0111-KDIB3-2.4012.39.2022.1.MD, Przesłanki opłaty od reklamy napojów alkoholowych - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0111-KDIB3-2.4012.39.2022.1.MD - Przesłanki opłaty od reklamy napojów alkoholowych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.39.2022.1.MD Przesłanki opłaty od reklamy napojów alkoholowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 5 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku obowiązku zapłaty opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 132 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 2 ww. ustawy. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

X. Sp. z o.o. (Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą - jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się organizacją oraz zarządzaniem programami lojalnościowymi oraz motywacyjnymi. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich klientów usługi związane z organizacją programów lojalnościowych oraz motywacyjnych, konkursów, akcji promocyjnych, sprzedaży premiowej, loterii i innych wydarzeń, mających na celu reklamę firmy klienta, jego produktów i marek.

Program motywacyjny nr 1

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy na rzecz przedsiębiorcy, będącego producentem oraz dystrybutorem napojów alkoholowych (Klient), usługę polegającą na organizacji programu motywacyjnego dla Przedstawicieli handlowych wykonujących czynności polegające na zbieraniu zamówień od Punktów Sprzedaży Detalicznej odsprzedających produkty Klienta (Program nr 1).

Program prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną czy też grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 10 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Program ma na celu motywację Przedstawicieli handlowych do osiągania wyższych wyników sprzedażowych produktów będących w ofercie Klienta.

Przedstawiciele handlowi dokonują rejestracji w Programie przez wypełnienie dedykowanego formularza rejestracyjnego. Warunkiem udziału w Programie jest również wyrażenie zgody przez Dystrybutora, na rzecz którego czynności wykonuje dany Przedstawiciel handlowy.

Udział w Programie jest dobrowolny, a Wnioskodawca jako jego Organizator, jest przekazującym nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

Osiąganie przez Uczestników Programu wartości sprzedażowych uprawnia ich do otrzymywania określonych ilości Punktów, które następnie Uczestnicy mogą wymieniać na nagrody pieniężne (karty przedpłacone). Warunkiem otrzymania nagrody jest otrzymanie przez Wnioskodawcę od Klienta rozliczenia potwierdzającego wysokość naliczonych punktów i tym samym należnej Uczestnikowi nagrody. Uczestnicy nie są uprawnienie do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, a nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. Regulamin zastrzega, że otrzymane przez Uczestników nagrody stanowią przychód z innych źródeł. Uczestnicy niebędący osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą otrzymają od Wnioskodawcy, w przewidzianych odrębnymi przepisami terminach, deklaracje PIT-11, zaś osoby prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane są do zakwalifikowania wartości nagrody do przychodów z prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu jej otrzymania.

Usługi Wnioskodawcy

Wnioskodawca świadczył na rzecz Klienta usługi organizacji oraz kompleksowej obsługi Programu. Wnioskodawca otrzymuje od Klienta środki na sfinansowanie nagród pieniężnych oraz pokrycia innych niezbędnych kosztów (np. wyrobienie kart przedpłaconych). Za przeprowadzenie całego Programu Wnioskodawcy przysługuje od Klienta określone w umowie wynagrodzenie.

Program motywacyjny nr 2

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy na rzecz przedsiębiorcy, będącego producentem oraz dystrybutorem napojów alkoholowych (Klient), usługę polegającą na organizacji programu motywacyjnego dla Pracowników Punktów Sprzedaży Detalicznej ("Pracowników PSD"). Pracownikiem PSD jest indywidualnie oznaczona, pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zainteresowana treściami alkoholowymi, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełniąca rolę sprzedawcy w Punkcie Sprzedaży Detalicznej, tj. wykonująca na rzecz Punktu Sprzedaży Detalicznej czynności polegające na: sprzedaży Produktów na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22

1) Kodeksu Cywilnego. Sprzedawcą może być osoba, o której mowa w zdaniu poprzedzającym:

a)

zatrudniona w Punkcie Sprzedaży Detalicznej na podstawie umowy o pracę lub

b)

osoba, która wykonuje czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na rzecz Punktu Sprzedaży Detalicznej na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, w tym również w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej (Program nr 2).

Uczestnikiem Programu nr 2 jest Pracownik PSD, który spełnia łącznie następujące warunki:

a)

otrzymał od przedstawiciela Klienta lub Właściciela Punktu Sprzedaży Detalicznej zaproszenie do udziału w Programie (w postaci linku do formularza rejestracyjnego)

b)

dokonał skutecznej/prawidłowej (tj. zgodnej z Regulaminem) rejestracji w Programie, oraz który

c)

spełnia wszystkie pozostałe warunki uczestnictwa w Programie określone w Regulaminie.

"Produktami" w rozumieniu Regulaminu są towary oferowane do sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Klienta. Celem Programu jest zwiększenie sprzedaży Produktów w Punktach Sprzedaży Detalicznej.

"Nagrodą" jest nagroda pieniężna w postaci środków pieniężnych wypłacanych po spełnieniu przez Pracownika PSD wszystkich warunków przewidzianych Regulaminem, na kartę przedpłaconą.

Program nr 2 prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest on grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 tj. z późn. zm.). Wnioskodawca, jako Organizator Programu nr 2, jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

Program nr 2 polega na przyznawaniu Uczestnikom punktów za sprzedaż Produktów w Punktach Sprzedaży Detalicznej na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego i ewentualnie za inne Czynności, a następnie na wymianie przez Uczestników ww. punktów na Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Rejestracji w Programie może dokonać jedynie Pracownik PSD, który otrzymał od przedstawiciela Klienta lub bezpośrednio od Właściciela Punktu Sprzedaży Detalicznej zaproszenie do udziału w Programie (w postaci linku do formularza rejestracyjnego).

Rejestracja w Programie polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego za pośrednictwem linku udostępnionego przez Klienta lub Właściciela Punktu Sprzedaży Detalicznej (zaproszenie do udziału w Programie).

Regulamin Programu nr 2 stanowi, że warunkiem udziału w Programie przez Pracownika PSD jest również udzielenie zgody przez Właściciela PSD, na rzecz którego czynności wykonuje dany Pracownik PSD, na jego udział w Programach organizowanych na zlecenie Klienta przez Wnioskodawcę. W przypadku wycofania zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przez Właściciela PSD, Uczestnicy będący Pracownikami PSD w ramach tego Punktu Sprzedaży Detalicznej zostają wykluczeni z udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym.

W myśl Regulaminu Programu nr 2, rejestracja w nim musi być dokonana w sposób wskazany w nim. Niespełnienie któregokolwiek z warunków rejestracji bądź udziału w Programie spowoduje nieważność przystąpienia do Programu nr 2.

Osiąganie przez Uczestników Programu wartości sprzedażowych uprawnia ich do otrzymywania określonych ilości Punktów, które następnie Uczestnicy mogą wymieniać na nagrody pieniężne (karty przedpłacone). Warunkiem otrzymania nagrody jest otrzymanie przez Wnioskodawcę od Klienta rozliczenia potwierdzającego wysokość naliczonych punktów i tym samym należnej Uczestnikowi nagrody. Uczestnicy nie są uprawnienie do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, a nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. Regulamin zastrzega, że otrzymane przez Uczestników nagrody stanowią przychód z innych źródeł. Uczestnicy niebędący osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą otrzymają od Wnioskodawcy, w przewidzianych odrębnymi przepisami terminach, deklaracje PIT-11, zaś osoby prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane są do zakwalifikowania wartości nagrody do przychodów z prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu jej otrzymania.

Usługi Wnioskodawcy

Wnioskodawca świadczył na rzecz Klienta usługi organizacji oraz kompleksowej obsługi Programu nr 2. Wnioskodawca otrzymuje od Klienta środki na sfinansowanie nagród pieniężnych oraz pokrycia innych niezbędnych kosztów (np. wyrobienie kart przedpłaconych). Za przeprowadzenie całego Programu nr 2 Wnioskodawcy przysługuje od Klienta określone w umowie wynagrodzenie.

Opisane powyżej czynności Wnioskodawca wykonał już na rzecz Klienta (Stan faktyczny nr 1) oraz planuje wykonywać je także w przyszłości (Zdarzenie przyszłe nr 1).

Programy motywacyjne adresowane do zamkniętego kręgu uczestników

(Zdarzenie przyszłe nr 2).

Obok realizowanych już aktualnie przez Wnioskodawcę Programów motywacyjnych nr 1 i 2, Wnioskodawca planuje, że w przyszłości będzie świadczył na rzecz Klienta usługi polegające na organizacji innych Programów motywacyjnych, adresowanych do zamkniętego kręgu uczestników, których to celem przeprowadzenia będzie zwiększenie sprzedaży napojów alkoholowych produkowanych lub dystrybuowanych przez Klienta (Produkt) (Program nr 3).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Klienta usługę polegającą na organizacji Programu nr 3. Program nr 3 prowadzony będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program nr 3 nie będzie grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną czy też grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 10 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Uczestnikami Programu nr 3 będą osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia punktów dystrybucji hurtowej lub detalicznej w ramach którego sprzedawane są Produkty Klienta lub osoby zatrudnione w ramach tychże punktów dystrybucji (na dowolnej podstawie prawnej, także w ramach działalności gospodarczej) jeżeli do ich obowiązków zawodowych należy sprzedaż Produktów Klienta.

Program nr 3 będzie miał na celu motywację Uczestników do osiągania wyższych wyników sprzedażowych Produktów Klienta.

Uczestnicy będą dokonywać rejestracji w Programie nr 3 przez wypełnienie dedykowanego formularza rejestracyjnego (Zaproszenie do udziału w Programie nr 3). Osoba, która nie otrzyma Zaproszenie do udziału w Programie nr 3, nie będzie miała prawa uczestniczyć w nim.

Udział w Programie nr 3 będzie dobrowolny, a Wnioskodawca jako jego Organizator, będzie przekazującym nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

Osiąganie przez Uczestników Programu nr 3 wartości sprzedażowych będzie uprawniać ich do otrzymywania określonych ilości Punktów, które następnie Uczestnicy będą mogli wymieniać na nagrody pieniężne (karty przedpłacone) lub rzeczowe. Warunkiem otrzymania nagrody jest otrzymanie przez Wnioskodawcę od Klienta rozliczenia potwierdzającego wysokość naliczonych punktów i tym samym należnej Uczestnikowi nagrody. Uczestnicy nie będą uprawnieni do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, a nagrody nie będą podlegały wymianie na nagrody innego rodzaju.

Usługi Wnioskodawcy

Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Klienta usługę organizacji oraz kompleksowej obsługi Programu nr 3. Wnioskodawca będzie otrzymywał od Klienta środki na sfinansowanie nagród oraz pokrycia innych niezbędnych kosztów (np. wyrobienie kart przedpłaconych itp.). Za przeprowadzenie całego Programu Wnioskodawcy przysługiwać będzie od Klienta określone w umowie wynagrodzenie.

Pytanie

1) Czy w świetle wyżej przedstawionego Stanu faktycznego nr 1 oraz Zdarzenia przyszłego nr 1 i 2 Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym usługę będącą reklamą napojów alkoholowych w rozumieniu przepisu art. 132 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Ustawa) i zobowiązany jest do wnoszenia opłat w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi oraz sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 2 ustawy?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odpowiedź na pytanie nr 1 powinna brzmieć następująco - nie, w przedstawionym Stanie faktycznym nr 1 oraz Zdarzeniu przyszłym nr 1 i 2 Wnioskodawca nie świadczy usług reklamy napojów alkoholowych w rozumieniu przepisu art. 132 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 3 ustawy, w związku z czym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi oraz sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 2 ustawy.

UZASADNIENIE

Definicję legalną reklamy napojów alkoholowych zawiera przepis art. 21 pkt 3 ustawy. Trudno jednak uznać, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę wpisują się w ustawową definicję reklamy napojów alkoholowych.

Przede wszystkim w ramach Programu Wnioskodawca nie rozpowszechnia znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, ani nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych.

Usługi w zakresie organizacji programów motywacyjnych dla pracowników i przedstawicieli handlowych Klienta lub dystrybutorów produktów oferowanych przez Klienta nie służą popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych, bowiem pracownicy i przedstawiciele handlowi Klienta lub dystrybutorów produktów będących w ofercie Klienta znają przedmiotowe znaki towarowe lub symbole graficzne związane z napojami alkoholowymi.

Kolejno należy wskazać, że Program nr 1, 2 oraz 3 kierowany jest do określonej, zamkniętej grupy docelowej.

W przypadku:

1) Programu nr 1 są to Przedstawiciele Handlowi;

2) Programu nr 2 są to Pracownicy Punktów Sprzedaży Detalicznej;

3) Programu nr 3 będą to osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia punkty dystrybucji hurtowej lub detalicznej w ramach którego sprzedawane są

Produkty Klienta lub osoby zatrudnione w ramach tychże punktów dystrybucji (na dowolnej podstawie prawnej, także w ramach działalności gospodarczej) jeżeli do ich

obowiązków zawodowych należy sprzedaż Produktów Klienta.

Tym samym oznacza to, że żaden z powyższych Programów nie będzie miał charakteru publicznego, nie jest kierowany do nieograniczonej grupy osób, a tym bardziej nie do potencjalnych konsumentów produktów oferowanych przez Klienta.

Co więcej, ewentualny przepływ informacji, danych, w tym znaków towarowych napojów alkoholowych w ramach Programów należałoby uznać za używane do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi w rozumieniu przepisu art. 21 pkt 3 infine.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, świadczenie na rzecz Klienta usług organizacji Programów nr 1, 2 oraz 3 nie stanowi reklamy napojów alkoholowych w rozumieniu przepisu art. 21 pkt 3. W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 1 ustawy w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikających z tej usługi oraz nie jest zobowiązany do sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 2 ustawy. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy odnosi się do przedstawionego przez niego opisy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

W myśl art. 132 ust. 2 ustawy:

Podmioty, o których mowa w ust. 1, sporządzają zbiorczą deklarację miesięczną według wzoru określonego na podstawie ust. 4 i składają ją w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upłynął termin na wystawienie faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część.

Artykuł 132 ust. 3 ustawy stanowi, że:

Deklaracje, o których mowa w ust. 2, składa się do urzędu skarbowego, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy na podstawie ust. 1a dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

Treść art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi słowniczek pojęć, którymi posługuje się ustawodawca. W przedmiotowym słowniczku ustawodawca dokonuje tzw. legalnej wykładni definicji pojęć istotnych, ważnych dla danej regulacji ustawowej. W analizowanym przepisie szczególne znaczenie ma zwrot zawarty na samym początku art. 21 ust. 1 "użyte w ustawie określenia oznaczają", z czego pośrednio wynika, iż ich definicje zostały sporządzone przede wszystkim dla potrzeb cyt. ustawy, jako względnie samodzielnej regulacji ustawowej i przenoszenie ich znaczenia na grunt innych ustaw nie może odbywać się w sposób automatyczny. W tym przedmiocie należy stosować podejście systemowe, uwzględniające specyfikę merytoryczną i ewentualny zakres odesłań tych innych ustaw szczególnych do aktów.

Definicję pojęcia reklamy napojów alkoholowych zawiera art. 21 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem:

Reklama napojów alkoholowych oznacza publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

Z literalnej wykładni art. 132 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że obowiązek uiszczania opłat dotyczy tylko tych podmiotów, które (zgodnie z definicją reklamy napojów alkoholowych) reklamę rozpowszechniają (rozmieszczają na bilbordach, na łamach gazet, nadają przez radio i TV, itd.), nie zaś wykonują same prace pomocnicze towarzyszące procesowi reklamy. Zazwyczaj reklama ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei.

Definicja zawarta w cyt. ustawie w istotny sposób rozszerza powszechnie ugruntowane w orzecznictwie pojęcie reklamy, za której element charakterystyczny uznaje się element namowy, perswazji nabycia tego a nie innego towaru, oddziaływania na emocje odbiorcy.

Tymczasem definicja zamieszczona w cyt. ustawie za reklamę uważa każdą rozpowszechnianą publicznie informację. Z tak sformułowanej definicji można wnioskować, że każde działanie zmierzające do publicznego rozpowszechniania znaków towarowych napojów alkoholowych uznaje się za reklamę napojów alkoholowych. Z zakresu tego ustawodawca wyłączył tylko informacje używane do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

Zatem zgodnie z powyższą definicją reklamy napojów alkoholowych, obowiązek odprowadzenia opłaty, o którym mowa w art. 132 ustawy, dotyczy takich podmiotów, które w jakikolwiek sposób reklamują markę alkoholu lub nazwę i logo firmy produkującej alkohol. Obowiązek ten winien dotyczyć przede wszystkim mediów (telewizji, radia, prasy), ale również firm świadczących usługi reklamy zewnętrznej (np. na billboardach, słupach reklamowych). Opłatą mogą być także objęte hipermarkety, kina, firmy transportowe, restauracje, lokale gastronomiczne i hotele, o ile udostępniają przestrzeń lub czas dla publicznej reklamy alkoholu. Reklama spełnia swoją definicję, gdy jest udostępniona publicznie.

Państwa wątpliwości dotyczą obowiązku zapłaty opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 132 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 2 ustawy.

Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu odgrywa art. 132 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy. Z przepisów tych wynika, że obowiązek uiszczania opłat dotyczy tych podmiotów, które publicznie rozpowszechniają reklamę napojów alkoholowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą Państwo na rzecz przedsiębiorcy, będącego producentem oraz dystrybutorem napojów alkoholowych (Klienta), usługę polegającą na organizacji programów motywacyjnych dla: Przedstawicieli handlowych wykonujących czynności polegające na zbieraniu zamówień od Punktów Sprzedaży Detalicznej odsprzedających produkty Klienta (Program nr 1) oraz dla Pracowników Punktów Sprzedaży Detalicznej (Program nr 2). Program 1 ma na celu motywację Przedstawicieli handlowych do osiągania wyższych wyników sprzedażowych produktów będących w ofercie Klienta. Udział w Programie 1 jest dobrowolny. Uczestnikiem Programu nr 2 są Pracownicy PSD, którzy spełniają łącznie określone warunki.

Otrzymują Państwo od Klienta środki na sfinansowanie nagród pieniężnych oraz pokrycia innych niezbędnych kosztów (np. wyrobienie kart przedpłaconych). Za przeprowadzenie całego Programu 1 i 2 przysługuje Państwu od Klienta określone w umowie wynagrodzenie. Opisane powyżej czynności wykonali już Państwo na rzecz Klienta oraz planują Państwo wykonywać je także w przyszłości.

Obok realizowanych już aktualnie przez Państwa Programów motywacyjnych nr 1 i 2, planujecie Państwo w przyszłości świadczenie na rzecz Klienta usługi polegającej na organizacji innych Programów motywacyjnych, adresowanych do zamkniętego kręgu uczestników, których to celem przeprowadzenia będzie zwiększenie sprzedaży napojów alkoholowych produkowanych lub dystrybuowanych przez Klienta (Program nr 3). Uczestnikami Programu nr 3 będą osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia punktów dystrybucji hurtowej lub detalicznej w ramach którego sprzedawane są Produkty Klienta lub osoby zatrudnione w ramach tychże punktów dystrybucji (na dowolnej podstawie prawnej, także w ramach działalności gospodarczej) jeżeli do ich obowiązków zawodowych należy sprzedaż Produktów Klienta. Program nr 3 będzie miał na celu motywację Uczestników do osiągania wyższych wyników sprzedażowych Produktów Klienta. Udział w Programie nr 3 będzie dobrowolny. Za przeprowadzenie całego Programu przysługiwać będzie Państwu od Klienta określone w umowie wynagrodzenie.

Ponadto w ramach Programu jak wynika z wniosku nie rozpowszechnicie Państwo znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, ani nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe.

Usługi w zakresie organizacji programów motywacyjnych dla pracowników i przedstawicieli handlowych Klienta lub dystrybutorów produktów oferowanych przez niego nie służą popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych, bowiem pracownicy i przedstawiciele handlowi Klienta lub dystrybutorzy produktów będących w ofercie Klienta znają przedmiotowe znaki towarowe lub symbole graficzne związane z napojami alkoholowymi.

Z opisanych wyżej sytuacji wynika, że w wyniku działań, które Państwo wykonują lub będą wykonywali w ramach usług organizacji obsługi Programów nr 1, 2 oraz 3, ewentualny przepływ informacji, danych, znaków towarowych napojów alkoholowych będzie wykorzystany do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. Ponadto działania te są skierowane do określonej, zamkniętej grupy docelowej tj. pracowników i przedstawicieli handlowych Klienta oraz dystrybutorów produktów przez niego oferowanych. Usługi te nie są kierowane i przeznaczone dla potencjalnych konsumentów Klienta.

Usługi w zakresie organizacji programów motywacyjnych dla pracowników i przedstawicieli handlowych Klienta oraz dystrybutorów produktów oferowanych przez Klienta nie spełniają definicji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ich celem jak wynika z wniosku nie jest publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych Klienta.

W związku z przedstawionymi okolicznościami sprawy stwierdzić należy, że w tym przypadku nie są Państwo podmiotem świadczącym usługę będącą reklamą napojów alkoholowych zobowiązanym do wnoszenia na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej ze świadczonej usługi organizacji Programów nr 1, 2 oraz 3 oraz sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 2 ustawy.

Zatem Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl