Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 marca 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-1.4012.889.2019.3.AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 grudnia 2019 r. (data wpływu 20 grudnia 2019 r.), uzupełnionego pismem z 27 stycznia 2020 r. (data wpływu 27 stycznia 2020 r.) oraz pismem z 27 lutego 2020 r. (data wpływu 28 lutego 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2019 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3;

* zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, sprzedaży udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3;

* zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, sprzedaży udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 stycznia 2020 r. (data wpływu 27 stycznia 2020 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 stycznia 2020 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.889.2019.1.AB oraz pismem z 27 lutego 2020 r. (data wpływu 28 lutego 2020 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 lutego 2020 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.889.2019.2.AB.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, (żona) oraz (...) nabyli na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowej nieruchomość położoną w gminie (...) w sąsiedztwie drogi krajowej. Celem nabycia nieruchomości było ulokowanie wolnych środków finansowych w zakup nieruchomości, która z uwagi na lokalizację w perspektywie wielu lat rokowała co do wzrostu wartości i przez to stanowiła alternatywę dla innych form oszczędzania jak lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne itp.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT czynnym oraz nie prowadzi bezpośrednio działalności gospodarczej w zakresie VAT i PIT, w tym nie prowadzi działalności polegającej na nabywaniu i zbywaniu nieruchomości lub pośrednictwie w tego rodzaju czynnościach. Wnioskodawca uzyskuje przychód z udziału w spółce nie będącej osobą prawną w rozumieniu art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f., które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 8 ust. 1a u.p.d.o.f. Spółka ta jest czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca nie prowadzi aktywności w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, a w przyszłości nie zamierza nabywać kolejnych nieruchomości, a aktywność w zakresie zbywania nieruchomości zamierza ograniczyć do zbycia nieruchomości (...), opisanej w niniejszym wniosku.

Do nabycia nieruchomości doszło na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości zawartej przed notariuszem (...) w dniu 12 czerwca 2018 r. Przedmiotem nabycia była zabudowana nieruchomość położona w miejscowości (...), składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 4, 5, 6 o łącznym obszarze ok. 3,5 ha, dla której Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (...). Strona sprzedająca nie była podatnikiem podatku od towarów i usług, a transakcja sprzedaży powyższego majątku nie została dokonana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zbycie nieruchomości na rzecz nabywców nie podlegało opodatkowaniu VAT. W związku z dokonaniem czynności zakupu działki oprócz ceny nabycia oraz innych należności wykazanych w akcie notarialnym, uiszczono również podatek od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c.).

Nabywcy nieruchomości, tj. (...), zamieszkały (...), posługujący się numerem (...), zamieszkała przy (...), posługująca się numerem (...) oraz (...), zamieszkała przy (...), posługująca się numerem (...) dokonali zakupu opisanej nieruchomości jako współwłasności w częściach ułamkowych. Przedmiot transakcji został włączony do ich majątku prywatnego. Po nabyciu Właściciele nie prowadzili na wskazywanej nieruchomości działalności gospodarczej, nie wynajmowali, ani nie wydzierżawiali żadnej z działek.

Z uwagi na atrakcyjną lokalizację nieruchomości (sąsiedztwo (...)) Właściciele nieruchomości otrzymali oferty zakupu poszczególnych działek. Na dzień złożenia niniejszego wniosku:

1.

działka 5 została sprzedana w całości wraz z istniejącymi na niej zabudowaniami w dniu 16 września 2019 r.;

2.

działki 4 oraz 6 zostały poddane podziałowi geodezyjnemu, który został sfinansowany przez pośrednika, który złożył Właścicielom ofertę w imieniu potencjalnych kupujących. Pośrednik działający w imieniu podmiotu zainteresowanego zakupem części nieruchomości zobowiązał się do przeprowadzenia podziału geodezyjnego działek 4 i 6 na własny koszt oraz do znalezienia nabywców na obszar, który obejmie całość nieruchomości składającej się z działek 4 i 6.

W wyniku czynności podjętych przez pośrednika na podstawie wniosku z 8 maja 2019 r. w dniu 23 września 2019 r. (...) zatwierdził geodezyjnym podział nieruchomości składającej się z działek 4 i 6. W wyniku podziału zostały wydzielone działki: nr 1, 7, 8, 2 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą oraz nr 3 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

Dla celów poglądowych Wnioskodawca przedstawia rzut położenia działek powstałych w wyniku podziału geodezyjnego względem znajdującej się na działce 9 dostępny dzięki stronie https://mapy.geoportal.gov.pl.

Z wydzielonych geodezyjnie działek gruntu:

a.

w dniu 11 października 2019 r. Właściciele sprzedali własność niezabudowanych działek gruntu o numerach 4 i 5 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki 3;

b.

w dniu 11 grudnia 2019 r. Właściciele zawarli przedwstępną umowę sprzedaży własności niezabudowanych działek gruntu o numerach 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki 3. Zawarcie umowy przyrzeczonej ma nastąpić do 30 kwietnia 2020 r. Przedmiotem zbycia w tej transakcji w przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej będzie nieruchomość składająca się z:

* niezabudowanych działek gruntu o numerze 1 i 2, które w wyniku podziału geodezyjnego zmieniały przeznaczenie z użytku rolnego na grunty przeznaczone na działalność gospodarczą oraz

* 2/4 części udziału we współwłasności niezabudowana działka gruntu o numerze działki 3, która w wyniku podziału geodezyjnego zmieniła przeznaczenie z użytku rolnego na grunt przeznaczony pod drogę dojazdową.

Działki 3, 1 i 2 znajdują się na terenie aktywizacji gospodarczej utworzonego Uchwałą Nr X Rady Miejskiej (...) z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, położonego przy ul. (...). Wskazane działki w całości są objęte postanowieniami ww. planu zagospodarowania przestrzennego, który na ww. terenie przewiduje m.in. zabudowę kubaturową.

Właściciele zbywanych działek w okresie pomiędzy nabyciem przedmiotowych nieruchomości, a złożeniem niniejszego wniosku nie dokonali zakupu i sprzedaży innych nieruchomości gruntowych lub budynkowych poza wskazanymi we wniosku. Ponadto Właściciele nie prowadzili tzw. czynności przygotowawczych w celu sprzedaży nieruchomości, tj. nie umieszczali ogłoszeń w prasie i nie dokonywali zgłoszeń do pośredników w handlu nieruchomościami.

Zbycie działek gruntu o numerach 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki 3 nie jest związane z działalnością gospodarczą. Sprzedaż stanowi rozporządzenie posiadanym mieniem prywatnym, z tym, że z uwagi na współwłasność nieruchomości w częściach ułamkowych do zbycia dojdzie w ramach transakcji, gdzie wszyscy współwłaściciele będą zbywać swoje udziały w ramach jednej czynności na rzecz oznaczonego nabywcy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Ad.1.

Nie, Wnioskodawcy nie przysługiwało takie prawo z tytułu nabycia działek. Działki zostały nabyte w całości w ramach jednej transakcji, która nie podlegała opodatkowaniu VAT.

Ad.2.

Działki pozostawały wyłącznie we posiadaniu Wnioskodawcy wraz z pozostałymi współwłaścicielami. Wnioskodawca nie wykonywał żadnych czynności na wskazanych działkach, a w szczególności nie użytkował nieruchomości w jakikolwiek sposób, nie oddal nieruchomości do używania na rzecz podmiotów trzecich, nie uzyskiwał plonów.

Ad.3.

Wnioskodawca nie był i nie jest rolnikiem ryczałtowym.

Ad.4

Działki nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad.5.

Wnioskodawca z ww. gruntu nie dokonywał sprzedaży ewentualnych płodów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej działce?

Ad.6.

Wnioskodawca nie występował o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1 i 2 oraz 2/4 udziału we współwłasności gruntu o numerze 3. Dla działek 3, 1 i 2 został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w roku 2003, tj. przed nabyciem nieruchomości przez Wnioskodawcę.

Ad.7.

Wnioskodawca nie wnosił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla ww. działki

Ad.8

Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań dotyczących zwiększenia wartości sprzedawanych działek. Z tym zastrzeżeniem, że pośrednik działający na rzecz osób trzecich podjął czynności dotyczące podziału geodezyjnego w ramach umocowania, które otrzymał od właścicieli nieruchomości. Celem poddziału było dostosowanie obszarów działek do potrzeb podmiotów oferujących odkupienie części nieruchomości oraz zapewnienie tym podmiotom dostępu do drogi publicznej. Działania w zakresie podziału nieruchomości był wykonywane przez pośrednika, który nie działał na zlecenie Wnioskodawcy i nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia od Wnioskodawcy. Kwestia wynagrodzenia za podejmowane działania pozostaje w gestii ustaleń pomiędzy pośrednikiem a nabywcami.

Ad.9.

W umowie przedwstępnej określono cenę sprzedaży oraz ustalono, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi po uzyskaniu przez każdego ze współwłaścicieli interpretacji indywidualnej rozstrzygającej kwestię opodatkowania VAT.

Ad.10.

Tak, Wnioskodawca udzielił pośrednikowi działającemu na rzecz osób trzecich pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia podziału geodezyjnego. Pełnomocnictwo obejmowało odbiór wypisów i wyrysów geodezyjnych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. Pełnomocnictwo nie obejmowało innych zagadnień np. umocowania do wystąpienia o pozwolenie na budowę, wydanie decyzji o warunkach zabudowy itp.

Ad.11.

Na pytanie tut. organu "Czy Pośrednik przed dokonaniem sprzedaży działek nr 1 i 2 oraz 2/4 udziału we współwłasności gruntu o numerze 3 składał lub będzie składał w imieniu Wnioskodawcy jakiekolwiek wnioski, decyzje, pozwolenia lub inne pisma dotyczące sprzedawanych ww. nieruchomości? Jeśli tak to należy wskazać jakie i czego będą dotyczyły?" Wnioskodawca odpowiedział:

Nie będzie. Był umocowany tylko do podejmowania czynności związanych z podziałem geodezyjnym.

Ad.12.

Na pytanie tut. organu "Co jest powodem sprzedaży działek?" Wnioskodawca odpowiedział:

Złożenie oferty przez pośrednika, który wyraził zainteresowanie zakupem części nieruchomości, a następnie zobowiązał się znaleźć kupca lub kupców na wszystkie działki. Nieruchomość jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie D na obszarze aktywizacji gospodarczej przez co jest przedmiotem zainteresowania.

Ad.13.

W okresie 3 lat od zakupu w dniu 12 czerwca 2018 r. nieruchomości położonej w miejscowości (...) składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 4, 5, 6 o łącznym obszarze ok. 3,5 ha, dla której Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (...) Wnioskodawca nie sprzedał żadnej nieruchomości. Po zakupie ww. nieruchomości do dnia złożenia niniejszego wniosku:

1.

działka 5 została sprzedana w całości wraz z istniejącymi na niej zabudowaniami w dniu 16 września 2019 r.;

2.

po podziale geodezyjnym działek 4 oraz 6 na działki nr 1, 4, 5, 2 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą oraz nr 3 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową w dniu:

a.

11 października 2019 r. Właściciele sprzedali własność niezabudowanych działek gruntu o numerach 4 i 5 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki 3;

b.

w dniu 11 grudnia 2019 r. Właściciele zawarli przedwstępną umowę sprzedaży własności niezabudowanych działek gruntu o numerach 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki 3, która są objęte niniejszym wnioskiem.

Sprzedane nieruchomości zostały nabyte w ramach jednej transakcji opisanej we wniosku. Okoliczności nabycia i sprzedaży są identyczne jak w przypadku działek objętych niniejszym wnioskiem o interpretację. Wnioskodawca dokonał sprzedaży ww. działek nie działając jako podatnik VAT uznając, że jest to majątek prywatny, którego zbycie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Ad.14

Wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz nie zamierza nabywać takich nieruchomości.

Ad.15

Wnioskodawca przeznaczy środki na budowę domu oraz edukację dziecka.

Ad.16

W ocenie Wnioskodawcy w odniesieniu do zbywanych nieruchomości Wnioskodawca nie działa jako podatnik VAT i ich zbycie nie podlega opodatkowaniu (stanowisko do pytania nr 1). Jeżeli jednak uznać, że zbywając udział we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerze 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki gruntu o numerze 3 Wnioskodawca działa jako podatnik VAT to w ocenie Wnioskodawcy ww. działki były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dokonując zbycia udziału we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerze 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki gruntu o numerze 3 Wnioskodawca nie działa jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. i 2 u.p.t.u. i w konsekwencji opisane zbycie nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT?

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 Wnioskodawca wnosi o uznanie pozostałych pytań za bezprzedmiotowe.

Natomiast w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2

2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zbycie udziału we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerze 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki gruntu o numerze 3 korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.?

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 Wnioskodawca wnosi o uznanie pytania nr 3 za bezprzedmiotowe.

Natomiast w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 2 Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 3

3. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zbycie udziału we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerze 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki gruntu o numerze 3 nie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. i w konsekwencji podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad.1.

W ocenie Wnioskodawcy dokonując zbycia udziału we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerze 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki gruntu o numerze 3 Wnioskodawca nie działa jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u. i w konsekwencji opisane zbycie nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 u.p.t.u. przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na mocy art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Należy zatem przyjąć, że na podstawie definicji zawartej w art. 2 pkt 6 u.p.t.u., zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działki gruntu), w tym prawa własności gruntu w części ułamkowej winno być traktowane jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 u.p.t.u. Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu powołanego przepisu będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Aby dana czynność była opodatkowana podatkiem VAT musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnikami VAT, stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.t.u., są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.p.t.u., bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 u.p.t.u. działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Oznacza, to że dostawa towarów, w tym gruntów, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu zostanie dokonana przez podmiot, który w odniesieniu do danej konkretnej czynności będzie działał jako podatnik, gdzie okoliczności dokonania tej czynności powinny nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w u.p.t.u.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Za podatnika podatku od towarów i usług nie może zostać natomiast uznany ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Tym samym nie będzie działalnością handlową, a zatem i gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika, czy wykonującego wolny zawód i jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności nie noszą znamion działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2 u.p.t.u., podmiotu dokonującego tych czynności nie można uznać za podatnika VAT.

Z treści orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) z dnia 15 września 2011 r. w sprawach: C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone również w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.665.2018.l.AM, z dnia 23 sierpnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.299.2018.2.1SK, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2016 r., sygn. 1PPP1/4512-418/16-4/IGo, czy Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. ITPP3/4512-726/ 15/JK.

Z tych też względów mając na uwadze, że:

* Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT czynnym;

* Wnioskodawca nie prowadzi bezpośrednio działalności gospodarczej w zakresie VAT i PIT, w tym nie prowadzi działalności polegającej na nabywaniu i zbywaniu nieruchomości lub pośrednictwie w tego rodzaju czynnościach;

* przedmiot transakcji został włączony do majątku prywatnego Wnioskodawcy;

* Właściciele po nabyciu nic prowadzili na wskazywanej nieruchomości działalności gospodarczej, nie wynajmowali, ani nie wydzierżawiali żadnej z działek;

* Właściciele nie prowadzili tzw. czynności przygotowawczych w celu sprzedaży nieruchomości, tj. nie umieszczali ogłoszeń w prasie i nie dokonywali zgłoszeń do pośredników w handlu nieruchomościami;

* zbycie działek gruntu o numerach 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki 3 nie jest związane z działalnością gospodarczą;

* sprzedaż stanowi rozporządzenie posiadanym mieniem prywatnym.

Wnioskodawca uważa, że nie działa jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u. i w konsekwencji opisane zbycie nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Ad.2.

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli nawet uznać, że zbywając udział we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerze 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki gruntu o numerze 3 Wnioskodawca działa jako podatnik VAT to omawiane zbycie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwolniona od podatku jest dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. dotyczy:

* wszystkich towarów, tj. zarówno nieruchomości, jak i ruchomości;

* towarów, przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT,

* towarów wykorzystywanych, niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat), wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z powołanej regulacji wynika, że w przypadku dostawy nieruchomości (terenów niezabudowanych) należy brać pod uwagę nie tylko przepisy art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., które dotyczą zwolnień dostawy nieruchomości (terenów niezabudowanych), ale również przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. W ocenie Wnioskodawcy powołana regulacja znajdzie zastosowanie również w przypadku dostawy gruntów niezabudowanych, w przypadku których przy nabyciu nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia, a nieruchomość nie była wykorzystana do działalności opodatkowanej.

Z tych też względów w ocenie Wnioskodawcy jeżeli uznać, że zbywając udział we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerze 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki gruntu o numerze 3 Wnioskodawca działa jako podatnik VAT to omawiane zbycie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.

Ad.3.

W ocenie Wnioskodawcy jeżeli uznać, że zbywając udział we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerze 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki gruntu o numerze 3 Wnioskodawca działa jako podatnik VAT i do tego zbycia nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. to takie zbycie nie będzie także korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. i w konsekwencji będzie podlegać opodatkowaniu według stawki podstawowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Pod pojęciem "terenów budowlanych", w myśl art. 2 pkt 33 u.p.t.u., rozumieć należy grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej także jako MPZP), a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak wynika z przytoczonych przepisów, dla zastosowania zwolnienia niezbędne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

1.

nieruchomość musi być niezabudowana,

2.

nieruchomość nie może być terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 u.p.t.u.

Biorąc pod uwagę, że działki gruntu o numerach 3, 1 i 2 są objęte obowiązującym MPZP, który na wskazanym terenie przewiduje m.in. zabudowę kubaturową działki te stanowią teren budowlany, w rozumieniu art. 2 pkt 33 u.p.t.u. w związku z czym dostawa ww. terenu nic może korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. i w konsekwencji powinna podlegać opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3 jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - na mocy art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE", państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

a.

określone udziały w nieruchomości,

b.

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

c.

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.). Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego).

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 ustawy - Kodeks cywilny). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości gruntowych (działek, udziałów w działkach), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Określona czynność będzie opodatkowana podatkiem VAT, jeśli zostanie wykonana przez podatnika, a więc osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawcy, w celu dokonania sprzedaży udziału w działkach będzie podejmował aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania jej za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., s.1, z późn. zm.) (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

W tym miejscu należy przytoczyć orzeczenie z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10, z którego wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Zatem przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając nieruchomości działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu zaistnienia pojedynczych z nich.

Należy stwierdzić, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca wraz z pozostałymi współwłaścicielami nabyli na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowej nieruchomość Przedmiotem nabycia była zabudowana nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 4, 5, 6. Strona sprzedająca nie była podatnikiem podatku od towarów i usług, a transakcja sprzedaży powyższego majątku nie została dokonana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zbycie nieruchomości na rzecz nabywców nie podlegało opodatkowaniu VAT.

Nabywcy nieruchomości, dokonali zakupu opisanej nieruchomości jako współwłasności w częściach ułamkowych. Przedmiot transakcji został włączony do ich majątku prywatnego. Po nabyciu Właściciele nie prowadzili na wskazywanej nieruchomości działalności gospodarczej, nie wynajmowali, ani nie wydzierżawiali żadnej z działek. Wnioskodawca nie wykonywał żadnych czynności na wskazanych działkach, a w szczególności nie użytkował nieruchomości w jakikolwiek sposób, nie oddał nieruchomości do używania na rzecz podmiotów trzecich, nie uzyskiwał plonów. Działki zostały nabyte w całości w ramach jednej transakcji, która nie podlegała opodatkowaniu VAT.

Właściciele nieruchomości otrzymali oferty zakupu poszczególnych działek. Na dzień złożenia wniosku:

1.

działka 5 została sprzedana w całości wraz z istniejącymi na niej zabudowaniami w dniu 16 września 2019 r.;

2.

dziatki 4 oraz 6 zostały poddane podziałowi geodezyjnemu, który został sfinansowany przez pośrednika, który złożył Właścicielom ofertę w imieniu potencjalnych kupujących. Pośrednik działający w imieniu podmiotu zainteresowanego zakupem części nieruchomości zobowiązał się do przeprowadzenia podziału geodezyjnego działek 4 i 6 na własny koszt oraz do znalezienia nabywców na obszar, który obejmie całość nieruchomości składającej się z działek 4 i 6.

W wyniku czynności podjętych przez pośrednika na podstawie wniosku z 8 maja 2019 r. w dniu 23 września 2019 r. Burmistrz Miasta zatwierdził geodezyjnym podział nieruchomości składającej się z działek 4 i 6. W wyniku podziału zostały wydzielone działki: nr 1, 4, 5, 2 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą oraz nr 3 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

Z wydzielonych geodezyjnie działek gruntu:

a.

w dniu 11 października 2019 r. Właściciele sprzedali własność niezabudowanych działek gruntu o numerach 4 i 5 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki 3;

b.

w dniu 11 grudnia 2019 r. Właściciele zawarli przedwstępną umowę sprzedaży własności niezabudowanych działek gruntu o numerach 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki 3.

Wskazane działki w całości są objęte postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego, który na ww. terenie przewiduje m.in. zabudowę kubaturową. Właściciele nie prowadzili tzw. czynności przygotowawczych w celu sprzedaży nieruchomości, tj. nie umieszczali ogłoszeń w prasie i nie dokonywali zgłoszeń do pośredników w handlu nieruchomościami.

Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań dotyczących zwiększenia wartości sprzedawanych działek. Z tym zastrzeżeniem, że pośrednik działający na rzecz osób trzecich podjął czynności dotyczące podziału geodezyjnego w ramach umocowania, które otrzymał od właścicieli nieruchomości. Celem poddziału było dostosowanie obszarów działek do potrzeb podmiotów oferujących odkupienie części nieruchomości oraz zapewnienie tym podmiotom dostępu do drogi publicznej. Działania w zakresie podziału nieruchomości były wykonywane przez pośrednika, który nie działał na zlecenie Wnioskodawcy i nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia od Wnioskodawcy. Kwestia wynagrodzenia za podejmowane działania pozostaje w gestii ustaleń pomiędzy pośrednikiem a nabywcami.

Wnioskodawca udzielił pośrednikowi działającemu na rzecz osób trzecich pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia podziału geodezyjnego. Pełnomocnictwo obejmowało odbiór wypisów i wyrysów geodezyjnych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. Pełnomocnictwo nie obejmowało innych zagadnień np. umocowania do wystąpienia o pozwolenie na budowę, wydanie decyzji o warunkach zabudowy itp.".

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w związku ze sprzedażą udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3 Wnioskodawca będzie działał jako podatnik podatku od towarów i usług, a jeśli tak to czy zbycie udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3 będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług czy też będzie podlegało opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku.

Zatem, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy dokonując sprzedaży udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3, Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest to, czy zbywca w celu dokonania jego sprzedaży, podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast, okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.

Niemniej jednak o tym, że działania prowadzone przez sprzedawcę gruntu przybierają profesjonalną formę decydować może również sposób wykorzystywania gruntu, stąd - jak zaznaczono powyżej - niezbędna jest każdorazowa ocena okoliczności faktycznych danej sprawy.

W niniejszej sprawie, brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności Zainteresowanego w przedmiocie zbycie udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego - stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności). Nie wystąpił bowiem ciąg zdarzeń, które przesądzają, że sprzedaż wskazanych we wniosku udziałów w działkach wypełnia przesłanki działalności gospodarczej. Zainteresowany nie podjął takich aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców. Zainteresowany, sprzedając udział w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3, będzie korzystał z przysługującego Mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego należy uznać, że w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy, zbycie przez Zainteresowanego udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3 nie będzie stanowić działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności Wnioskodawcy w przedmiocie zbycia tych nieruchomości, która to aktywność byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

Zatem, w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3 Wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarczy stwierdzić jedynie dostawy towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie, sprzedaż udziału w działkach o nr 1, 2 oraz 2/4 części udziału w działce o nr 3, należy uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym, Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego Mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Wobec powyższego, dokonując zbycia udziału we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerze 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki gruntu o numerze 3 Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy i w konsekwencji opisane zbycie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Mając na uwadze wniosek Wnioskodawcy sformułowany pod pytaniem nr 1 oraz w związku z uznaniem, że Wnioskodawca dokonując zbycia udziału we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerze 1 i 2 oraz 2/4 części udziału we współwłasności działki gruntu o numerze 3 nie będzie działał w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, stwierdzić należy, że pytania nr 2 i 3, są bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl