0111-KDIB3-1.4017.12.2019.1.ICZ, Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. - Pismo wydane... - OpenLEX

0111-KDIB3-1.4017.12.2019.1.ICZ - Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 marca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4017.12.2019.1.ICZ Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2019 r. (data wpływu 6 grudnia 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie sukcesji prawa spółki przekształconej (tj. "K. spółka z o.o." spółka komandytowa) przekształconej w trybie art. 551 § 1 k.s.h., do ulg podatkowych przyznanych decyzją wydaną w trybie art. 67a § 1 pkt 2 i art. 253a § 1 Ordynacja podatkowa spółce jawnej, w przedmiocie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych (wraz z odsetkami za zwłokę) z tytułu podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2019 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sukcesji prawa spółki przekształconej (tj. "K. spółka z o.o." spółka komandytowa) przekształconej w trybie art. 551 § 1 k.s.h., do ulg podatkowych przyznanych decyzją wydaną w trybie art. 67a § 1 pkt 2 i art. 253a § 1 Ordynacja podatkowa spółce jawnej, w przedmiocie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych (wraz z odsetkami za zwłokę) z tytułu podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca obecnie posiada status spółki jawnej. Spółka została zarejestrowana w dniu 9 stycznia 2002 r. Zgodnie z informacjami ujawnionymi w KRS, przeważającym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (kod PKD: 20.30.Z). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca w ramach swojej działalności dokonuje głównie transakcji następującego rodzaju: importu towarów, dostaw towarów oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Organy podatkowe (w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego w P., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. czy Dyrektor Izby Skarbowej w W.) kilkukrotnie zakwestionowały rzetelność dokonanych przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, wobec czego uznały, że nie przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. W związku z tym, organy podatkowe stwierdziły, że po stronie Spółki powstała zaległość podatkowa z tytułu należnego podatku od towarów i usług.

Przykładowo można wskazać, że zdaniem organów podatkowych zaległość podatkowa po stronie Spółki wynosi:

a.

za okres od lutego do marca 2010 r. - 842.980, 97 zł wraz z odsetkami za zwłokę,

b.

za okres od czerwca do sierpnia 2013 r. - 925.947 zł wraz z odsetkami za zwłokę,

c.

za okres od września do października 2013 r. - 758.696 zł wraz z odsetkami za zwłokę,

Wnioskodawca jest zdania, że stanowisko organów podatkowych jest nieprawidłowe, wobec czego w przypadku kilku decyzji wniósł on w pierwszej kolejności skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie - do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niemniej jednak kwestie związane z oceną prawną uprawnienia Wnioskodawcy od obniżenia podatku należnego nie są przedmiotem niniejszego wniosku.

Niezależnie od podjętych środków w ramach postępowania sądowoadministracyjnego, Wnioskodawca złożył do organów podatkowych wnioski o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub/i rozłożenie tych zaległości na raty. Spółka uzasadniała je swoją trudną sytuację finansową, która uniemożliwia jednorazową zapłatę stwierdzonych zaległości podatkowych. Wnioski Spółki zazwyczaj spotykały się z aprobatą organów podatkowych, wobec czego płatność zaległości w większości przypadków została rozłożona na raty.

Biorąc pod uwagę skalę zadłużenia oraz możliwości finansowe Spółki, złożyła ona kolejne wnioski - o zmianę decyzji w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej, poprzez:

a.

rozłożenie na raty płatności niektórych rat określonych w pierwotnej decyzji,

b.

zmianę terminów płatności poszczególnych rat określonych w pierwotnej decyzji.

Również te wnioski zostały uwzględnione przez organy podatkowe, które wydały nowe decyzje o zmianie pierwotnych decyzji rozkładających zaległości podatkowe na raty.

Należy zatem wskazać, że Wnioskodawca w przyszłości zamierza dokonać przekształcenia zgodnie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15, dalej jako: k.s.h.). Po przekształceniu Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej.

W skład spółki przekształconej będą wchodzi dotychczasowi wspólnicy Spółki, tj. Zygmunt Jerzy K. oraz K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Docelowa spółka komandytowa będzie posiadała taki sam majątek, a także będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w obecnej branży.

Po dokonaniu przekształcenia siedziba i adres spółki komandytowej będą tożsame z adresem i siedzibą spółki jawnej, tj.: ul. (...). Firma przyszłej spółki komandytowej będzie brzmieć: "K." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Warto wskazać, że przekształcenie dokonywane w ramach kodeksu spółek handlowych wiąże się z sukcesją praw i obowiązków podmiotu ulegającego przekształceniu. Wobec tego, przyszła spółka komandytowa zachowa numery identyfikacyjne (NIP, KRS, REGON) obecnej spółki jawnej.

Przekształcenie będzie odbywało się w tzw. trybie uproszczonym, tj. na podstawie art. 551 w zw. z art. 582 k.s.h. Oznacza to, że wspólnicy nie będą zobowiązani m.in. do sporządzenia planu przekształcenia. Niezbędnymi dokumentami w ramach tej procedury będą jedynie: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki oraz projekt umowy spółki przekształcanej.

Należy wskazać, że na chwilę składania uzupełnienia do wniosku przekształcenie jeszcze nie nastąpiło. Wspólnicy podjęli pierwsze czynności związane z przekształceniem, tj. opracowali projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki oraz projekt umowy spółki przekształcanej, których uwierzytelnione odpisy stanowią załącznik do niniejszego wniosku. W przypadku wyrażenia przez Organ stanowiska aprobującego pogląd wnioskodawcy, podejmą oni dalsze kroki w celu dokonania przekształcenia, w tym złożą stosowny wniosek do sądu rejestrowego.

Wobec planowanego przekształcenia, Wnioskodawca składa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę przekształcenia w trybie art. 551 § 1 k.s.h. (ze spółki jawnej w spółkę komandytową) spółka przekształcona pozostanie podmiotem przyznanych spółce przekształcanej ulg podatkowych w przedmiocie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych (wraz z odsetkami za zwłokę) z tytułu podatku od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy odpowiedź na powyższe pytanie powinna być twierdząca.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 553 § 1 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Uzupełnieniem tej zasady jest § 2 powołanego przepisu, zgodnie z którym spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Podobne rozwiązanie znajduje się w art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018.800 t.j. z dnia 2018.04.27, dalej jako: op.), który stanowi, że osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innego podmiotu wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby. Natomiast zgodnie z § 2 wskazanego przepisu, znajduje on odpowiednie zastosowanie do osobowej spółki handlowej, powstałej w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej. Ponadto zgodnie z art. 93d op, zasady te stosuje się także do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

W ramach planowanej przez Wnioskodawcę reorganizacji, zamierza on dokonać przekształcenia ze spółki jawnej w spółkę komandytową. Tym samym, dojdzie do przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej w osobową spółkę handlową. Wobec tego, zamierzone działanie wypełni hipotezę powołanych przepisów - art. 553 § 2 k.s.h. oraz 93a § 2 op.

Natomiast wskazane wcześniej decyzje organów podatkowych, dotyczące:

a.

rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę

b.

zmiany decyzji podjętych w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług - przy czym zmiany polegały na rozłożeniu na raty niektórych rat określonych w pierwotnej decyzji lub na zmianie terminów płatności poszczególnych rat,

należy uznać za decyzje podjęte w ramach działu III rozdziału 7a op ("Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych"), na podstawie art. 67a § 1 pkt 2) op.

Wobec tego stwierdzić można, że rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę jest jedną z ulg podatkowych. Zgodnie z powołanym wcześniej art. 553 § 2 k.s.h., spółka przekształcona staje się podmiotem ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o jej udzieleniu stanowi inaczej.

Warto zatem wskazać, że przepisy ordynacji podatkowej dotyczące udzielania ulg podatkowych, znajdujące się w dziale III rozdziale 7a op, nie przewidują szczególnych ograniczeń w zakresie przekształcenia podmiotowego dokonywanego na mocy kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z cytowanym wcześniej art. 553 § 2 k.s.h., drugim źródłem ograniczającym możliwość przenoszenia ulg podatkowych może być sama decyzja administracyjna. Należy zatem wskazać, że organy podatkowe w treści wydanych decyzji o przyznaniu ulgi podatkowej nie wprowadziły odstępstw od ogólnej zasady sukcesji praw i obowiązków po przekształceniu podmiotowym.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę treść przepisów kodeksu spółek handlowych, uprawnienia wynikające z przyznanej ulgi podatkowej powinny przejść na docelową spółkę komandytową.

Również na podstawie przepisów ordynacji podatkowej należy stwierdzić, że spółka przekształcana stanie się podmiotem decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Jak wcześniej wskazano, art. 93a § 1 op wprowadza zasadę sukcesji generalnej w przypadku przekształcenia podmiotowego osób prawnych. Zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie również do spółek osobowych, w tym spółki jawnej i spółki komandytowej (art. 93a § 2 op).

Sukcesja generalna obejmuje także prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanej w ramach postępowania podatkowego (art. 93d op). Niewątpliwie decyzja wydana na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 op w przedmiocie rozłożenia na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę należy do decyzji tego rodzaju, o czym świadczy chociażby to, że jest ona wydawana w ramach postępowania toczącego się na podstawie przepisów op. Wobec tego, omawiana ulga podatkowa powinna przysługiwać także docelowej spółce komandytowej.

Powyższe stanowisko wynika także pośrednio m.in. z poglądu sędziego NSA (...), który wskazuje, że możliwe jest przeniesienie w drodze przekształcenia uprawnień wynikających z innej ulgi podatkowej, tj. umorzenia zaległości podatkowej (tak w: Babiarz Stefan i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. X, dostępny w systemie LEX).

Dla uzupełnienia warto wskazać, że prezentowane wnioski powinny znaleźć zastosowanie również do decyzji podjętych w trybie art. 253a op, tj. decyzji w przedmiocie zmiany pierwotnych decyzji o rozłożeniu zaległości podatkowych na raty. Oceniając to stanowisko przez pryzmat k.s.h. należy zauważyć, że art. 253a op nie wprowadza szczególnych ograniczeń do zasady sukcesji generalnej przy przekształceniu podmiotowym. Ponadto w treści poszczególnych decyzji wydanych na podstawie tego przepisu także nie przewidziano odstępstwa od tej zasady.

Ponadto zgodnie z art. 93d op przepisy art. 93a § 2 pkt 1 stosuje się także do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych w ramach postępowania podatkowego. Tym samym postępowanie toczące się w trybie art. 253a op, dotyczące zmiany uprzednio wydanej decyzji, również zostało objęte dyspozycją art. 93d op - a zatem możliwe jest przeniesienie uprawnień wynikających z decyzji zmieniającej na docelową spółkę komandytową.

Mając na uwadze powyższe argumenty, zdaniem Wnioskodawcy po dokonaniu przekształcenia w spółkę komandytową nadal będzie on podmiotem przyznanych wcześniej ulg podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - cyt. wyżej ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy - osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1.

osób prawnych;

2.

osobowych spółek handlowych;

3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych; - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 cyt. ustawy - przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1.

innej osoby prawnej (osób prawnych);

2.

osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Stosownie do art. 93a § 1 cyt. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1. przekształcenia innej osoby prawnej,

2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Natomiast w myśl art. 93a § 2 tej ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej;

2.

(uchylony);

3.

stowarzyszenia utworzonego w wyniku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego.

Zgodnie z art. 93d ww. ustawy, przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Z powyższego wynika, że zasady związane z następstwem prawnym mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Zatem rozstrzygnięcia zawarte w decyzjach podatkowych w taki sam sposób jak przepisy prawa podatkowego kształtują sytuację prawną następców prawnych. Sukcesją podatkową objęte są wszelkie wynikające z takich decyzji prawa (np. do zwrotu podatku), jak i obowiązki (np. do zapłaty należności podatkowej ciążącej na poprzedniku).

W myśl art. 93e tej ustawy, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Określona wyżej cytowanymi przepisami Ordynacji podatkowej sukcesja jest sukcesją uniwersalną, co oznacza, że następca prawny wstępuje we wszystkie (z uwzględnieniem postanowień art. 93e Ordynacji podatkowej) przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika.

Aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych.

Również przepisy Kodeksu spółek handlowych wprowadzają analogiczne, jak art. 93a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa rozwiązania prawne, w zakresie sukcesji praw i obowiązków podmiotu przekształcanego regulując dodatkowo sferę innych niż podatkowe zobowiązań prawnych i tak:

Zgodnie z dyspozycją art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.). spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Natomiast w myśl art. 551 § 4 k.s.h., nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Natomiast zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Zatem w katalogu spółek handlowych znajduje się m.in. spółka jawna i spółka komandytowa.

W myśl art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Zgodnie z art. 553 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

W art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych wskazano, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Natomiast art. 4 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że użyte w ustawie określenia oznaczają:

* spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną,

* spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Przekształcenie spółek handlowych na podstawie art. 551-579 Kodeksu spółek handlowych nie powoduje likwidacji jednego podmiotu i powstanie nowego, a jedynie zmianę formy działalności - spółka przekształcona pozostaje podmiotem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej. Obowiązuje tu zasada kontynuacji wynikająca z ustawy. Nie można mówić o jakiejkolwiek przerwie w bycie danego podmiotu między wykreśleniem spółki przekształcanej i wpisem do rejestru spółki przekształconej, choć niewątpliwie proces przekształcenia składa się z wielu czynności faktycznych i prawnych nie następujących jednocześnie.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w przyszłości zamierza dokonać przekształcenia zgodnie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Po przekształceniu Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę przekształcenia w trybie art. 551 § 1 k.s.h. (ze spółki jawnej w spółkę komandytową) spółka przekształcona pozostanie podmiotem przyznanych spółce przekształcanej ulg podatkowych w przedmiocie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych (wraz z odsetkami za zwłokę) z tytułu podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 67a § 1ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1.

odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2.

odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3.

umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Stosownie do tego przepisu, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Zgodnie z art. 253a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być za jej zgodą uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes strony.

Komentowany przepis stanowi postawę prawną do uchylenia decyzji ostatecznej odznaczającej się tym, że na jej mocy strona postępowania podatkowego nabyła prawa. Decyzja ta rozstrzyga postępowanie, przyznając stronie żądne uprawienia.

Mając powyższe na uwadze, "K. spółka z o.o." spółka komandytowa powstała w wyniku przewidzianego przez przepisy prawa trybu przekształcenia spółki jawnej staje się sukcesorem jej praw i obowiązków w zakresie prawa podatkowego. Oznacza to, że powstała w wyniku przekształcenia spółka handlowa przejmuje wszystkie prawa i obowiązki, jakie na mocy przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przysługiwały spółce przekształcanej.

W przedstawionych okolicznościach sprawy oraz przywołanym powyżej stanie prawnym należy stwierdzić, że zamierzona czynność przekształcenia Spółki jawnej w spółkę komandytową "K. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością" skutkować będzie uniwersalnym przejściem praw i obowiązków podatkowych Spółki jawnej (spółki przekształcanej) na Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową (spółkę przekształconą). W rozpatrywanej sytuacji nie nastąpi bowiem rozwiązanie Spółki jawnej, lecz jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, bowiem jak wyjaśnił Wnioskodawca, docelowa spółka komandytowa będzie posiadała taki sam majątek, będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w obecnej branży, po dokonaniu przekształcenia siedziba i adres spółki komandytowej będą tożsame z adresem i siedzibą spółki jawnej, przyszła spółka komandytowa zachowa numery identyfikacyjne (NIP, KRS, REGON) obecnej spółki jawnej.

Zatem w omawianej sprawie "K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa, jako Spółka przekształcona wejdzie w pełnię praw i obowiązków przekształcanej Spółki jawnej - sukcesja podatkowa określona przepisem art. 93a § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.

Sukcesja ta na podstawie art. 93d ustawy - Ordynacja podatkowa będzie mieć zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 i art. 253a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl