0111-KDIB3-2.4012.41.2017.2.AL, Zwolnienie z VAT realizowanych praktyk studenckich. - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0111-KDIB3-2.4012.41.2017.2.AL - Zwolnienie z VAT realizowanych praktyk studenckich.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.41.2017.2.AL Zwolnienie z VAT realizowanych praktyk studenckich.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2017 r. (data wpływu 22 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z 23 maja 2017 r. (data wpływu 25 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* opodatkowaniu podatkiem VAT realizowanych praktyk studenckich oraz zwolnienia od podatku realizowanych praktyk studenckich na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT - jest prawidłowe,

* konieczności dokumentowania ww. czynności fakturą VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT realizowanych praktyk studenckich, zwolnienia od podatku realizowanych praktyk studenckich na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT oraz konieczności dokumentowania ww. czynności fakturą VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 maja 2017 r. (data wpływu 25 maja 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 maja 2017 r. znak: 2461-KDIB3-2.4012.41.2017.1.AL.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe (uzupełnione pismem z 23 maja 2017 r.):

Wnioskodawca - Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, późn. zm.), do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast w art. 7 wyżej cyt. ustawy ustawodawca wymienia zakres zadań własnych gminy, do których należy edukacja publiczna (art. 7 ust. 1 pkt 8).

Dla zobrazowania stanu faktycznego Wnioskodawca informuje, że jest organem prowadzącym dla 13 placówek oświatowych, w tym; 10 szkół podstawowych, 2 gimnazjum i 2 przedszkoli zwanych dalszej części "szkołami", realizujących cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty".

Szkołami zarządzają dyrektorzy, których kompetencje określa art. 39 ustawy o systemie oświaty. Gminne jednostki budżetowe jakimi są szkoły nie posiadają osobowości prawnej, korzystają osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że nie działają w imieniu własnym. Wszelką działalność prowadzą w imieniu i na rachunek gminy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw, gdyż nie mogą samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz nabywać praw we własnym imieniu. Każda czynność cywilnoprawna jest czynnością gminy dokonaną w jej imieniu i na jej rzecz. Z tego względu prawo własności nie może przysługiwać jednostkom budżetowym, tylko jednostce samorządu terytorialnego tj. gminie.

Dyrektor szkoły w ramach prowadzonej działalności współdziała z uczelniami wyższymi w organizacji praktyk studenckich (art. 39 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy). Zasady takiego współdziałania w sprawie organizacji pedagogicznych praktyk zawodowych pomiędzy Gminą/szkołą, a uczelnią określa zawarte pomiędzy stronami porozumienie (dyrektor zawiera je na podstawie posiadanego pełnomocnictwa, o którym była mowa wyżej), zgodnie z którym studenci uczelni wyższych realizują pedagogiczne praktyki zawodowe w wymiarze i na zasadach określonych przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594) i przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) oraz w oparciu o właściwe regulacje wewnątrzuczelniane określające plan studiów, program nauczania dla danego kierunku oraz regulamin.

W roku 2017 uczelnia ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną, zgodnie z zawartym porozumieniem, ma szkołom refundować koszty wypłat dla opiekunów praktyk (nauczycieli). Wartość refundowanych kosztów organizacji praktyk została określona w postanowieniach zawartego porozumienia, dla:

1. Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w P. na kwotę: 402,00

2. Szkoły Podstawowej w O. na kwotę: 76.00

3. Szkoły Podstawowej w G. na kwotę: 75,00

Ww. kwoty mają stanowić dodatek do wynagrodzenia dla nauczycieli (wartość brutto) za sprawowanie funkcji opiekuna praktyk. Należne Gminie/szkole środki z tytuły organizacji praktyk studenckich uczelnia ma przekazywać na rachunek bankowy szkoły na podstawie dokumentu obciążeniowego wystawionego przez Gminę/szkołę.

Wątpliwości jakie się pojawiły u Wnioskodawcy dotyczą zakwalifikowania u niego ww. czynności i kwot na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku z 23 maja 2017 r. Wnioskodawca wskazał, iż realizowane praktyki studenckie stanowią usługi w zakresie kształcenia i wychowania realizowane przez jednostki objęte systemie oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy czynności - praktyki studenckie realizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594) i przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) oraz w oparciu o właściwe regulacje wewnątrzuczelniane określające plan studiów, program nauczania dla danego kierunku oraz regulamin, stanowią odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) i jednocześnie będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy też należy przyjąć, iż jest to czynność, do której przepisów ustawy się nie stosuje, a w związku z tym kwoty z tego tytułu nie stanowią podstawy opodatkowania?

2. Czy obciążając uczelnię wyższą ww. kwotami należy udokumentować ww. czynność fakturą VAT czy też notą księgową?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, dyrektor szkoły współdziała z uczelniami wyższymi w organizacji praktyk studenckich, co określa zawarte pomiędzy stronami porozumienie. Studenci uczelni realizują pedagogiczne praktyki zawodowe w wymiarze i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594) i rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) oraz w oparciu o właściwe regulacje wewnątrzuczelniane określające plan studiów, program nauczania dla danego kierunku oraz regulamin.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2.

eksport towarów,

3.

import towarów na terytorium kraju,

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż zwrot kosztów praktyk jest kwestią umowną uregulowaną nie przepisami prawa, a porozumieniem zawartym między Gminą/szkołą, a uczelnią z tego względu, obciążenia kosztami praktyk, winny być traktowane jako wynagrodzenie za przeprowadzenie praktyk przez gminną jednostkę oświaty na rzecz uczelni, podlegające przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zdaniem Wnioskodawcy obciążenia kosztami praktyk, winny być traktowane jako podlegające przepisom ustawy o podatku od towarów i usług tym niemniej, przeprowadzenie praktyk studenckich będzie korzystało ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, jako usługi edukacyjne wykonywane przez jednostkę objętą systemem oświaty.

Z tego też względu zdaniem Wnioskodawcy dokumentem właściwym do udokumentowania obciążenia dla uczelni z tytułu refundacji kosztów organizacji praktyk będzie faktura VAT ze stawką "zw."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest:

* prawidłowe - w zakresie opodatkowaniu podatkiem VAT realizowanych praktyk studenckich oraz zwolnienia od podatku realizowanych praktyk studenckich na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT,

* nieprawidłowe - w zakresie konieczności dokumentowania ww. czynności fakturą VAT.

Rozpatrując kwestie poruszone we wniosku w pierwszej kolejności należy wskazać na art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), zwanej dalej ustawą z dnia 5 września 2016 r., zgodnie z którym, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

Stosownie zaś do art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r., jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Zauważyć należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z tym, usługa podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Należy w tym miejscu wskazać, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, TSUE stwierdził, że wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Analizując głębiej ten problem Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Development Council stwierdził, że czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R.J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), gdzie podkreślono, że dla wystąpienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług konieczne staje się zaistnienie bezpośredniego związku płatności z konkretną czynnością oraz istnienie konsumenta tej czynności.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca - Gmina jest organem prowadzącym dla 13 placówek oświatowych, w tym; 10 szkół podstawowych, 2 gimnazjum i 2 przedszkoli realizujących cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). Dyrektor szkoły w ramach prowadzonej działalności współdziała z uczelniami wyższymi w organizacji praktyk studenckich (art. 39 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy). Zasady takiego współdziałania w sprawie organizacji pedagogicznych praktyk zawodowych pomiędzy Gminą/szkołą, a uczelnią określa zawarte pomiędzy stronami porozumienie (dyrektor zawiera je na podstawie posiadanego pełnomocnictwa,), zgodnie z którym studenci uczelni wyższych realizują pedagogiczne praktyki zawodowe w wymiarze i na zasadach określonych przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594) i przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) oraz w oparciu o właściwe regulacje wewnątrzuczelniane określające plan studiów, program nauczania dla danego kierunku oraz regulamin. W roku 2017 uczelnia ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną, zgodnie z zawartym porozumieniem, ma szkołom refundować koszty wypłat dla opiekunów praktyk (nauczycieli). Wartość refundowanych kosztów organizacji praktyk została określona w postanowieniach zawartego porozumienia. Ww. kwoty mają stanowić dodatek do wynagrodzenia dla nauczycieli (wartość brutto) za sprawowanie funkcji opiekuna praktyk. Należne Gminie/szkole środki z tytuły organizacji praktyk studenckich uczelnia ma przekazywać na rachunek bankowy szkoły na podstawie dokumentu obciążeniowego wystawionego przez Gminę/szkołę. Realizowane praktyki studenckie stanowią usługi w zakresie kształcenia i wychowania realizowane przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż czynności, realizowanych przez wymienione we wniosku Szkoły, praktyk studenckich podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem istnieje konsument, tj. konkretna uczelnia, z którą Dyrektor Szkoły zawarł porozumienie w celu zrealizowania praktyk, czyli odbiorca odnoszący z tytułu tego świadczenia konkretną korzyść.

W związku z powyższym czynność realizowanych praktyk studenckich jest zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT świadczeniem usług opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a kwota stanowiąca zapłatę za świadczenie ww. usługi stanowi zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym w dalszej kolejności koniecznym jest ustalenie czy usługi realizacji praktyk studenckich mogą korzystać ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

* oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Powyższy przepis odsyła bezpośrednio do przepisów ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) system oświaty obejmuje:

1.

przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2.

szkoły:

a.

podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b.

gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c.

ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,

d.

artystyczne.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Natomiast stosownie do postanowień art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e oraz 3h-3j, może być zakładana i prowadzona przez:

1.

jednostkę samorządu terytorialnego;

2.

inną osobę prawną;

3.

osobę fizyczną.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne (art. 5 ust. 3 ww. ustawy). W myśl art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły lub placówki w szczególności współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

Zgodnie z ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

Jak wskazał Wnioskodawca podległe mu szkoły, dla których jest organem prowadzącym są jednostkami objętymi systemem oświaty, realizującymi cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Ponadto z wniosku wynika, że realizowane przez Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych oraz Szkoły Podstawowe praktyki studenckie stanowią usługi w zakresie kształcenia i wychowania i są realizowane przez te Szkoły jako jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty.

W związku z powyższym świadczone przez Wnioskodawcę (przy pomocy Szkół) usługi polegające na organizowaniu praktyk studenckich podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy ww. zakresie należało uznać za prawidłowe.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy usługę polegającą na realizowaniu pedagogicznych praktyk studenckich winien udokumentować fakturą VAT.

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2.

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3.

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4.

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

W myśl art. 106b ust. 3 ustawy o VAT na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

2.

sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

* jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W art. 106e ustawy o VAT wskazano jakie elementy powinna zawierać faktura VAT.

Wprawdzie przepis cyt. art. 106b ust. 1 ustawy o VAT zobowiązuje podatnika do wystawienia faktury dokumentującej dostawę towarów, dokonywaną przez niego na rzecz innego podatnika, jednakże na mocy cyt. art. 106b ust. 2 ustawy o VAT podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany do udokumentowania przeprowadzanych praktyk studenckich fakturą, jednakże może to uczynić na żądanie uczelni.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl