0111-KDIB3-1.4012.908.2021.1.KO, Stosowanie w ewidencji VAT (JPK) oznaczenia TP - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0111-KDIB3-1.4012.908.2021.1.KO - Stosowanie w ewidencji VAT (JPK) oznaczenia TP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.908.2021.1.KO Stosowanie w ewidencji VAT (JPK) oznaczenia TP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 października 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 15 października 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązku oznaczenia "TP" transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7 między Wnioskodawcą a:

- wójtem,

- zastępcą wójta,

- sekretarzem,

- skarbnikiem,

- sołtysem,

- członkami rady sołeckiej, Rady Gminy,

- pracownikami Urzędu Gminy, pełniącymi funkcje kierownicze i nie pełniącymi funkcji kierowniczych,

- dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy

- członkami rodzin wyżej wymienionych podmiotów.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zaistniałego stanu faktycznego

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina realizuje zadania publiczne na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021.1372 t.j. z dnia 27.07.2021.). Kierownictwo Gminy składa się z: wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika i pracowników Urzędu Gminy pełniących funkcje kierownicze. Ponadto, jednostkę decydującą o działaniach Gminy stanowi Rada Gminy, w której skład wchodzą przewodniczący, zastępca oraz pozostali jej członkowie. Na dodatek, z Gminą związane są samorządowe jednostki organizacyjne powoływane na podstawie prawa - ustawy o finansach publicznych lub innych aktów prawnych, w szczególności jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury, których funkcjonują wyznaczeni przez Gminę kierownicy jednostek, szkoły i przedszkola. Nadto, należy wspomnieć o powołanym przez Radę Gminy w drodze uchwały sołectwie - jednostce pomocniczej Gminy. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. W swej działalności, sołtys wspierany jest przez radę sołecką.

Gmina poprzez Gminny Zakład Komunalny realizuje zadania własne przewidziane przepisami ustawy o samorządzie gminnym obejmujące sprawy dotyczące zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku.

Z tego tytułu Gminny Zakład Komunalny w imieniu Gminy wystawia faktury VAT dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, a także noty księgowe dla jednostek organizacyjnych Gminy (szkoły, przedszkola, Urząd Gminy, itd.) w tym na osoby wchodzące w skład władz i kierownictwa Gminy, Rady Gminy, samorządowych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, sołtysa, członków rady sołeckiej oraz członków rodzin wymienionych podmiotów.

Pytanie

Czy w myśl § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Gmina ma obowiązek oznaczenia "TP" transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7 między Gminą a:

- wójtem,

- zastępcą wójta,

- sekretarzem,

- skarbnikiem,

- sołtysem,

- członkami rady sołeckiej, Rady Gminy,

- pracownikami Urzędu Gminy, pełniącymi funkcje kierownicze i nie pełniącymi funkcji kierowniczych,

- dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy

- członkami rodzin wyżej wymienionych podmiotów?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, myśl § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Gmina nie ma obowiązku oznaczenia "TP" transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7 między Gminą a:

- wójtem,

- zastępcą wójta,

- sekretarzem,

- skarbnikiem,

- sołtysem,

- członkami rady sołeckiej

- pracownikami Urzędu Gminy,

- dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy,

- członkami rodzin wyżej wymienionych podmiotów.

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia ewidencja zawiera oznaczenie "TP" dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021.685 t.j. z dnia 14.04.2021., dalej: ustawa o VAT).

Jednocześnie jak wskazano w § 10 ust. 4b rozporządzenia oznaczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przedstawionej sytuacji, tj. powiązania między nabywcami (wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem, skarbnikiem, sołtysem, członkami rady sołeckiej, pracownikami Urzędu Gminy, dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy, członkami rodzin wymienionych podmiotów) i usługodawcami wynikają wyłącznie z powiązania z Gminą (jednostką samorządu terytorialnego). W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy transakcje, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym, nie podlegają obowiązkowi oznaczania kodem TP.

Ponadto w uzasadnieniu do ww. rozporządzenia zmieniającego wskazano, iż:

"W § 10 rozporządzenia dodano ust. 4b gdzie uregulowano wyłączenie dla stosowania oznaczenia "TP" w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. Proponowana zmiana ma charakter upraszczający i dostosowujący wymogi ewidencyjne do potrzeb analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej."

Dlatego uznać można, że Gmina począwszy od 1 lipca 2021 r. jest zwolniona z obowiązku oznaczania symbolem "TP" w ewidencji faktur sprzedażowych - zarówno w zakresie powiązań kapitałowych osobowych jak i rodzinnych, bowiem obowiązek ten miał zostać wyeliminowany, na co wskazuje uzasadnienie projektu rozporządzenia.

Na dodatek, nawiązując do ww. uzasadnienia, należy stwierdzić, że wymagania dotyczące oznaczenia "TP" w jednostkach samorządowych jest niewykonalne z uwagi na ograniczone możliwości techniczno-organizacyjne monitorowania tego rodzaju powiązań. Ponadto, ustalenie tego czy istnieją powiązania, o których mowa powyżej, powinno być dokonywane na podstawie wszelkich dostępnych dokumentów. Trudno w tej sytuacji wskazać konkretny dokument wykorzystywany w tym celu.

Należy również nadmienić, że wskazane w stanie faktycznym podmioty nie posiadają powiązań, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Przepis ten odnosi się bowiem do powiązań w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021.1128 t.j. z dnia 24 czerwca 2021., dalej: ustawa o PIT) i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020.1406 t.j. z dnia 18 sierpnia 2020., dalej: ustawa o CIT) - tj. do powiązań zarówno o charakterze kapitałowym, osobowym jak i rodzinnym.

W myśl ww. przepisów powiązania oznaczają relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ponadto, za podmioty powiązane uważa się:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d)

podatnika i jego zagraniczny zakład (art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT).

Nadto, w tym zakresie istotne jest właściwe rozumienie pojęcia "wywierania znaczącego wpływu" o, o którym mowa w art. 23m ust. 2 i 3 ustawy o PIT, 11a ust. 2 i 3 ustawy o CIT.

I tak, przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą

osobowości prawnej, lub 3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Na dodatek, posiadanie pośrednio udziału lub prawa, oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:

1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w

przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe,

2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości

udziałów lub praw łączących te podmioty są różne,

3) sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw - w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana,

łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy, powyżej wskazane przepisy muszą być stosowane z uwzględnieniem art. 109 ust. 14 ustawy o VAT, zgodnie z którym to wskazano, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji.

W tym bowiem względzie Gmina stoi na stanowisku, iż ze względu na charakter prowadzonych działań publicznych zgodnych z założeniami ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest "zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty" nie ma możliwości wystąpienia ww. nadużyć w podatku. Wobec tego Gmina nie prowadzi i nie może prowadzić komercyjnej, nastawionej na zysk działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy również przytoczyć wyjaśnienie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Piotra Dziedzica Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który stwierdził w odpowiedzi z dnia 27 października 2020 r. na interpelację poselską nr 12443 posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie stosowania przepisów o podmiotach powiązanych (oznaczenie "TP") w Jednolitym Pliku Kontrolnym (nowy JPK_VAT z deklaracją). Wyjaśnienia te co prawda odnoszą się do kwestii oznaczenia "TP" transakcji przed 1 lipca 2021 r., natomiast zakres ich stosowania, niewątpliwe należy traktować jako nadal aktualne:

"W przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie poprzez udziały jednostki samorządu terytorialnego, nie powstaje konieczność stosowania oznaczenia "TP" w nowym JPK_VAT z deklaracją. Wyłączenie z obowiązku oznaczania przez "TP" transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie poprzez udziały jednostki samorządu terytorialnego, nie wynika bezpośrednio z brzmienia przepisów z zakresie podatku od towarów i usług. Jednak do takiego wniosku prowadzi treść art. 109 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, wyznaczającego zakres umocowania przyznanego przez ustawodawcę ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dla określenia zakresu danych oraz sposób wykazywania ich w ewidencji. Określone zgodnie z przyznanymi kompetencjami, szczegółowy zakres danych oraz sposób ich wykazywania w ewidencji podatku od towarów i usług powinny uwzględniać konieczność identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji. W przypadku transakcji, w których podmioty będące jej stronami, jako dostawca i nabywca, są powiązane wyłącznie poprzez jednostkę samorządu terytorialnego, trudno zakładać istnienie obszarów narażonych na nadużycia podatkowe, szczególnie w zakresie cen transferowych (rynkowych). Powiązania w tym przypadku sprowadzałyby się do sytuacji, w której to jednostka samorządu terytorialnego wywiera znaczący wpływ zarówno na nabywcę, jak i na dostawcę. Znaczenie w sprawie ma także fakt istnienia ograniczonych możliwości techniczno-organizacyjnych monitorowania tego rodzaju powiązań przez same zainteresowane podmioty, a w szczególności w odniesieniu do osób fizycznych oraz członków ich rodzin (w tym byłych), mogących wywierać znaczący wpływ na czynności podejmowane przez te podmioty. Może to wynikać z ich wielości, częstotliwości zmian proporcji udziałów, słabości wzajemnych powiązań gospodarczych pomiędzy tymi podmiotami, czy też ustawowego zwolnienia podmiotów z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych."

Stanowisko zaprezentowane przez Wiceministra Finansów potwierdza fakt, że Wnioskodawca nie powinien dokonywać oznaczeń "TP" w pliku JPK_V7 w przypadku transakcji sprzedaży dotyczących podmiotów wskazanych w zadanym przez niego do tut. Organu. Warto przy tym zaznaczyć, że jak sam Wiceminister zauważył, podmioty takie jak Wnioskodawca posiadają ograniczone możliwości techniczno-organizacyjne, by monitorować powiązania szczególnie wobec osób i członków ich rodzin (w tym byłych członków), którzy mogą "wywierać znaczący wpływ" na podejmowane czynności. Tym samym, nie jest adekwatne nałożenie tego rodzaju obowiązku na podmioty, które pełnią funkcje publiczne.

Ponadto, interpretację zaistniałych powiązań należy również odnieść do ewentualnego obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, w której ujawniane są podmioty powiązane na podstawie ww. przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 11n pkt 5 ustawy o CIT oraz art. 23z ust. 4 ustawy o PIT, stanowi, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Wobec powyższego, należy uznać, że ustawodawca w każdym obszarze legislacji zwalnia podmioty z obowiązków dokumentacyjnych mieszących się w zakresie powiązań z jednostką samorządu terytorialnego, bowiem tego rodzaju powiązania nie są ukierunkowane na maksymalizację zysku Gminy, ani na żadną korzyść podatkową. Powiązanie te wynikają wyłącznie z obowiązku realizacji zadań publicznych, tym samym zawsze i w każdym przypadku muszą spełniać zasadę rynkową.

Należy również zaznaczyć, że celem sporządzania dokumentacji cen transferowych jest identyfikacja transakcji, które mogą prowadzić do zaniżenia podstawy opodatkowania. W odniesieniu do Gminy zaniżenie nie jest możliwe, gdyż jest ona podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na podstawie § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia nie ma obowiązku oznaczenia "TP" transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7 z: wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem, skarbnikiem, sołtysem, członkami rady sołeckiej, członkami Rady Gminy pracownikami Urzędu Gminy, dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy, członkami rodzin wymienionych podmiotów.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 i 2 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c, art. 133 i art. 138g ust. 2.

W świetle art. 99 ust. 7c ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, zawierają dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika.

Zgodnie z art. 99 ust. 11b ustawy:

Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na mocy art. 99 ust. 11c ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, są składane zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Zgodnie z art. 99 ust. 13b ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 7c, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy.

W myśl art. 109 ust. 3 ustawy:

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1)

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2)

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3)

kontrahentów;

4)

dowodów sprzedaży i zakupów.

Artykuł 109 ust. 3b ustawy o VAT, w brzmieniu dodanym z dniem 1 października 2020 r. stanowi, że:

podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

Stosownie do art. 109 ust. 14 ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji.

Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy, w dniu 15 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.).

Od dnia 1 października 2020 r., na mocy ww. rozporządzenia, został wprowadzony obowiązek wykazywania w ewidencji m.in. odpowiedniego symbolu oznaczającego określoną procedurę podatkową.

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia:

Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące: istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy - oznaczenie "TP".

W myśl § 10 ust. 4b rozporządzenia:

Oznaczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy:

W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

1)

niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

2)

niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Artykuł 32 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi:

Przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Na podstawie art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od osób fizycznych:

Przez podmioty powiązane należy rozumieć:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

ca) spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. e, i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład.

W świetle art. 23m ust. 2 ustawy o podatku od osób fizycznych:

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Stosownie do treści art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.):

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od osób prawnych:

Przez podmioty powiązane należy rozumieć:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

ca) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

W świetle art. 11a ust. 2 ustawy o podatku od osób prawnych:

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy,

w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina realizuje zadania publiczne na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Kierownictwo Gminy składa się z: wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika i pracowników Urzędu Gminy pełniących funkcje kierownicze. Jednostkę decydującą o działaniach Gminy stanowi Rada Gminy, w której skład wchodzą przewodniczący, zastępca oraz pozostali jej członkowie. Z Gminą związane są samorządowe jednostki organizacyjne powoływane na podstawie prawa - ustawy o finansach publicznych lub innych aktów prawnych, w szczególności jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury, których funkcjonują wyznaczeni przez Gminę kierownicy jednostek, szkoły i przedszkola. Nadto, należy wspomnieć o powołanym przez Radę Gminy w drodze uchwały sołectwie - jednostce pomocniczej Gminy. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. W swej działalności, sołtys wspierany jest przez radę sołecką.

Gmina poprzez Gminny Zakład Komunalny realizuje zadania własne przewidziane przepisami ustawy o samorządzie gminnym obejmujące sprawy dotyczące zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku.

Z tego tytułu Gminny Zakład Komunalny w imieniu Gminy wystawia faktury VAT dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, a także noty księgowe dla jednostek organizacyjnych Gminy (szkoły, przedszkola, Urząd Gminy, itd.) w tym na osoby wchodzące w skład władz i kierownictwa Gminy, Rady Gminy, samorządowych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, sołtysa, członków rady sołeckiej oraz członków rodzin wymienionych podmiotów.

Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii czy w myśl § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Gmina ma obowiązek oznaczenia "TP" transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7 między Gminą a:

- wójtem,

- zastępcą wójta,

- sekretarzem,

- skarbnikiem,

- sołtysem,

- członkami rady sołeckiej, Rady Gminy,

- pracownikami Urzędu Gminy, pełniącymi funkcje kierownicze i nie pełniącymi funkcji kierowniczych,

- dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy

- członkami rodzin wyżej wymienionych podmiotów.

Jak wskazano powyżej, w ewidencji sprzedaży tj. w pliku JPK_V7 oznaczeniem "TP" oznaczane są wyłącznie te transakcje, które zawierane są pomiędzy podmiotami powiązanymi, jednakże obowiązek stosowania oznaczenia "TP" przez jednostki samorządu terytorialnego został wyłączony w odniesieniu do transakcji, w których powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

Należy zaznaczyć, że regulacje prawne odnoszące się do stosowania oznaczeń "TP" wskazują, że oznaczenie "TP" odnosi się wyłącznie do faktu wystąpienia powiązań pomiędzy dostawcą a nabywcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. Samo wystąpienie powiązań powoduje więc obowiązek stosowania ww. oznaczenia, natomiast nie bierze się pod uwagę, czy doszło do sytuacji wymienionych w poszczególnych punktach art. 32 ust. 1 ustawy (np. do zaniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Organami gminy są:

1)

rada gminy;

2)

wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W myśl art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym:

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.: uchwalanie statutu i budżetu gminy, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących np. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Natomiast art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że:

Do zadań wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;

1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)

określanie sposobu wykonywania uchwał;

3)

gospodarowanie mieniem komunalnym;

4)

wykonywanie budżetu;

5)

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym:

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Artykuł 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:

Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Wójt gminy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

Natomiast ust. 2 pkt 3, 5 i 6 art. 60 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że:

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

3.

dokonywania wydatków budżetowych;

5.

dysponowania rezerwami budżetu gminy;

6.

blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Z obowiązujących przepisów prawa wynika także, że skarbnik Gminy to główny księgowy budżetu gminy (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym), natomiast sekretarz Gminy to swoisty "pomocnik" wójta stojący na straży prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.):

W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej "sekretarzem".

W trybie przywołanego wcześniej art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

Ponadto, w art. 5 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych wskazano, że:

Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Stosowanie do art. 5 ustawy o samorządzie gminnym:

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.

2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Zaś zgodnie z art. 36 ust. 1 ww. ustawy:

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Natomiast, art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że:

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Z przytoczonego § 10 ust. 4b ww. rozporządzenia zmieniającego obowiązującego od 1 lipca 2021 r. wynika, że oznaczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 (tj. kodu "TP") nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

Należy wskazać, że wyłączenie z obowiązku stosowania oznaczenia "TP" odnosi się nie tylko do transakcji, w których dostawca i nabywca są powiązani kapitałowo przez udziały z jednostką samorządu terytorialnego. Wyłączenie to dotyczy wszystkich transakcji, w których powiązanie między jej stronami wynika bezpośrednio lub pośrednio z powiązania z jednostką samorządu terytorialnego. Oznacza to, że jeżeli między dostawcą i nabywcą istnieją powiązania z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT i powiązania te wynikają jedynie ze związków jednej lub obu stron transakcji z jednostką samorządu terytorialnego, to w JPK_VAT do takich transakcji nie stosuje się oznaczenia "TP".

W analizowanej sprawie między stronami transakcji Gminą a osobami wchodzącymi w skład "kierownictwa" tej Gminy tj. wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem, skarbnikiem istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Ze względu bowiem na pełnione funkcje w Gminie (tj. wójt jako organ wykonawczy Gminy oraz jego zastępca, któremu wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu) występuje faktyczna zdolność osoby fizycznej (wójta i jego zastępca) do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną (tj. Gminę). Są to więc powiązania z art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 23m ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Również sekretarz i skarbnik gminy, stanowiąc "kierownictwo Gminy" (skarbnik Gminy jako główny księgowy budżetu gminy, a sekretarz Gminy jako swoisty "pomocnik" wójta stojący na straży prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy) posiadają (z uwagi na pełnione w Gminie funkcje publiczne) faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez Gminę.

Zatem mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jedna ze stron transakcji jest powiązana z jednostką samorządu terytorialnego (wykonuje w tej jednostce zadania związane z pełnioną funkcją "kierowniczą" w tej jednostce samorządu terytorialnego), a drugą stroną transakcji jest sama jednostka samorządu terytorialnego.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że również rada gminy przez swoich członków wywiera istotny wpływ na sytuację finansową gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. Można zatem uznać, że pozycja członków rady gminy z uwagi na sprawowane funkcje, mieści się w dyspozycji art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, tj. występuje faktyczna zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

W tych więc przypadkach występują powiązania wskazane w § 10 ust. 4b rozporządzenia zmieniającego pomiędzy następującymi osobami: Wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem, skarbnikiem, członkami rady gminy, a Wnioskodawcą (tj. jednostką samorządu terytorialnego) uczestniczącymi w Transakcjach dotyczących zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku.

Tym samym w ww. przypadkach znajduje zastosowanie przepis § 10 ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług i Gmina nie ma obowiązku oznaczania transakcji zawieranymi z ww. podmiotami (tj. wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem, skarbnikiem) znacznikiem "TP" w ewidencji sprzedaży w JPK_V7.

Tak samo należy stwierdzić w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy Gminą a sołtysem i radą sołecką. W myśl przywołanego art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, np. sołectwa. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy (czyli organ uchwałodawczy gminy), w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Natomiast zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Zaś zgodnie z art. 36 ust. 1 organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka. Zatem należy uznać, że istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, pomiędzy Gminą a sołtysem i radą sołecką działającą w ramach jednostki pomocniczej powołanej przez tę Gminę. Mamy tu do czynienia z sytuacją, kiedy jedna ze stron transakcji jest powiązana z jednostką samorządu terytorialnego (wykonuje w jednostce pomocniczej powołanej przez Gminę zadania związane z pełnioną funkcją "publiczną"), a drugą stroną transakcji jest sama jednostka samorządu terytorialnego. Tym samym w tym przypadku również znajduje zastosowanie przepis § 10 ust. 4b ww. rozporządzenia.

W zakresie braku obowiązku stosowania oznaczenia "TP" dla transakcji pomiędzy Gminą, a dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy wskazać należy, w celu realizacji zadań gmina tworzy jednostki organizacyjne (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), a stosownie do przywołanego wyżej art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań wójta należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto w myśl art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.):

przez organ prowadzący szkołę lub placówkę należy rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy:

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że na dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie realny wpływ ma Gmina, która działa przez swoje Organy, w tym Wójta. Gmina wywiera więc wpływ zarówno na działalność swojego Gminnego Zakładu Komunalnego (który w imieniu Gminy wystawia faktury VAT dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, a także noty księgowe dla jednostek organizacyjnych Gminy (szkoły, przedszkola, Urząd Gminy, itd.) jak i dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych sobie podległych. Tym samym zachodzą powiązania, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. b tiret pierwszy ustawy o CIT. Niemniej zachodzące powiązania są powiązaniami, o których mowa § 10 ust. 4b rozporządzania w sprawie danych zawartych w ewidencji.

Oznaczenie "TP" nie stosuje się również do transakcji pomiędzy Gminą a członkami rodzin wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika Gminy, gdyż obie strony transakcji powiązane są poprzez osobę wójta.

Powiązania występujące pomiędzy małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia wójta, zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika Gminy, a Gminą są powiązaniami, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT, tj. powiązaniami w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Zatem skoro powiązania te wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami, to zgodnie z § 10 ust. 4b ww. rozporządzenia do takich transakcji nie stosuje się oznaczenia "TP".

Tak samo oznaczeń "TP" nie stosuje się do transakcji pomiędzy Gminą a członkami rodzin sołtysa, członków rady sołeckiej, Rady Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

Powiązań obligujących do stosowania oznaczenia "TP" nie można dostrzec w relacjach pomiędzy Gminą, a pracownikami Urzędu Gminy. Urząd Gminy stanowi jednostkę organizacyjną Gminy, będącą aparatem pomocniczym wójta Gminy (który jest kierownikiem urzędu wykonującym uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników tego urzędu - zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym). Trudno w tej sytuacji przyjąć, że pracownicy Urzędu Gminy mający powiązania z Gminą ze stosunku pracy mają znaczący wpływ na funkcjonowanie Gminy i podejmowane przez nią decyzje gospodarcze.

Ustawodawca w § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia wskazuje w kontekście stosowania oznaczenia "TP" na powiązania między dostawcą a nabywcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, natomiast o powiązaniach wynikających ze stosunku pracy jest mowa w art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy. Ponadto. przepisy ustaw o podatku dochodowym, do których odwołuje się art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, nie wskazują na powiązania wynikające ze stosunku pracy.

Tym samym oznaczeń "TP" nie stosuje się także do transakcji pomiędzy Gminą a członkami rodzin pracowników Urzędu Gminy.

Podsumowując Gmina nie ma obowiązku oznaczenia "TP" transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7 między Gminą a wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem, skarbnikiem, sołtysem, członkami rady sołeckiej, rady Gminy, pracownikami Urzędu Gminy pełniącymi funkcje kierownicze i nie pełniącymi funkcji kierowniczych, dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy, członkami rodzin wyżej wymienionych podmiotów, na podstawie § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w związku z § 10 ust. 4b tego rozporządzenia.

W związku z powyższym stanowisko Państwa jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl