0111-KDIB3-1.4012.905.2020.10.IK - Mechanizm podzielonej płatności w przypadku usług remontu sprzęgieł i hamulców przemysłowych

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.905.2020.10.IK Mechanizm podzielonej płatności w przypadku usług remontu sprzęgieł i hamulców przemysłowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA po wyroku sądu - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo: 1) ponownie rozpatruję sprawę Państwa wniosku z 13 listopada 2020 r. o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Gdańsku z 7 września 2021 r. sygn. akt I SA/Gd 498/21,

2) stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie oznaczeń MPP

w ewidencji sprzedaży i zakupu jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 listopada 2020 r. wpłynął Państwa wniosek z 13 listopada 2020 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy oznaczeń MPP w ewidencji sprzedaży i zakupu. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca - T. Spółka Jawna jest firmą handlową zajmującą się dystrybucją na terenie Polski wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń, w tym hamulców i sprzęgieł przemysłowych autoryzowanych producentów zagranicznych. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest także działalność usługowa polegająca na świadczeniu usług remontu sprzęgieł i hamulców przemysłowych oraz regeneracji części takich sprzęgieł i hamulców.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dostarcza towary oraz świadczy usługi m.in. wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Dostawę towarów oraz świadczenie usług Wnioskodawca dokumentuje fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności". Z ostrożności Wnioskodawca stosuje oznaczenie "mechanizm podzielonej pełności" do wszystkich wystawianych faktur VAT, nie tylko tych, których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca od swoich kontrahentów również otrzymuje faktury VAT zawierające oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności". Wnioskodawca dokonuje płatności faktur dokumentujących zakup towarów i usług zawierających oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności" (w dalej zwany MPP lub mechanizm podzielonej płatności) z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Przedmiotową płatność stosuje również do otrzymywanych faktur kosztowych, które nie zawierają oznaczenia MPP, realizując w ten sposób prawie ok. 95% płatności za faktury.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019.1988), które w § 10 ust. 4 pkt 13) oraz w § 11 ust. 2 pkt 2 przewiduje obowiązek oznaczania w ewidencji sprzedaży i zakupu prowadzonej celem prawidłowego rozliczenia podatku VAT transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wnioskodawca w ewidencjach stosuje oznaczenie "MPP" w odniesieniu do wszystkich transakcji sprzedaży, które zostały udokumentowane wystawionymi przez niego fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności" oraz do otrzymanych faktur zakupowych, które zawierają oznaczenie MPP.

Pytania

1. Czy w ewidencji sprzedaży prowadzonej na potrzeby prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług Wnioskodawca może wskazywać oznaczenie "MPP" w odniesieniu do wszystkich transakcji udokumentowanych fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", niezależnie od tego czy należność objęta fakturą stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz obejmuje dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług?

2. Czy w ewidencji zakupu prowadzonej na potrzeby prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług Wnioskodawca powinien wskazywać oznaczenie "MPP" jedynie w odniesieniu do transakcji udokumentowanych otrzymanymi od kontrahentów fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności"?

3. Czy w ewidencji zakupu prowadzonej na potrzeby prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług Wnioskodawca powinien wskazywać oznaczenie "MPP" w odniesieniu do transakcji udokumentowanych otrzymanymi od kontrahentów fakturami VAT niezawierającymi oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności", a które zostały zapłacone przez Wnioskodawcę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy może on wskazywać oznaczenie "MPP" w ewidencji sprzedaży prowadzonej na potrzeby prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do wszystkich transakcji udokumentowanych fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", niezależnie czy należność objęta fakturą stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz obejmuje dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, faktura powinna zawierać w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Zgodnie z ust. 1a ww. przepisu, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Ponadto, zgodnie z ust. 1b ww. przepisu, podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W oparciu o art. 108a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust. 1a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

W związku z powyższymi przepisami, obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dotyczy tylko i wyłącznie faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, niezależnie od oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" zawartego na fakturze VAT.

Przepis art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług wymienia przesłanki, których łączne zaistnienie powoduje obowiązek zamieszczenia na fakturze oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności". Jednakże żaden z przepisów ustawy nie zabrania zawierania oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" przy braku spełnienia wskazanych przesłanek.

Nawet przy przyjęciu, że faktura zawierająca oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności" przy niespełnieniu choćby jednej z przesłanek wskazanych w art. 106 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług zawiera błąd, uznać należy, że jest to tzw. błąd mniejszej wagi. Zawarcie bowiem na fakturze oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" pomimo braku takiego obowiązku, nie skutkuje utratą prawa do odliczenia podatku VAT z takiej faktury.

Tym samym, nie jest sprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawy o podatku od towarów i usług, zawieranie oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" na każdej z wystawianych faktury niezależnie czy należność objęta fakturą stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz obejmuje dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lipca 2020 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.319.2020.1.KO, w sytuacji gdy na fakturze umieszczono adnotację "mechanizm podzielonej płatności" mimo, że takiego obowiązku ustawowego nie ma, należy zauważyć, że przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz tych elementów zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów dotyczących wystawienia faktur.

Mając na uwadze powyższe, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają zakazu umieszczania na każdej z wystawianych faktur VAT oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności". Nadto, żaden z przepisów nie przewiduje sankcji związanych z zamieszczeniem oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" na każdej fakturze VAT, niezależnie czy należność objęta fakturą stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz obejmuje dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto, zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może dobrowolnie dokonać płatności każdej z otrzymanych faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie czy na fakturze zawarto oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności".

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej.

Zgodnie z art. 109 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji.

Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Rozporządzenie w § 10 ust. 1 wymienia dane jakie powinna zawierać ewidencja sprzedaży celem prawidłowego rozliczenia podatku należnego. Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 13 Rozporządzenia, dodatkowo w odniesieniu do transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności ewidencja sprzedaży zawiera oznaczenie "MPP".

Tym samym, prawidłowym jest stosowanie przez Wnioskodawcę oznaczenia "MPP" w ewidencji sprzedaży odnośnie transakcji udokumentowanych fakturą VAT zawierającą oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności". W takim przypadku bowiem ewidencja odzwierciedla rzeczywiste dane zawarte na fakturze VAT.

Nadto, biorąc pod uwagę, iż zawarcie na fakturze oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" pomimo braku takiego obowiązku, nie skutkuje utratą prawa do odliczenia podatku VAT z takiej faktury, zawarcie oznaczenia "MPP" w ewidencji sprzedaży transakcji udokumentowanych fakturą VAT zawierającą takie oznaczenie, także nie ma wpływu na prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy powinien on wskazywać oznaczenie "MPP" w odniesieniu do transakcji udokumentowanych otrzymanymi od kontrahentów fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności".

Biorąc pod uwagę uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie możliwości zawierania przez niego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" na każdej z wystawianej faktur, ta sama zasada dotyczy kontrahentów Wnioskodawcy, którzy na wystawianych przez siebie fakturach VAT mogą dodawać oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności".

Wnioskodawca dokonując płatności należności z tytułu otrzymywanych od kontrahentów faktur VAT zawierających dodatkowe oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", stosuje mechanizm podzielonej płatności. Takie postępowanie Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe, bowiem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług umożliwiają dokonywanie płatności każdej z faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Rozporządzenie w § 11 ust. 1 wymienia dane jakie powinna zawierać ewidencja zakupu celem prawidłowego rozliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, dodatkowo w odniesieniu do transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności ewidencja zakupu zawiera oznaczenie "MPP".

W ewidencji zakupu Wnioskodawca zawiera dodatkowe oznaczenie "MPP" odnośnie transakcji udokumentowanych fakturą VAT zawierająca oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", której płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W związku z powyższym, prawidłowym jest stosowanie przez Wnioskodawcę oznaczenia "MPP" w ewidencji zakupu odnośnie transakcji udokumentowanych fakturą VAT zawierającą oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności" i uiszczoną z zastosowaniem tego mechanizmu. W takim przypadku bowiem ewidencja zakupu odzwierciedla rzeczywiste dane zawarte na fakturze VAT, a także rzeczywisty sposób dokonania płatności.

Ad 3

Wnioskodawca twierdzi, iż nie powinien on w ewidencji zakupu wskazywać oznaczenia "MPP" w odniesieniu do transakcji udokumentowanych otrzymanymi od kontrahentów fakturami VAT niezawierającymi oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności", a które zostały zapłacone przez Wnioskodawcę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zdaniem Wnioskodawcy ewidencja zakupu odzwierciedla dane zawarte na fakturach VAT, a zatem skoro na fakturze brak jest dodatkowego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności", tym samym Wnioskodawca nie powinien zawierać takiego oznaczenia w ewidencji zakupu, nawet jeśli dokonał płatności danej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Ponownie wskazuję, iż zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może dobrowolnie dokonać płatności każdej z otrzymanych faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie czy na fakturze zawarto oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności". Dane zawarte w ewidencji sprzedaży dotyczą natomiast otrzymanych dokumentów księgowych, m.in. w postaci faktur, nie zaś sposobu dokonania płatności poszczególnych należności.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do ww. pytań należy ocenić jako prawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Rozpatrzyłem Państwa wniosek - 11 lutego 2021 r. wydałem interpretację indywidualną znak 0111-KDIB3-1.4012.905.2020.1.IK, w której uznałem Państwa stanowisko za nieprawidłowe.

Interpretację doręczono Państwu 16 lutego 2021 r.

Skarga na interpretację indywidualną

16 marca 2021 r. wnieśliście Państwo skargę na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Skarga wpłynęła do mnie 19 marca 2021 r.

Wnieśliście Państwo o uchylenie zaskarżonej interpretacji i zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania.

Postępowanie przed sądem administracyjnym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił skarżoną interpretację - wyrokiem z 7 września 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 498/21.

Wyrok, który uchylił interpretację indywidualną stał się prawomocny od 13 listopada 2021 r.

Ponowne rozpatrzenie wniosku - wykonanie wyroku

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.):

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wykonuję obowiązek, który wynika z tego przepisu, tj.:

- uwzględniam ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w ww. wyroku;

- ponownie rozpatruję Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - stwierdzam, że stanowisko, które przedstawiliście Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępnie wskazać należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w orzeczeniu I SA/Gd 498/21 stwierdził, że w związku z wydaniem zaskarżonej interpretacji doszło do naruszenia art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej przez brak wyczerpującego uzasadnienia swojego stanowiska oraz brak odniesienia się do argumentacji Strony Skarżącej. W ponownie wydawanej interpretacji indywidualnej organ obowiązany będzie uwzględnić ww. stanowisko. Zdaniem Sądu, z uwagi na powyższe, nie jest możliwe dokonanie oceny zaskarżonej interpretacji indywidualnej w zakresie jej zgodności z powołanymi w skardze przepisami prawa materialnego.

Uwzględniając wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w ww. wyroku wskazać należy, że:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT,

opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, że

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy,

przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy

przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności zawarte zostały w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), która wprowadziła z dniem 1 lipca 2018 r.m.in. nowy blok przepisów zawartych w rozdziale 1a w art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751) wprowadza z dniem 1 listopada 2019 r. - zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy,

podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Natomiast w myśl art. 108a ust. 1a ustawy,

obowiązującego od dnia 1 listopada 2019 r., przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

W art. 108a ust. 1c ustawy,

przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do płatności, o których mowa w art. 19a ust. 8. W takim przypadku w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, podatnik w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje wyraz "zaliczka".

Zgodnie z art. 108a ust. 1d ustawy,

w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.

Artykuł 108a ust. 1b ustawy wskazuje, że

podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W myśl art. 108a ust. 2 ustawy,

zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1)

zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

2)

zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy,

podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1)

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2)

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3)

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4)

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Artykuł 2 pkt 31 ustawy stanowi, że

ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres informacji jakie powinna zawierać faktura, wskazany został w art. 106e ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy,

w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

Natomiast zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT,

podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292),

dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1)

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2)

jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Załącznik nr 15 do ustawy - stanowiący "Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy" - zawiera zamkniętą listę towarów i usług, w przypadku których faktura dokumentująca ich dostawę lub świadczenie musi zawierać adnotację "mechanizm podzielonej płatności".

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że obowiązek wystawiania faktur z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" będzie istnieć, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki, tj. faktura:

1. będzie wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 000 zł lub jej równowartość (art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo

przedsiębiorców);

2.

będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy,

3.

czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.

Jak już wskazano powyżej art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, reguluje obowiązkową treść faktury w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - faktura zawiera wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, że obowiązkowe oznaczenie faktury wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" obejmuje wyłącznie faktury wystawione na rzecz podatników, dokumentujące towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15.000 zł brutto.

Ponadto za okresy od 1 października 2020 r. na czynnych podatnikach VAT ciąży obowiązek przesyłania dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K w formie nowego pliku JPK_VAT, który to obejmuje deklarację jak i ewidencję. Szczegółowy zakres danych, jakie ma zawierać ewidencja VAT oraz sposób wykazywania danych w ewidencji - przesyłanej w formie JPK_VAT został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.).

Wskazać również należy, że ewidencja zakupu i sprzedaży prowadzona w sposób wynikający z ww. rozporządzenia odzwierciedla rzeczywiste zdarzenia gospodarcze i jest zgodna z art. 193 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), zgodnie z którym księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Jak wynika z § 10 ust. 4 pkt 13 ww. rozporządzenia,

ewidencja sprzedaży zawiera dodatkowo oznaczenia dotyczące transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie "MPP".

Natomiast stosownie do § 11 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia,

ewidencja zakupu zawiera dodatkowo oznaczenia dotyczące transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie "MPP".

Z powyższego wynika, że w ewidencjach zarówno sprzedaży, jak i zakupu oznaczeniem "MPP" oznaczane są wyłącznie te wpisy, które są dokonywane na podstawie faktur dotyczących transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Zatem oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu. Oznacza to, że w ewidencji JPK_VAT kod "MPP" powinien zostać wpisany wyłącznie w przypadku transakcji z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności. Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie ten mechanizm stosują oraz ci, którzy w celu uniknięcia konieczności analizowania każdej z wystawianych faktur, adnotację o mechanizmie MPP umieszczają na każdej fakturze - nie mają możliwości stosowania takiej metodyki oznaczania faktur w ewidencji JPK_VAT.

W świetle powyższego podatnik jest zobowiązany do samodzielnego dokonania analizy każdej z faktur i właściwego opisania jej w ewidencji sprzedaży czy zakupu.

Przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik oprócz tych elementów obligatoryjnych może zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów "fakturowych". Niemniej jednak wykazanie na fakturze oznaczenia MPP, w sytuacji gdy nie ma takiego obowiązku, nie kreuje ani obowiązku płatności w tym mechanizmie, ani obowiązku wykazania MPP w ewidencji sprzedaży i zakupu.

Ponadto oznaczanie symbolem MPP transakcji, które nie są objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, stanowi błąd w treści ewidencji VAT (w przypadku wskazania takiego oznaczenia w ewidencji VAT) lub w treści nowego pliku JPK_VAT (w przypadku niewskazania takiego oznaczenia w ewidencji VAT i wskazania go w nowym pliku JPK_VAT).

Zatem zdaniem Organu oznaczenie MPP w ewidencji VAT oraz nowym pliku JPK_VAT dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu. Oznacza to, że w ewidencji JPK_VAT kod "MPP" powinien zostać wpisany wyłącznie w przypadku transakcji z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności.

Wskazać również należy, że rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 99 ust. 13b ustawy o VAT,

minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych niezbędnych do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania deklaracji podatkowych, oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy.

Zgodnie z art. 109 ust. 14 ustawy o VAT,

minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku, prawidłowe sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dotyczące:

1)

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2)

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3)

kontrahentów;

4)

dowodów sprzedaży i zakupów oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku od towarów i usług, lub narażonych na te nadużycia oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji.

Wskazać również należy, Mechanizm Podzielonej Płatności (Split payment) to mechanizm, w którym płatność trafia na dwa różne rachunki. Wartość netto księguje się na firmowym rachunku sprzedającego, a VAT wpada na specjalnie dedykowany do tego rachunek VAT.

Zatem ww. rozporządzenie jest aktem prawnym wydawanym przez organ wskazany w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie w celu jej wykonania. W rozporządzeniu tym zamieszczane są przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym.

Zatem ww. rozporządzenie jest aktem związanym ściśle z ustawą o podatku od towarów i usług. Ustawę i rozporządzenie łączy związek kompetencyjny - rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy, a także związek funkcjonalny - rozporządzenie zostało wydane wyłącznie w celu wykonania ustawy.

W świetle powyższego rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i określa szczegółowe dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku, prawidłowe sporządzenie informacji podsumowującej, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku od towarów i usług, lub narażonych na te nadużycia.

Ww. rozporządzenie mieści się w granicach upoważnienia udzielonego przez ustawodawcę (co do przedmiotu i treści). Przepis ustawy upoważniającej do wydania rozporządzenia (delegacja ustawowa) określa organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści rozporządzenia.

Odnosząc się do powyższego oraz do przedstawionego opisu stanu faktycznego i sformułowanych we wniosku pytań wskazać należy, że:

Ad. 1

W ewidencji sprzedaży prowadzonej na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług Wnioskodawca powinien wskazywać oznaczenie MPP wyłącznie w odniesieniu do transakcji udokumentowanych fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", w sytuacji gdy należność objęta fakturą stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz obejmuje dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2

W ewidencji zakupu prowadzonej na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług Wnioskodawca powinien wskazywać oznaczenie "MPP" wyłącznie w odniesieniu do transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zatem, jeżeli faktura otrzymana przez Wnioskodawcę oznaczona jest symbolem MPP, a transakcja nie była tym obowiązkiem objęta, Wnioskodawca nie oznacza tej faktury w ewidencji zakupu prowadzonej na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług z symbolem MPP. Natomiast w sytuacji, gdy otrzymana przez Wnioskodawcę faktura nie posiada oznaczenia MPP, a sama transakcja była objęta obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, Wnioskodawca w ewidencji zakupu prowadzonej na potrzeby prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest obowiązany wskazać oznaczenie MPP.

Ad. 3

W ewidencji zakupu prowadzonej na potrzeby prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług Wnioskodawca powinien wskazywać oznaczenie MPP w odniesieniu do transakcji udokumentowanych otrzymanymi od kontrahentów fakturami VAT niezawierającymi oznaczenia MPP wyłącznie w sytuacji, jeżeli sama transakcja była objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Bez znaczenia jest sam fakt dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Natomiast w sytuacji, gdy otrzymane przez Wnioskodawcę faktury nie posiadają oznaczenia MPP, a sama transakcja była objęta obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, Wnioskodawca w ewidencji zakupu prowadzonej na potrzeby prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest obowiązany wskazać oznaczenie MPP, bez względu na to czy płatności dokonano z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności czy też bez zastosowania tego mechanizmu.

Tym samym Państwa stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawiliście i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Powołana przez Państwa we wniosku interpretacja 0111-KDIB3-1.4012.319.2020.1.KO potwierdza stanowisko Organu, że oprócz elementów koniecznych, na fakturze można zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów dotyczących wystawienia faktur.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl