0111-KDIB3-2.4012.143.2022.1.DK - Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację działań projektu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.143.2022.1.DK Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację działań projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zaistniałego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 marca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 3 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację działań projektu pn. " (...)". 13 kwietnia 2022 r. i 25 kwietnia 2022 r. wpłynęły Państwa uzupełnienia wniosku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zaistniałego stanu faktycznego

Wnioskodawca niniejszego wniosku - Gmina, jest podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym jako podatnik czynny. Gmina aplikowała o dofinansowanie ze środków zewnętrznych dla projektu pn. " (...)". Dofinansowanie wnioskowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt złożony został w dniu (...) 2020 r. Zakłada on posadowienie (...) lunet panoramicznych (...) - (...). Uzupełniająco wraz z lunetami wykonane zostały panoramiczne zdjęcia (...). (...). Dodatkowo, w ramach realizacji projektu wydano (...). Wieże widokowe znajdują się (...).

Zaplanowane w projekcie działania mają charakter kompleksowy i wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej całej gminy, dodając nowy element rekreacyjny na obiektach (...). Wyżej opisana inwestycja będzie realizowane na obiektach komunalnych należących do gminy, które służą przede wszystkim do wypełniania zadań publicznoprawnych gminy, a nałożonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do realizacji których gmina została powołana tj. czynności niepodlegających opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

Wejście na obie wieże jest darmowe, korzystanie z lunet również. Jednocześnie, inwestycja realizowana będzie na komunalnych nieruchomościach budynkowych, stanowiących własność Gminy.

Nieruchomości te służą realizacji zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 10 i 15 w związku z art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

Zasady Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego wnioskowane jest dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania, zakłada, iż wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za kwalifikowane (możliwe do refundacji), tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. Są to podstawowe zasady programu, tożsame dla każdego z poddziałań i stanowiące obligatoryjny element umowy o dofinansowanie, na podstawie której następuje realizacja projektu i refundacja środków jego realizacji - z tego też względu wnioskuje się do organów KIS w celu wydania interpretacji prawa podatkowego, która wiążąca będzie dla Instytucji (...) - niniejszy wniosek składa się na wniosek (...).

Przekazuje również inne, istotne informacje dot. stanu faktycznego, stanowiącego przedmiot niniejszego wniosku:

1) Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, termin realizacji projektu " (...)" ustanowiony został od dnia (...) 2021 r. do dnia (...) 2021 r. Realizacja projektu została zakończona, a projekt jest na etapie rozliczania.

2) Zapisy umowy o dofinansowanie oraz zasad Programu z którego pozyskiwane zostały środki na realizację przedmiotowego zadania stanowią, iż wszystkie wydatki, poniesione muszą zostać przed terminem zakończenia realizacji projektu. Z tego względu, wszystkie wydatki w ramach tego zadania poniesione zostały w okresie od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

3) Faktury wystawiane w ramach realizacji przedmiotowego zadania wystawiane będą na Gminę, ewidencjonowane w jednostce Urząd Gminy,

4) Faktury wystawiane będą przez podmioty obrotu gospodarczego - przedsiębiorców wybranych w drodze procedury o udzielenie zamówienia publicznego, wskazanej w Regulaminie udzielania zamówień finansowanych z budżetu Gminy i realizowanych przez Urząd Gminy, których wartość wynosi od (...) PLN do wartości mniejszej niż (...) PLN, ustanowionego Zarządzeniem, nr (...) Wójta Gminy z dn. 31 grudnia 2020 r. Dostawa i montaż lunet, prelekcja, druk ulotek oraz montaż zdjęć panoramicznych wykonane zostały przez podmiot prowadzący jednosoobową działalność gospodarczą. Zdjęcia panoramaiczne wykonane zostały na podstawie umowy o dzieło, a ich montażu dokonano również na podstawie umowy o dzieło.

5) Efekty projektu nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Produkty projektu wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy związanych z ładem przestrzennym oraz promocją turystyki.

6) Wnioskodawca będzie wykorzystywał efektu zrealizowanego zadania o którym mowa we wniosku do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pytanie

Czy gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację działań projektu pn. " (...)" Wnioskodawca nie ma prawa odzyskania podatku VAT.

Państwa stanowisko w sprawie

Gmina, naszym zdaniem nie ma prawa do odzyskania podatku z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizacji projektu pn. " (...)".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), zwanej dalej "ustawą o VAT".

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie zatem do cytowanych przepisów na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 10 i 15 ww. ustawy:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w ramach zadań własnych Gmina zrealizowała projekt pn. " (...)".

Dofinansowanie wnioskowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt zakłada posadowienie (...) lunet panoramicznych na (...). Uzupełniająco wraz z lunetami wykonane zostały panoramiczne zdjęcia (...). Dodatkowo, w ramach realizacji projektu (...). Wieże widokowe znajdują się (...). Wejście na obie wieże i korzystanie z lunet jest darmowe.

Produkty projektu wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy związanych z ładem przestrzennym oraz promocją turystyki.

Efekty zrealizowanego zadania, o którym mowa we wniosku Wnioskodawca będzie wykorzystywał do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym budzi prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację działań projektu pn. " (...)".

Odnosząc się zatem do powyższego, powtórzyć należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi, gdyż jak wskazał Wnioskodawca produkty projektu będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Gminy, do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem w przypadku opisanego przedsięwzięcia brak jest związku nabytych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi w konsekwencji czego Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również nie będzie możliwości uzyskania zwrotu różnicy podatku o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Gmina nie będzie miała również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 80). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Gmina nie spełnia tego warunku, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że w odniesieniu do projektu pn. " (...)" nie mają Państwo prawa do odzyskania podatku VAT.

Tym samym, Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy i własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl