0111-KDIB3-2.4012.345.2022.1.AR - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.345.2022.1.AR Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 18 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "...".

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Szpital uzyska dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu "....". Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania 10.1. - Infrastruktura ochrony zdrowia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez dokonanie modernizacji pomieszczeń Centralnej Sterylizacji w Szpitalu wraz z wymianą urządzeń do sterylizacji niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2. Szpital zajmuje się kompleksowo leczeniem pacjentów z COVID-19, świadcząc usługi medyczne od wstępnej diagnostyki zakażonych pacjentów zgłaszających się na SOR, poprzez leczenie pacjentów wymagających hospitalizacji, aż do ratowania życia pacjentów w najcięższym stanie. Na każdym etapie diagnostyki i leczenia, sprzęt/wyposażenie mające kontakt z materiałem zakaźnym musi podlegać intensywnej sterylizacji i dezynfekcji. W Szpitalu proces ten odbywa się w Centralnej Sterylizatorni. Pracownia w trakcie każdej fali pandemii jest bardzo mocno obciążona. Większość urządzeń/sprzętu jest przestarzała i bardzo mocno wyeksploatowana. Użytkowany sterylizator plazmowy ma ponad 20 lat i nie jest już objęty serwisem producenta z powodu zakończenia produkcji części zamiennych. Pracownia jest w posiadaniu 6 myjni-dezynfektorów, z czego 5 wyprodukowanych w latach 2009-2010 jest przestarzała technologicznie i ulega częstym awariom. Podobnie jest w przypadku 2 z 3 sterylizatorów parowych. Urządzenia służą do sterylizacji/mycia i dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego do leczenia pacjentów z COVID-19 (m.in. przyłbice, gogle, maski wielorazowe, narzędzia med. i chirur., zestawy diagnostyczne, endoskopy, bronchoskopy). Aby sprostać aktualnym wyzwaniom stawianym w dobie pandemii, wyeksploatowany sprzęt musi zostać wymieniony. Zaplanowano zakup sprzętu do sterylizacji: sterylizator plazmowy - 1 szt., myjnia-dezynfektor przelotowy - 2 szt. oraz sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary - 1 szt. W związku z wymianą urządzeń zostanie również wykonana modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji polegająca na jej dostosowaniu do obecnie stosowanej technologii mycia i sterylizacji. Działania te w kontekście zwalczania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 są w pełni uzasadnione i niezbędne, gdyż pozwolą na zachowanie wymaganego reżimu sanitarnego i skuteczności procesów dekontaminacyjnych. Nowy sprzęt medyczny wpłynie na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (zakażenia innych pacjentów/personelu) przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka wystąpienia dodatkowych powikłań u chorych na skutek wtórnych zakażeń szpitalnych, co sprzyja zwiększeniu efektywności systemu ochrony zdrowia w walce z koronawirusem SAR-CoV-2. Jednym z warunków wypłacenia beneficjentowi środków finansowych jest przedłożenie Instytucji Zarządzającej RPO indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie możliwości (lub jej braku) odliczenia podatku VAT. Szpital jest podatnikiem podatku VAT czynnym od dnia 20 listopada 1998 r. i składa co m-c deklaracje VAT-7. Szpital świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia sklasyfikowane w dziale 86 PKWiU, które z mocy ustawy, zgodnie z art. 43 pkt 18, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. W związku z realizowanym projektem szpital dokona zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Szpital. Powstałe w wyniku projektu mienie będzie własnością Szpitala i będzie stanowić środek trwały. Wydatki ponoszone przez Szpital w ramach projektu będą związane z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 18). Po zakończeniu projektu, jego produkty będą własnością Szpitala i będą wykorzystane wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej (art. 43 ust. 1 pkt 18), które są ustawowo zwolnione z podatku VAT.

Pytanie

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w całości lub w części?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem nie przysługuje:

- prawo do odliczenia całości naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- prawo do odliczenia części naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu na podstawie art. 90 ust. 2 z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług,

z uwagi na fakt, że przedmiotowe zakupy są ściśle związane wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że uzyskają Państwo dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu "...". Jak Państwo wskazaliście wydatki ponoszone przez Szpital w ramach projektu będą związane z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 18). Po zakończeniu projektu, jego produkty będą własnością Szpitala i będą wykorzystane wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej (art. 43 ust. 1 pkt 18), które są ustawowo zwolnione z podatku VAT.

Państwa wątpliwości dotyczą możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - wydatki ponoszone przez Szpital w ramach przedmiotowego projektu będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. W związku z powyższym, nie będą Państwo mieli prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu ich dokonywania.

Podsumowując, nie będą Państwo mieli prawa do odliczenia całości bądź części podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych w związku z realizacją projektu pn. "....", ponieważ efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Tym samym, Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy czynności (działalność) Wnioskodawcy, z którymi związane są nabycia w ramach realizowanego projektu, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Stwierdzenie to przyjęto jako element zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem oceny.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.... Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl