0111-KDIB3-2.4011.18.2022.3.EJU - Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP Box)

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4011.18.2022.3.EJU Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP Box)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w części dotyczącej uznania opisanej we wniosku działalności Spółki za działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe, w pozostałej części jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 marca 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 7 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP Box). Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 25 maja 2022 r. (wpływ 27 maja 2022 r. za pośrednictwem platformy ePUAP) oraz pismem 20 czerwca 2022 r. (wpływ 27 czerwca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce komandytowej (zwanej dalej: "Spółką"), który posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, dalej: u.p.d.o.f.). Wnioskodawca jako wspólnik Spółki rozliczał w okresie od (...) 2008 r. do (...) 2020 r. przychody i koszty Spółki proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku, zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. Formą opodatkowania dochodów z tytułu udziału w Spółce komandytowej był podatek liniowy. Od 1 maja 2020 r. Spółka została podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tym samym Wnioskodawca nie rozlicza jako podatnik przychodu z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki, lecz uzyskuje przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Spółka zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych (oprogramowanie komputerowe) przeznaczonych przede wszystkim dla sektora finansowego. Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się tworzeniem oprogramowania komputerowego na zlecenie podmiotów zewnętrznych na podstawie zawieranych z tymi podmiotami umów. W okresie obowiązywania art. 30ca u.p.d.o.f. (dalej również: ulgi IP Box) Spółka miała (a również ma obecnie) zawarte umowy, o których mowa powyżej.

Przedmiotowe umowy mają/miały charakter ramowy, tj. określają ogólne warunki i zasady współpracy (sposób zlecenia poszczególnych prac programistycznych, zasady ich realizacji, wynagradzania, czy uregulowania dotyczące praw własności intelektualnej związanych z powstałymi w trakcie ich realizacji utworów), natomiast szczegółowy zakres prac programistycznych jest/był każdorazowo ustalany na podstawie składanych przez danego kontrahenta zamówień/zleceń (zwanych dalej: Projekt), powierzonych Spółce w jakiejkolwiek formie (np. ustnej, poprzez e-mail, bądź wykorzystywaną przez kontrahenta platformę do zarządzania projektami). Przedmiotem przeważającej większości z tych zamówień jest projektowanie, tworzenie i dostarczanie oprogramowania komputerowego według przedstawionej przez zlecającego kontrahenta specyfikacji, tzn. zgłoszonych potrzeb, celów i funkcji jakie musi spełniać dany program komputerowy.

Po otrzymaniu zamówienia/zlecenia, Spółka rozpoczyna/ła proces realizacji Projektu, który składa się z następujących elementów:

* Zbieranie wymagań,

* Projektowanie architektury systemów informatycznych,

* Projektowanie interfejsu użytkownika,

* Zarządzanie projektem,

* Programowanie,

* Testowanie,

* Przygotowywanie infrastruktury informatycznej,

* Wdrażanie,

* Rozwój (jeśli jest wymagany - zlecany - przez kontrahenta Spółki).

W proces ten, w zależności od stopnia jego zaawansowania i skomplikowania, zaangażowanych jest wiele osób, pełniących różne funkcje:

* Programiści,

* Analitycy biznesowi,

* Testerzy,

* Project managerowie,

* Projektanci interfejsów użytkownika (projektanci UX).

Efektem pracy zespołu dedykowanego do realizacji Projektu w każdym przypadku będzie/było powstanie oprogramowania, tj. autorskiego programu komputerowego, zaprojektowanego od podstaw przez Spółkę (zespołu dedykowanego do realizacji Projektu) i uzewnętrznianego w postaci kodu napisanego w określonym języku programowania. W przeważającej większości przypadków Spółka tworzy od podstaw w ramach zlecanych Projektów oprogramowanie (tj. kontrahent określa tylko cel, problem do rozwiązania, ogólne założenia Projektu, zaś Spółka samodzielnie decyduje o sposobie realizacji Projektu (technologia, język programowania, dodatkowe narzędzia), koniecznych do zaangażowania zasobach, metodyce prowadzenia i zarządzania Projektem itp.). Zdarzają się również sytuacje, gdy Spółka rozwija oprogramowanie posiadane już przez kontrahenta (stworzone przez nią lub nabyte przez kontrahenta od innego podmiotu). W takim przypadku Spółka dokonuje ulepszenia i modyfikacji tego oprogramowania, poprzez zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie nowych funkcjonalności. Działania Spółki polegające na rozwijaniu i ulepszaniu oprogramowania, każdorazowo zmierzały do poprawy użyteczności oraz funkcjonalności tego oprogramowania. W wyniku rozwijania (ulepszania) i modyfikacji oprogramowania lub ich części, tworzone były/są nowe kody oraz algorytmy oraz powstaje nowe prawo własności intelektualnej w postaci programu komputerowego, które jest przenoszone na kontrahenta zgodnie z zawartymi umowami.

W związku z realizacją Projektów zlecanych na podstawie zawartych umów, Spółka otrzymywała/ otrzymuje wynagrodzenie, które płatne było/jest w cyklach miesięcznych, na podstawie wystawionej faktury VAT. Zgodnie z zapisami umów, Spółka po realizacji Projektu przenosiła/przenosi autorskie prawa majątkowe do wytworzonych w ich ramach programów komputerowych, a wynagrodzenie Spółki obejmuje honorarium z tego tytułu.

Jak wskazano powyżej, działalność Spółki Wnioskodawcy polega na świadczeniu usług programistycznych tj. na tworzeniu programów komputerowych. Program komputerowy stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm., zwana dalej: "UPA") będący utrwaleniem przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 UPA w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory, które mogą być wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, (...) programy komputerowe. Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box: pojęcie "program komputerowy" nie powinno być rozumiane wąsko lecz szeroko, w szczególności obejmując interfejs, gdy ten spełnia warunek interoperacyjności programu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, co musi być ustalone w każdym przypadku oddzielnie na podstawie rzeczywistych ustaleń, a nie tylko formalnych postanowień, na przykład umownych. Mając tym samym na względzie szeroką definicję programu komputerowego zdaniem Wnioskodawcy efektem pracy zespołu dedykowanego do realizacji Projektu w postaci programu komputerowego, który został stworzony w Spółce stanowić będzie utwór i jest on/był on objęty ochroną w rozumieniu art. 74 UPA.

Zespół dedykowany do realizacji Projektu tworząc kod źródłowy (program komputerowy), wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności każdorazowo musi wybrać rozwiązania/metodę/narzędzia dedykowane tylko i wyłącznie potrzebom konkretnego Projektu oraz zastosować je w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony efekt. Pracując nad Projektami, Spółka nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności dotyczące narzędzi informatycznych i istniejących programów w celu wytworzenia nowych zastosowań w postaci nowoczesnych i unikalnych programów komputerowych, będących efektem realizowanych Projektów. W ramach swojej działalności Spółka będzie również zdobywała, poszerzała i łączyła interdyscyplinarną wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania w celu optymalizacji i dalszego rozwijania stworzonych przez siebie programów komputerowych. Tworzone przez Spółkę oprogramowanie opiera się na indywidualnych i autorskich pomysłach, zaś Spółka jest/była odpowiedzialna za ich tworzenie od podstaw do uzyskania w pełni funkcjonalnego programu komputerowego, tj. zespół dedykowany do realizacji danego Projektu zajmował się zaprojektowaniem danego oprogramowania, jego zaprogramowaniem (tworzeniem kodu źródłowego) oraz w dalszej części jego modyfikacją oraz udoskonalaniem.

Prace programistyczne, które są/były prowadzone przez Spółkę, wykonywane są/były w metodyczny sposób, czego wymaga specyfika tworzenia programu komputerowego, tj. określenie celu jaki ma on spełniać, ustalenia sposobu dojścia do danego celu (dobór odpowiednich rozwiązań programistycznych oraz technologii), zaplanowanie prac, weryfikacja, zakończenie. Tym samym Wnioskodawca uznaje, że działalność programistyczna realizowana w ramach Spółki jest/była prowadzona w sposób systematyczny, zaś efektem tej działalności są/ będą programy komputerowe powstałe w wyniku prac twórczych, mających na celu tworzenie nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy. W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Natomiast program komputerowy stworzony w ramach Spółki będzie de facto stworzeniem zupełnie nowych funkcjonalności, co oznacza, że cecha twórczości jest zdaniem Wnioskodawcy spełniona.

Działalność prowadzona w ramach Spółki nie będzie polegać na badaniach naukowych, o których mowa w art. 5a pkt 39 u.p.d.o.f. Jak zostało wskazane, prowadzona działalność w ramach Spółki w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do projektowania i tworzenia nowych funkcjonalności (w tym ulepszania stworzonych/udostępnionych do ulepszenia programów komputerowych lub powstawania nowych).

Spółka prowadzi w ramach swoich ksiąg rachunkowych odrębną ewidencję zapewniającą wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w sposób pozwalający na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 u.p.d.o.f., przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu (ewidencję, o której mowa w art. 30cb u.p.d.o.f.).

Dodatkowo prowadzona jest ewidencja czasu członków zespołów biorących udział w pracach programistycznych z podziałem na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej (Projekty) wytworzone w Spółce, pozwalająca na przypisanie czasu pracy poświęconego na wytworzenie/ulepszanie danego programu komputerowego (czynności związane z projektowaniem, programowaniem, weryfikacją itp.) oraz czynności związane z okresowym i rutynowym dokonywaniem zmian do tworzonego oprogramowania (naprawa zidentyfikowanych już po implementacji/wdrożeniu błędów lub usterek/cykliczne aktualizacje itd.).

Wnioskodawca zamierza skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do programów komputerowych, zgodnie z art. 30ca u.p.d.o.f., uzyskanych w okresie obowiązywania przedmiotowej regulacji do 30 kwietnia 2021 r., tj. uzyskania przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W uzupełnieniach wniosku na pytania Organu Wnioskodawca udzielił następujących odpowiedzi: - Czy wytwarzanie przez Spółkę, oprogramowania stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej)?

Tak. Jak zostało wskazane w opisie sytuacji faktycznej złożonego wniosku działalność programistyczna realizowana w ramach Spółki jest/była prowadzona w sposób systematyczny, zaś efektem tej działalności są/będą programy komputerowe powstałe w wyniku prac twórczych, mających na celu tworzenie nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy.

- Czy działalność Spółki polegająca na wytwarzaniu/rozwijaniu oprogramowania prowadzona jest w sposób systematyczny, tj. w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, wg pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia?

Tak. Jak zostało wskazane w opisie sytuacji faktycznej złożonego wniosku, działalność programistyczna realizowana w ramach Spółki jest/była prowadzona w sposób systematyczny, zaś efektem tej działalności są/ będą programy komputerowe powstałe w wyniku prac twórczych, mających na celu tworzenie nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy.

- Czy prowadzona przez Spółkę działalność polegająca na wytwarzaniu/rozwijaniu oprogramowania podejmowana jest w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań?

Tak. Jak zostało wskazane w opisie sytuacji faktycznej złożonego wniosku, działalność programistyczna realizowana w ramach Spółki jest/była prowadzona w sposób systematyczny, zaś efektem tej działalności są/ będą programy komputerowe powstałe w wyniku prac twórczych, mających na celu tworzenie nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy.

- Czy w ramach tej działalności Spółka prowadziła prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać w jakich okresach Spółka je prowadziła lub od kiedy je prowadziła?

Prace rozwojowe prowadzone są przez spółkę nieustannie od momentu jej założenia, tj. od (...) 2008 r. Realizowane są one na potrzeby projektów realizowanych dla klientów oraz do wytwarzania własnych produktów.

- Czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe? Co było/jest ich celem lub celami? Jakie czynności obejmowały/obejmują te prace?

Celem prowadzonych prac rozwojowych jest (oraz obejmują one):

- Opracowywanie nowych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów biznesowych, z wykorzystaniem rozwiązań technicznych;

- Opracowywanie innowacyjnego oprogramowania dla klientów oraz potrzeb wewnętrznych;

- Opracowywanie nowych technologii.

- Czy prace rozwojowe Spółki zostały zakończone pozytywnym wynikiem? Jeśli tak, co jest tym wynikiem lub wynikami? Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/miały jakąś ustaloną formę (jaką)? W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby działalności Spółki?

Efektem prowadzonych prac rozwojowych są powstałe aplikacje (programy komputerowe) wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio przez Spółkę oraz jej klientów. Formą prowadzonych prac rozwojowych jest elektroniczny zapis (kod źródłowy) w postaci programu komputerowego. Wyniki prowadzonych prac rozwojowych, czy to w postaci sporządzanego kodu źródłowego czy to w postaci nabytej wiedzy o metodzie/sposobie rozwiązywania określonego problemu/zagadnienia programistycznego są wykorzystywane przy tworzeniu zlecanych Spółce do wykonania programów komputerowych.

- Czy w wyniku prac rozwojowych Spółki powstał nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę)? Czy Spółka oferuje produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej?

Od 2019 r. tj. od początku obowiązywania tzw. IP Box'a Spółka wytworzyła następujące produkty (aplikacje):

- System wspierający proces zlecania produkcji mebli i logistyki gotowych produktów;

- System wspierający proces produkcji mebli;

- System wspierający proces zarządzania wydarzeniami, planowaniem dostępności sprzętu, raportowaniem, zarządzaniem stanami magazynowymi;

- System wspierający proces zamawiania i wytwarzania mebli. Na system składa się zamawianie produktów, logistyka i produkcja półproduktów/akcesoriów, obsługa transportu, reklamacje;

- System wspierający proces ewaluacji technologii, procesów biznesowych;

- System wspierający zarządzaniem transportem publicznym;

- Aplikacje wspierające procesy dotyczące składania i przetwarzania wniosków o kredyty hipoteczne;

- Platforma pozwalająca na definiowanie konfiguratorów produktów. Produkty mogą być opisywane dowolną liczbą cech, dla których możliwe jest dynamiczne wyliczenie ceny oraz wizualizacja w postaci foto realistycznych wizualizacji lub modeli 3D, z możliwością zobaczenia produktu w rozszerzonej rzeczywistości (AR).

- Czy w stosunku do dotychczasowej działalności Spółki te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter? Jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

Wszystkie produkty, procesy i usługi mają innowacyjny/ulepszony charakter, ponieważ korzystają z najnowszych lub najlepszych rozwiązań, wybranych do rozwiązania danego problemu. Celem jest znalezienie najbardziej optymalnego sposobu rozwiązania problemu oraz wykazania się jak największą innowacyjnością.

- Czy w ramach tej działalności Spółka prowadziła prace o innym charakterze niż badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać jakie to działania i kiedy je Spółka prowadziła lub od kiedy je prowadzi?

W ramach opisanej działalności programistycznej w zakresie tworzenia programów komputerowych, Spółka nie prowadziła prac o innym charakterze niż prace rozwojowe. Spółka poza umowami na tworzenie oprogramowania może również zawierać umowy na tzw. czynności utrzymaniowe (dbanie o aktualność aplikacji, ich kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych, naprawa błędów itd.). Są to całkowicie odrębne usługi oraz umowy od tych będących przedmiotem wniosku.

- Czy efekty działalności Spółki, które nazywa Pani "programem komputerowym" zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej; nie są efektem pracy która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny; nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów?

Tak, jeśli efektem działalności Spółki jest "program komputerowy", to zdaniem Wnioskodawcy są to utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, charakteryzujące się wskazanymi przez organ cechami - tj. są przejawem, twórczego, autorskiego i samodzielnego działania Wnioskodawcy, które nie mają charakteru powtarzalnego, w tym sensie, że Wnioskodawca każdorazowo (przy każdym nowym projekcie) musi na nowo określić sposób jego realizacji, dobrać odpowiednie narzędzia oraz każdorazowo rozwiązywać pojawiające się w trakcie tworzenia oprogramowania problemy - czy to w zakres tworzenia samych algorytmów, czy to kompatybilności z innymi, już wykorzystywanymi przez kontrahenta programami, ze sprzętem itp.

- Czy efekty działalności Spółki, które nazywa Pani odpowiednio "programem komputerowym" zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy przysługują Spółce osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych "programów komputerowych"?

Tak, jeśli efektem działalności Spółki jest "program komputerowy" to jest to odrębny program komputerowy, który podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego Spółce przysługują majątkowe prawa autorskie. Wnioskodawca pragnie zauważyć, że osobiste prawa autorskie przysługują tylko i wyłącznie twórcom będącym osobami fizycznymi i nie są one nigdy przedmiotem obrotu. Twórca nie może z nich zrezygnować ani nikomu przekazać. Tym samym przedmiotem sprzedaży mogą być tylko autorskie prawa majątkowe.

- Czy w każdym przypadku tworzenie przez Spółkę "programu komputerowego" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Spółkę prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy Spółka prowadziła albo prowadzi odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "programu komputerowego", który jest efektem działalności Spółki?

Działalność programistyczna prowadzona przez Spółkę polega na rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez kontrahentów w zakresie oprogramowania komputerowego, tj. kontrahent Spółki zgłasza zapotrzebowanie na narzędzie/funkcjonalność, które ma realizować określone przez niego zadania/cele, a zadaniem Spółki jest opracowanie i stworzenie rozwiązania, czyli napisanie programu komputerowego realizującego przedmiotowe zadania/cele. Wszystkie czynności związane z opracowaniem i stworzeniem programu komputerowego są po stronie Wnioskodawcy, tj. Spółka samodzielnie musi zdecydować w jaki sposób, przy użyciu jakich narzędzi, bibliotek, języka programowania będzie możliwe zrealizowanie założonego programu.

W trakcie tworzenia, Spółka samodzielnie rozwiązuje pojawiające się problemy natury programistycznej oraz sprzętowej. Proces tworzenia oprogramowania wymaga od Wnioskodawcy działania, które wprost wpisuje się w definicję prac rozwojowych - tj. tworząc oprogramowanie Wnioskodawca wykorzystuje dostępny aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Zdarzają się również przypadki, kiedy Spółka realizuje zadania niekwalifikowane przez nią jako tworzenie "programu komputerowego". Dotyczy to przykładowo przypadków kiedy naprawiane są zgłaszane przez kontrahentów błędy, czy też realizowane są rutynowe okresowe zmiany programu, typu aktualizacja programu do działania pod nową wersją systemu operacyjnego danego urządzenia. Takiego typu działania nie są uznawane przez Wnioskodawcę jako działalność badawczo-rozwojowa zaś wynagrodzenie jakie Wnioskodawca otrzyma za ich realizację nie będzie kwalifikowane jako dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Tego typu usługi są traktowane jako tzw. usługi utrzymaniowe i jeśli są realizowane przez Spółkę to są objęte inną umową niż umowa dotycząca tworzenia oprogramowania.

- Czy "programy komputerowe" zawsze są efektem prac rozwojowych Spółki w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Metodyka tworzenia oprogramowania komputerowego wymaga od Wnioskodawcy działania, które wprost wpisuje się w definicję prac rozwojowych, o której mowa w art. 5a pkt 38 (winno być: pkt 40) u.p.d.o.f. - tj. tworząc oprogramowanie Wnioskodawca wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Tym samym, jeśli efektem działalności Wnioskodawcy jest "program komputerowy", to powstał on w ramach prowadzonych przez Wnioskodawcę prac rozwojowych.

- Jakie konkretne "programy komputerowe"" Spółka wytworzyła lub wytwarza?

W okresie będącym przedmiotem wniosku Spółka stworzyła i tworzy oprogramowanie dla 2 klientów, z którymi ma zawarte umowy na tworzenie programów komputerowych:

- Klient nr 1 - Spółka tworzy i rozbudowuje dodając nowe funkcjonalności aplikacje wspierające procesy dotyczące składania i przetwarzania wniosków o kredyty hipoteczne, np. analiza obrazów dokumentów finansowych, przetwarzanie informacji o przepływach na rachunkach i kartach kredytowych wnioskującego.

- Klient nr 2 - Spółka tworzy oraz rozbudowuje dodając nowe funkcjonalności platformę pozwalającą na definiowanie konfiguratorów produktów. Produkty mogą być opisywane dowolną liczbą cech, dla których możliwe jest dynamiczne wyliczenie ceny oraz wizualizacja w postaci foto realistycznych renderów lub modeli 3D, z możliwością zobaczenia produktu w rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Szczegółowy wykaz aplikacji stworzonych w ramach wskazanych umów ramowych od 2019 r. wskazany został odpowiedzi na wcześniejsze pytanie z wezwania.

- Wobec zawarcia we wniosku informacji, że "W wyniku rozwijania (ulepszania) i modyfikacji oprogramowania lub ich części, tworzone były/są nowe kody oraz algorytmy" proszę wskazać czy kody/algorytmy, o których mowa we wniosku zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)? Czy przysługują Spółce do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie?

Pod pojęciem "program komputerowy", w tym mogącym być również ulepszenie lub modyfikacją już istniejącego programu, Wnioskodawca rozumie program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), do którego Spółka ma majątkowe prawa autorskie. Jeśli Wnioskodawca realizuje zadania niekwalifikowane przez niego jako tworzenie programu komputerowego tzw. usługi utrzymaniowe to nie traktuje tych prac jako tworzenie odrębnego utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Podział na prace związane tworzeniem programów komputerowych oraz inne działania jest dokonywany poprzez prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy z podziałem na określone zadania realizowane przez pracowników lub współpracowników Spółki, które są kwalifikowane do jednej bądź drugiej grupy.

- Czy Spółka ponosi odpowiedzialność za efekty swojej działalności w stosunku do osób trzecich (innych niż zleceniodawca/Kontrahent)?

Spółka ponosi odpowiedzialność za efekty swojej działalności w stosunku do osób trzecich (innych niż zleceniodawca/Kontrahent).

- W jaki sposób umowy z Kontrahentami regulują kwestię wynagrodzenia Spółki? Czy Spółka otrzymuje wynagrodzenie:

- wyłącznie z tytułu przenoszenia na Kontrahenta praw do "programu komputerowego" (jeśli tak, proszę wskazać, jakie to prawa);

- także z tytułu innych czynności (jeśli tak, proszę wskazać jakich)?

Spółka otrzymuje wynagrodzenie za realizację określonych zleceń, które ustalane jest jako iloczyn czasu pracy poświęconego na stworzenie programu komputerowego (realizację zleconego projektu) lub realizację innych zadań/prac programistycznych a ustaloną przez strony umowy stawkę (ki) godzinową (e). Jest to standardowe rozwiązanie przyjęte w branży programistycznej. Podział na wynagrodzenie za przeniesienie praw do programu komputerowego oraz "inne czynności" jest dokonywany poprzez prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy z podziałem na określone zadania realizowane przez pracowników lub współpracowników Spółki, które są kwalifikowane do jednej bądź drugiej grupy (oczywiście z dodatkowym podziałem na poszczególne projekty). Godziny kwalifikowane bezpośrednio jako praca nad tworzeniem "programu komputerowego" są zaliczane do przychodu z przeniesienia prawa do programu komputerowego.

W przypadku Wnioskodawcy tworzenie programów komputerowych odbywa się na podstawie 2 umów, które dotyczą tylko i wyłącznie tego typu działania - tj. przedmiotem umów jest tworzenie programów komputerowych na zlecenie kontrahenta, zaś otrzymane wynagrodzenie z tego tytułu jest wynagrodzeniem za przeniesienie praw majątkowych do stworzonego oprogramowania.

- Jak na gruncie poszczególnych umów z Kontrahentami wygląda relacja pomiędzy przeniesieniem przez Spółkę na Kontrahenta praw do konkretnego efektu prac Spółki a momentem wypłaty wynagrodzenia oraz wartością tego wynagrodzenia?

Umowy Wnioskodawcy z kontrahentami są standardowymi umowami obowiązującymi w branży, gdzie jak wskazano wynagrodzenie podmiotu tworzącego oprogramowanie określane jest jako iloczyn czasu pracy poświęconego na realizacje określonego zadania a ustaloną przez strony umowy stawką godzinową. Jednocześnie tak skalkulowana wartość wynagrodzenia obejmuje już część dotyczącą wynagrodzenia za przeniesienie majątkowego prawa autorskiego do stworzonego programu komputerowego, czyli za realizację danego projektu - stworzenie programu komputerowego - Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ilość godzin poświęconych na stworzenie danego programu i to jest wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich. Wnioskodawca każdorazowo do wystawianej faktury załącza wykaz godzin z podziałem na poszczególne projekty (jeśli realizuje w danym okresie kilka osobnych na rzecz jednego kontrahenta). Z momentem zapłaty wynagrodzenia na kontrahenta Wnioskodawcy przechodzą ujęte w wykazie prawa majątkowe dotyczące stworzonego w danym okresie oprogramowania.

- Czy faktury, które wystawia Spółka na rzecz Kontrahentów wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów prac Spółki na Kontrahenta? Jeśli nie, proszę wskazać dlaczego?

Zapisy umowne stosowane przez Wnioskodawcę i jego kontrahentów są standardowymi rozwiązaniami stosownymi w branży programistycznej, gdzie wynagrodzenie podmiotu tworzącego oprogramowanie określane jest jako iloczyn czasu pracy poświęconego na realizację określonego projektu a ustaloną przez strony umowy stawką godzinową i tak ustalone wynagrodzenie obejmuje przeniesienie majątkowych praw autorskich.

Stosowanie tego typu rozwiązania wynika z tego, że de facto zleceniodawca płaci Spółce przede wszystkim za stworzony program komputerowy (tj. za prawa majątkowe do tego programu, którego wykonanie zlecił). To jest podstawowa wartość tworzona przez firmę programistyczną i za to otrzymuje ona wynagrodzenie.

- W jaki sposób poszczególne umowy z Kontrahentami regulują kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Panią na Kontrahenta praw do konkretnych stworzonych przez Spółkę "programów komputerowych"? W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego "programu komputerowego" i przeniesienie praw do tego efektu działalności Spółki na Kontrahenta (jakie czynności realizujecie odpowiednio Spółka i Kontrahent)? Co potwierdza przeniesienie tych praw?

Jak zostało opisane w powyższych punktach, wyodrębnienie czynności związane z tworzeniem konkretnego "programu komputerowego" dokonuje się na podstawie szczegółowej ewidencji, w której ujmowane są wszystkie czynności oraz czas ich realizacji przez wszystkich członków zespołu pracujących nad danym projektem (programem komputerowym). Z przekazywanej kontrahentowi ewidencji wynika bezpośrednio nad jakim programem (ami) i ile czasu pracował zespół Wnioskodawcy, a tym samym jaka część wynagrodzenia przypada na przeniesienie majątkowego prawa autorskiego do stworzonego (ych) w tym okresie programu (ów). W ramach prowadzonej ewidencji jest również dokonywany podział na czynności związane bezpośrednio z tworzeniem określonego programu komputerowego. Przeniesienie praw majątkowych do stworzonego (ych) w danym okresie programu (ów) odbywa poprzez zaakceptowanie ewidencji przez kontrahenta, które z kolei jest potwierdzone zapłatą faktury wystawionej na jej podstawie oraz przekazaniem stworzonego w danym okresie oprogramowania.

- Czy w związku z tworzeniem/rozwijaniem oprogramowania przez Spółkę osiągnie Pani dochód: z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi; z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu, który zamierza Pani opodatkować 5% preferencyjną stawka podatku?

W związku z tworzeniem/rozwijaniem oprogramowania przez Spółkę, osiąga ona dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, i w stosunku do tego rodzaju dochodu Wnioskodawca zamierza skorzystać z opodatkowania 5% preferencyjną stawką podatku w ramach tzw. IP Box'a.

- Dochodów za jaki okres albo okresy dotyczy Pani wniosek (proszę wskazać lata)?

Wniosek dotyczy dochodów kwalifikowanych uzyskiwanych w okresie obowiązywania tzw. IP Box'a, tj. od (...) 2019 r. do (...) 2021 r. (tj. do momentu kiedy Spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych).

- Czy efekty działalności Spółki, które nazywa Pani "programem komputerowym" są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Efekty działalności Spółki, które Wnioskodawca nazywa "programem komputerowym" są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Od kiedy Spółka, w której jest Pani wspólnikiem, prowadzi w ramach swoich ksiąg rachunkowych ewidencję zapewniającą wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w sposób pozwalający na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 u.p.d.o.f., przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu (ewidencję, o której mowa w art. 30cb u.p.d.o.f.), tj. czy ewidencja prowadzona jest "na bieżąco", tj. od początku realizacji działalności zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego IP, z którego dochody zamierza Pani opodatkować 5% stawką podatku?

Umowy z kluczowymi klientami, i określonymi w odpowiedzi na poprzednie wezwanie jako Klient 1 oraz Klient 2 zostały podpisane w następujących terminach:

Klient (...) 2020 r.

Klient (...) 2020 r.

Od tego momentu Spółka rozpoczęła prace nad tworzeniem dla przedmiotowych podmiotów programów komputerowych oraz uzyskiwać przychody z tego tytułu. Za rok 2020 oraz 2021 Spółka nie miała wydzielonych kont analitycznych w prowadzonych księgach rachunkowych dla poszczególnych projektów, jednak prowadzona ewidencja, zarówno przychodów jak i kosztów (szczegółowa projektowa ewidencja czas pracy, realizowanych zdań, stosowane opisy faktur) pozwala na wydzielenie przychodów oraz kosztów związanych z poszczególnymi kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, spełniające warunki określone w art. 30cb u.p.d.o.f. Jeśli Spółka zdecyduje się na skorzystanie z preferencyjnego rozliczania w postaci tzw. IP Box'a dla przedmiotowego okresu wówczas dokona takiego wydzielenia w prowadzonej ewidencji rachunkowej poprzez jej korektę. W bieżącym okresie, tj. roku 2022 taka ewidencja jest prowadzona na bieżąco.

Pytania

1. Czy opisana we wniosku działalność Spółki w ramach umowy 1 i umowy 2 stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f.?

2. Czy w związku z opisanym wyżej stanem faktycznym, Wnioskodawca będzie mógł zastosować do wykazanych przez niego jako wspólnika spółki komandytowej, przypadających na jego udział w zysku w Spółce dochodów uzyskiwanych z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych w ramach umowy 1 i umowy 2 do tworzonego w Spółce oprogramowania preferencyjną stawkę 5%, zgodnie z art. 30ca u.p.d.o.f.?

Pani stanowisko w sprawie

W opinii Wnioskodawcy, zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, efektem prowadzonej przez Spółkę, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, działalności programistycznej było stworzenie programów komputerowych (w ramach realizowanych Projektów), które jako autorskie prawo do programu komputerowego podlega ochronie prawnej na podstawie art. 74 UPA. W związku z tym, dochód uzyskiwany przez Spółkę z przeniesienia praw własności do przedmiotowego oprogramowania może zostać przez Wnioskodawcę, proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku Spółki, opodatkowany stawką 5% zgodnie z art. 30ca u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 u.p.d.o.f., podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Artykuł 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. wskazuje, że kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Powyższe przepisy wskazują, że preferencyjnemu opodatkowaniu 5% stawką podatkową podlegają dochody uzyskiwane przez podatnika z określonych ustawowo praw własności intelektualnej, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego, w tym m.in. autorskie prawo do programu komputerowego, zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest prawo własności spełniające łącznie trzy warunki:

* zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;

* należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f.;

* podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f., ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Definicje badań naukowych i prac rozwojowych zostały zawarte w art. 5a pkt 39 i pkt 40 u.p.d.o.f. W myśl art. 5a pkt 39 u.p.d.o.f., ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

* badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

* badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f. wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak wskazał Wnioskodawca - działalność Spółki, w której jest wspólnikiem, nie obejmowała i nie obejmuje swym zakresem prowadzenia badań naukowych. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478) prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Zgodnie z przedstawionym opisem, Spółka Wnioskodawcy tworząc kod źródłowy (program komputerowy), wykorzystywała/ będzie wykorzystywała wiedzę i umiejętności członków zespołu dedykowanego do realizacji Projektu, aby osiągnąć zamierzony efekt tj. stworzyć algorytm rozwiązujący zadany w danym Projekcie problem/realizujący określone zadania. Pracując nad wytworzeniem przedmiotowych programów komputerowych, pracownicy i współpracownicy Spółki nabywali, łączyli, kształtowali i wykorzystywali dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności dotyczące narzędzi informatycznych i istniejących programów w celu wytworzenia nowych zastosowań w postaci nowoczesnych i unikalnych aplikacji lub nowych ich funkcjonalności. Dodatkowo w ramach swojej działalności Spółka będzie również zdobywała, poszerzała i łączyła interdyscyplinarną wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania w celu optymalizacji i dalszego rozwijania stworzonych przez siebie aplikacji. W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy prowadzona przez Spółkę działalność programistyczna spełnia definicję prac rozwojowych, o której mowa w art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f.

Z ustawowej definicji działalności badawczo-rozwojowej wynika dodatkowo, że działalność ta musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. W przedstawionym opisie Wnioskodawca wskazał, że tworząc kod źródłowy (program komputerowy) w ramach poszczególnych Projektów, zespól dedykowany do ich realizacji wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności każdorazowo musiał samodzielnie wybrać rozwiązania/metodę/narzędzie dedykowane tylko i wyłącznie potrzebom danego Projektu oraz zastosować je w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony efekt, zaś efektem jego pracy był program komputerowy, będący wytworem ich intelektu oraz kreacyjnej działalności.

Ostatnim elementem definicji działalności badawczo-rozwojowej jest to, aby podejmowana on była w systematyczny sposób w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W wydawanych interpretacjach podatkowych wskazuje się, że prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej "systematycznie" oznacza prowadzenie jej w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Określenie "systematycznie" odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany oraz uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona "systematycznie" niezależnie od tego, czy Wnioskodawca stale będzie prowadził prace badawczo-rozwojowe, czy też od czasu do czasu, lub nawet incydentalnie, w zależności od rodzaju projektu, nad którym przyjdzie mu w danym okresie pracować. Jak zostało wskazane, pracujący nad wytworzeniem oprogramowania (realizacją Projektów) zespół pracownik i współpracowników Spółki nabywał, łączył, kształtował i wykorzystywał dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności dotyczące narzędzi informatycznych i istniejących programów w celu wytworzenia nowych zastosowań w postaci nowoczesnych i unikalnych aplikacji lub nowych ich funkcjonalności. Prace programistyczne, były i są prowadzone przez Spółkę w metodyczny sposób, czego wymaga specyfika tworzenia programu komputerowego, tj. określenie celu jaki ma on spełniać, ustalenia sposobu dojścia do danego celu (dobór odpowiednich rozwiązań programistycznych oraz technologii), zaplanowanie prac, weryfikacja, zakończenie. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy prowadzona działalność programistyczna była i jest prowadzona w sposób systematyczny.

Podsumowując powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że efektem prowadzonej działalności programistycznej Spółki jest program komputerowy, który stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f.

Podstawę opodatkowania będzie stanowić suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (Projektów) osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 u.p.d.o.f.). Stosownie zaś do ust. 4 art. 30ca u.p.d.o.f. wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym oraz tzw. wskaźnika NEXUS.

Zgodnie z art. 30ca ust. 7 u.p.d.o.f. dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest m.in. obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f. dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Z kolei art. 30cb ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, że podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu

z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku, gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3; 5) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Zgodnie z ust. 2 wskazanego przepisu podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Wnioskodawca wskazał, że Spółka prowadzi odrębną ewidencję spełniającą warunki wskazane w art. 30cb ust. 1 u.p.d.o.f. Dodatkowo prowadzona jest ewidencja czasu pracy z podziałem na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej wytworzone w Spółce, pozwalająca na przypisanie czasu pracy poszczególnych członków zespołu poświęconego na wytworzenie danego prawa kwalifikowanego (czynności związane z projektowaniem, programowaniem, weryfikacją itp.) oraz inne czynności związane np. z okresowym i rutynowym dokonywaniem zmian do tworzonego oprogramowania (naprawa zidentyfikowanych już po implementacji/wdrożeniu danego rozwiązania błędów lub usterek/cykliczne aktualizacje itd.), dzięki czemu będzie możliwe wydzielenie z sumy osiąganych przez Spółkę przychodów tą część, która dotyczy wynagrodzenia za przeniesienie kwalifikowanych praw własności intelektualnej (powstałych w ramach poszczególnych Projektów programów komputerowych).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy spełnia on wszystkie ustawowe przesłanki, aby dochód uzyskany w ramach Spółki z tytułu przeniesienia praw majątkowych do programów komputerowych powstałych w ramach realizacji poszczególnych projektów był, proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku Spółki, opodatkowany stawką 5% zgodnie z art. 30ca u.p.d.o.f.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osoba prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału

w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Przy czym stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

Natomiast w myśl art. 5a pkt 28 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e)

spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W tym miejscu należy podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpiły zmiany

w opodatkowaniu spółek komandytowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika to bezpośrednio z konstrukcji zmienionych definicji w obu ustawach o podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przez ustawę z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

Zgodnie bowiem z treścią obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. przepisu art. 1 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406,

z późn. zm.):

Przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

1) spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1a) spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru,

o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo

o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), lub b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników-do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Ponadto, w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej,

W przypadku spółek komandytowych oraz spółek jawnych, które z dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów związanych

z uczestnictwem w tej spółce, w tym z tytułu objęcia (nabycia) i zbycia udziałów tej spółki, wystąpienia z tej spółki lub jej likwidacji, przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2,

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.,

z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z ust. 2 ww. art. 12 ustawy zmieniającej,

Spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej. Będące przedmiotem pytań Wnioskodawcy zagadnienie dotyczy dochodów uzyskanych za pośrednictwem spółki od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r. tj. okresu, w którym spółka komandytowa, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie była jeszcze podatnikiem CIT. Mając powyższe na uwadze, w powyższym zakresie, w stosunku do Wnioskodawcy zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

Prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy wyraźnie podkreślić, że w celu stwierdzenia, czy Spółka prowadziła działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności, które spełniają definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ww. ustawy).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje Słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć) - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Odnosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że przedstawione we wniosku działania podejmowane przez Spółkę polegające na wytwarzaniu Oprogramowania mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem spełnione są następujące cechy:

- działalność ta ma charakter twórczy,

- obejmuje prace rozwojowe rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- podejmowana jest w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania takich zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Podkreślenia przy tym wymaga, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość świadczonych przez Spółkę usług ani też całość prowadzonej działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Podatnik uzyskujący dochody z kwalifikowanych IP powinien przez odpowiednie zmiany w dokumentacji przyjętych zasad (polityce) rachunkowości dokonać wyodrębnienia w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących każdego kwalifikowanego IP, umożliwiającego uzyskanie informacji, które są wymagane w zakresie rozliczania przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu lub straty.

Wymóg zapewnienia ww. wyodrębnionej ewidencji nie oznacza prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych, lecz wyodrębnienie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, przykładowo na kontach ksiąg pomocniczych.

Przed poniesieniem kosztów uzyskania przychodów związanych z danym kwalifikowanym IP podatnik powinien zaplanować i wprowadzić odpowiednią wyodrębnioną ewidencję księgową w obszarze ksiąg rachunkowych.

Wyodrębniona ewidencja wymagana jest zarówno dla kont przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów (strat) z kwalifikowanych IP, kont dotyczących środków trwałych, jak i rozrachunków.

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że podatnicy, którzy opodatkowują dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, mają obowiązek wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych, prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. Przy czym - co wymaga podkreślenia - księgi rachunkowe powinny być prowadzone zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - na bieżąco.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka nie miała wydzielonych kont analitycznych w prowadzonych księgach rachunkowych dla poszczególnych projektów. Jeśli Spółka zdecyduje się na skorzystanie z preferencyjnego rozliczania w postaci dla przedmiotowego okresu wówczas dokona takiego wydzielenia w prowadzonej ewidencji rachunkowej poprzez jej korektę. W bieżącym okresie, tj. roku 2022 taka ewidencja jest prowadzona na bieżąco.

Odnosząc powyższe regulacje do opisanego przez Wnioskodawcę sposobu prowadzenia ewidencji, należy wskazać, ewidencja ta nie była prowadzona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z wymogami art. 30cb ust. 1 omawianej ustawy. Jak wskazano już wcześniej, wyodrębniona ewidencja powinna być prowadzona na bieżąco, dla poszczególnych projektów, zarówno dla kont przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów (strat) z kwalifikowanych IP, kont dotyczących środków trwałych, jak i rozrachunków.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wobec nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób, która pozwala na wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa IP, a także na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 u.p.d.o.f., przypadających na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu, w niniejszej sprawie nie została spełniona jedna z przesłanek uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Reasumując - z uwagi na to, że Spółka nie prowadziła ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co stanowi niezbędną przesłankę do skorzystania z ulgi IP Box, nie może skorzystać za okres wskazany we wniosku z preferencyjnego opodatkowania dochodów osiągniętych z tego tytułu według stawki 5%.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl