0111-KDIB3-1.4012.792.2022.2.IO - Zwolnienie z VAT pożyczki

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.792.2022.2.IO Zwolnienie z VAT pożyczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

21 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 17 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od towarów i usług w kwestii czy czynność udzielenia pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu oraz czy będzie zwolniona od opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

- R (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania: - G (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opis zdarzenia przyszłego

1. R (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("R (...)" lub "Pożyczkodawca") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...), w Polsce. R (...) jest polskim rezydentem dla celów podatkowych podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Polsce bez względu na miejsce ich osiągania. R (...) jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług ("VAT") w Polsce.

2. Podstawową działalnością R (...) jest produkcja i sprzedaż wyrobów medycznych. R (...) świadczy także usługi administracyjne, usługi z zakresu ochrony środowiska oraz usługi serwisowe. W przedmiocie działalności gospodarczej R (...), ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie została wskazana działalność finansowa, szczególności związana z udzielaniem pożyczek pieniężnych.

3. W ostatnim czasie, między innymi ze względu na panującą pandemię Covid-19, zapotrzebowanie na towary i usługi sprzedawane przez R (...) znacznie wzrosło, stąd R (...) odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży swoich produktów. R (...) posiada więc obecnie nadwyżki środków pieniężnych. R (...) planuje wykorzystać zgromadzone środki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskać z nich dodatkowy przychód.

4. G (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("G (...)" lub "Pożyczkobiorca") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...), w Polsce. G (...) jest polskim rezydentem dla celów podatkowych podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Polsce bez względu na miejsce ich osiągania. G (...) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce.

5. Podstawową działalnością G (...) jest prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży i serwisowania aparatury (...)

6. G (...) jest zorientowana na dalszy rozwój swojej działalności. W tym celu G (...) planuje kupić od innego podmiotu zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w ramach której prowadzona jest działalność w segmencie (...). W celu sfinansowania tej transakcji G (...) zamierza skorzystać z finansowania dłużnego.

7. Mając na względzie powyższe okoliczności, R (...) zamierza udzielić G (...) pożyczki. Pożyczka zostanie udzielona za wynagrodzeniem w formie odsetek. Z perspektywy R (...) celem udzielenia pożyczki będzie uzyskanie przychodu w postaci odsetek od pożyczki. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca negocjują obecnie szczegółowe warunki umowy pożyczki. R (...) i G (...) zakładają, że zwrot kwoty głównej pożyczki oraz zapłata odsetek od tej pożyczki nastąpią w okresie dwóch lat od jej udzielenia.

8. Pożyczkodawca nie wyklucza, że w przyszłości będzie udzielać kolejnych pożyczek, zarówno na rzecz Pożyczkobiorcy lub innych podmiotów. Rozwój działalności związanej z udzielaniem pożyczek może nastąpić w szczególności, jeżeli w R (...) będą nadal utrzymywały się nadwyżki gotówki.

9. R (...) i G (...) (łącznie "Wnioskodawcy") należą do Grupy (...). Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

10. Końcowo należy wskazać, że jeżeli czynność udzielenia pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług to Pożyczkodawca nie zrezygnuje z tego zwolnienia i nie wybierze jej opodatkowania, tj. Pożyczkodawca nie złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o wyborze opodatkowania VAT czynności polegającej na udzieleniu pożyczki.

Pytania w zakresie podatku od towarów i usług (oznaczenie pytań jak we wniosku)

1. Czy udzielenie pożyczki przez R (...) na rzecz G (...) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2. Czy udzielenie pożyczki przez R (...) na rzecz G (...) będzie zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jako świadczenie usług udzielania pożyczek pieniężnych?

Stanowisko Zainteresowanych w sprawie w zakresie podatku od towarów i usług

Własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego:

- w zakresie pytania nr 1:

1. Udzielenie pożyczki przez R (...) na rzecz G (...) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

- w zakresie pytania nr 2:

2. Udzielenie pożyczki przez R (...) na rzecz G (...) będzie zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jako świadczenie usług udzielania pożyczek pieniężnych.

UZASADNIENIE stanowiska w zakresie pytania 1

Zakres przedmiotowy Ustawy o VAT

1.1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podarku od towarów i usług ("Ustawa o VAT") opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ("VAT") podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

1.2. Stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez "towary" zgodnie z Ustawą o VAT należy zaś rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

1.3. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

1.4. Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Obejmuje ono zarówno działanie podatnika, jak również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Jak wskazuje się w orzecznictwie elementem koniecznym do uznania danego zachowania za świadczenie usług w rozumieniu Ustawy o VAT jest istnienie bezpośredniego odbiorcy świadczenia, który odnosi z tego tytułu korzyść (choćby potencjalną).

1.5. Drugim elementem istotnym dla zakwalifikowania danego zachowania jako świadczenia usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT jest jego odpłatność. Co za tym idzie, konieczne jest istnienie stosunku prawnego, na podstawie którego odbiorca usługi wypłaca wynagrodzenie podmiotowi dokonującemu świadczenia. Musi przy tym istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą a przekazanym za nią wynagrodzeniem.

1.6. Co za tym idzie, świadczeniem usług objętym zakresem Ustawy o VAT będzie co do zasady, każde świadczenie przez podatnika na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która jest bezpośrednim odbiorcą i beneficjentem tego świadczenia, za które podatnik otrzymuje wynagrodzenie.

Zakres podmiotowy Ustawy o VAT

1.7. Aby dana czynność, która przedmiotowo jest objęta zakresem Ustawy o VAT podlegała opodatkowaniu VAT musi ona być dokonana przez podmiot działający w charakterze podatnika VAT. Wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu przez podmiot niewystępujący w tym przypadku w charakterze podatnika pozostaje bowiem poza zakresem opodatkowania (por. A. Bartosiewicz (w:) VAT. Komentarz, wyd. XVI, Warszawa 2022, art. 15).

1.8. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 tego artykułu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

1.9. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

1.10. W przypadku podmiotów będących podatnikami VAT i prowadzących działalność gospodarczą należy uznać, że czynności dokonywane przez nie w związku z prowadzoną działalnością i w celach zarobkowych, są dokonywane w charakterze podatników VAT. Bez znaczenia pozostaje przy tym częstotliwość dokonywania tych czynności.

1.11. Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w sprawach indywidualnych, przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 18 stycznia 2021 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.893.2020.3.MKU, w którym wskazał, że: "Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia czy statusu nabywcy. Udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług. Udzielenie pożyczki stanowi świadczenie na rzecz innego podmiotu, polegające na udostępnieniu kapitału na wskazany w umowie okres. Czynność udzielenia pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (odsetki), stanowi zatem odpłatne świadczenie usług, co do zasady, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, odsetki otrzymane z tytułu udzielonej pożyczki stanowią wynagrodzenie z tytułu jej udzielenia." (podobnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 29 stycznia 2021 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.986.2020.2.KO, w piśmie z dnia 3 października 2022 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.617.2022.3.AMA, w piśmie z dnia 3 października 2022 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.608.2022.3.IO, w piśmie z 30 września 2022 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.698.2022.2.IO, piśmie z dnia 14 września 2022 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.545.2022.2.IO).

1.12. Podobnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 30 czerwca 2022 r., znak 0113-KDIPT1-2.4012.297.2022.2.AM: "Odnosząc się do kwestii objętej zakresem postawionego we wniosku pytania nr 1, stwierdzić należy, że wykonywane usługi w ramach zawartej umowy pożyczki przez Spółkę A są związane z działalności gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Wykonanie bowiem usługi pożyczki, nawet jednorazowej, należy uznać za element działalności gospodarczej Spółki A. Przemawia za tym w szczególności okoliczność, że przedmiotowa pożyczka została udzielona za oprocentowaniem. (...) Niewątpliwie przekazanie środków pieniężnych (a zatem wartości o charakterze niematerialnym) na rzecz pożyczkobiorcy, na określony okres czasu, za ustalonym wynagrodzeniem (oprocentowaniem), uzyskiwanym w ustalonych okresach rozliczeniowych, stanowi wykorzystywanie tych środków w sposób ciągły i w celach zarobkowych. Usługa tego rodzaju mieści się zatem w pojęciu "działalność gospodarcza" zdefiniowanym w art. 15 ust. 2 ustawy. Nie sposób zatem zakwestionować faktu, że udzielenie pożyczki, nawet jednorazowe, należy traktować jako czynność wykonaną w ramach działalności gospodarczej Spółki A, a w konsekwencji wykonaną przez Spółkę jako podatnika VAT.

Udzielenie pożyczki przez R (...) jako świadczenie opodatkowane VAT

1.13. Umowa pożyczki jest umową nazwaną uregulowaną w art. 720 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ("k.c."). Zgodnie z art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Udostępnienie przedmiotu pożyczki do korzystania przez biorącego pożyczkę może być odpłatne.

1.14. Mając na względzie powyższe, udzielenie pożyczki za wynagrodzeniem w postaci odsetek należy uznać, za świadczenia usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. Z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT.

1.15. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego R (...), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza udzielić pożyczki na rzecz G (...). R (...) posiada bowiem nadwyżki środków pieniężnych i planuje wykorzystać te środki do prowadzenia działalności zarobkowej polegającej na udzielaniu pożyczek za wynagrodzeniem. Udzielenie pożyczki będzie w praktyce polegało na wykorzystaniu przez R (...) swojego majątku, tj. środków pieniężnych, w celach zarobkowych, czyli w celu uzyskania przychodu z tytułu odsetek.

1.16. Pożyczkodawca oczekuje, że pożyczka udzielona do G (...) za wynagrodzeniem przyniesie mu wymierne korzyści majątkowe z tytułu odsetek należnych od pożyczki, które zostaną zapłacone przez G (...). Udzielenie pożyczki przez R (...) jest więc działaniem, które ma generować dla przychody (zysk) dla Pożyczkodawcy.

1.17. R (...) i G (...) obecnie negocjują szczegółowe warunki pożyczki oraz przygotowują się do przystąpienia do tej umowy. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na ten moment przez Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę, zwrot kwoty głównej pożyczki oraz zapłata odsetek od tej pożyczki nastąpią w okresie dwóch lat od jej udzielenia.

1.18. Mając na względzie powyższe, udzielenie pożyczki jest więc czynnością należącą do zawodowej płaszczyzny działania Pożyczkodawcy tak samo jak sprzedaż wyrobów medycznych czy też świadczenie usług serwisowych. Udzielenie pożyczki bowiem - podobnie jak sprzedaż wyrobów medycznych czy świadczenie usług serwisowych - jest czynnością wykonywaną przez R (...) w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, przy wykorzystaniu majątku należącego do przedsiębiorstwa Pożyczkodawcy oraz jest świadczeniem, za wykonanie którego Pożyczkodawca uzyska wynagrodzenie (odsetki) od usługobiorcy (Pożyczkobiorcy).

1.19. W konsekwencji, udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy za wynagrodzeniem w postaci odsetek będzie świadczeniem usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 15 Ustawy o VAT.

1.20. Mając na względzie powyższe, w ocenie Wnioskodawców udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

UZASADNIENIE stanowiska w zakresie pytania 2

2.1. Jak szczegółowo uzasadniono w ramach stanowiska własnego Wnioskodawców w zakresie pytania nr 1, w ocenie Wnioskodawców udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy za wynagrodzeniem w postaci odsetek będzie czynnością, tj. świadczeniem usług, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 wzw. z art. 8 ust. 1 i w zw. z art. 15 Ustawy o VAT.

2.2. Stosownie natomiast o art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy o VAT usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę są zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT.

2.3. Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem czynność polegająca na udzieleniu pożyczki pieniężnej, pomimo że stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT jest zwolniona przedmiotowo od opodatkowania VAT.

2.4. Taką interpretację przepisów Ustawy o VAT potwierdzają organy podatkowe w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w sprawach indywidualnych, przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 17 sierpnia 2021 r., znak 0112-KDIL3.4012.227.2021.1.LS, wskazał, że "usługa udzielania oprocentowanych pożyczek stanowi czynność mieszczącą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy. Z uwagi jednak na to, że usługa udzielania pożyczek mieści się w zakresie czynności, o których mowa w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy - to korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług." (podobnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 13 września 2021 r., znak 0114-KDIP4-3.4012.495.2021.2.MAT).

2.5. Jednocześnie, stosownie do art. 43 ust. 22 Ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku m in. w odniesieniu do usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, jeżeli złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

2.6. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, jeżeli czynność udzielenia pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu VAT i będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT to Pożyczkodawca nie zrezygnuje z tego zwolnienia i nie wybierze jej opodatkowania, tj. Pożyczkodawca nie złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o wyborze opodatkowania VAT czynności polegającej na udzieleniu pożyczki.

2.7. Uwzględniając powyższe, w ocenie Wnioskodawców udzielenie pożyczki środków pieniężnych przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy, za wynagrodzeniem w postaci odsetek, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz zwolnioną od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie podatku od towarów i usług, tj. w zakresie pytań nr 1 i nr 2 jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT:

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1:

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

- w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,

- świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy:

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

działalność gospodarcza - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo zarejestrowani jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w Polsce. Państwa podstawową działalnością jest produkcja i sprzedaż wyrobów medycznych. Świadczą Państwo także usługi administracyjne, usługi z zakresu ochrony środowiska oraz usługi serwisowe. W przedmiocie Państwa działalności gospodarczej, ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie została wskazana działalność finansowa, szczególności związana z udzielaniem pożyczek pieniężnych. Planują Państwo wykorzystać zgromadzone środki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskać z nich dodatkowy przychód.

Pożyczkobiorca jest zorientowany na dalszy rozwój swojej działalności. W tym celu planuje kupić od innego podmiotu zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w ramach której prowadzona jest działalność w (...). W celu sfinansowania tej transakcji Pożyczkobiorca zamierza skorzystać z finansowania dłużnego. Pożyczkobiorca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w Polsce.

Mając na względzie powyższe okoliczności, zamierzają Państwo udzielić pożyczki Pożyczkobiorcy. Pożyczka zostanie udzielona za wynagrodzeniem w formie odsetek. Z perspektywy celem udzielenia pożyczki przez Państwa będzie uzyskanie przychodu w postaci odsetek od pożyczki. Państwo i Pożyczkobiorca negocjujecie obecnie szczegółowe warunki umowy pożyczki. Państwo i Pożyczkobiorca zakładacie, że zwrot kwoty głównej pożyczki oraz zapłata odsetek od tej pożyczki nastąpią w okresie dwóch lat od jej udzielenia.

Nie wykluczają Państwo, że w przyszłości będziecie udzielać kolejnych pożyczek, zarówno na rzecz Pożyczkobiorcy lub innych podmiotów. Rozwój działalności związanej z udzielaniem pożyczek może nastąpić w szczególności, jeżeli u Państwa będą nadal utrzymywały się nadwyżki gotówki.

R (...) i G (...) (łącznie "Wnioskodawcy") należą do Grupy (...). Państwo i Pożyczkobiorca są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowy od osób prawnych.

Państwa wątpliwości w zakresie podatku od towarów i usług dotyczą kwestii czy czynność udzielenia pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu oraz czy będzie zwolniona od opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Istota umowy pożyczki została zawarta w art. 720 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego,

przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju.

Czynności polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych podlegających oprocentowaniu stanowią odpłatne świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie bowiem pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy te czynności nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz wskazane wyżej przepisy należy stwierdzić że, wskazana we wniosku czynność udzielenia przez Państwa pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu

art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest opodatkowana podatkiem VAT lub może korzystać ze zwolnienia od podatku.

Regulacje w zakresie zwolnień od podatku zostały zawarte m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy,

zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

W odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że czynność udzielenia odpłatnej pożyczki przez Państwa (Pożyczkodawcę) na rzecz Pożyczkobiorcy stanowi czynność mieszczącą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy. Z uwagi na to, że usługi te mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy jako wymienione wprost w tym przepisie - usługa udzielenia pożyczki przez Państwa (Pożyczkodawcę) na rzecz Pożyczkobiorcy, korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu.

Zgodnie z art. 43 ust. 22 ustawy,

podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod warunkiem że:

1)

jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;

2)

złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Jak wskazali Państwo w opisie sprawy, jeżeli czynność udzielenia pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług to Państwo nie zrezygnują z tego zwolnienia i nie wybiorą jej opodatkowania, tj. Państwo nie złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o wyborze opodatkowania VAT czynności polegającej na udzieleniu pożyczki.

W świetle powyższego Państwa stanowisko w zakresie podatku od towarów i usług tj. w zakresie:

- pytania nr 1, zgodnie z którym udzielenie pożyczki przez Państwa na rzecz Pożyczkobiorcy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz

- pytania nr 2, zgodnie z którym udzielenie pożyczki przez Państwa na rzecz Pożyczkobiorcy będzie zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT

jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej - ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl