0111-KDIB3-1.4012.851.2022.4.AB, Zwolnienie z VAT pożyczki - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

Nowość 0111-KDIB3-1.4012.851.2022.4.AB - Zwolnienie z VAT pożyczki

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.851.2022.4.AB Zwolnienie z VAT pożyczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w części dotyczącej zwolnienia z podatku VAT udzielenia pożyczki jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 2 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT udzielenia pożyczki. Uzupełnili go Państwo pismami z 3 stycznia 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka komandytowa chce udzielić jednorazowej pożyczki spółce B. sp. komandytowoakcyjna. Spółki te są czynnymi podatnikami VAT i są powiązane ze sobą osobowo. Pożyczka jest oprocentowana i spółka komandytowa wystawi fakturę na odsetki od udzielonej pożyczki. Kwota udzielonej pożyczki wyniesie ok 0,5% rocznego przychodu spółki komandytowej, transakcja ta nie stanowi stałego i niezbędnego elementu w funkcjonowaniu spółki, czy w związku z tym transakcja taka może być uznana za pomocniczą (art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług)? Czy jeśli jednorazowe udzielenie pożyczki zostanie potraktowane jako transakcja pomocnicza, to czy podlega p.c.c.?, a jeśli nie zostanie uznana za transakcję pomocniczą to czy podlega p.c.c.? i która spółka zobowiązana będzie do zapłaty ewentualnego p.c.c.? Przedmiotem umowy jest kwota pożyczki, od której Pożyczkodawcy należą się odsetki jako wynagrodzenie. Odsetki zostaną zapłacone przez Pożyczkobiorcę na podstawie faktury wystawionej przez Pożyczkodawcę. Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej nie prowadzi działalności finansowej polegającej na udzielaniu pożyczek. Nigdy wcześniej spółka nie zajmowała się udzielaniem pożyczek ani kredytów i nie ma tego rodzaju czynności wpisanych w zakres prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej we wpisie w KRS. Obie strony umowy są czynnymi podatnikami VAT. Jeśli udzielenie pożyczki nie figuruje we wpisie do KRS, to udzielając tej pożyczki przedsiębiorca działa jako podatnik od towarów i usług? Jeśli udzielenie pożyczki w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek jest traktowane jako świadczenie usług, to czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy o VAT czynność ta podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług? Jeśli podlega zwolnieniu to czy jednocześnie czynność ta jest wyłączona z opodatkowania podatkiem p.c.c. art. 2 pkt 4? Jeśli jednak przyjąć, że zdarzenie przyszłe polegające na udzieleniu pożyczki przez Spółkę komandytową pozostaje poza zakresem ustawy o VAT, to czy powstanie obowiązek zapłaty p.c.c. przez Pożyczkobiorcę? Pożyczka udzielona przez Spółkę komandytową stanowi 0,5% jej przychodów. Czy udzielenie jednorazowej pożyczki stanowi czynność pomocniczą w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT, a tym samym pozostaje ona bez wpływu na prawo do odliczenia podatku VAT? Biorąc pod uwagę fakt, że udzielenie pożyczki nie było czynnością zaplanowaną, wpisaną w model funkcjonowania spółki oraz, że działalność ta nie stanowi konieczności uzupełnienia działalności spółki (przychód w postaci otrzymanych odsetek nie wpłynie na funkcjonowanie spółki), czy Wnioskodawca może stwierdzić, że jednorazowa czynność polegająca na udzieleniu pożyczki jest czynnością pomocniczą?

W uzupełnieniu wskazali Państwo, że:

Wniesiona opłata 40 zł dotyczy kwestii czy udzielenie pożyczki jest działalnością pomocniczą zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Opłata w wysokości 40 zł wpłacona w dniu dzisiejszym 03.01.2023 dotyczy kwestii zwolnienia z podatku od towarów i usług udzielenia pożyczki na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38. Spółka komandytowa wycofuje się z wniosku wydania interpretacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie dotyczy to Państwa jako podmiotu udzielającego pożyczki.

Pytanie w zakresie podatku od towarów i usług

Czy udzielenie pożyczki przez Spółkę komandytową podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i zgodnie z ustawą o VAT udzielenie przez niego jednorazowej pożyczki podmiotowi powiązanemu jest czynnością zwolnioną z tego podatku. Jeśli zatem podlega zwolnieniu, to czynność ta podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem p.c.c., gdyż udzielona pożyczka podlegać może tylko jednemu z podatków. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi polegające na udzielaniu kredytów lub pożyczek pieniężnych. W odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego polegającego na udzieleniu odpłatnej pożyczki spółce B. SKA, czynność ta mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług z art. 8 ust. 1 ustawy. Z uwagi na fakt, że usługi tego rodzaju mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, to udzielenie pożyczki będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku w części dotyczącej zwolnienia z podatku VAT udzielenia pożyczki jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT:

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1:

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

- w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,

- świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy:

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

działalność gospodarcza - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że chcą Państwo (spółka komandytowa) udzielić jednorazowej pożyczki spółce komandytowoakcyjnej. Spółki te są czynnymi podatnikami VAT i są powiązane ze sobą osobowo. Pożyczka jest oprocentowana i spółka komandytowa wystawi fakturę na odsetki od udzielonej pożyczki. Przedmiotem umowy jest kwota pożyczki, od której Pożyczkodawcy należą się odsetki jako wynagrodzenie. Odsetki zostaną zapłacone przez Pożyczkobiorcę na podstawie faktury wystawionej przez Pożyczkodawcę.

Państwa wątpliwości w zakresie podatku od towarów i usług dotyczą m.in. kwestii czy usługa udzielenia pożyczki przez Państwa korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u.

Istota umowy pożyczki została zawarta w art. 720 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego,

przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju.

Czynności polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych podlegających oprocentowaniu stanowią odpłatne świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie bowiem pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy te czynności nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz wskazane wyżej przepisy należy stwierdzić, że wskazana we wniosku czynność udzielenia przez Państwa pożyczki na rzecz pożyczkobiorcy stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu

art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest opodatkowana podatkiem VAT lub może korzystać ze zwolnienia od podatku.

Regulacje w zakresie zwolnień od podatku zostały zawarte m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy,

zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Stosownie do art. 43 ust. 22 ustawy,

podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod warunkiem że:

1)

jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;

2)

złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 23 ustawy:

podatnik, o którym mowa w ust. 22, może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych usług, pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia.

Powyższe zmiany przepisów umożliwiają wybór opodatkowania określonych usług, które dotychczas obligatoryjnie korzystały ze zwolnienia od podatku - w tym m.in. właśnie usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, przy czym możliwość wyboru opcji opodatkowania dotyczy wyłącznie usług świadczonych na rzecz innych podatników, przy zachowaniu warunków określonych w art. 43 ust. 22 i 23 ustawy.

W odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że czynność udzielenia odpłatnej pożyczki przez Państwa na rzecz Spółki komandytowoakcyjnej stanowi czynność mieszczącą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy. Z uwagi na to, że usługi te mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy jako wymienione wprost w tym przepisie - udzielenie pożyczki przez Państwa, korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu.

W świetle powyższego Państwa stanowisko w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej zwolnienia z podatku VAT udzielenia pożyczki na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które przedstawili Państwo i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług w części dotyczącej zwolnienia z podatku VAT udzielenia pożyczki. Kwestia dotycząca uznania udzielenia pożyczki za działalność pomocniczą została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl