0111-KDIB3-2.4012.202.2020.2.AZ - Brak możliwości odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.202.2020.2.AZ Brak możliwości odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2020 r. (data wpływu 9 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Województwo realizuje projekt pn. "..." w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Liderem projektu jest. Instytut..., Województwo jest partnerem projektu, natomiast Urząd Marszałkowski Województwa jest podmiotem realizującym.

Projekt został zgłoszony i pozytywnie przyjęty przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy. Celem projektu jest udostępnienie nowej e-usługi w postaci ogólnopolskiej bazy danych terenów... na terenie województwa wraz z waloryzacją tych obszarów, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania.

Partner projektu - Województwo - będzie ponosić wydatki w ramach projektu w zakresie:

* organizacji cyklu szkoleń z interesariuszami projektu w celu doprecyzowania wymagań systemu na etapie jego budowy, testowania i walidacji. W ramach kompleksowej usługi zapewniony zostanie udział moderatorów i ekspertów branżowych, usługa cateringowa oraz pakiet materiałów informacyjnych/biurowych dla uczestników spotkań oraz zapewniony zostanie wynajem sal.

* kosztów promocji projektu, tj. plakatów, tablic informacyjno-promocyjnych i oznaczeń w postaci naklejek na urządzeniach i sprzęcie zakupionym w ramach projektu i niezbędnych do promocji projektu zgodnie z wymaganiami.

Województwo jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Produkt projektu będzie miał charakter publiczny oraz bezpłatny, zapewniając tym samym ogólnodostępność systemu... dla wszystkich zainteresowanych stron. Zgodnie z założeniami projekt nie generuje dochodu.

W związku z tym, po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu Zarząd Województwa nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych, związanych ze zrealizowanym projektem (zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), nie będzie miał możliwości odliczenia w całości lub części podatku naliczonego, zawartego w fakturach VAT, wystawianych przez usługodawców lub wykonawców w ramach projektu. Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Zarząd Województwa do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (nie będą generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT).

Projekt finansowany jest ze środków własnych budżetu województwa oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Decyzja o dofinansowaniu nr... z dnia 2 października 2019 r. Beneficjentem środków europejskich jest. Instytut..., Województwo jest partnerem projektu.

Wszystkie środki finansowe na realizację projektu będą przekazywane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków na podstawie przekazanych Liderowi projektu faktur, wystawionych przez usługodawców lub dostawców materiałów i usług. Wkład własny pokrywany jest z budżetu Partnera (budżetu Województwa). Wysokość dofinansowania projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych (85% stanowi wkład z budżetu środków europejskich, 10% stanowi dofinansowanie z budżetu państwa). We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO podatek VAT został określony po stronie kosztów kwalifikowalnych. Nie zakładano możliwości jego odzyskania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Województwo w ramach projektu pn. "..." w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo do odzyskania podatku VAT w ramach wydatków dotyczących:

* organizacji cyklu szkoleń z interesariuszami projektu w celu doprecyzowania wymagań systemu na etapie jego budowy, testowania i walidacji. W ramach kompleksowej usługi zapewniony zostanie udział moderatorów i ekspertów branżowych, usługa cateringowa oraz pakiet materiałów informacyjnych/biurowych dla uczestników spotkań oraz zapewniony zostanie wynajem sal,

* kosztów promocji projektu, tj. plakatów, tablic informacyjno-promocyjnych i oznaczeń w postaci naklejek na urządzeniach i sprzęcie zakupionym w ramach projektu i niezbędnych do promocji projektu zgodnie z wymaganiami?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Efekty projektu nie są i nie będą przez Zarząd Województwa, w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt nie będzie generował obrotu opodatkowanego podatkiem VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odliczenia w całości lub części podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawionych przez usługodawców i wykonawców projektu oraz w związku z charakterem projektu, czyli z publicznym i nieodpłatnym przekazaniem e-usługi w postaci bazy danych terenów... na terenie województwa, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106z zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na mocy art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Natomiast art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa stanowi, że samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami.

Z treści wniosku wynika, że Województwo - jako partner - realizuje projekt w zakresie rozwoju cyfrowych usług publicznych, którego celem jest udostępnienie nowej e-usługi w postaci ogólnopolskiej bazy danych terenów... na terenie województwa wraz z waloryzacją tych obszarów, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania. Województwo będzie ponosić wydatki w ramach projektu w zakresie:

* organizacji cyklu szkoleń z interesariuszami projektu w celu doprecyzowania wymagań systemu na etapie jego budowy, testowania i walidacji. W ramach kompleksowej usługi zapewniony zostanie udział moderatorów i ekspertów branżowych, usługa cateringowa oraz pakiet materiałów informacyjnych/biurowych dla uczestników spotkań oraz zapewniony zostanie wynajem sal.

* kosztów promocji projektu, tj. plakatów, tablic informacyjno-promocyjnych i oznaczeń w postaci naklejek na urządzeniach i sprzęcie zakupionym w ramach projektu i niezbędnych do promocji projektu zgodnie z wymaganiami.

Produkt projektu będzie miał charakter publiczny oraz bezpłatny, zapewniając tym samym ogólnodostępność systemu... dla wszystkich zainteresowanych stron. Zgodnie z założeniami projekt nie generuje dochodu. Wszystkie środki finansowe na realizację projektu będą przekazywane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków na podstawie przekazanych Liderowi projektu faktur, wystawionych przez usługodawców lub dostawców materiałów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje.

Z okoliczności sprawy wynika, że projekt nie jest realizowany z zamiarem wykorzystania jego efektów do wykonywania przez Województwo czynności opodatkowanych. Jak wprost wskazał Wnioskodawca - po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu Zarząd Województwa nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych, związanych ze zrealizowanym projektem (zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) i efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Zarząd Województwa do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (nie będą generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT).

W rozpatrywanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanej projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, Województwo nie ma możliwość odzyskania podatku VAT, z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu, w trybie art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ nie wystąpi związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, co oznacza, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego ani w całości, ani w części.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie ma możliwości odliczenia w całości lub części podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawionych przez usługodawców i wykonawców projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl