0111-KDIB3-1.4012.724.2022.2.AB - Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.724.2022.2.AB Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług:

- że nabywany przez Państwa Majątek opisany w zdarzeniu przyszłym nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT - jest prawidłowe,

- że będą mieli Państwo prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości oraz rzeczy ruchomych w ramach przedmiotowej Transakcji - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 12 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, w zakresie rozstrzygnięcia, czy nabywany przez Państwa Majątek opisany w zdarzeniu przyszłym nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości oraz rzeczy ruchomych. Wniosek został uzupełniony pismem z 28 listopada 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(...) Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji stolarki drzwiowej. Wnioskodawca jest spółką akcyjną, która posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca dokona niebawem zakupu od syndyka masy upadłościowej majątku przedsiębiorstwa działającego pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe " (...)" Sp. z o.o. w upadłości (dalej: "Majątek"), na który składają się aktywa trwałe i obrotowe przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego " (...)" Sp. z o.o. w upadłości (dalej: "Sprzedający") w części zlokalizowanej w miejscowości (...) (gmina (...), powiat (...), województwo (...)) przy ul. (...), obejmujące:

1.

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działki nr (...), (...), (...) o łącznej powierzchni 2,1307 ha, położonej w miejscowości (...) przy ul. (...) (gmina (...), powiat (...), województwo (...)), które objęte są księgami wieczystymi KW nr (...), (...), prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w (...), Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: "prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej");

2.

środki techniczne położone na wyżej opisanej nieruchomości:

a) Hala nr 1, na terenie której znajdują się:

i. linia produkcji drzwi (...),

ii. linia do obróbki skrzydeł drzwiowych (...),

iii. linia pakowania (...),

iv. pilarka tarczowa formatowa (...),

v. oklejarka płaszczyzn drzwiowych (...),

vi. automatyczna linia pakowania (...),

vii. szorowarka samojezdna (...);

b) Hala nr 2, na terenie której znajdują się:

i. linia załadunku (...),

ii. linia do obróbki skrzydeł drzwiowych (...),

iii. linia do oklejania płaszczyzn profilowych (...) (...),

iv. linia do oklejania folią profili ościeżnic (...),

v. linia montażowa (...),

vi. piła radialna ukosowa do cięcia poprzecznego (...),

vii. rębak (...),

viii. strugarka czterostronna (...),

ix. piła do rozkroju wielkich formatek (...),

x. linia do rozkroju (...) (...),

xi. rama montażowa ściskowa;

c) Hala nr 3, na terenie której znajdują się:

i. piła ukośnica dwugłowicowa (...),

ii. piła ukośnica dwugłowicowa,

iii. wiertarka wielowrzecionowa (...),

iv. pilarka tarczowa (...); d) materiały do produkcji, półprodukty i produkty.

Sprzedający posiada jeszcze inną nieruchomość w innej niż ww. lokalizacji, jednak ona nie będzie przedmiotem sprzedaży objętej niniejszym wnioskiem.

Sprzedawany przez syndyka Majątek wykorzystywany był przez Sprzedającego do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, między innymi w zakresie produkcji stolarki drzwiowej (skrzydeł i ościeżnic). Majątek został przyjęty przez Sprzedającego do używania w okresie wcześniejszym niż dwa lata od momentu planowanej sprzedaży. Nie były w ciągu dwóch ostatnich lat również ponoszone w ww. Majątku nakłady przekraczające 30% wartości początkowej.

W chwili obecnej, Majątek nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Spółka zainteresowana jest nabyciem Majątku aby wykorzystywać go do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach własnego przedsiębiorstwa (o zbliżonym profilu do działalności Sprzedającego). Z uwagi na obecny stan techniczny Majątku, natychmiastowe wznowienie w nim działalności gospodarczej, do której był wykorzystywany, nie jest możliwe i wymaga uprzedniego przeprowadzenia prac przygotowawczych oraz poniesienia nakładów inwestycyjnych. Wynika to również z tego, że Majątek - w obliczu postępowania upadłościowego Sprzedającego - nie był przez niego aktywnie wykorzystywany w procesie produkcyjnym przez stosunkowo długi okres przed planowaną transakcją. Także i z tego względu, Wnioskodawca nie ma możliwości i nie planuje kontynuowania realizacji umów Sprzedającego z dotychczasowymi nabywcami jego produktów (umowy takie nie są przedmiotem cesji ani nie przejdą w żaden inny sposób na Wnioskodawcę w ramach planowanej transakcji). Sprzedający z dniem 1 maja 2018 r. został wykreślony z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (dalej: "rejestr VAT") z uwagi na niewypełnianie obowiązku składania deklaracji podatkowych. Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, przed dokonaniem sprzedaży Majątku, Syndyk masy upadłości Sprzedającego zamierza jednak złożyć ponowne zgłoszenie rejestracyjne Sprzedającego jako podatnika VAT w związku z opisywaną transakcją sprzedaży Majątku.

W szczególności, po zarejestrowaniu Sprzedającego do celów VAT, Spółka i Sprzedający zamierzają złożyć zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy Majątku w części dotyczącej nieruchomości zabudowanej, na warunkach określonych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Zgodne oświadczenie Wnioskodawcy i Sprzedającego, że wybierają opodatkowanie dostawy nieruchomości, zostanie złożone przed dniem dokonania dostawy właściwemu dla Wnioskodawcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub w akcie notarialnym, do zawarcia którego dojdzie w związku z dostawą nieruchomości. Oświadczenie zawierać będzie również nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej Sprzedającego oraz Wnioskodawcy, planowaną datę zawarcia umowy dostawy nieruchomości oraz jej adres.

W uzupełnieniu wskazali Państwo, że:

Ad.1.

Tak, Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ad 2a).

Masę upadłościową majątku przedsiębiorstwa działającego pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe " (...)" Sp. z o.o. w upadłości (dalej: "Upadły"), Spółka zamierza nabyć w części zlokalizowanej w miejscowości (...) (gmina (...), powiat (...), województwo (...)) przy ul. (...) (dalej: "Majątek"). Jak wskazano we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Majątek nie stanowi całości majątku Upadłego. Upadły posiada jeszcze inną nieruchomość w odmiennej od ww. lokalizacji, przy czym nie będzie ona przedmiotem sprzedaży objętej wnioskiem. Niemniej, Majątek stanowi całość aktywów Upadłego, które były przez niego wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w lokalizacji, której dotyczy transakcja, między innymi w zakresie produkcji stolarki drzwiowej (skrzydeł i ościeżnic). W związku z powyższym, można w kontekście opisanych we wniosku zdarzeń przyszłych mówić o swoistym wyodrębnieniu organizacyjnym i funkcjonalnym Majątku z całości majątku Upadłego, tj. odrębności Majątku od ww. nieruchomości w lokalizacji innej niż miejscowość (...) (gmina (...), powiat (...), województwo (...)) przy ul. (...).

Ad 2b).

Majątek, który Spółka nabędzie, w chwili obecnej nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Z tego względu nie jest prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych, w toku której możliwe byłoby przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa Upadłego i oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów tej części przedsiębiorstwa.

Ad 2c).

Majątek, który Spółka nabędzie, a którego swoiste wyodrębnienie organizacyjne opisane zostało wyżej, w chwili obecnej nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku, tj. nie posiada zdolności do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Majątek nie jest obecnie wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Spółka zainteresowana jest nabyciem Majątku, aby wykorzystywać go do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach własnego przedsiębiorstwa, jednak z uwagi na obecny stan techniczny Majątku, natychmiastowe wznowienie w nim działalności gospodarczej, do której był wykorzystywany, nie jest możliwe i wymaga uprzedniego przeprowadzenia prac przygotowawczych oraz poniesienia nakładów inwestycyjnych. Wynika to również z tego, że Majątek - w obliczu postępowania upadłościowego - nie był aktywnie wykorzystywany przez Upadłego w procesie produkcyjnym przez długi okres przed planowaną transakcją. Także i z tego względu, Spółka nie ma możliwości i nie planuje kontynuowania realizacji umów Upadłego z dotychczasowymi nabywcami jego produktów (umowy takie nie są przedmiotem cesji ani nie przejdą w żaden inny sposób na Spółkę w ramach planowanej transakcji).

Ad.3.

Hala nr 1 posadowiona jest na działkach nr (...), (...) i (...), Hala 2 - na działce nr (...), a Hala nr 3 - na działce nr (...).

Ad.4.

W związku z tym, że hale nr 1, 2 i 3 są obiektami budowlanymi, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają fundamenty i dach, stanowią budynki w myśl art. 3 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Ad.5.

Zgodnie z wiedzą Spółki, przy wybudowaniu ww. hal Upadłemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (skoro Upadły wykorzystywał hale do wykonywania czynności opodatkowanych).

Ad.6.

Zgodnie z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (sygn. (...)), wydaną w dniu 6 czerwca 2013 r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie (...) (dalej: "PINB") udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości (...) na terenie działek nr (...) i (...). Zgodnie z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (sygn. (...)), wydaną w dniu 4 listopada 2010 r., PINB udzielił pozwolenia na użytkowanie hali produkcyjnej, trafostacji, sprężarkowni, kotłowni i zaplecza socjalnego w miejscowości (...) na terenie działek nr (...), (...), (...), (...) i (...). Zgodnie z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (sygn. (...)), wydaną w dniu 14 stycznia 2011 r., PINB udzielił pozwolenia na użytkowanie zaplecza biurowego w miejscowości (...) na terenie działek nr (...), (...), (...), (...) i (...).

Ad.7.

Zgodnie z wiedzą Spółki, poszczególne hale nie były przedmiotem najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

Ad.8.

Zgodnie z wiedzą Spółki, Upadły nie ponosił wydatków na ulepszenie - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym - poszczególnych hal, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wskazano wyżej, Majątek - w obliczu postępowania upadłościowego - nie był aktywnie wykorzystywany przez Upadłego w procesie produkcyjnym przez długi okres przed planowaną transakcją.

Ad.9.

Zgodnie z wiedzą Spółki, Upadły nie ponosił wydatków na ulepszenie - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym - poszczególnych hal, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad.10.

Zgodnie z wiedzą Spółki, Upadły nie ponosił wydatków na ulepszenie - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym - poszczególnych hal, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad.11.

Zgodnie z wiedzą Spółki, do ulepszenia ww. hal przekraczającego 30% ich wartości początkowej nie doszło, w związku z czym pytanie uznaje się za niezasadne.

Ad.12.

Zgodnie z wiedzą Spółki, żadna z ww. hal nie była wykorzystywana przez Upadłego wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Ad.13.

Zgodnie z wiedzą Spółki, przy nabyciu składników ruchomych Upadłemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (skoro Upadły wykorzystywał owe składniki ruchome do wykonywania czynności opodatkowanych).

Ad.14.

Składniki ruchome, zgodnie z wiedzą Spółki, nie były wykorzystywane przez Upadłego wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku (skoro Upadły prowadził działalność opodatkowaną).

Ad.15.

Tak, Spółka zakupi nieruchomości gruntowe zabudowane halami nr 1, 2 i 3 w celu wykorzystywania ich wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Ad.16.

Tak, Spółka zakupi ruchome składniki majątku w celu wykorzystywania ich wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Pytania

1. Czy Majątek, który nabędzie Wnioskodawca, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?

2. Zakładając, że odpowiedź na pytanie 1 będzie przecząca, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupu Majątku - w części dotyczącej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej?

3. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupu pozostałych składników Majątku, nieobjętych pytaniem nr 2, a więc od jego składników ruchomych?

Państwa stanowisko w sprawie

1. Majątek, którego zakupu dokona Wnioskodawca, nie stanowi ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

2. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej składnik Majątku.

3. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu pozostałych składników Majątku, nieobjętych pytaniem nr 2 - a więc składników ruchomych.

Ad.1.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ZCP stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, wraz ze zobowiązaniami, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby zarazem stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Podstawowymi wymogami dla uznania, że transakcja dotyczy ZCP jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oraz wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. Ponadto ustalić należy, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Kryterium wyodrębnienia organizacyjnego uważa się za spełnione, gdy w obrębie przedsiębiorstwa istnieje zespół składników połączonych w jedną grupę ze względu na rolę jaką odrywają w jego funkcjonowaniu. ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki te odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, tj. na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego powinno być możliwe oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części, bez potrzeby przeprowadzania analiz czy wyliczeń (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z dn. 21 listopada 2019 r., I SA/Rz 691/19, LEX nr 2752364). Taka możliwość powinna występować w ramach istniejącego systemu rachunkowości przedsiębiorstwa i powinna umożliwiać wyodrębnienie tych zapisów księgowych, które dotyczą operacji gospodarczych dokonanych w związku z działalnością ZCP.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ta potencjalna zdolność do samodzielnej realizacji zadań wyraża się możliwością realizacji określonych zadań gospodarczych przez zespół składników majątkowych przyporządkowanych do ZCP, który mógłby "de facto" stanowić oddzielne i niezależne przedsiębiorstwo realizujące dane zadania w sposób samodzielny, poczynając od momentu wyodrębnienia tego zespołu. Istotą tego kryterium jest ustalenie, czy rozpatrywany zespół składników majątku, jako odrębna całość, byłby w stanie, od momentu jego wydzielenia, w sposób samodzielny funkcjonować na rynku w formie odrębnego przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie, a nabywca kontynuował działalność prowadzoną przez zbywcę. Na wstępie podkreślić należy, iż wskazane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT kryteria pozwalające na uznanie danego zespołu składników majątkowych za ZCP, tj. kryterium wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego, składają się na zdolność majątku lub jego części do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej (zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z dn. 7 kwietnia 2021 r., I SA/Bd 101/21, LEX nr 3185547). Wynika z tego, iż jest to decydujący warunek uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP, co potwierdza w pierwszej kolejności orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dn. 10 listopada 2011 r. (C-444/10, Finanzamt Ludenscheid v. Christel Schriever, ZOTSiS 2011, nr 11 A, poz. 1-11071, LEX nr 1408563) TSUE stwierdził, iż do przekazania przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części dochodzi wtedy, gdy całość przekazanych składników pozwala na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Z kolei w wyroku z dn. 27 listopada 2003 r. (C-497/01. Zita Modes Sari v. Administration de I'Enregistrement et des Domaines, ECR 2003, nr 11B, poz. 1-14393, LEX nr 155324) TSUE podkreślił, że pojęcie zbycia całości aktywów lub jej części należy interpretować tak, iż obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego składnikami materialnymi i niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, natomiast nie obejmuje ono zwykłego zbycia aktywów, takiego jak na przykład sprzedaż zapasów produktów.

Na tożsamym stanowisku stoi także judykatura polska, precyzując, iż o ZCP można mówić w przypadku, gdy dany zespół składników majątkowych posiada zdolność do prowadzenia działalności sam w sobie, bez uzupełniania go o dodatkowe elementy (zob. wyrok WSA w Białymstoku z dn. 2 września 2020 r., I SA/Bk 401/20, LEX nr 3057145), tj. w stanie, w którym jest zbywany, bez modyfikacji (zob. wyrok WSA w Poznaniu z dn. 1 lipca 2020 r., I SA/Po 747/19, LEX nr 3029100). Ponadto warunek ten powinien być spełniony w momencie zbycia danego zespołu składników majątkowych (zob. wyrok WSA w Warszawie z dn. 3 grudnia 2020 r., III SA/Wa 1412/20, LEX nr 3103955). "A contrario", jeżeli dla kontynuowania działalności gospodarczej konieczne jest angażowanie przez nabywcę innych składników majątku, które nie stanowiły przedmiotu transakcji lub podejmowanie dodatkowych działań, to nie można stwierdzić, że zespół składników majątkowych stanowi przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zob. wyrok WSA w Szczecinie z dn. 12 czerwca 2019 r., I SA/Sz 328/19, LEX nr 2691968).

W przedstawionym stanie faktycznym Majątek, którego zakupu dokona Spółka, nie pozwala w ocenie Wnioskodawcy na natychmiastowe wykorzystanie go do prowadzenia działalności produkcyjnej Spółki. Wynika to z jego obecnego stanu technicznego, który wymaga przeprowadzenia istotnych prac przygotowawczych oraz poniesienia nakładów inwestycyjnych, które stanowić będą istotne modyfikacje stanu technicznego Majątku.

Ponadto, definicja ZCP zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT statuuje, że ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych. Skoro w definicji tej mowa jest o zespole składników materialnych i niematerialnych, a nie wyłącznie o zespole składników materialnych, stwierdzić trzeba, że sam zespół składników materialnych nie będzie wystarczający do uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP (zob. wyrok WSA w Warszawie z dn. 29 czerwca 2017 r., VIII SA/Wa 348/17, LEX nr 2329971 oraz wyrok WSA w Rzeszowie z dn. 7 listopada 2017 r., I SA/Rz 611/17, LEX nr 2398919.). Za przedstawioną interpretacją definicji ZCP przemawiają zasady wykładni literalnej wraz z dyrektywą "per non est". Skoro na zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiących ZCP powinny składać się aktywa trwałe i obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z dn. 6 listopada 2019 r., I SA/Rz 525/19, LEX nr 2745260), to w przedstawionym stanie faktycznym nie sposób uznać Majątku ze spełniający rzeczone kryterium.

Biorąc pod uwagę, że w skład nabywanego Majątku wchodzą wyłącznie: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz środki techniczne położone na wyżej opisanej nieruchomości, wymienione na wstępie, to zdaniem Wnioskodawcy świadczy to w sposób ewidentny o braku możliwości kontynuowania działalności gospodarczej bez uzupełniania go o dodatkowe elementy - zarówno w postaci ww. nakładów inwestycyjnych, jak i istotnych składników niematerialnych (np. personelu).

Na podobnym stanowisku stoją organy podatkowe, co znajduje odzwierciedlenie w szeregu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "DKIS") z dn. 25 lutego 2022 r. (0115-KDIT1.4012.28.2021.3.MD) przedmiotem analizowanej transakcji była w istocie tylko nieruchomość zabudowana, a zbycie składników majątkowych nie wiązało się z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. W stanie faktycznym, w jakim wydana została rzeczona interpretacja, zbywca nie prowadził działalności gospodarczej, a nabywca nie planował kontynuować realizacji umów zbywcy. W opinii DKIS wyklucza to uznanie, że przedmiotem planowanego zbycia było przedsiębiorstwo albo ZCP. Takiego podejścia nie może zmienić fakt, że nieruchomość była sprzedawana wraz z wyposażeniem o charakterze komercyjnym. Z kolei w interpretacji DKIS z dn. 13 grudnia 2021 r. (0113-KDIPT1-2.4012.692.2021.2.AM) organ uznał, że przedmiotem analizowanej transakcji była nie ZCP, a zabudowana działka, tj. wyłącznie nieruchomość wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami budowlanymi. W związku z planowaną transakcją nie zostały zbyte na rzecz nabywcy takie składniki majątkowe jak m.in. umowa rachunku bankowego, umowy z pracownikami, wierzytelności przysługujące zbywcy czy jego firma. W związku z tym opisana we wniosku transakcja sprzedaży zabudowanej nieruchomości nie spełniała wymogów uznania jej za ZCP, gdyż nie był to wyodrębniony organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych. Zgodnie z interpretacją DKIS z dn. 9 sierpnia 2021 r. (0114-KDIP1-1.4012.249.2021.2.MM), o tym czy doszło do wyodrębnienia przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres przekazanego majątku, praw i zobowiązań, a wyodrębnienie to musi dotyczyć przedsiębiorstwa jako całości. Nie może ono obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, żeby można było uznać, że doszło do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo. Wyłączenie z transakcji zbycia istotnych elementów przedsiębiorstwa, jak np. firma, patenty czy prawa autorskie, powoduje, że mamy do czynienia ze sprzedażą sumy składników majątkowych, a nie ze sprzedażą przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że z transakcji dotyczącej zbycia przedsiębiorstwa można wyłączyć jedynie te elementy, które nie stanowią jego kluczowych i najistotniejszych składników - w przypadku bowiem wyłączenia z przedmiotu transakcji elementów przedmiotowo istotnych dla tego przedsiębiorstwa, traci ono swój byt.

Co istotne, organy podatkowe wprost zauważają, że ze zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie mamy do czynienia w sytuacji, gdy owo przedsiębiorstwo znajduje się w likwidacji, nie prowadzi działalności i nie zatrudnia pracowników produkcyjnych, na co wskazuje DKIS w interpretacji z dn. 4 maja 2021 r. (0111-KDIB3-3.4012.47.2021.1.MAZ). Okoliczności przedstawione we wniosku wskazują w opinii DKIS jednoznacznie, że skoro zbywca na moment zbycia nie prowadził działalności usługowej, nie można stwierdzić, że potencjalny nabywca będzie kontynuował prowadzenie tej działalności. Celem wznowienia działalności, nabywca będzie zmuszony do dodatkowego zaangażowania środków własnych, zwłaszcza do odtworzenia przedsiębiorstwa po jego likwidacji oraz pozyskania klientów. Podobne stanowisko zajął DKIS w interpretacji z dn. 23 stycznia 2019 r. (0111-KDIB3-2.4012.676.2018.3.AZ), podkreślając zarazem, że ZCP tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach i konstytuujące zespół, a niebędące zbiorem przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest pozostawanie własnością jednego podmiotu gospodarczego. ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w momencie zbycia określonych składników majątkowych. Powyższa interpretacja, choć wydana w stanie faktycznym innego podatnika, opisuje zdaniem Wnioskodawcy sytuację analogiczną do przedstawionego przez niego stanu faktycznego.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki przedmiotem sprzedaży będzie w istocie zabudowany budynkiem grunt oraz inne wskazane na wstępie środki techniczne, położone na wyżej opisanej nieruchomości, które samoistnie (tj. w szczególności bez uzupełnienia ich o dodatkowe nakłady i zasoby ludzkie) nie dają możliwości kontynuowania działalności gospodarczej Sprzedającego. Spółka nie będzie kontynuować działalności Sprzedającego, a jedynie wykorzystywać będzie nabyty Majątek do własnej działalności gospodarczej.

Zatem Spółka nabędzie Majątek, który nie stanowi ZCP w rozumieniu ustawy o VAT.

Ad.2.

Zakładając, że odpowiedź, na pyt. 1 będzie przecząca, planowana transakcja nie będzie stanowiła zbycia ZCP w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że zbycie Majątku dokonane będzie w ramach opodatkowanej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W takim zaś przypadku, należy ustalić kwalifikację VAT sprzedaży poszczególnych składników Majątku, z podziałem na nieruchomości (rzeczy nieruchome) oraz rzeczy ruchome.

W tym zakresie należy w pierwszej kolejności wskazać na szczególne regulacje odnoszące się do opodatkowania sprzedaży towarów w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co za tym idzie, dla właściwej kwalifikacji VAT należy w pierwszej kolejności wyodrębnić budynki wraz z gruntami, na których są one posadowione. Grunt, na którym posadowiony jest budynek będzie więc dzielił kwalifikację dla celów VAT właściwą dla budynku.

Dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług, z wyjątkiem, gdy dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim lub gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata (art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT). Przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej (art. 2 pkt 14 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i złożą przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie to musi również zawierać imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy, planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części (w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a) oraz adres budynku, budowli lub ich części.

Majątek (w tym zbywane nieruchomości) wykorzystywane były przez Sprzedającego do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Oddanie budynków do użytkowania na cele tej działalności miało miejsce ponad dwa lata temu oraz w ciągu tego czasu nie były ponoszone nakłady na budynki o wartości minimum 30% wartości początkowej. Dostawa budynków (wraz z gruntem) nie będzie więc dochodziła do skutku w ramach pierwszego zasiedlenia, może więc skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Spółka zaznacza jednak, że Sprzedający będzie ponownie zarejestrowany do celów VAT, a dodatkowo po tym fakcie Spółka i Sprzedający złożą zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy Majątku w części dotyczącej nieruchomości zabudowanej, na warunkach określonych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. A skoro tak, dostawa opisanego na wstępie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (stanowiącej część nabywanego Majątku) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem nabycie przez Spółkę nieruchomości (budynek wraz z gruntem) będzie udokumentowane fakturą zawierającą kwotę VAT. Podstawowe zasady dotyczące odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług zostały ujęte w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Na mocy tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści przywołanych przepisów wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym, tj. czynnościom, które generują podatek należny. W tym kontekście zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej składnik Majątku z zamiarem wykorzystania go do własnej działalności produkcyjnej, opodatkowanej w całości podatkiem VAT, nie powinno zdaniem Wnioskodawcy ulegać wątpliwości, że będzie miał on prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od tego zakupu.

Ad.3.

Zakładając, że odpowiedź, na pyt. 1 będzie przecząca planowana transakcja nie będzie stanowiła zbycia ZCP w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że zbycie Majątku dokonane będzie w ramach opodatkowanej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W takim zaś przypadku, należy ustalić kwalifikację VAT sprzedaży wszystkich poszczególnych składników Majątku, z podziałem na nieruchomości (rzeczy nieruchome) oraz rzeczy ruchome. W odróżnieniu od nieruchomości, ustawa o VAT nie przewiduje co do zasady szczególnych przepisów odnośnie zwolnienia z VAT dostawy rzeczy ruchomych (za wyjątkiem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który jednak w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania).

Zatem w zakresie dokonywanej przez Syndyka sprzedaży ruchomych składników Majątku Sprzedającego, czynności te podlegać będą opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Sam fakt, że sprzedaż dokonywana jest przez Syndyka a Sprzedający nie jest w chwili obecnej zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nie zmienia faktu, że Sprzedający powinien być traktowany jako podatnik VAT. Spółka zwraca uwagę na stanowisko DKIS wyrażone w interpretacji z dnia 10 sierpnia 2021 r. (0113-KDIPT1-1.4012.272.2021.3.ZR), w której organ stwierdził, że "ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy nie ma wpływu na jego status podatkowy. W szczególności na skutek ogłoszenia upadłości przedsiębiorca nie przestaje być podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaż jakiegokolwiek towaru jako składnika majątkowego masy upadłości, dokonywana przez syndyka masy upadłości w ramach procesu upadłościowego, stanowi dostawę towaru podlegającą zasadniczo opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdzie podatnikiem jest upadły, który w tym zakresie prowadzi szeroko rozumianą działalność gospodarczą. Oceny tej nie zmienia fakt niekontynuowania przez upadłego swojej dotychczasowej działalności w rozumieniu przepisów prawa gospodarczego lub dokonania sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa upadłego".

Zatem, sprzedaż ruchomych składników Majątku podlegać będzie bezwzględnemu opodatkowaniu VAT. Jak wspomniano powyżej, podstawowe zasady dotyczące odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług zostały ujęte w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Na mocy tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści przywołanych przepisów wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym, tj. czynnościom, które generują podatek należny. W tym kontekście zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka planuje nabycie ruchomych składników Majątku w celu prowadzenia działalności produkcyjnej w zakresie produkcji stolarki drzwiowej, a więc do prowadzonej już opodatkowanej podatkiem VAT, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że będzie on miał również prawo do odliczenia podatku naliczonego od pozostałych składników Majątku, nieobjętych pytaniem nr 2 - a więc elementów ruchomych Majątku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku,

- że nabywany przez Państwa Majątek opisany w zdarzeniu przyszłym nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT - jest prawidłowe,

- że będą mieli Państwo prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości oraz rzeczy ruchomych w ramach przedmiotowej Transakcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą o VAT":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) w tym zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy:

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy art. 6 wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszczące się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Przy czym należy zaznaczyć, że użyte w cyt. przepisie sformułowanie "transakcje zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady.

W świetle art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Jak już wskazano, ustawodawca na mocy art. 6 pkt 1 ustawy wyłączył od opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 2 pkt 27e ustawy, pod którym to pojęciem rozumie się:

Organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1)

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;

2)

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

3)

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

4)

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa winna mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy natomiast zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Zatem należy wskazać, że fakt wyłączenia niektórych składników materialnych i niematerialnych może pozostawać bez wpływu na kwalifikację zbywanych składników jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych pozwala z uwagi na swoje zorganizowanie, infrastrukturę, itp. na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Podkreśla się przy tym, że możliwość stanowienia przez ten zespół składników niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze powinna mieć wymiar rzeczywisty, a nie jedynie potencjalny. Oznacza to, że majątek ten powinien stanowić już u zbywcy zorganizowany zespół składników gotowych realizować określone zadania gospodarcze jako samodzielne przedsiębiorstwo, a po jego zbyciu możliwe musi być kontynuowanie działalności gospodarczej przez nabywcę przedsiębiorstwa (por. wyrok TSUE w sprawie C-497/01).

Z opisu sprawy wynika, że dokonają Państwo niebawem zakupu od syndyka masy upadłościowej majątku przedsiębiorstwa na które składają się aktywa trwałe i obrotowe przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działki nr (...), (...), (...); środki techniczne położone na wyżej opisanej nieruchomości:

a) Hala nr 1, na terenie której znajdują się:

i. linia produkcji drzwi (...),

ii. linia do obróbki skrzydeł drzwiowych (...),

iii. linia pakowania (...),

iv. pilarka tarczowa formatowa (...),

v. oklejarka płaszczyzn drzwiowych (...),

vi. automatyczna linia pakowania (...),

vii. szorowarka samojezdna (...);

b) Hala nr 2, na terenie której znajdują się:

i. linia załadunku (...),

ii. linia do obróbki skrzydeł drzwiowych (...),

iii. linia do oklejania płaszczyzn profilowych (...) (...),

iv. linia do oklejania folią profili ościeżnic (...),

v. linia montażowa (...),

vi. piła radialna ukosowa do cięcia poprzecznego (...),

vii. rębak (...),

viii. strugarka czterostronna (...),

ix. piła do rozkroju wielkich formatek (...),

x. linia do rozkroju (...) (...),

xi. rama montażowa ściskowa;

c) Hala nr 3, na terenie której znajdują się:

i. piła ukośnica dwugłowicowa (...),

ii. piła ukośnica dwugłowicowa,

iii. wiertarka wielowrzecionowa (...),

iv. pilarka tarczowa (...); d) materiały do produkcji, półprodukty i produkty.

Majątek nie stanowi całości majątku Upadłego. Upadły posiada jeszcze inną nieruchomość w odmiennej od ww. lokalizacji, przy czym nie będzie ona przedmiotem sprzedaży objętej wnioskiem. Niemniej, Majątek stanowi całość aktywów Upadłego, które były przez niego wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w lokalizacji, której dotyczy transakcja, między innymi w zakresie produkcji stolarki drzwiowej (skrzydeł i ościeżnic). W związku z powyższym, jak wskazali Państwo, można mówić o swoistym wyodrębnieniu organizacyjnym i funkcjonalnym Majątku z całości majątku Upadłego, tj. odrębności Majątku od ww. nieruchomości. Majątek, który nabędą Państwo, w chwili obecnej nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Z tego względu nie jest prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych, w toku której możliwe byłoby przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa Upadłego i oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów tej części przedsiębiorstwa. Majątek, który nabędą Państwo w chwili obecnej nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku, tj. nie posiada zdolności do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Zainteresowani są Państwo nabyciem Majątku, aby wykorzystywać go do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach własnego przedsiębiorstwa, jednak z uwagi na obecny stan techniczny Majątku, natychmiastowe wznowienie w nim działalności gospodarczej, do której był wykorzystywany, nie jest możliwe i wymaga uprzedniego przeprowadzenia prac przygotowawczych oraz poniesienia nakładów inwestycyjnych. Także i z tego względu, nie mają Państwo możliwości i nie planują kontynuowania realizacji umów Upadłego z dotychczasowymi nabywcami jego produktów (umowy takie nie są przedmiotem cesji ani nie przejdą w żaden inny sposób na Spółkę w ramach planowanej transakcji).

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz wynikające z opisu sprawy okoliczności, że

- majątek, który Państwo nabędą, w chwili obecnej nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej i z tego względu nie jest prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych, w toku której możliwe byłoby przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa Upadłego i oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów tej części przedsiębiorstwa,

- Majątek w chwili obecnej nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku, tj. nie posiada zdolności do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy,

- z uwagi na obecny stan techniczny Majątku, natychmiastowe wznowienie w nim działalności gospodarczej, do której był wykorzystywany, nie jest możliwe i wymaga uprzedniego przeprowadzenia prac przygotowawczych oraz poniesienia nakładów inwestycyjnych i z tego względu, Spółka nie ma możliwości i nie planuje kontynuowania realizacji umów Upadłego z dotychczasowymi nabywcami jego produktów

- umowy Upadłego z dotychczasowymi nabywcami jego produktów nie są przedmiotem cesji ani nie przejdą w żaden inny sposób na Spółkę w ramach planowanej transakcji,

stwierdzić należy, że sprzedawane składniki przedsiębiorstwa Sprzedającego, tj. Nieruchomość wraz z składnikami ruchomymi nie będą stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym ich sprzedaż nie będzie stanowiła transakcji wyłączonej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. Sprzedaż ww. składnika majątkowego przedsiębiorstwa Sprzedającego tj. działek nr (...), (...) i (...) zabudowanych halami oraz składników ruchomych stanowi w myśl art. 7 ust. 1 ustawy dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Tym samym Państwa stanowisko przedstawione we wniosku sformułowane w zakresie pytania oznaczonego nr 1 jest prawidłowe.

Przechodząc z kolei do Państwa wątpliwości w zakresie pytania nr 2 i nr 3 tj. prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu prawa własności nieruchomości zabudowanych oraz składników ruchomych w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć brak możliwości zastosowania zwolnienia dla sprzedaży opisanych Nieruchomości zabudowanych budynkami w postaci hal oraz składników ruchomych i opodatkowania całości tej sprzedaży podatkiem VAT przy zastosowaniu właściwej stawki podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w tych przepisach warunki.

Zasady zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli i ich części znajduje się w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, który stanowi że:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Kwestia pierwszego zasiedlenia została uregulowana w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie budynku, budowli lub ich części do użytkowania. Zatem aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, budowli lub ich części, ich używania, w tym na potrzeby własne. Pierwsze zasiedlenie budynku, budowli lub ich części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynek, budowlę lub ich część oddano w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku, budowli lub ich części na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika czy też potrzeby własne osoby fizycznej - bowiem w obydwu przypadkach dochodzi do korzystania z budynku, budowli lub ich części.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Tak więc, by dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule.

Analiza powołanych wyżej przepisów wskazuje, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Należy zwrócić uwagę, że zwolnienie uregulowane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ma charakter zwolnienia fakultatywnego, gdyż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy,

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą,

a)

przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy,

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy,

zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jak wskazano wyżej, aby zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

- towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

- przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z opisu sprawy wynika, że nabędą Państwo od syndyka masy upadłościowej aktywa, obejmujące prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr (...), (...), (...) zabudowane halami. Hala nr 1 posadowiona jest na działkach nr (...), (...) i (...), Hala 2 - na działce nr (...), a Hala nr 3 - na działce nr (...). W związku z tym, że hale nr 1, 2 i 3 są obiektami budowlanymi, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają fundamenty i dach, stanowią budynki w myśl art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane. Majątek został przejęty przez Sprzedającego do używania w okresie wcześniejszym niż dwa lata od momentu planowanej sprzedaży. Zgodnie z Państwa wiedzą, przy wybudowaniu ww. hal Upadłemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, Upadły nie ponosił wydatków na ulepszenie - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym - poszczególnych hal, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz żadna z ww. hal nie była wykorzystywana przez Upadłego wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Ponadto przedmiotem zakupu będą składniki ruchome spółki upadłego. Zgodnie z Państwa wiedzą, przy nabyciu składników ruchomych Upadłemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie były one wykorzystywane przez Upadłego wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, stwierdzić należy, że sprzedaż obiektów budowlanych w postaci budynków tj. hal nr 1, nr 2 i nr 3 nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, jak Państwo wskazali majątek został przejęty przez Sprzedającego do używania w okresie wcześniejszym niż dwa lata od momentu planowanej sprzedaży. Ponadto Sprzedający nie ponosił wydatków na ulepszenie - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym - poszczególnych hal, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem z uwagi na fakt, że od pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej dostawy upłynie okres dłuższy niż 2 lata i jednocześnie Sprzedający nie ponosił nakładów na ulepszenie ww. hal, to w odniesieniu do przedmiotowych hal nr 1, nr 2 i nr 3 zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym, że zamierzona na Państwa rzecz dostawa ww. hal nr 1, nr 2 i nr 3 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to odpowiednio zwolnieniem tym objęta będzie także transakcja sprzedaży działki nr (...), (...), (...) na której ww. budowle są posadowione (art. 29a ust. 8 ustawy).

Dodatkowo należy zauważyć, że w myśl ww. art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy Sprzedający oraz Kupujący dokonując dostawy ww. nieruchomości zabudowanych mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy przedmiotowych działek zabudowanych gdyż jak wskazali Państwo w opisie sprawy, Kupujący i Sprzedający na dzień przedmiotowej transakcji będąc czynnymi podatnikami VAT, złożą do właściwego urzędu skarbowego zgodne oświadczenie (ewentualnie w akcie notarialnym), że wybierają opodatkowanie dostawy przedmiotowych obiektów budowlanych.

Reasumując, planowana na Państwa rzecz dostawa działek nr (...), (...), (...) zabudowanych halami nr 1, nr 2 i nr 3 należącymi do Sprzedającego korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, z opcją ich opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy.

Ponadto odnosząc się do sprzedaży na Państwa rzecz składników ruchomych należy zauważyć, że w analizowanej sprawie, sprzedaż składników ruchomych nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Z opisu sprawy wynika bowiem, że przy nabyciu składników ruchomych Upadłemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz składniki ruchome nie były wykorzystywane przez Upadłego wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Zatem, zamierzona na Państwa rzecz sprzedaż składników ruchomych nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, z uwagi na fakt, że nie zostały spełnione warunki, o których mowa w tym przepisie. Oznacza to, że sprzedaż składników ruchomych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT.

Przechodząc do kwestii prawa do odliczenia przez Państwa podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem ww. Nieruchomości zabudowanych halami oraz nabyciem rzeczy ruchomych, wskazać należy, że:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy,

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1)

suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy również podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że po przeprowadzeniu Transakcji zamierzają Państwo wykorzystywać ww. Nieruchomości zabudowane nr (...), (...), (...) oraz składniki ruchome wyłącznie do czynności opodatkowanych. Sprzedający i Kupujący będą posiadać na moment Transakcji status podatników VAT czynnych. Ponadto Zainteresowani złożą, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia dla dostawy budynków (hal nr 1, nr 2 i nr 3) i wybiorą opodatkowanie podatkiem VAT przedmiotowych budynków, będących przedmiotem sprzedaży.

W związku z tym, że ww. Nieruchomości zabudowane jak i składniki ruchome będą służyły Państwu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, będą mieli Państwo prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem ww. Nieruchomości oraz rzeczy ruchomych. Wynika to z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W konsekwencji, będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego wynikającego z otrzymanej od Sprzedającego faktury dokumentującej dostawę nieruchomości nr (...), (...), (...) zabudowanych halami nr 1, nr 2 i nr 3 oraz składniki ruchome na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, Państwa stanowisko w zakresie pytań oznaczonych we wniosku jako nr 2 i nr 3 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Należy podkreślić, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca wyłącznie dla Państwa, jako występującego z wnioskiem. Interpretacja ta nie chroni natomiast Sprzedającego.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowani ponoszą ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl