0111-KDIB3-1.4012.726.2022.2.AMA, Odliczanie VAT od wydatków na imprezy firmowe - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0111-KDIB3-1.4012.726.2022.2.AMA - Odliczanie VAT od wydatków na imprezy firmowe

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.726.2022.2.AMA Odliczanie VAT od wydatków na imprezy firmowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe, w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dotyczących zakupu towarów i usług w celu organizacji opisanych we wniosku wydarzeń jest:

- prawidłowe w części dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniach pracowników spółek powiązanych i ich rodzin, pracowników Spółki oraz osób fizycznych które prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której w sposób stały współpracują ze Spółką,

- nieprawidłowe w części dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniach rodzin pracowników Spółki oraz przedstawicieli miejscowego samorządu czy lokalnych stowarzyszeń.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dotyczących zakupu towarów i usług w celu organizacji opisanych we wniosku wydarzeń.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 16 listopada 2022 r. (wpływ 21 listopada 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży " (...)" i jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny". Wnioskodawca wykonuje niemal wyłącznie czynności, które uprawniają do odliczenia podatku VAT (tj. czynności opodatkowane lub uprawniające do odliczenia czynności wykonywane poza terytorium kraju). Czynności, które nie uprawniają do odliczenia stanowią marginalną część działalności Wnioskodawcy, u którego proporcja, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT wynosi 100%.

W ramach swojej działalności Spółka organizuje również następujące wydarzenia, w których mogą brać udział pracownicy Spółki i spółek z nią powiązanych oraz inne osoby, w szczególności członkowie ich rodzin:

1. " (...)", w którym uczestniczą pracownicy Spółki i spółek z nią powiązanych obchodzący jubileusz pracy (np. 25-, 30-, 35-, 40- czy 45-lecie pracy). Celem balu jest docenienie zaangażowania i lojalności pracowników - w jego trakcie otrzymują oni gratulacje od zarządu, tytuł (...), honorowe odznaki oraz nagrody zasadniczo rzeczowe.

2. Obchody "Dnia " (...)"", w ramach których organizowane są spotkania, festyny, koncerty i zawody sportowe. Ich celem jest docenienie pracowników zakładów " (...)" w Polsce - takie wydarzenia pokazują fachowcom z branży " (...)", że Spółka ceni i wspiera ich zawód oraz pracę. W ramach obchodów "Dnia " (...)"" rozgrywane są konkursy i/lub zawody sportowe, w ramach których zwycięzcy są nagradzani nagrodami zasadniczo rzeczowymi.

3. Wigilie firmowe oraz imprezy integracyjne, w trakcie których mogą z jednej strony odbywać się wspólne posiłki, zajęcia rekreacyjno-sportowe czy zabawy towarzyskie, zaś z drugiej omawiane mogą być wyniki Spółki (lub jej spółek powiązanych), trendy branżowe, nowe produkty, plany na przyszłość, itp.

Powyższe wydarzenia mają służyć integracji pracowników, umacnianiu relacji między nimi, budowaniu ich morale i motywacji do pracy jak również budowaniu wśród nich pozytywnego wizerunku pracodawcy, umacnianiu z nim więzi oraz chęci kontynuowania lub podjęcia zatrudnienia. Wydarzenia te pozwalają również na kultywowanie w miejscu pracy tradycji i zwyczajów przyjętych w społeczeństwie. Działania te mają się przekładać na wzrost konkurencyjności, efektywności i wysokości produkcji (w Spółce i jej spółkach powiązanych), a tym samym wielkość ich przychodów (z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych VAT).

Dla celów organizacji powyższych wydarzeń Wnioskodawca nabywa od innych przedsiębiorców (podatników) usługi, w szczególności usługi wynajmu pomieszczeń (np. sali balowej, w której ma miejsce " (...)"); cateringowe, audiowizualne (DJ, oświetlenie, nagłośnienie), wideofilmowania i fotograficzne, itp. oraz towary takie jak dyplomy, statuetki czy kwiaty. Na okoliczność tych zakupów Spółka otrzymuje od dostawców/ usługodawców faktury, na których widnieje podatek VAT i które są regulowane ze środków obrotowych Spółki. Jednocześnie, z racji tego, że w omawianych wydarzeniach biorą udział pracownicy spółek powiązanych (lub członkowie ich rodzin), Spółka obciąża je odpowiednią częścią poniesionych kosztów.

Niniejszy wniosek nie dotyczy zakupu towarów i usług (i dotyczących ich faktur), które są objęte zakresem stosowania art. 88 ustawy o VAT, tj. w szczególności usług noclegowych i gastronomicznych i usług zwolnionych od opodatkowania.

W uzupełnieniu wskazali Państwo, że:

1. Czy Państwa wniosek dotyczy skutków podatkowych organizacji opisanych we wniosku wydarzeń wy-łączenie w odniesieniu do pracowników Spółki i spółek z nią powiązanych oraz członków ich rodzin, czy także w odniesieniu do innej kategorii uczestników (np. kontrahentów Spółki)? Jeżeli tak, to jakiej/jakich?

W wydarzeniach, które zostały opisane w zapytaniu Wnioskodawcy uczestniczą przede wszystkim pracownicy Spółki i spółek z nią powiązanych oraz członkowie ich rodzin; wśród uczestników z zasady nie ma natomiast kontrahentów (dostawców bądź nabywców towarów/usług) Spółki lub spółek z nią powiązanych, z tym że w omawianych wydarzeniach mogą uczestniczyć też następujące osoby:

- osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której w sposób stały współpracują ze Spółką (lub spółkami zależnymi) jak np. radcy prawni, adwokaci czy doradcy podatkowi, oraz

- osoby takie jak np. przedstawiciele miejscowego samorządu czy lokalnych stowarzyszeń, z którymi Spółka utrzymuje relacje; udział tych osób z jednej bowiem strony podnosi rangę organizowanych przez Spółkę wydarzeń, w konsekwencji czego przekłada się też na osiągnięcie służących im celów, a z drugiej strony stanowi wyraz dobrych praktyk i obyczajów - kontynuację wieloletnie tradycji organizowania wydarzeń dla całej społeczności lokalnej, co buduje pozytywny obraz Spółki jako przedsiębiorcy i pracodawcy.

2. Czy zakup towarów i usług związanych z organizacją wydarzeń opisanych we wniosku, związany jest wyłącznie z wykonywaniem przez Państwa czynności opodatkowanych, czy też innych (jakich - zwolnionych, niepodlegających opodatkowaniu)?

3. Czy wydatki ponoszone w celu organizacji wydarzeń są/będą wykorzystywane przez Państwa wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), czy również do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

4. W sytuacji, gdy wydatki ponoszone w celu organizacji wydarzeń są/będą wykorzystywane przez Państwa zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, to czy istnieje/będzie istniała możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

5. W sytuacji, gdy wydatki ponoszone w celu organizacji wydarzeń są/będą wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz czynności zwolnionych od podatku VAT, to czy mają/będą mieli Państwo obiektywną możliwość odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT?

Odpowiadając łącznie na pytania nr 2, 3, 4 i 5, w ocenie Spółki, towary i usługi nabywane przez nią na potrzeby organizacji opisanych we wniosku wydarzeń są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wykonywanych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, w szczególności nie służą działalności innej niż gospodarcza. Związek ten przejawia się następująco:

- w zakresie, w jakim Spółka obciąży spółki powiązane częścią poniesionych kosztów wydarzeń, w związku z tym, że uczestniczą w nich np. pracownicy tych spółek lub członkowie ich rodzin, jeśli dojdzie do takiego obciążenia, Spółka za wynagrodzeniem świadczy opodatkowane VAT usługi, na potrzeby których wykorzystywane są nabywane towary i usługi;

- w pozostałym zakresie, nabywane towary i usługi pozostają w pośrednim związku z całością prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej (związek ów został wyjaśniony w łącznej odpowiedzi na pytania nr 6, 7 i 9).

Spółka wskazała w swoim wniosku, że w ramach swojej działalności wykonuje niemal wyłącznie czynności opodatkowane, jak również takie, które opodatkowane nie są, lecz uprawniają do odliczenia VAT (np. usługi, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT). Spółka może sporadycznie wykonywać również takie czynności, które nie uprawniają do odliczenia jak np. udzielać zwolnionych z VAT pożyczek, przy czym ani ich charakter ani wartość osiąganych z tytułu tych czynności obrotów nie ograniczają prawa Spółki do odliczenia, gdyż jej współczynnik sprzedaży (o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT) wynosi 100%. Jednocześnie Spółka nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania kwot podatku naliczonego na wydatkach służących organizacji imprez do wskazanych wyżej czynności zwolnionych. W efekcie, również w tym zakresie nabywane przez Spółkę towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych lub ogólniej uprawniających do odliczenia VAT.

6. Czy i w jaki sposób organizowane przez Państwa wydarzenia przyczyniają się/przyczynią się do zwiększenia Państwa sprzedaży opodatkowanej?

7. Czy opisane we wniosku wydarzania przyczyniają/przyczynią się do wzrostu Państwa konkurencyjności bądź pozyskania przez Państwa nowych klientów? Jeśli tak, to w jaki sposób?

9. Czy opisane we wniosku wydarzenia stanowią dla Państwa element strategii nakierowanej na wzrost wydajności pracowników/pracy i mają one wpływać na zwiększenie obrotów u Wnioskodawcy?

Odpowiadając łącznie na pytania nr 6, 7 i 9, Spółka w pierwszej kolejności zwraca uwagę na to, że zgodnie z przedstawionym w jej wniosku opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), organizowane przez nią wydarzenia mają służyć: (i.) integracji pracowników Wnioskodawcy i spółek z nią powiązanych, (ii.) umacnianiu relacji między nimi, (iii.) budowaniu ich morale i motywacji do pracy, (iv.) budowaniu wśród nich pozytywnego wizerunku Wnioskodawcy i spółek z nią powiązanych jako pracodawców, celem umacnianiu więzi z obecnymi pracownikami oraz zachęcania osób trzecich do podjęcia zatrudnienia u Wnioskodawcy lub spółek z nią powiązanych, oraz (v.) kultywowaniu w miejscu pracy tradycji i zwyczajów przyjętych w społeczeństwie.

Osiągnięcie powyższych celów stanowi element strategii Spółki nakierowanej na wzrost wydajności pracowników/ pracy Wnioskodawcy lub jego spółek powiązanych, gdyż pracownik zintegrowany z zespołem, pozostający w pozytywnych relacjach z innymi pracownikami, mający wysokie morale i związany emocjonalnie z ze swoim pracodawcą, to pracownik bardziej wydajny i kreatywny (odp. na pyt. nr 9). Z kolei pracownik bardziej wydajny i kreatywny pozwala na zwiększenie obrotów pracodawcy (odp. na pyt. nr 9) oraz wartości sprzedaży opodatkowanej (odp. na pyt. nr 6): jeśli bowiem przykładowo taki pracownik zajmuje się sprzedażą wyrobów, to będzie z większym prawdopodobieństwem tą sprzedaż zwiększać, w tym również zdobywając nowych klientów (odp. na pyt. nr 7), a jeśli np. zajmuje się produkcją wyrobów, wówczas wzrosną szanse na to, iż wolumen produkcji się zwiększy, a w efekcie również wartość sprzedaży.

Podsumowując, organizowane przez Spółkę wydarzenia mają przekładać się na wzrost wydajności, efektywności, konkurencyjności, wysokości produkcji i pozyskiwanie nowych klientów Grupy, a tym samym na zwiększenie obrotów i wartości sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy lub jego spółek powiązanych. W efekcie, nabywane przez Spółkę towary i usługi na potrzeby organizacji wydarzeń są wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych.

Spółka zwraca również uwagę, że powyższym celom ma służyć również umożliwienie uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach członkom rodzin pracowników Wnioskodawcy lub jego spółek powiązanych - istotne jest bowiem to, że takie działania podnoszą morale czy motywację do pracy samych pracowników, podobnie jak działania nakierowane bezpośrednio na samych pracowników Wnioskodawcy czy spółek powiązanych.

8. Na kogo zostały/zostaną wystawione faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z organizowanymi przez Państwa wydarzeniami?

Faktury dokumentujące zakup towarów i usług służących organizacji wydarzeń są wystawiane na Wnioskodawcę.

10. Czy zakresem przedstawionego we wniosku pytania objęta jest również kwestia odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu nagród rzeczowych uczestnikom wydarzeń?

Zakresem przedstawionego we wniosku pytania objęta jest również kwestia odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu drobnych upominków przekazywanych uczestnikom wydarzeń np. upominków dla dzieci. Nie są to jednak nagrody sensu stricto (przekazywane zwycięzcom konkursów organizowanych na podstawie sformalizowanych regulaminów), lecz drobne upominki służące najwyżej uatrakcyjnieniu wy-darzenia (jak np. kwiaty, słodycze, dyplomy czy statuetki). Koszty takich upominków są kwalifikowane do kosztów ogólnych wydarzenia (ujęte mogą być np. na fakturach otrzymanych od dostawców zaangażowanych do obsługi imprezy), a którymi to kosztami spółki powiązane mogą być odpowiednio obciążane - zasadniczo kluczem bazującym na ilości uczestników z poszczególnych spółek. Tym samym za ww. upominki Wnioskodawca nie obciąża spółek powiązanych odrębnie od świadczenia w postaci organizacji / przeprowadzenia wydarzenia (jeśli upominki otrzymują pracownicy tych spółek lub członkowie ich rodzin).

11. Czy nagrody przyznawane podczas opisanych we wniosku wydarzeń mają związek z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli tak to należy wskazać, w jaki sposób nagrody te oddziałują na działalność Wnioskodawcy i czy przekładają się na wzrost sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT?

Tak, w ocenie Spółki upominki przyznawane podczas opisanych we wniosku wydarzeń mają związek z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Spółkę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Związek ten przejawia się następująco:

- w zakresie w jakim Spółka obciąża spółki powiązane częścią poniesionych kosztów wydarzeń (uwzględniających wartość nabytych nagród), w związku z tym, że uczestniczą w nich np. pracownicy tych spółek lub członkowie ich rodzin, Spółka za wynagrodzeniem świadczy opodatkowane VAT usługi, na potrzeby których wykorzystywane są nabywane towary i usługi;

- w pozostałym zakresie, nabywane towary i usługi pozostają w pośrednim związku z całością prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej (ów pośrednik związek został wyjaśniony przez Spółkę w łącznej odpowiedzi na pytania nr 6, 7 i 9). Jednocześnie, jak Spółka wskazała w swoim wniosku, w ramach prowadzonej działalności wykonuje niemal wyłącznie czynności uprawniające do odliczenia VAT, w tym opodatkowane, a jej współczynnik sprzedaży wynosi 100%, w efekcie czego również w tym zakresie nabywane przez nią towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych lub ogólniej uprawniających do odliczenia VAT.

Pytanie

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dotyczących zakupu towarów i usług w celu organizacji opisanych wydarzeń?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dotyczących zakupu towarów i usług w celu organizacji opisanych wydarzeń, co Wnioskodawca uzasadnia w następujący sposób:

Przedsiębiorca (podatnik) może odliczyć podatek VAT wykazany na fakturze otrzymanej w związku z zakupem towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT), chyba że te towary/usługi są objęte zakresem stosowania art. 88 ustawy o VAT. Ze stanu faktycznego wynika jednak, że niniejszy wniosek nie dotyczy zakupu towarów/usług, do których ten przepis miałby zastosowanie, a więc odpowiedź na pytanie Spółki zależy jedynie od tego, czy nabyte towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że nabyte towary/usługi uznaje się za wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, o ile między jednymi i drugimi istnieje bezpośredni i ścisły związek (wyrok ws. Midland Bank, C-98/98, pkt 20. Taki związek może mieć dwojaki charakter tj. zakup może pozostawać w związku z jedną, konkretną czynnością, jak i z ogółem działalności przedsiębiorcy; wówczas poniesiony wydatek należy do jego kosztów ogólnych (wyrok ws. Mitteldeutsche Hartstein-lndustrie, C-528/19, pkt 26 i 27).

Spółka stoi na stanowisku, że wszystkie towary i usługi, które nabywa dla celów organizacji opisanych wydarzeń, pozostają w bezpośrednim i ścisłym związku z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi: są one związane z konkretnymi czynnościami - gdy Spółka obciąża spółki powiązane częścią poniesionych kosztów (obciążenie to stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi polegającej na umożliwieniu uczestnictwa w danym wydarzeniu), albo z ogółem działalności Spółki-gdy poniesione koszty dotyczą jej własnych pracowników lub członków ich rodzin. W tym drugim przypadku poniesione wydatki stanowią element kosztów ogólnych Spółki i przynoszą jej wymierne korzyści, wskazane w opisie stanu faktycznego, takie jak integracja pracowników i budowanie ich motywacji do pracy co z kolei przekłada się na wzrost przychodów Spółki. W tych okolicznościach korzyści uzyskiwane przez samych pracowników mają charakter drugorzędny, gdyż wynikają one z usług świadczonych w interesie Spółki, wobec czego nie stanowią one przeszkody dla odliczenia VAT przez Spółkę (wyrok ws. Vos Aannemingen, C-405/19, pkt 29 i 30).

Na poprawność tego stanowiska wskazują orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące zapewniania pracownikom dojazdów do pracy (wyrok ws. Julius Fillibeck, C-285/95, pkt 26-33) oraz posiłków (wyrok ws. Danfoss i AstraZeneca, C-371/07, pkt 57-62) - świadczenia te z zasady służą przede wszystkim celom prywatnym pracowników, gdyż to oni decydują o tym, gdzie mieszkają i pracują czy też co, gdzie i kiedy zjeść a pracodawca w tych wyborach nie interweniuje. Jeśli jednak wyborów tych dokonuje pracodawca, gdyż wymaga tego interes jego przedsiębiorstwa, zaś pracownicy nie mają w tym zakresie swobody decyzyjnej, świadczenia te służą jednak przede wszystkim jego działalności, zaś korzyści osiągane przez pracowników mają charakter drugorzędny. Podobnie ma się rzecz w odniesieniu do wydarzeń organizowanych przez Spółkę - to ona decyduje o tym, gdzie będą się one odbywały, jaki będzie ich zakres (np. jaki jest program imprez), jakiego rodzaju posiłki i w jakiej ilości będzie serwowane itp. - gdyż wymaga tego interes Spółki i cele, jakie zamierza osiągnąć. W konsekwencji, nabywane w celu organizacji wydarzeń towary i usługi pozostają w ścisłym i bezpośrednim związku z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi, wobec czego może ona odliczyć podatek VAT naliczony na ich zakupie.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje oparcie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe - wynika z nich, że pracodawca ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony na zakupie towarów i usług służących organizacji takich wydarzeń jak:

- festyn zakładowy m.in. dla pracowników i członków ich rodzin (interpretacje Dyrektora Krajowego Informacji Skarbowej z 26 marca 2021 r. nr 0113-KDIPT1-1.4012.8.2021.2.MSU oraz z 20 lutego 2019 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.776.2018.4.AO);

- piknik rodzinny, w trakcie którego organizowane są m.in. dmuchane place zabaw i inne atrakcje dla dzieci jak również grill i napoje (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 listopada 2015 r. nr ITPP2/4512-828/15/EB);

- spotkania i wyjazdy integracyjne (interpretacje Dyrektora Krajowego Informacji Skarbowej z 8 maja 2020 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.41.2020.3.MC, z 23 kwietnia 2020 r. nr 0114-KDIP4-2.4012.180.2020.1.MC, z 7 września 2018 r. nr 0112-KDIL1-1.4012.431.2018.4.MJ oraz z 23 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3- 1.4012.778.2017.1.ICZ);

- impreza jubileuszowa (interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 czerwca 2015 r., nr. ILPP2/4512-1-223/15-4/AD oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 kwietnia 2013 r., nr IPPP3/443-89/13-3/KB);

- spotkania okolicznościowe (np. wigilia czy tłusty czwartek), wyjścia i wycieczki integracyjne, impreza "Człowiek roku" (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 lutego 2013 r., nr ITPP1/443-1351/12/DM);

- jubileusz istnienia firmy, imprezy okolicznościowe (np. wigilia firmowa) i imprezy integracyjne (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 marca 2016 r. nr ILPP5/4512-1-298/15-4/PG, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 października 2014 r., nr IPPP1/443-1059/14- 2/IGO, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 października 2013 r., nr IPTPP2/443- 533/13-7/AW).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest:

- prawidłowe w części dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniach pracowników spółek powiązanych i ich rodzin, pracowników Spółki oraz osób fizycznych które prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której w sposób stały współpracują ze Spółką,

- nieprawidłowe w części dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniach rodzin pracowników Spółki oraz przedstawicieli miejscowego samorządu czy lokalnych stowarzyszeń.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy,

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy,

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego, jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT - spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Z uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Warunek zachowania związku zakupów z działalnością opodatkowaną, akcentowany jest w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. W orzeczeniu z dnia 6 kwietnia 1995 r. (w sprawie C-4/94, BLP Groupplc v. Commissioners of Customs & Excise), TSUE stwierdził, że powstanie prawa do odliczenia podatku jest uzależnione od bezpośredniego i niezwłocznego związku z transakcjami opodatkowanymi. Także w wyroku z dnia 8 czerwca 2000 r. (w sprawie C-98/98, Commissioners of Customs and Excise a Midland Bank plc) TSUE nie miał wątpliwości, że artykuł 2 Pierwszej Dyrektywy i artykuł 17 ust. 2, 3 i 5 Szóstej Dyrektywy w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy interpretować w taki sposób, aby warunkiem odliczenia przez podatnika VAT oraz podstawą do ustalenia zakresu tego prawa było zasadniczo istnienie bezpośredniego związku pomiędzy daną transakcją nabycia, a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży. W wyroku z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06 Securenta, TSUE stanął na stanowisku, że w sytuacji, gdy podatnik wykonuje działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego, prawo do odliczenia z tytułu ewentualnych wydatków jest dopuszczalne jedynie w zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika.

Powyższe jest zgodne z utrwalonym już orzecznictwem TSUE dotyczącym prawa do odliczenia podatku naliczonego, np. z wyrokiem TSUE w sprawie C-528/19 (pkt 27), w którym m.in. stwierdzono: "Prawo do odliczenia zostaje jednak również przyznane podatnikowi nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a transakcją lub większą liczbą transakcji objętych podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty omawianych usług należą do kosztów ogólnych podatnika i jako takie stanowią elementy składowe ceny dostarczanych przez niego towarów lub świadczonych przez niego usług. Koszty takie zachowują bowiem bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika (wyrok z dnia 14 września 2017 r., Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C–132/16, EU:C:2017:683, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo)".

Jak wyjaśniono, odliczeniu powinien podlegać taki podatek naliczony, który zawarty jest w cenie towarów i usług nabytych w celu wykonania czynności opodatkowanych. Należy zaznaczyć, że nie zawsze możliwe jest wskazanie na ścisłe powiązanie podatku naliczonego z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Ważne jest jednak, by związek ten w chwili dokonywania zakupów był oczywisty, a nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej lub planowanej przez niego działalności gospodarczej.

Ponadto ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy,

obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazać należy, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione dwa warunki: odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku VAT, a nabyte towary i usługi, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z uwagi na konstrukcję podatku od towarów i usług (opartą na zasadzie potrącalności w danej fazie obrotu), podatek ten jest z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż pełnią oni jedynie rolę płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych nabywców, czyli finalnie na konsumentów. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie o podatku od towarów i usług. Jeśli jednak dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzą Państwo działalność gospodarczą w branży " (...)" i są Państwo zarejestrowani jako czynny podatnik podatku VAT. Wykonują Państwo niemal wyłącznie czynności, które uprawniają do odliczenia podatku VAT (tj. czynności opodatkowane lub uprawniające do odliczenia czynności wykonywane poza terytorium kraju). Czynności, które nie uprawniają do odliczenia stanowią marginalną część Państwa działalności, u którego proporcja, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT wynosi 100%.

W ramach swojej działalności organizują Państwo również różnego rodzaju wydarzenia, w których uczestniczą przede wszystkim pracownicy Spółki i spółek z nią powiązanych oraz członkowie ich rodzin. Wśród uczestników z zasady nie ma natomiast kontrahentów (dostawców bądź nabywców towarów/usług) Spółki lub spółek z nią powiązanych, z tym że w omawianych wydarzeniach mogą uczestniczyć też następujące osoby:

- osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której w sposób stały współpracują ze Spółką (lub spółkami zależnymi) jak np. radcy prawni, adwokaci czy doradcy podatkowi, oraz

- osoby takie jak np. przedstawiciele miejscowego samorządu czy lokalnych stowarzyszeń, z którymi Spółka utrzymuje relacje; udział tych osób z jednej bowiem strony podnosi rangę organizowanych przez Spółkę wydarzeń, w konsekwencji czego przekłada się też na osiągnięcie służących im celów, a z drugiej strony stanowi wyraz dobrych praktyk i obyczajów - kontynuację wieloletnie tradycji organizowania wydarzeń dla całej społeczności lokalnej, co buduje pozytywny obraz Spółki jako przedsiębiorcy i pracodawcy.

Organizowane przez Spółkę wydarzenia mają przekładać się na wzrost wydajności, efektywności, konkurencyjności, wysokości produkcji i pozyskiwanie nowych klientów Grupy, a tym samym na zwiększenie obrotów i wartości sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy lub jego spółek powiązanych. W efekcie, nabywane przez Spółkę towary i usługi na potrzeby organizacji wydarzeń są wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych.

Powyższym celom ma służyć również umożliwienie uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach członkom rodzin pracowników Wnioskodawcy lub jego spółek powiązanych - istotne jest bowiem to, że takie działania podnoszą morale czy motywację do pracy samych pracowników, podobnie jak działania nakierowane bezpośrednio na samych pracowników Wnioskodawcy czy spółek powiązanych.

Dla celów organizacji wydarzeń nabywają Państwo od innych przedsiębiorców (podatników) usługi, w szczególności usługi wynajmu pomieszczeń (np. sali balowej, w której ma miejsce " (...)"), cateringowe, audiowizualne (DJ, oświetlenie, nagłośnienie), wideofilmowania i fotograficzne, itp. oraz towary takie jak dyplomy, statuetki czy kwiaty. Na okoliczność tych zakupów otrzymują Państwo od dostawców/usługodawców faktury, na których widnieje podatek VAT i które są regulowane ze środków obrotowych Spółki. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług służących organizacji wydarzeń są wystawiane na Państwa.

Jednocześnie, z racji tego, że w omawianych wydarzeniach biorą udział pracownicy spółek powiązanych (lub członkowie ich rodzin), obciążają je Państwo odpowiednią częścią poniesionych kosztów.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dotyczących zakupu towarów i usług w celu organizacji opisanych we wniosku wydarzeń.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, świadczą Państwo na rzecz spółek powiązanych opodatkowaną usługę organizacji wydarzeń z tytułu uczestnictwa w wydarzeniach pracowników spółek powiązanych i członków ich rodzin. Tym samym, w tej części występuje/wystąpi w przedmiotowej sprawie bezpośredni związek ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi, dający Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Podobnie sytuacja przedstawia się w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z organizacją wydarzeń, w których uczestniczą pracownicy Spółki oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której w sposób stały współpracują ze Spółką. Jak wskazali Państwo w opisie sprawy, wydatki ponoszone w ramach organizacji wydarzeń mają również pośredni związek z prowadzoną przez Państwa działalnością opodatkowaną. Służą one integracji pracowników, umacnianiu relacji między nimi, budowaniu ich morale i motywacji do pracy jak również budowaniu wśród nich pozytywnego wizerunku pracodawcy, umacnianiu z nim więzi oraz chęci kontynuowania lub podjęcia zatrudnienia. Pozwalają one również na kultywowanie w miejscu pracy tradycji i zwyczajów przyjętych w społeczeństwie. Działania te mają się przekładać na wzrost konkurencyjności, efektywności i wysokości produkcji, a tym samym wielkość ich przychodów (z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych VAT). Organizowane przez Państwa wydarzenia mają przekładać się na wzrost wydajności, efektywności, konkurencyjności, wysokości produkcji i pozyskiwanie nowych klientów Grupy, a tym samym na zwiększenie obrotów i wartości sprzedaży opodatkowanej.

Skoro zatem są Państwo zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi są/będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (związek bezpośredni w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach pracowników spółek powiązanych i członków ich rodzin oraz związek pośredni w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach pracowników Spółek oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której w sposób stały współpracują ze Spółką), spełnione są/będą przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. Prawo to przysługuje/przysługiwać będzie o wystawioną na Spółkę fakturę z wykazanym podatkiem VAT.

W przypadku natomiast uczestnictwa w wydarzeniach rodzin pracowników Spółki oraz przedstawicieli miejscowego samorządu czy lokalnych stowarzyszeń, brak jest spełnienia celu w postaci świadczenia usług w związku z Państwa działalnością gospodarczą. Wymienione osoby nie są pracownikami Spółki, nie są związane z prowadzoną przez nią działalnością, obecność ich na wydarzeniach nie przekłada się na efekty Państwa działalności gospodarczej. Nie można uczestnictwu tych osób w wydarzeniach przypisać atrybutów, które są charakterystyczne dla pracowników oraz współpracowników w relacji ze Spółką, a mianowicie umocnienia więzi z pracodawcą/współpracownikiem, polepszenia komunikacji w firmie i wzrostu motywacji do pracy, co w efekcie sprzyjałoby zwiększeniu wydajności pracy, a w konsekwencji miało wpływ na wyniki firmy.

Zatem organizacja wydarzeń na rzecz rodzin pracowników Spółki oraz przedstawicieli miejscowego samorządu czy lokalnych stowarzyszeń, stanowi usługi niezwiązane z prowadzeniem przez Państwa działalności. Pomimo że wskazali Państwo na pośredni związek z prowadzoną przez Państwa działalnością, to z wniosku wynika, że dominującą korzyść z tego świadczenia uzyskują ww. uczestnicy, a nie Spółka. Zatem należy uznać, że wydarzenia zaspakajają prywatne/osobiste potrzeby tych uczestników. Tym samym, z uwagi na brak związku z prowadzoną przez Państwa działalnością opodatkowaną, nie są/nie będą spełnione wszystkie przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie.

Podsumowując, mogą/będą Państwo mogli odliczyć podatek VAT naliczony z tytułu zakupu towarów i usług służących organizacji wydarzeń w zakresie uczestnictwa pracowników spółek powiązanych i ich rodzin, pracowników Spółki oraz osób fizycznych które prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której w sposób stały współpracują ze Spółką.

Natomiast prawo to nie przysługuje/nie będzie przysługiwać w zakresie uczestnictwa rodzin pracowników Spółki oraz przedstawicieli miejscowego samorządu czy lokalnych stowarzyszeń.

Zatem Państwa stanowisko w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dotyczących zakupu towarów i usług w celu organizacji opisanych we wniosku wydarzeń w części dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniach pracowników spółek powiązanych i ich rodzin, pracowników Spółki oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której w sposób stały współpracują ze Spółką jest prawidłowe natomiast w części dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniach rodzin pracowników Spółki oraz przedstawicieli miejscowego samorządu czy lokalnych stowarzyszeń jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Państwa wniosku (pytania). Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być rozpatrzone zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, w myśl którego:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Odnosząc się do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych, tutejszy Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Końcowo należy wskazać, że powołane przez Państwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE zapadły na tle zupełnie innych stanów faktycznych. Tym samym rozstrzygnięcia wynikające z powołanych orzeczeń nie wpływają na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej,

przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej,

przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl