0111-KDIB3-1.4012.848.2018.1.RSZ - Prawo do odliczenia VAT w związku z projektem realizowanym przez gminę miejską.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.848.2018.1.RSZ Prawo do odliczenia VAT w związku z projektem realizowanym przez gminę miejską.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w całości lub w części podatku naliczanego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia w całości lub w części podatku naliczanego w związku z realizacją projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto (dalej: Wnioskodawca lub Miasto) wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zadania własne gminy dotyczące zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonym przepisami ustawy o samorządzie gminnym (m.in. w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, zieleni gminnej, zadrzewień terenów rekreacyjnych). Posiada status podatnika VAT i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. "...".

Przedmiotem projektu jest:

1. Adaptacja budynku mieszkalnego na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

W ramach tych prac zostaną wykonane m.in.:

* Likwidacja piwnic.

* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

* Wykonanie ocieplenia w przestrzeni dachu oraz wymiana pokrycia dachowego.

* Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wyposażeniem budynku w urządzenia elektryczno-oświetleniowe.

* Wymiana instalacji c.o.

* Wymiana istniejącego źródła ciepła na piec gazowy.

* Adaptacja przestrzeni poddasza na pomieszczenia użytkowe.

* Rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego budynku gospodarczego.

W zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku przewidziano wykonanie ciągów komunikacyjnych nawierzchni utworzonej, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych trawników, elementów małej architektury (ławki, wiata i kosze na śmieci), oświetlenie terenu oraz instalację monitoringu wizyjnego.

2. Zagospodarowanie terenu przy ul. D.

W ramach tych prac zostaną wykonane m.in.:

* Przebudowa chodników.

* Wykonanie nowych trawników i nasadzeń drzew i krzewów.

* Wykonanie placu zabaw.

* Montaż siłowni zewnętrznej.

* Wykonanie rowerowego placu zabaw.

* Wykonanie oświetlenia terenu.

* Montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Celem projektu Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych realizowanych w budynku przy ul. D. jest "wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu". W ramach projektu przewiduje się instytucjonalne wsparcie dzienne oraz środowiskowe. Planuje się działania doradcze, szkoleniowe, warsztatowe, edukacyjne i zdrowotne jak również działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszystkie zaplanowane usługi będą bezpłatne. Uczestnikami będą osoby, które podpiszą kontrakt socjalny oraz odpowiednią umowę. Zakładany okres realizacji projektu 28 czerwca 2019 r. - 27 października 2020 r.

Celem projektu Zagospodarowanie terenu przy ul. D. jest by ten teren rekreacyjny wspierał funkcję Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych poprzez możliwość spędzania czasu wolnego poprzez zaoferowanie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej dla dzieci, młodzieży oraz rodzin korzystających z kwalifikowanych form wsparcia Centrum, wzmacniając tym samym więzi społeczne oraz wartości kulturowe społeczności obszaru rewitalizacji.

Całość projektu będzie realizowana na terenie oraz w budynkach stanowiących własność Wnioskodawcy. Towary i usługi niezbędne w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Miasto do wykonywania działalności opodatkowanej VAT, m.in. Wnioskodawca nie planuje wykorzystać powstałej infrastruktury do odpłatnego korzystania.

Teren przy ul. D. będzie służył ogółowi mieszkańców, natomiast z usługi Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych będą udzielone bezpłatnie w oparciu o decyzję wydaną na mocy ustawy o pomocy społecznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu pn. "..." Wnioskodawca będzie miał możliwość dokonać odliczenia w całości lub w części podatku naliczanego w trakcie realizacji projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatników, o których mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. z zakresu pomocy społecznej i zieleni gminnej art. 7 ust. 1 pkt 6 i 12.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wskazane do realizacji przedsięwzięcie pn. "..." należy do zadań własnych gminy, którego efektem będzie zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Powstała infrastruktura zostanie udostępniona społeczeństwu nieodpłatnie, nie będzie generował dochodów dla miasta i będzie się odbywać w ramach władztwa publicznego.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - zakupione towary i usługi niezbędne dla realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do żadnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, skutkujących sprzedażą opodatkowaną, gdyż Wnioskodawca, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy VAT, nie będzie działał w charakterze podatnika towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczanego w związku z realizacją ww. projektu pn. "...", jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego, na gruncie podatku od towarów i usług, występować mogą w dwoistym charakterze:

* podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

* podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy o samorządzie gminnym - do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne obejmują sprawy dotyczące pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; zieleni gminnej i zadrzewień; (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 12 ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Miasto w ramach zadań własnych realizuje projekt pn. "...". Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku mieszkalnego na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Celem projektu Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych realizowanych w budynku przy ul. D. jest "wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu". W ramach projektu przewiduje się instytucjonalne wsparcie dzienne oraz środowiskowe. Planuje się działania doradcze, szkoleniowe, warsztatowe, edukacyjne i zdrowotne jak również działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszystkie zaplanowane usługi będą bezpłatne. Uczestnikami będą osoby, które podpiszą kontrakt socjalny oraz odpowiednią umowę. Zakładany okres realizacji projektu 28 czerwca 2019 r. - 27 października 2020 r. Celem projektu Zagospodarowanie terenu przy ul. D. jest by ten teren rekreacyjny wspierał funkcję Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych poprzez możliwość spędzania czasu wolnego poprzez zaoferowanie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej dla dzieci, młodzieży oraz rodzin korzystających z kwalifikowanych form wsparcia Centrum, wzmacniając tym samym więzi społeczne oraz wartości kulturowe społeczności obszaru rewitalizacji. Całość projektu będzie realizowana na terenie oraz w budynkach stanowiących własność Wnioskodawcy. Towary i usługi niezbędne w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Miasto do wykonywania działalności opodatkowanej VAT. Wnioskodawca nie planuje wykorzystać powstałej infrastruktury do odpłatnego korzystania. Teren przy ul. D. będzie służył ogółowi mieszkańców, natomiast z usługi Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych będą udzielone bezpłatnie w oparciu o decyzję wydaną na mocy ustawy o pomocy społecznej.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy będzie miał możliwość odliczenia w całości lub w części podatku naliczanego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu pn. "..." należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem prawo do odliczenia powstaje, jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych generujących podatek należny.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...". Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. nabywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji ww. projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane przez niego do wykonywania działalności opodatkowanej VAT. Jak wynika z opisu sprawy - Wnioskodawca nie planuje wykorzystać powstałej infrastruktury do odpłatnego korzystania. Teren przy ul. D. będzie służył ogółowi mieszkańców, natomiast z usługi Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych będą udzielone bezpłatnie w oparciu o decyzję wydaną na mocy ustawy o pomocy społecznej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczanego w związku z realizacją ww. projektu pn. "...", jest prawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga, czy Gmina realizując czynności wsparcia w ramach Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, gdyż nie było to przedmiotem wniosku. Powyższe wskazanie przyjęto jako element opisu sprawy i nie było przedmiotem oceny.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.,w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl