0111-KDIB3-1.4012.874.2018.1.ICZ - Określenie stawki podatku dla dostawy produktu w postaci mrożonych gryzoni jako karmy dla zwierząt.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 stycznia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.874.2018.1.ICZ Określenie stawki podatku dla dostawy produktu w postaci mrożonych gryzoni jako karmy dla zwierząt.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 listopada 2018 r. (data wpływu 16 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii stawki podatku dla dostawy produktu w postaci mrożonych gryzoni jako karmy dla zwierząt - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2018 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii stawki podatku dla dostawy produktu w postaci mrożonych gryzoni jako karmy dla zwierząt.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono stan faktyczny:

Firma "K" założona w dniu 20 grudnia 2017 r. zajmuje się produkcją żywności dla zwierząt drapieżnych, egzotycznych, domowych (gady, ptaki, płazy, koty) w postaci mrożonych gryzoni (szczury, myszy, mastomysy). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem podatku VAT. Głównymi odbiorcami produktów są sklepy zoologiczne oraz odbiorcy indywidualni.

Na początku działalności firma sprzedawała swoje produkty opodatkowując je według stawki VAT 5% na mrożone tuszki myszy, szczurów i mastomysy w całości ze skórą i wnętrznościami. Stawkę taką Wnioskodawca przyjął opierając się na interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 marca 2014 r. (nr ILPP2/443-1194/13-5/SJ) dotyczącej dokładnie takiej samej działalności jak Wnioskodawcy. W interpretacji tej mrożone gryzonie na karmę dla zwierząt zakwalifikowane zostały do grupowania PKWiU ex.10.1 (mięso i wyroby z mięsa zakonserwowane).

Wnioskodawca aby mieć pewność co do zastosowanej stawki VAT zwrócił się do Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi o sklasyfikowanie jego wyrobów. W dniu 23 maja 2018 r. (załącznik nr 1) otrzymał odpowiedź, iż mrożone gryzonie mieszczą się w grupowaniu 10.11.60.0 "Odpady zwierzęce surowe, niejadalne". Wnioskodawca dwukrotnie odwoływał się od tej klasyfikacji, gdyż w jego stanowisku wytwarzane przez firmę produkty, nie są odpadami zwierzęcymi, a pełnowartościową karmą, produktem mięsnym w formie zakonserwowanej, jadalnym przez zwierzęta i powinien być zakwalifikowany do grupowania PKWiU ex 10.1 oraz opodatkowany stawką VAT 5%. W odpowiedzi otrzymał pismo informujące, że GUS pozostaje na swoim stanowisku i nadal uważa, że produkowane przez firmę towary mieszczą się w grupowaniu 10.11.60.0.

W związku z taką interpretacją Wnioskodawca zmienił stawkę VAT swoich produktów z 5% na 23%, gdyż "odpady zwierzęce surowe, niejadalne" wyłączone są z preferencyjnej stawki VAT. Dotychczasowym odbiorcom wystawiono korekty faktur wcześniej wystawionych a Wnioskodawca uregulował zaległy podatek VAT, wynikający z zastosowania nieprawidłowej stawki VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy firma obecnie stosuje prawidłową stawkę VAT (23%) na sprzedawane produkty w postaci mrożonych gryzoni na karmę dla zwierząt?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Według stanowiska Wnioskodawcy firma zastosowała prawidłowa stawkę VAT 23%, gdyż produkowane przez nią produkty zostały zakwalifikowane przez GUS do grupowania PKWiU 10.11.60.0, a to grupowanie wyłączone jest z preferencyjnej stawki VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji wskazanej przez GUS.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: "PKWiU", zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku produktów) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy - dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

Pod poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. stawką podatku w wysokości 8%, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.1, tj. "Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

1.

tłuszczów technicznych,

2.

produktów ubocznych garbarń,

3.

skór i skórek, niejadalnych,

4.

piór, puchu, pierza i skórek ptaków,

5.

wełny szarpanej,

6.

odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) - z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków".

W pkt 1 objaśnień do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z objaśnień do załącznika nr 3 do ustawy wynika więc, że wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką podatku w wysokości 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką podatku w wysokości 5% - stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka podatku w wysokości 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką podatku w wysokości 5%.

Zauważyć także należy, że pod poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.1, tj. "Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

1.

tłuszczów technicznych,

2.

produktów ubocznych garbarń,

3.

skór i skórek, niejadalnych,

4.

piór, puchu, pierza i skórek ptaków,

5.

wełny szarpanej,

6.

odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) - z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków".

W pkt 1 objaśnień do ww. załącznika wskazano, że ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Natomiast pkt 2 objaśnień do tego załącznika stwierdza, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy - przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie, dotyczy tylko danego towaru lub danej usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca zajmuje się produkcją żywności dla zwierząt drapieżnych, egzotycznych, domowych (gady, ptaki, płazy, koty) w postaci mrożonych gryzoni (szczury, myszy, mastomysy). Głównymi odbiorcami produktów są sklepy zoologiczne oraz odbiorcy indywidualni. Wnioskodawca aby mieć pewność co do zastosowanej stawki VAT zwrócił się do głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi o sklasyfikowanie jego wyrobów. W dniu 23 maja 2018 r. (załącznik nr 1) otrzymał odpowiedź, iż mrożone gryzonie mieszczą się w grupowaniu 10.11.60.0 "Odpady zwierzęce surowe, niejadalne".

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że ponieważ produkty w postaci mrożonych gryzoni jako karma dla zwierząt, których odbiorcami są sklepy zoologiczne oraz indywidualni odbiorcy - jak wskazał Wnioskodawca - zostały sklasyfikowane do grupowania PKWiU ex 10.11.60.0 - mieszczą się w wyłączeniach wskazanych w poz. 24 załącznika nr 3 oraz w poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy, zatem ich dostawa nie może korzystać z obniżonej 5% lub 8% stawki podatku VAT.

Odnosząc zatem wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, iż dostawa towaru w postaci mrożonych gryzoni jako karmy dla zwierząt zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 10.11.60.0 jako "odpady zwierzęce surowe, niejadalne", na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo nadmienić należy, że na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2392), dodano do ustawy art. 146aa ust. 1 pkt 1 i 2, zgodnie z którymi - w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, natomiast stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie natomiast powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników dotyczących konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Ponadto tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zatem zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl