0111-KDIB3-1.4012.715.2018.3.JP - Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla sprzedaży kart wstępu na teren pola golfowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 grudnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.715.2018.3.JP Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla sprzedaży kart wstępu na teren pola golfowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Organu 13 września 2018 r., uzupełnionym pismem z 6 listopada 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.) oraz z 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 6 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

* zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla sprzedaży kart wstępu na teren pola golfowego - jest prawidłowe,

* zwolnienia od podatku VAT dla sprzedaży żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range oraz dla prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie uzyskania zielonej karty - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla sprzedaży kart wstępu na teren pola golfowego, zwolnienia od podatku VAT dla sprzedaży żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range oraz dla prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie uzyskania zielonej karty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie... (Wnioskodawca) jest zarejestrowane w KRS i posiada osobowość prawną. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Cele Stowarzyszenia określone w statucie to min.:

* prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji, a w szczególności upowszechnianie i propagowanie gry w golfa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

* stworzenie infrastruktury społecznej i zaplecza technicznego dla sportu golfowego,

* budowa, utrzymanie i konserwacja pola golfowego.

Na terenie pola golfowego oprócz dołków przeznaczonych do gry, znajduje się także Drving Range - miejsce, w którym golfiści mogą ćwiczyć wybicie piłki golfowej bez konieczności uczestniczenia w pełnej grze w golfa. W ramach prowadzonej działalności sportowej Stowarzyszenie uzyskuje następujące przychody:

1.

składki członkowskie i opłaty wpisowe,

2.

sprzedaż jednorazowych kart wstępu na teren pola golfowego,

3.

sprzedaż żetonów do ćwiczeń na driving range,

4.

sprzedaż zielonych kart - zielona karta jest dokumentem poświadczającym podstawowe umiejętności gry w golfa oraz znajomość zasad gry co ma na celu umożliwienie bezpiecznego korzystania z pól golfowych,

5.

prowadzenie kursów przez wykwalifikowanych instruktorów, mających na celu uzyskanie zielonej karty,

6.

wypożyczanie kijów golfowych oraz piłek,

7.

wynajem pola golfowego na różnego rodzaju imprezy plenerowe,

8.

darowizny.

Wnioskodawca nie jest klubem sportowym działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.).

Wnioskodawca cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza na cele statutowe Stowarzyszenia.

Ponadto, pismem z dnia 6 listopada 2018 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego, wskazując że świadczenie usług polega na przygotowaniu i udostępnianiu terenów do gry i ćwiczeń z zakresu techniki uderzeń:

a.

putting green - trawnik o pow. 500 m2 strzyżony na wysokość 5mm i uwałowany służący do nauki krótkiej gry (puttowanie),

b.

fairway - pas trawy ciętej na wys. 5 cm będący miejscem zakończenia gry na danym dołku. Pole golfowe obejmuje 18 dołków (18 x fairway i 18 x green). Gracze wchodząc na teren pola prowadzą rozgrywkę partii lub rekreacyjnie pokonują poszczególne dołki. Per analogia tenisista wynajmuje kort i gra lub ćwiczy.

Do zadań Stowarzyszenia należy koszenie i nawożenie trawy, pielęgnacja całego terenu (56 ha).

Gracz opłacając żetonem pobiera koszyk piłek 40-50 szt., wybija je na oznakowaną i skoszoną na wys. 3 cm łąkę. Po wybiciu piłek klub zbiera piłki i ponownie wrzuca je do maszyny wydającej piłki. Reasumując, Wnioskodawca pobiera opłaty za żetony, dzięki którym gracz uzyskuje dostęp do piłek i możliwość ćwiczenia.

Wnioskodawca podaje symbole PKWiU dla omawianych usług:

* sprzedaż kart wstępu na teren pola golfowego - 93.11.10,

* sprzedaż żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range - 93.11.10,

* prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie uzyskania zielonej karty - 85.51.10.

Wnioskodawca jest osobą prawną wpisaną do rejestru stowarzyszeń, zrzeszonym w Polskim Związku Golfa. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104) Prawo o stowarzyszeniach.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na statucie i polega na:

* prowadzeniu działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji, a w szczególności upowszechnianie i propagowanie gry w golfa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

* stworzeniu infrastruktury społecznej i zaplecza technicznego dla uprawiania sportu golfowego,

* budowie, utrzymaniu i konserwacji pola golfowego.

Wnioskodawca nie jest klubem sportowym działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.). Wnioskodawca nie jest związkiem stowarzyszeń.

Stowarzyszenie, w oparciu o statut, całość swoich dochodów przekazuje na swoje cele statutowe czyli działalność szkoleniową, sport i rekreację, utrzymanie i rozwój pola golfowego.

Wszystkie świadczone przez Stowarzyszenie usługi są usługami koniecznymi do organizowania i uprawiania sportu - gry w golfa:

* szkolenia i kursy w zakresie uzyskania zielonej karty (bez uprawnień i przeszkolenia nie można wejść na pole golfowe),

* sprzedaż żetonów na driving range (miejsce ćwiczeń, nauki oraz utrwalania techniki uderzeń),

* sprzedaż kart wstępu na pole golfowe (pole golfowe to teren do gry w golfa i treningu w tym zakresie).

Wnioskodawca świadcząc usługi sprzedaży kart wstępu na pole golfowe nie jest nastawiony na osiąganie zysków, przychody w całości są przeznaczane na pokrycie kosztów na rozwój i utrzymanie pola golfowego.

Wnioskodawca świadcząc usługi sprzedaży żetonów nie jest nastawiony na osiąganie zysków - przychody w całości są przeznaczane na pokrycie kosztów na rozwój i utrzymanie pola golfowego

Prowadzenie szkoleń w zakresie uzyskania uprawnień do gry (zielona karta, karta HCP) należy do zadań członków stowarzyszenia, Wnioskodawca nie jest nastawiony na osiąganie zysków, przychody z tego tytułu również przeznaczane są na rozwój i utrzymanie pola.

Usługi w całości są świadczone na rzecz osób uprawiających sport i uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Pole golfowe jest także nieodpłatnie udostępniane szkołom w celu prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. Dzieci i młodzież w ramach lekcji wychowania fizycznego mogą korzystać z driving range bez ponoszenia opłat za żetony.

Szkolenia i kursy w zakresie uzyskania zielonej karty - usługa dla osób uprawiających sport sprzedaż żetonów na driving range - usługa dla osób uprawiających sport sprzedaż kart wstępu na pole golfowe - usługa dla osób uprawiających sport.

Stowarzyszenie oprócz usług będących przedmiotem zapytania uzyskuje także przychody ze składek członkowskich, wpisowych, wynajmu pola golfowego, sprzedaży usług gastronomicznych oraz różnego rodzaju darowizn. Z całokształtu działalności wykazywany jest zysk, który nie podlega podziałowi, a w całości przekazywany jest na dalszy rozwój pola golfowego, poprawę jakości świadczonych usług oraz na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w golfa (rozgrywki ligowe/pucharowe).

Szkolenia i kursy w zakresie uzyskania zielonej karty - nie obejmują usług wstępu na imprezy sportowe, nie obejmują wynajmu sprzętu sportowego ani obiektu sportowego.

Sprzedaż żetonów na driving range - zakup żetonu uprawnia do wybicia piłek na terenie drivig range (bez możliwości wejścia i gry na polu golfowym).

Sprzedaż kart wstępu na pole golfowe - zakup biletu wstępu na pole obejmuje korzystanie z terenu gry (9 - 18 dołków).

Widzowie i kibice nie wnoszą żadnych opłat.

Wynajem sprzętu oraz obiektu sportowego jest oddzielną usługą nie będącą przedmiotem zapytania.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytania:

Czy Stowarzyszenie postępuje prawidłowo stosując następujące stawki podatku od towarów i usług na świadczone przez siebie usługi:

1.

sprzedaż kart wstępu na teren pola golfowego - 8%,

2.

sprzedaż żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range - zwolnienie,

3.

prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie uzyskania zielonej karty - 23%?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Własne stanowisko wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Stowarzyszenie postępuje prawidłowo stosując do sprzedaży kart wstępu na teren pola golfowego stawkę 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 stawka podatku wynosi 8%. Zgodnie z poz. 179 załącznika nr 3 wymieniono - usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWIU 93.11.10.0). Poprzez obiekt sportowy, rozumie się samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych dla celów sportowych. Grupowanie to obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp. Natomiast jak wynika z opisu do tego grupowania, nie obejmuje ono m.in usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, slasyfikowanych pod PKWIU 93.13.10.0.

Natomiast w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy zostały wskazane - pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu (bez względu na PKWIU). Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenie sprzedaje bilety i karnety wstępu na teren pola golfowego.

Odnośnie pytania nr 2.

Stowarzyszenie postępuje prawidłowo stosując do sprzedaży żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range - zwolnienie z podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem, że:

* są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

* świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

* są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym,

* z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Stowarzyszenie wypełnia wszystkie te warunki płynące z powyższego przepisu.

Odnośnie pytania 3

Zdaniem organizacji usługi prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie uzyskania zielonej karty opodatkowane są nieprawidłową stawką 23%. Zdaniem Stowarzyszenia powinny być one zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Zielona Karta jest dokumentem poświadczającym zdobyte umiejętności golfowe, a tym samym uprawniającym do gry na polach golfowych w całej Polsce i udziału w turniejach dla początkujących. Uzyskanie zielonej karty jest warunkiem koniecznym do udziału w grze w golfa.

Mając powyższe na uwadze organizacja i przeprowadzenie szkolenia uprawniającego do gry w golfa jest ściśle powiązane ze sportem.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem, że:

* są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

* świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

* są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

* z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Stowarzyszenie wypełnia wszystkie te warunki płynące z powyższego przepisu, więc powinno zastosować zwolnienie a nie stawkę 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

* prawidłowe w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla sprzedaży kart wstępu na teren pola golfowego,

* nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla sprzedaży żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range oraz dla prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie uzyskania zielonej karty.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: "PKWiU", zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym "Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%" (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. - 8%), wymienione zostały wymienione zostały towary i usługi objęte obniżoną stawką podatku.

I tak, pod pozycją 179 wymieniono "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" o symbolu PKWiU 93.11.10.0.

W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

* usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;

* usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;

* usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast m.in. usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Cele Stowarzyszenia określone w statucie to min.:

* prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji, a w szczególności upowszechnianie i propagowanie gry w golfa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

* stworzenie infrastruktury społecznej i zaplecza technicznego dla sportu golfowego,

* budowa, utrzymanie i konserwacja pola golfowego.

Wnioskodawca nie jest klubem sportowym działającym na podstawie przepisów ustawy o sporcie. Wnioskodawca nie jest związkiem stowarzyszeń.

Wnioskodawca podaje symbole PKWiU dla omawianych usług:

* sprzedaż kart wstępu na teren pola golfowego - 93.11.10,

* sprzedaż żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range - 93.11.10,

* prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie uzyskania zielonej karty - 85.51.10.

Stowarzyszenie, w oparciu o statut, całość swoich dochodów przekazuje na swoje cele statutowe czyli działalność szkoleniową, sport i rekreację, utrzymanie i rozwój pola golfowego. Wszystkie świadczone przez Stowarzyszenie usługi są usługami koniecznymi do organizowania i uprawiania sportu - gry w golfa.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest m.in. zastosowanie stawki podatku VAT dla sprzedaży kart wstępu na teren pola golfowego (pytanie nr 1).

Przez obiekt sportowy rozumieć należy zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Zatem obniżoną stawką podatku będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

Zatem dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0.

Ja wskazano wyżej poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi sprzedaży kart wstępu na teren pola golfowego są usługami mieszczącymi się w przedstawionej przez Wnioskodawcę klasyfikacji PKWiU 93.11.10.0, to należy uznać, że ww. usługi jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych (pola golfowego) korzystają z opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1 jest prawidłowe.

Odnośnie pytania nr 2, tj. ustalenia czy sprzedaż żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range jest zwolniona od podatku od towarów i usług, wskazać należy że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a.

są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b.

świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym - z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

W świetle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Wskazać należy, że zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi. Ze zwolnienia korzystają więc usługi świadczone m.in. przez klub sportowy, które są ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a także są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Niespełnienie chociażby jednej z przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji.

Powołany powyżej art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy stanowi odzwierciedlenie regulacji zawartych w art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Zauważyć należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji klubu sportowego. Zatem w celu ustalenia prawidłowego rozumienia tego pojęcia należy odnieść się do regulacji ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.).

Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o sporcie, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Natomiast związek stowarzyszeń i innych osób prawnych uregulowany został przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.).

W myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.

Z cyt. wyżej przepisu wynika, że stowarzyszenia mogą tworzyć związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, czasami zwane także federacjami. Aby taki związek powstał muszą się zebrać przynajmniej trzy stowarzyszenia. Związek wspólnie z tymi trzema stowarzyszeniami mogą tworzyć jeszcze inne osoby prawne, które nie mają celów zarobkowych, np. fundacje.

Zatem ze zwolnienia może korzystać, przy założeniu, że mamy do czynienia z usługami ściśle związanymi ze sportem, wyłącznie takie stowarzyszenie, które w myśl ww. przepisów jest związkiem sportowym. Jak wskazano wyżej, związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. Oznacza to, że zawsze musimy mieć do czynienia z klubem sportowym lub kilkoma klubami sportowymi zrzeszonymi w związek, ewentualnie klubami sportowymi i osobą prawną zrzeszonymi w związek.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym, czy związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Zainteresowany nie jest żadnym z podmiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, a zatem nie spełnia przesłanki podmiotowej, określonej w tym przepisie. Tym samym zbędna stała się analiza pozostałych przesłanek umożliwiających skorzystanie ze sprzedaży żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range, na podstawie cytowanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca świadcząc usługi w zakresie sprzedaży żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Wskazać w tym miejscu należy, że usługi w zakresie sprzedaży żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range zostały przez Wnioskodawcę zaklasyfikowanie do grupowania PKWiU 93.11.10. Jak wskazano wyżej, poz. 179 załącznika nr 3, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0.

Zatem, skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi sprzedaży żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range są usługami mieszczącymi się w przedstawionej przez Wnioskodawcę klasyfikacji PKWiU 93.11.10.0, to należy uznać, że ww. usługi jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych (pola golfowego) korzystają z opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2, zgodnie z którym postępuje prawidłowo stosując do sprzedaży żetonów uprawniających do ćwiczeń na driving range zwolnienie z podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowe.

Przechodząc do kolejnej wątpliwości Wnioskodawcy dotyczącej czy prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie uzyskania zielonej karty powinno być zwolnione od podatku VAT a nie opodatkowane stawką w wysokości 23% zauważyć należy, że jak to wyżej wskazano, Wnioskodawca nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym, czy związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, a zatem nie będąc żadnym z podmiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy nie spełnia przesłanki podmiotowej, określonej w tym przepisie. Odnosząc przywołane przepisy prawa do przedstawionego stanu faktycznego i stanowiska Wnioskodawcy należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadcząc usługi w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie uzyskania zielonej karty, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko w zakresie pytania nr 3 jest nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl