0111-KDIB3-2.4012.162.2020.1.MGO - Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na gminę przez dostawców towarów i usług w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 marca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.162.2020.1.MGO Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na gminę przez dostawców towarów i usług w związku z realizacją przedsięwzięcia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2020 r. (data wpływu 27 lutego 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Gminę przez dostawców towarów i usług w związku z realizacją przedsięwzięcia "...."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Gminę przez dostawców towarów i usług w związku z realizacją przedsięwzięcia "....".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (dalej także jako: Gmina) jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Gmina zamierza realizować projekt pn. "...." w ramach Działania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie Gminy z Muzeum w organizacji w K.

Celem głównym projektu jest: jest poprawa dostępności do zasobów kulturowych K. i regionu poprzez zachowanie, ochronę i promocję dziedzictwa historycznego.

Przedmiotem projektu realizowanym przez Gminę jest:

I. Remont budynku krematorium w filii byłego obozu pracy X w K. (rej. zab. woj..... pod nr 2059/80 decyzją z 31 grudnia 1980 r.), w tym:

1. Prace konserwatorskie przy budynku polegające na zachowaniu i ochronie formy budynku przy zachowaniu układu wszystkich elewacji oraz ich detali. Głównym założeniem działań konserwatorskich jest odsłonięcie spod warstw wtórnych powłok elementów wykonanych z naturalnych materiałów historycznych. Działania konserwatorskie mają na celu usunięcie przyczyn destrukcji, przywrócenie materiałom budowlanych ich pierwotnych właściwości i zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem.

Do prac konserwatorskich zalicza się: * Renowacja ścian z bloczków betonowych

Oczyszczenie powierzchni bloczków z nawarstwień i zabrudzeń za pomocą dobranych metod hydrodynamicznych lub strumieniowo-ściernych. W przypadku wystąpienia miejsc pokrytych grubymi nawarstwieniami lub fałszywą patyną, miejsca doczyszczone zostaną chemicznie. Wypełnienie drobnych pęknięć i rys zostanie uzupełnione zaprawą iniekcyjną. Elementy z bloczków betonowych zostaną wzmocnione poprzez impregnację. W miejscach uszkodzeń konserwacja polegała będzie na usunięciu wtórnych uzupełnień, usunięciu wadliwych spoin. Na koniec bloczki zostaną zabezpieczone przed wnikaniem wody; * Konserwacja elementów z cegły.

Oczyszczenie powierzchni cegieł z nawarstwień i powłok malarskich za pomocą metody strumieniowo ściernej. Wykonanie uzupełnień cegły w miejscu ubytków zostanie wykonane cegłówką licową;

* Renowacja komina.

2. Remont będzie obejmował: * Wymianę stolarki okiennej

Montaż 3 szt. okien z przeszkleniem jednoszybowym; * Wymianę stolarki drzwiowej

Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych (1 szt.) drewnianych w postaci pionowych desek dębowych gr. 4 cm" lakierowanych lakierobejcą ochronno-dekoracyjną; * Wymianę posadzki

Wymiana posadzki na gruncie. Istniejące warstwy posadzki zostaną skute, natomiast położona zostanie nowa posadzka betonowa.

3. Prace dodatkowe, które obejmować będą:

* zaimpregnowanie elementów więźby środkami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnymi;

* wymianę deskowania;

* remont monumentu i tablicy pamiątkowej.

4. Obróbka blacharska.

Wymiana rynien i rur spustowych na nowe tytan-cynk. Obróbki blacharskie ze stali tytanowo-cynkowej.

II. Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku w K. (rej. zab. woj. pod nr 941/64 decyzją z 18 sierpnia 1964 r. Działka, na której zlokalizowany jest obiekt znajduje się w obszarze "Stare Miasto" wpisanym do rej. zab. pod nr 160/57 decyzją z 16 września 1957 r.), w tym:

1. Remont, poprzez:

* wprowadzenie drenażu odwadniającego fragmentu terenu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej;

* przebudowę studzienki kanalizacji sanitarnej przy przyporze BC;

* obniżenie terenu w pasie przyległym do muru, celem odciążenia muru;

* wprowadzenie skarp terenowych;

* wprowadzenie schodów terenowych;

* wprowadzenie ogrodzenia terenu z furtką.

W południowej części terenu zaprojektowano ogrodzenie wraz z furtką o wys. ok. 1,50 m.

Ogrodzenie wykonane zostanie jako stalowe, panelowe, systemowe; * zaprojektowanie i realizację schodów terenowych.

W związku z zróżnicowaniem poziomu terenu wzdłuż kamienicy położonej na sąsiedniej działce zaprojektowano schody terenowe jednobiegowe o wysokości stopni 13,9 cm, szerokości stopni 33,0 i szerokość biegu schodowego 1,20 m.

2. Renowacja, poprzez:

* konserwację zachowawczą muru;

* oczyszczenie powierzchni muru

Mury oczyszczone zostaną metodą abrazyjną, przy użyciu odpowiednio dobranych kruszyw oraz kontrolowanego ciśnienia. Miejsca, w których znajdują się graffiti zostaną oczyszczone; * oczyszczanie muru, dezynfekcja i odsalanie

Z powierzchni muru usunięte zostaną zalegające cząstki roślin, gleby oraz próchnicy. Następnie mur zostanie zdezynfekowany preparatami o działaniu biobójczym;

* izolację przeciwwilgociową muru na odsadzkach i powierzchniach pionowych Górną oraz pionową powierzchnię odsadzki muru zabezpieczy się mikrozaprawą;

* wzmocnienie strukturalne cegieł;

* konsolidację zapraw;

* uzupełnienie uszkodzonych cegieł barwionymi masami mineralnymi;

* uzupełnienie spoinowe;

* lokalne przemurowania oraz uzupełnienia muru i warstwy licowej Przemurowanie dotyczy przede wszystkim górnej warstwy muru.

* kotwienie warstwy licowej

Warstwę licową należy zakotwić przy użyciu prętów ze stalki nierdzewnej o średnicy 6mm, w rozstawie poziomym i pionowym co 0,5 m; * obudowę ceglane gwoździ

Wzdłuż wystających fragmentów gwoździ należy wykonać obudowy ceglane celem zwiększenia objętości muru, na który jest przekazywany opór. Wymiary obudowy (120x64x105); * zabezpieczenie korony muru i reliktów muru nad terenem

Koronę muru należy przemurować cegłami kl. 20 o niskiej zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych, na hydrofobowej zaprawie tarasowej; * wzmocnienie muru prętami zszywającymi

Obszary wymagające zszycia należy wzmocnić poprzez wprowadzenie w spoiny wsporne prętów gładkich ze stali nierdzewnej osadzonych w spoiny sporne Pręty osadzone zostaną na głębokości min. 70 mm, w co ok. trzeciej spoinie;

* wypełnienie wnęk w obszarze gniazd do osadzenia gwoździ;

* usunięcie roślinności;

* odnowienie fragmentu terenu przy przedmiotowym odcinku;

* utworzenie skarpy terenowej.

W związku z obniżeniem poziomu terenu w pasie szerokości ok. 1.8 m wzdłuż muru oraz części terenu przed kamienicą położoną na sąsiedniej działce 1935/1 zaprojektowano skarpę o nachyleniu zbocza o ok. 45 stopni.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu w zakresie opisanym we wniosku będą wystawiane na Gminę.

Towary i usługi nabywane przez Gminę w ramach opisanego powyżej projektu będą służyły wyłącznie wykonywaniu czynności w ramach działalności innej niż gospodarcza - realizacji zadań własnych (niepodlegających opodatkowaniu VAT). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018.994 t.j.), zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Realizacja projektu wskazanego powyżej jest wykonywana w ramach zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 8 dotyczących edukacji publicznej i pkt 9 dotyczących kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

III. Promocja projektu pod kątem dofinansowania unijnego: Wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych i opublikowanie 3 ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym.

Partner projektu: Muzeum w organizacji planuje: opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej, która zawierać będzie rozbudowane informacje historyczne i praktyczne o poszczególnych elementach ekspozycji oraz o całym Muzeum, pozwalająca na indywidualne zwiedzanie poszczególnych obiektów Muzeum.

Bazą wiedzy, z której korzystać będzie sterująca zwiedzaniem aplikacja będzie specjalna strona internetowa przeznaczona do przeglądania na tablecie, której poszczególne zakładki będą aktywowane poprzez zeskanowanie odpowiedniego kodu QR umieszczonego przy poszczególnych modułach ekspozycji oraz przy wejściach do kolejnych pomieszczeń, w tym na wyremontowanym w ramach niniejszego projektu murze i budynku kremator. Aplikacja dostępna będzie w sklepie Google Play, a więc dostępna zarówno dla urządzeń muzealnych (tabletów), jak i telefonów i tabletów odwiedzających. Dane o wystawie dostępne będą w aplikacji wyłącznie na terenie muzeum (warunek nie dotyczy bud. krematorium). Tylko osoby przebywające na terenie muzeum, a nie w jego pobliżu, będą mogły skorzystać z oferowanych materiałów. Działanie to jest istotne z punku widzenia istniejącego Muzeum, ponieważ dzięki wprowadzonej aplikacji pozyskiwać będzie większą liczbę odwiedzających. Muzeum zyska nowoczesny system oprowadzania, co podniesie jego atrakcyjność. Wprowadzeniu systemu będzie towarzyszyć akcja informacyjna w mediach (konferencja prasowa w muzeum) i na portalach społecznościowych. Planuje się także publikację Zeszytów Muzealnych "Z Zamkowego Wzgórza". Zeszyty Muzealne drukowane są w nakładzie 2*2000 egzemplarzy i kolportowane są bezpłatnie na kilka sposobów: egzemplarze otrzymują biblioteki uniwersyteckie wg listy ministerialnej, a także Biblioteka Narodowa w X., wszystkie muzea w województwie oraz wybrane muzea w województwach......, kilkaset egzemplarzy rozdawanych jest podczas imprez odbywających się w Muzeum, część egzemplarzy kolportowanych jest poprzez specjalne ekspozytory zainstalowane w autobusach miejskich w K. Zeszyty Muzealne ukazują się dwa razy w roku. W ramach zadania zaplanowano zastosowanie dodatkowych rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: - tablety z większą czcionką dla osób niedowidzących, zawierające także pliki audio dla osób niedowidzących i niedosłyszących z regulacją głośności, - opisy dla zwiedzających wydrukowane na specjalnej drukarce do alfabetu Braila, - nagrany audiobook wydania Zeszytów Muzealnych do pobrania ze strony internetowej Muzeum, - materiały z opisem muzeum i wystaw w wersji audio, opatrzonej ilustracjami dla niedowidzących, zamieszczone zostaną na telewizorze dotykowym. Ww. usługi będą bezpłatne.

W ramach realizacji powyższych zadań powstaną wyłącznie wydatki na dostawę towarów i usług, które nie będą wykorzystywane przez Muzeum do prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Gminę przez dostawców towarów i usług, w związku z realizacją przedsięwzięcia "..." w ramach Działania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z faktem, że Gmina zamierza prowadzić działania polegające na nabyciu towarów i usług związanych z remontem budynku krematorium, remontem północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku G. w K. oraz promocji projektu, w wyniku których powstaną wydatki, które nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT albo niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 przywołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza realizować projekt pn. "....". Projekt będzie realizowany w partnerstwie Gminy z Muzeum X w organizacji. Celem głównym projektu jest: jest poprawa dostępności do zasobów kulturowych K. i regionu poprzez zachowanie, ochronę i promocję dziedzictwa historycznego.

Przedmiotem projektu będzie:

* remont budynku krematorium w filii byłego obozu pracy X w K.,

* remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku X. w K.,

* promocja projektu pod kątem dofinansowania unijnego: wykonanie dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych i opublikowanie 3 ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym.

Partner projektu planuje: opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej, która zawierać będzie rozbudowane informacje historyczne i praktyczne o poszczególnych elementach ekspozycji oraz o całym Muzeum, pozwalająca na indywidualne zwiedzanie poszczególnych obiektów Muzeum.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu w zakresie realizowanym przez Gminę opisanym we wniosku będą wystawiane na Gminę.

Towary i usługi nabywane przez Gminę w ramach opisanego powyżej projektu będą służyły wyłącznie wykonywaniu czynności w ramach działalności innej niż gospodarcza - realizacji zadań własnych (niepodlegających opodatkowaniu VAT). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Realizacja projektu wskazanego powyżej jest wykonywana w ramach zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 8 dotyczących edukacji publicznej i pkt 9 dotyczących kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Gminę przez dostawców towarów i usług, w związku z realizacją przedsięwzięcia "...".

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie związek taki nie występuje. Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu będą służyły wyłącznie wykonywaniu czynności w ramach działalności innej niż gospodarcza - realizacji zadań własnych (niepodlegających opodatkowaniu VAT). Realizacja projektu jest wykonywana w ramach zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dotyczących edukacji publicznej dotyczących kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Tym samym Wnioskodawca nabywając towary i usługi celem zrealizowania opisanego przedsięwzięcia, nie będzie nabywał ich do działalności gospodarczej, zatem nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT.

Podsumowując, w okolicznościach niniejszej sprawy, w związku z realizacją projektu pn. "...", Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur wystawionych na Gminę. Powyższe wynika z faktu, że w niniejszym przypadku nie będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działać jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej-rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w........, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl