o powyższy akt prawny nie będzie pełna, jednak pozwoli na sprecyzowanie terminów "kultura" oraz "usługi kulturalne" na potrzeby niniejszej interpretacji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Na podstawie art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Na mocy art. 3 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne:

Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W myśl art. 3 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

Działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

Na podstawie art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

1. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

2. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

3. Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Właściwym więc wydaje się przyjęcie, że kultura to ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonujących w postaci np. dzieł artystycznych, związanych z twórczością artystyczną (np. o charakterze literackim, naukowym, plastycznym, muzycznym).

Reasumując, za usługi kulturalne można uznać usługi polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, przez którą należy rozumieć naturalne i kulturalne dziedzictwo ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, w szczególności w zakresie historii, nauki i sztuki.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności statutowej A. organizuje, bądź zamierza organizować:

1)

zajęcia i warsztaty, za które są pobierane opłaty,

2)

konkursy/festiwale muzyczne, wokalne, plastyczne, teatralne za które są pobierane bezzwrotne opłaty akredytacyjne (za czynne uczestnictwo w konkursie/festiwalu),

3)

usługi koncertowe świadczone odpłatnie na rzecz innych podmiotów, bez pobierania przez A. opłat za wstęp. Opłaty za te usługi są przeznaczane na kontynuację i doskonalenie działalności koncertowej.

Celem świadczonych usług koncertowych na rzecz innych podmiotów jest aktywne promowanie i upowszechnianie dostępu do kultury, umożliwienie poznania dzieł literatury muzycznej polskiej i światowej.

W odniesieniu do wszystkich opisanych zajęć i warsztatów wskazaliście Państwo, że stanowią one usługi kulturalne, których celem jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury:

a)

taneczne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury tanecznej, tj. poprzez prezentację na scenie układów tanecznych i choreograficznych w wykonaniu uczestników zajęć oraz udostępnienie w ten sposób publiczności autorskich opracowań tanecznych oraz dzieł kultury narodowej i światowej. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję.

b)

muzyczne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie artystycznych kreacji oraz prezentację na scenie koncertów uczestników zajęć, co równocześnie przyczynia się do upowszechnienia kultury muzycznej i dzieł muzycznych literatury polskiej i światowej. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję.

c)

plastyczne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie i upowszechnianie sztuk plastycznych, tj. prezentację prac uczestników zajęć w galerii wystawienniczej oraz upowszechnianie kultury i sztuki podczas prelekcji o sztuce na wernisażach tych wystaw. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję.

d)

teatralne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej, tj. tworzenie spektakli teatralnych i prezentację na scenie spektakli w wykonaniu uczestników zajęć, co równocześnie przyczynia się do upowszechnienia kultury i twórczości dzieł scenicznych literatury polskiej i światowej. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję.

e)

fotograficzne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury fotograficznej, tj. tworzenie obrazowania i artystycznej dokumentacji fotograficznej i prezentację prac uczestników zajęć w galerii wystawienniczej oraz inspirowanie mieszkańców do odkrywania własnych możliwości twórczych, co w efekcie przyczynia się do popularyzacji kultury i sztuki. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję.

f)

wokalne - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury wokalnej, tj. tworzenie artystycznych kreacji wokalnych i prezentację na scenie koncertów uczestników zajęć, co równocześnie przyczynia się do upowszechnienia kultury i twórczości dzieł wokalnych literatury polskiej i światowej. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję.

g)

artystyczne dla dzieci z elementami pedagogiki... - działalność kulturalna przejawia się poprzez tworzenie artystycznych kreacji muzycznych, wokalnych i teatralnych wśród dzieci oraz upowszechnianie przez prezentację występów uczestników zajęć na scenie, a także prezentacje prac uczestników zajęć w galerii. Tym samym od najmłodszych lat w sposób naturalny dzieci zapoznawane są z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Wszystkie te działania jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję.

h)

baletowe dla seniorów - działalność kulturalna przejawia się poprzez upowszechnianie kultury baletowej i muzycznej wśród ludzi starszych. Działania te jednocześnie przyczyniają się do zachowania (ochrony) niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego promocję.

i)

rękodzielnicze - działalność kulturalna przejawia się w ochronie dziedzictwa rękodzielniczego poprzez twórczość polegającą na odtwarzaniu i zachowywaniu dawnych idei i artefaktów oraz upowszechnianie przez prezentację tej twórczości w galerii, a także promocję twórczości rękodzielniczej.

j)

z historii sztuki - działalność kulturalna przejawia się poprzez promocję i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki wśród ludzi starszych, młodzieży i dzieci.

k)

z kultury ludowej - działalność kulturalna przejawia się w promocji i ochronie ludowego dziedzictwa kulturowego poprzez prezentację na scenie zwyczajów, obrzędów, gwary, strojów i pieśni ludowych.

Wskazali Państwo również, że czynności świadczone w ramach organizowanych zajęć i warsztatów nie należą do kategorii czynności wymienionych w art. 43 ust. 19 pkt 1-8 ustawy o VAT. Ponadto z opisu sprawy wynika także, że wygenerowane ewentualne zyski A. przeznacza w całości na działalność statutową, tj. kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Tym samym, spełniony jest również warunek przewidziany w art. 43 ust. 18 ustawy.

Zatem skoro organizowane przez Państwa jako instytucję kultury zajęcia i warsztaty stanowią usługi kulturalne, to w niniejszym przypadku będą one objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

Zwolnieniem od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT objęte będzie również czynne uczestnictwo w konkursach/festiwalach muzycznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych. Wskazali Państwo, że wszystkie konkursy/festiwale, które A. organizuje, bądź zamierza organizować mają na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

a) Konkursy/festiwale muzyczne mają na celu upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prezentację na scenie dokonań młodych artystów instrumentalistów. Mają również na celu tworzenie kultury muzycznej poprzez dążenie do stworzenia najlepszych artystycznych kreacji muzycznych w warunkach współzawodnictwa. Mają na celu zachowanie kultury muzycznej poprzez jej promocję wśród uczestników i społeczności lokalnej. Cele te są realizowane poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia dla umożliwienia przedstawienia szeroko pojętej publiczności występów młodych instrumentalistów, zapoznania publiczności z dziełami literatury muzycznej polskiej i światowej oraz promocję kultury muzycznej w społeczeństwie,

b) Konkursy/festiwale wokalne mają na celu upowszechnianie kultury wokalnej poprzez prezentację na scenie dokonań młodych artystów wokalistów. Mają również na celu tworzenie kultury wokalnej poprzez dążenie do stworzenia najlepszych artystycznych kreacji wokalnych w warunkach współzawodnictwa. Mają na celu zachowanie kultury wokalnej poprzez jej promocję wśród uczestników i społeczności lokalnej. Cele te są realizowane poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia dla umożliwienia przedstawienia szeroko pojętej publiczności występów młodych wokalistów, zapoznania publiczności z dziełami literatury wokalnej polskiej i światowej oraz promocję kultury wokalnej w społeczeństwie,

c) Konkursy/festiwale teatralne mają na celu upowszechnianie kultury teatralnej poprzez prezentację na scenie dokonań młodych artystów. Mają również na celu tworzenie kultury teatralnej poprzez dążenie do stworzenia najlepszych artystycznych kreacji teatralnych w warunkach współzawodnictwa. Mają na celu zachowanie kultury teatralnej poprzez jej promocję wśród uczestników i społeczności lokalnej. Cele te są realizowane poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia dla umożliwienia przedstawienia szeroko pojętej publiczności występów młodych aktorów, zapoznania publiczności z dziełami teatralnymi polskimi i światowymi oraz promocję kultury teatralnej w społeczeństwie,

d) Konkursy/festiwale plastyczne mają na celu upowszechnianie kultury i sztuk plastycznych poprzez prezentację w galerii dokonań młodych artystów plastyków. Mają również na celu tworzenie kultury plastycznej poprzez dążenie do stworzenia najlepszych dzieł plastycznych w warunkach współzawodnictwa. Mają na celu zachowanie kultury plastycznej poprzez jej promocję wśród uczestników i społeczności lokalnej. Cele te są realizowane poprzez wykorzystanie posiadanej infrastruktury i wyposażenia dla umożliwienia przedstawienia szeroko pojętej publiczności prac młodych plastyków oraz promocję kultury plastycznej w społeczeństwie.

Wykonywane przez Państwa czynności wpisują się zatem w definicję usług kulturalnych. Wskazali Państwo także, że czynności świadczone w ramach organizowanych konkursów i festiwali, nie należą do kategorii czynności wymienionych w art. 43 ust. 19 pkt 1-8 ustawy o VAT, a wygenerowane ewentualne z tego tytułu zyski A. przeznacza w całości na działalność statutową, tj. kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Zatem wykonywane przez Państwa czynności w ramach organizowanych konkursów i festiwali będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

W odniesieniu natomiast do odpłatnych koncertów świadczonych na rzecz innych podmiotów wskazali Państwo, że w A. działa orkiestra kameralna, której zadaniem jest między innymi upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury muzycznej oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Z opisu sprawy wynika również, że celem świadczonych przez Instytucję usług kulturalnych jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, przez którą należy rozumieć naturalne i kulturalne dziedzictwo ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, w szczególności w zakresie nauki oraz historii i sztuki. Usługi koncertowe na rzecz innych podmiotów aktywnie promują i upowszechniają dostęp do kultury, umożliwiają poznanie dzieł literatury muzycznej polskiej i światowej.

Uczestnictwo w koncercie jest odpłatne jednak jak wynika z wniosku nie pobieracie Państwo opłaty za wstęp, ponadto wskazaliście jednoznacznie, że koncerty nie należą do kategorii czynności wymienionych w art. 43 ust. 19 pkt 1-8 ustawy o VAT, a wygenerowane ewentualne z tego tytułu zyski A. przeznacza w całości na działalność statutową, tj. kontynuację lub doskonalenie wykonywanych usług, co świadczy o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 18 ustawy.

Biorąc zatem pod uwagę wszystkie informacje wynikające z treści wniosku należy stwierdzić, że odpłatne koncerty jako usługi kulturalne świadczone na rzecz innych podmiotów przez Państwa jako Instytucję wpisaną do rejestru instytucji kultury korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

Państwa dalsze wątpliwości w sprawie dotyczą niewliczania do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT opłat pobieranych za zajęcia i warsztaty, za czynne uczestnictwo w konkursie/festiwalu oraz za usługi koncertowe świadczone na rzecz innych podmiotów.

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jak stanowi art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT:

Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a)

transakcji związanych z nieruchomościami,

b)

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

W świetle treści tego przepisu przy obliczaniu limitu obrotów określonych w art. 113 ust. 1 nie uwzględnia się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 w tym pkt 33 lit.a.

Zatem w odniesieniu do opłat, które Państwo pobierają za zajęcia i warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, wokalne, zajęcia dla dzieci z elementami pedagogiki..., baletowe dla seniorów, rękodzielnicze, z historii sztuki, z kultury ludowej, opłat za czynny udział w konkursach/festiwalach oraz opłat za koncerty świadczone na rzecz innych podmiotów nie wlicza się do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, obowiązujacego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl