0111-KDIB3-1.4012.83.2021.4.MSO - VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 maja 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.83.2021.4.MSO VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2021 r. (data wpływu 3 lutego 2021 r.), uzupełnionym pismem z 24 kwietnia 2021 r. (data wpływu 28 kwietnia 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowaniu sprzedaży działek wydzielonych z działki nr (...) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowaniu sprzedaży działek wydzielonych z działki nr (...).

Pismem z 24 kwietnia 2021 r. (data wpływu 28 kwietnia 2021 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w związku z wezwaniem z 15 kwietnia 2021 r. znak:0113-KDIPT2-2.4011.2021.2.SR, 0111-KDIB3-1.4012.83.2021.3.MSO.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W wyniku ugody zawartej w ramach podziału spadku Wnioskodawca stał się samodzielnym właścicielem działki o numer ze (...) położonej w (...) o powierzchni (...) ha.

Ugoda została zawarta przed Sądem Rejonowym w (...) w dniu (...) 2019 r.

Działka była w posiadaniu ojca Wnioskodawcy przez okres przeszło 10 lat (została odziedziczona po rodzicach i bracie). Od daty uprawomocnienia się ugody Wnioskodawca rozpoczął starania mające na celu sprzedaż działki w całości. Okazało się to niemożliwe ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego oraz ułożenie działki przy drodze.

W roku 2020 Wnioskodawca został poinformowany o zmianie lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje podział działki na teren inwestycyjny (... ha) oraz na działki budowlane.

Z terenu o przeznaczeniu inwestycyjnym, który jest objęty planami budowy dojazdu do węzła drogowego trasy (...) i w przyszłości zostanie podzielony w celu wywłaszczenia.

Wnioskodawca obecnie znalazł zainteresowanego zakupem części działki inwestycyjnej oraz kilku chętnych do zakupu wydzielonych działek budowlanych.

Wnioskodawca nie prowadzi na działce działalności rolniczej. Wnioskodawca nie zajmuje się działalnością gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Wszystkie działania związane z poszukiwaniem kupców, urzędami, geodetami prowadzi samodzielnie.

Próba sprzedaży działki w całości nie powiodła się i nie było możliwości takiej jej sprzedaży.

Pismem z 24 kwietnia 2021 r. (data wpływu 28 kwietnia 2021 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek m.in. w zakresie podatku od towarów i usług o następujące informacje:

Ad. 1)

Zgodnie z planem zagospodarowania działka będzie podzielona na 2 części (komercyjną i budowlaną). Ze względu na planowane drogi w poprzek działek budowlanych planowane jest podzielenie nieruchomości na działki zgodnie z załączonym planem wstępnego podziału.

Łącznie z działką komercyjną podział na działki wraz z tymi przeznaczonymi na drogi w poprzek działki to (...) sztuki, w tym:

* działka komercyjna 1 sztuka,

* działki zajęte pod drogi 6.

Ad. 2)

Informacja o działalności:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od (...) roku zarejestrowaną na terenie (...):

* Numer NIP (...),

* Rodzaj działalności: usługi szkoleniowe oraz handel, a ostatnio produkcja,

* Działalność prowadzona jest w ramach opodatkowania na zasadach ogólnych (Książka Przychodów i Rozchodów) z wykorzystaniem zatrudnionych pracowników,

* Działalność nie obejmuje usług wynajmu terenów, gruntów lub nieruchomości.

Ad. 3)

Informacja o rejestracji:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Nr NIP (...).

Ad. 4)

Informacja o wykorzystaniu działki (...) od momentu nabycia:

Od momentu nabycia na działce prowadzona jest przez Wnioskodawcę działalność rolnicza (jest zasiewana i orana).

Ad. 5)

Informacja o wykorzystaniu działki (...) do działalności gospodarczej.

Od momentu nabycia działka nie była wykorzystywana do prowadzenia pozarolniczej działalności. Obecnie nie ma to też miejsca.

Ad. 6)

Informacja o działaniach:

Do momentu transakcji nie będą podejmowane żadne działania mające na celu podwyższenie jej wartości poza ewentualnym wyznaczeniem drogi dojazdowej. Nie jest planowane ogrodzenie działki.

Ad. 7)

Informacja o przyczynach zmiana w planie:

Zmiany w planie zagospodarowania nastąpiły bez udziału Wnioskodawcy (uchwała gminy).

Ad. 8)

Wnioskodawca rozważa pozostawienie sobie części terenu i wybudowania na tym terenie domu służącego własnym potrzebom mieszkaniowym. Jest zatem możliwe, że dla tego terenu (tej części terenu) Wnioskodawca wystąpi o stosowne zgody. Dla terenu będącego przedmiotem sprzedaży nie jest planowane podejmowanie żadnych działań przed sprzedażą.

Ad. 9)

Obecnie działka nie jest przedmiotem żadnej umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Ad. 10)

Wykorzystanie działki:

Działka (...) nie była wykorzystywana do żadnej działalności poza produkcją rolną. Nie była zatem wykorzystywana w działalności pozarolniczej opodatkowanej czy zwolnionej.

Ad. 11)

Informacja o działalności reklamowej:

Nie jest planowane podejmowanie aktywnych działań marketingowych, gdyż obecnie wpływają zapytania do Wnioskodawcy co wynika z faktu, że na sąsiednich działkach dokonywana jest zabudowa. Wnioskodawca prawdopodobnie da ogłoszenie o sprzedaży ale nie będzie podejmował żadnych innych działań.

Ad. 12)

Informacja o nabywcach:

Obecnie nabywcy sami zgłaszają się do Wnioskodawcy. Zgodnie z zapytaniami jest możliwość sprzedaży większości działek. Nie będzie zatem konieczności poszukiwania innych dodatkowych kupujących.

Ad. 13)

Informacja o procedurze sprzedaży:

Dla części inwestycyjnej zawarta jest obecnie umowa przedwstępna obejmująca miedzy innymi kwestię konieczności wyjaśnienia faktu opodatkowania sprzedaży pod kątem podatku VAT.

Umowa jest zawarta poza działalnością gospodarczą.

Dla pozostałych nieruchomości prawdopodobnie będą zawarte umowy przedwstępne, w których jedynym warunkiem będzie dokonanie zapłaty.

Ad. 14)

Informacja o pełnomocnictwie:

Wnioskodawca nie zamierza udzielać nikomu pełnomocnictw do prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą.

Ad. 15)

Dochody ze sprzedaży:

Uzyskane dochody ze sprzedaży będą w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę kredytów na zakup nieruchomości (2 kredyty w (...)) oraz wybudowanie domu na działce.

Wnioskodawca wyjaśnia, że dokonałby sprzedaży działki jednorazowo, ale ze względu na zmianę planu zagospodarowania (bez woli i działania Wnioskodawcy) oraz ze względu na planowane wybudowanie drogi (węzeł (...)), który doprowadzi do wywłaszczenia części działki, co powoduje trudności w jej sprzedaży jednorazowej.

Dowód: Plan inwestycji drogowej.

Wnioskodawca pisze, cyt.: "Jest zatem faktem potwierdzonym, że podział działki jest wymuszony przez okoliczności zewnętrzne i uniemożliwia sprzedaż jej w całości".

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług, oznaczone we wniosku nr 1):

Czy sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w ten sposób, że przed transakcją zostanie przeprowadzony jej podział obejmujący:

* wydzielenie działek do wywłaszczenia,

* wydzielenie części inwestycyjnej,

* wydzielenie części do zabudowy mieszkalnej wraz z wydzieleniem działek,

jest sprzedażą prowadzoną w ramach działalności gospodarczej i wymaga naliczenia podatku VAT od sprzedaży?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania w podatku od towarów i usług oznaczonego we wniosku nr 1):

W ocenie Wnioskodawcy transakcja nie podlega pod obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT gdyż nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na powyższą tezę wpływają następujące okoliczności:

* Wnioskodawca podejmował próby sprzedaży działki w całości, co okazało się niemożliwe,

* Wnioskodawca nie prowadzi działalności rolnej ani jakiejkolwiek działalności na przedmiotowej działce,

* Wnioskodawca podejmuje wszelkie inicjatywy związane ze sprzedażą, wyjaśnieniem stanu, podziałem, wyceną osobiście i nie zleca ich profesjonalnym pośrednikom,

* podział jest wymuszony przez wywłaszczenie części oraz zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca nie ma fizycznych, realnych i faktycznych możliwości by sprzedać działkę w całości. Ze względu na powyższe okoliczności nie można uznać, ze sprzedaż nieruchomości jest przedmiotem działalności gospodarczej lecz ma charakter okazjonalny związany z otrzymanym spadkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685) - zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą o VAT" - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - art. 2 pkt 22 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 2 pkt 15 ustawy, przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą (...), a także świadczenie usług rolniczych.

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami - według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dostawa towaru, w tym przypadku gruntu, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegająca opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie czynność ta powinna zostać dokonana przez podmiot, który w jej ramach działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów należy zatem zauważyć, że status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Zatem osoby fizyczne dokonujące sprzedaży, przekazania lub darowizny towarów stanowiących część ich majątku osobistego (takiego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), nie są zaliczane do grona podatników podatku od towarów i usług.

Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Mając powyższe okoliczności na względzie należy stwierdzić, że uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia miedzy czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie - zdaniem Trybunału - okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Inaczej jest natomiast - wyjaśnił Trybunał - w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w wyniku ugody zawartej w ramach podziału spadku Wnioskodawca stał się samodzielnym właścicielem działki o numer ze (...).

Zgodnie z planem zagospodarowania działka będzie podzielona na 2 części (komercyjną i budowlaną). Wnioskodawca od (...) r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych oraz handlu, jak również produkcji. Od momentu nabycia działka nie była wykorzystywana do prowadzenia pozarolniczej działalności. Do momentu transakcji nie będą podejmowane żadne działania mające na celu podwyższenie wartości działki, poza ewentualnym wyznaczeniem drogi dojazdowej. Nie jest planowane ogrodzenie działki. Zmiany w planie zagospodarowania nastąpiły bez udziału Wnioskodawcy (uchwała gminy). Wnioskodawca rozważa pozostawienie sobie części terenu i wybudowania na tym terenie domu służącego własnym potrzebom mieszkaniowym. Jest zatem możliwe, że dla tego terenu (tej części terenu) Wnioskodawca wystąpi o stosowne zgody. Obecnie działka nie jest przedmiotem żadnej umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca nie zamierza udzielać nikomu pełnomocnictw do prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą.

Uzyskane dochody ze sprzedaży będą w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę kredytów na zakup nieruchomości oraz wybudowanie domu na działce.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania sprzedaży działek powstałych z podziału działki nr (...).

Jak wynika z dokonanej analizy przepisów, aby dana czynności została opodatkowana podatkiem od towarów i usług musi być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu oraz zostać wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

Dostawa towarów - w przedmiotowym wniosku działki niezabudowane - spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy.

W świetle powyższego, należy ustalić, czy w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

W przypadku osób fizycznych, które dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, należy szczególnie wnikliwie przeanalizować okoliczności, w jakich będzie realizowana transakcja. Bowiem, co do zasady, osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, nie są podatnikami podatku VAT.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie podjął ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami. Nie wystąpił bowiem ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzają, że sprzedaż ww. nieruchomości gruntowej wypełnia przesłanki działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie podjął takich aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców. Działania podejmowane przez Wnioskodawcę należą zatem do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Zainteresowany sprzedając przedmiotową nieruchomość będzie korzystać z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle zaprezentowanych przepisów prawa podatkowego, sprzedaż przedmiotowych działek należy zakwalifikować jako dostawę towaru. Jednakże, w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Sprzedaż działek wydzielonych z działki nr (...), w analizowanej sprawie, należy uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Wobec powyższego, sprzedaż ww. działek nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, w okolicznościach przedstawionego opisu sprawy sprzedaż działek powstałych z podziału działki nr (...), nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy wyjaśnić, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji, nie podejmuje się wyjaśnienia stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności, w kontekście zadanego pytania, przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wobec powyższego, dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku załączniki, nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres:

* Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub

* drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy),

w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl