0111-KDIB3-1.4012.687.2018.2.ICz - Usługi najmu rusztowań - termin wystawiania faktur VAT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.687.2018.2.ICz Usługi najmu rusztowań - termin wystawiania faktur VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2018 r. (data wpływu 3 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z 29 października 2018 r. (data wpływu 29października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu powstania obowiązku podatkowego i terminu wystawiania faktur VAT z tytułu usługi najmu rusztowań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2018 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu powstania obowiązku podatkowego i terminu wystawiania faktur VAT z tytułu usługi najmu rusztowań.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 października 2018 r. (data wpływu 29 października 2018 r.) przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 22 października 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.687.2018.1.ICz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką cywilną dwóch osób fizycznych zarejestrowaną jako podatnik czynny dla celów podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca, po uprzednich ustaleniach telefonicznych z Zlecającym, tj. Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym i Usług Techniczno-Handlowych E. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwanym Zlecającym) przyjęła dnia 7 maja 2014 r. zlecenie na wykonanie zabezpieczenia wiaduktu kolejowego przy ul. Skwerowej w Sosnowcu (według projektu opracowanego przez firmę inżynierską G.) - zlecenie obejmowało również najem rusztowań na okres 6 miesięcy. Przyjęcie zlecenia zostało potwierdzone na piśmie przez obie strony transakcji.

Termin wykonania zlecenia ustalono na 16 maja 2014 r., a jego koszt został ustalony na kwotę 29.000,00 złotych netto (kwota ta obejmowała również należność za najem rusztowań za okres 6 miesięcy) z terminem płatności przypadającym na 35 dni po otrzymaniu faktury sporządzonej w oparciu o protokół odbioru podpisany przez Zleceniodawcę oraz Kopalnię Węgla Kamiennego (...).

W zleceniu zawarto klauzulę, że po przekroczeniu terminu najmu rusztowań określonego w zleceniu (tj. 6 miesięcy) koszt miesięcznej dzierżawy wyniesie 1.100,00 złotych netto (1 353,00 złotych brutto) za każdy miesiąc. W klauzuli nie zawarto żadnej wzmianki o terminie płatności za każdy, ponadpodstawowy miesiąc najmu rusztowań.

W dniu 16 maja 2014 r. przedstawiciele Kopalni Węgla Kamiennego (...), przedstawiciele PKP oraz przedstawiciele wykonawcy robót dokonali odbioru wykonanych robót zabezpieczających na nieużytkowanym wiadukcie kolejowym położonym w S. do czasu jego rozbiórki. W związku z wykonaniem zlecenia Wnioskodawca wystawił fakturę na rzecz Zleceniodawcy na kwotę 29 000,00 złotych netto (35 670,00 złotych brutto), tj. zgodnie z zleceniem.

Z uwagi na fakt, że przedmiot najmu nie został zwrócony Wnioskodawcy w ciągu 6 miesięcy (na taki okres wynajęto rusztowania zgodnie ze zleceniem) Wnioskodawca za każdy kolejny miesiąc wystawiał faktury na kwotę 1.100,00 złotych netto, tj. zgodnie ze zleceniem (ostatnią Wnioskodawca wystawił dnia 10 sierpnia 2015 r. za miesiąc lipiec 2015 r.). Zleceniodawca uregulował wszystkie faktury do faktury za lipiec 2015 r.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Zleceniodawca poinformował Wnioskodawcę, że w związku z brakiem finansowania przez SRK S.A. - KWK (...) dzierżawionych klatek stalowych zabezpieczających wiadukt kolejowy nad torami PKP i ulicą skwerową w S. od dnia 1 września 2015 nie będzie realizował (regulował) należności wskazanych na fakturach VAT za korzystanie z ww. konstrukcji.

Wnioskodawca zaprzestała wystawiania faktur za okres od sierpnia 2015 r. do końca trwania umowy, tj. grudnia 2016.

Pismem z 29 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca wezwał Zleceniodawcę do zapłaty kwoty 18.942,00 złotych tytułem wynagrodzenia za najem rusztowań na podstawie zlecenia z 7 maja 2014 r. za okres lipiec 2015 - sierpień 2016 włącznie oraz przedstawił propozycję ugody, którą Zleceniodawca odrzucił. Wnioskodawca dnia 10 października 2016 złożył pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego VI Wydział Gospodarczy, w którym domagał się kwoty 18.942,00 złotych wraz z odsetkami, tj. za 14 miesięcy najmu rusztowań (za okres lipiec 2015 - sierpień 2016) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 15 września 2016 r. do dnia zapłaty.

Wnioskodawca pismem z dnia 19 kwietnia 2017 r. rozszerzył żądanie pozwu o kwotę 4.059,00 złotych (za 3 miesiące, tj. za okres wrzesień - listopad 2016 r.) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 20 kwietnia 2017 r.

W dniu 25 października 2016 r. starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uwzględniający żądanie pozwu.

Zleceniodawca w ustawowym terminie wniósł sprzeciw, zaskarżając nakaz zapłaty w całości oraz wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd po rozpatrzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. sprawy z powództwa Wnioskodawcy przeciwko Zleceniodawcy o zapłatę zasądził kwotę 21.648,00 złotych (za 16 miesięcy trwania najmu rusztowań, tj. za okres sierpień 2015 - listopad 2016) wraz z ustawowymi odsetkami. Sąd oddalił powództwo o zapłatę należności za miesiąc lipiec 2015 r. z uwagi na dokonanie przez Zleceniodawcy zapłaty za ten okres rozliczeniowy dnia 9 września 2015 r. Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że pismo Zleceniodawcy z dnia 28 sierpnia 2015 r. nie zawiera oświadczenia o wypowiedzeniu łączącej strony umowy z dnia 7 maja 2014 r., a jedynie informację, że Zleceniodawca zaprzestanie płatności za kolejne okresy rozliczeniowe. Sąd uznał, że przedmiotowa umowa (zawarta w formie przyjęcia zlecenia) trwała do grudnia 2016 r., czego potwierdzeniem jest fakt, że Zleceniodawca do grudnia 2016 r. korzystał z rusztowań, to jest z przedmiotu najmu.

Zleceniodawca, nie zgadzając się z wyrokiem, wniósł odwołanie od wyroku sądu pierwszej instancji, jednak po jego rozpatrzeniu Sąd Okręgowy, dnia 29 lipca 2018 r. w całości je oddalił podtrzymując wyrok w całości.

Zleceniodawca wpłacił Wnioskodawcy całą zasądzoną kwotę dnia 30 lipca 2018 r.

Z uwagi na zaprzestanie wystawiania faktur sprzedaży od miesiąca sierpnia 2015 r., Wnioskodawca, chcąc dopełnić wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, dnia 20 sierpnia 2018 r. wystawił faktury za zasądzone okresy, tj. za miesiące od sierpnia 2015 r. do listopada 2016 r. wg następującego schematu:

Data wystawienia: 20 sierpnia 2018 r.

Data sprzedaży: ostatni dzień okresu rozliczeniowego (np. za sierpień 2015 - 31 sierpnia 2015 r.; za wrzesień 2015 - 30 września 2015 r.; itd.)

Faktury zostały wystawione z adnotacją, że każda z faktur została w pełni opłacona w dniu 30 lipca 2018 r.

Na fakturach, z uwagi na fakt, że zostały w całości opłacone nie został wskazany termin płatności, jednak gdyby Wnioskodawca miał go wskazać, to z uwagi na brak określonego terminu płatności w zleceniu z dnia 7 maja 2014 Wnioskodawca posłużyłby się Kodeksem Cywilnym, który wskazuje, że w przypadku wskazania w umowie najmu terminu płatności, za termin płatności przyjmuje się 10. dzień miesiąca, za który należy się zapłata.

W sumie Wnioskodawca wystawiła 16 faktur dokumentujących 16 kolejnych okresów rozliczeniowych usługi najmu rusztowania, tj. za okres od sierpnia 2015 do listopada 2016 r. włącznie).

Następnie, dnia 28 sierpnia 2018 r. Wnioskodawca sporządził i wysłał do Urzędu Skarbowego w (...) korekty deklaracji VAT za okresy od sierpnia 2015 do listopada 2016 r. włącznie oraz wpłacił zaległy podatek VAT wraz z odsetkami. Wnioskodawca uwzględnił faktury w rejestrach VAT odpowiednio: faktura za sierpień 2015 uwzględniona została w rejestrach oraz korekcie deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień 2015, faktura za wrzesień 2015 r. w rejestrach oraz korekcie deklaracji VAT-7 za wrzesień 2015, itd.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca postąpił słusznie wystawiając faktury VAT sprzedaży z tytułu usługi najmu rusztowań za okresy niezafakturowane w terminie, tj. okresy od sierpnia 2015 do listopada 2016 r. z datą wystawienia bieżącą oraz uwzględniając je w rozliczeniach podatku VAT za okres, w którym przypadałby ich termin płatności, tj. 10 dzień miesiąca, za który należy się zapłata (np. fakturę za sierpień 2015 Wnioskodawca uwzględnił w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc sierpień 2015, gdzie za dzień powstania obowiązku podatkowego Wnioskodawca uznał dzień 10 sierpnia 2015 r.)?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT) fakturę za usługi o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 VAT (który dotyczy między innymi usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze) wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności, który zgodnie z art. 669 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny powstał 10 dnia każdego miesiąca, za który należała się zapłata (z uwagi na brak wskazania terminu płatności w umowie). Jednak zdaniem Wnioskodawcy, nawet gdy nie wystawił przedmiotowych faktur w terminie, to pomimo uchybienia terminowi ich wystawienia i tak miał obowiązek je wystawić z datą bieżącą.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 VAT usługę, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się rozliczenia. W przypadku usług najmu, która świadczona była w okresach miesięcznych, usługa zostawała uznana za wykonaną ostatniego dnia każdego okresu rozliczeniowego. Zgodnie z powyższym Wnioskodawca jako datę sprzedaży na wystawianych fakturach Spółka wskazała ostatni dzień każdego okresu najmu, za który Wnioskodawca wystawiał fakturę sprzedaży (np. za sierpień 2015 Wnioskodawca jako datę sprzedaży uznał dzień 31 sierpnia 2015 r.).

Zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 4 VAT obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi najmu powstaje z dniem wystawienia faktury, z zastrzeżeniem art. 19a ust. 7 VAT, który wskazuje, że w przypadku usług najmu, jeżeli podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem (jak to ma miejsce w sprawie objętej wnioskiem), to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury (zgodnie z art. 106i ust. 3 i 4), a w przypadku gdy nie określono takiego terminu z chwilą upływu terminu płatności. Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 VAT faktury z tytułu świadczenia usług najmu wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności. W zleceniu, które można traktować jako umowę o świadczenie usług najmu, brak jest wskazania terminu płatności z tytułu świadczenia usług najmu. W celu określenia momentu, w którym powstał obowiązek podatkowy (tj. w terminie płatności) z tytułu świadczenia usług najmu rusztowań wnioskodawczyni posiłkowała się Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej k.c.). Zgodnie z art. 669 § 1 najemca jest zobowiązany uiszczać czynsz w terminie umówionym, jednak zgodnie z art. 669 § 2 k.c. jeśli termin płatności czynszu nie jest określony w umowie, to w przypadku usługi najmu trwającej dłużej niż miesiąc, czynsz płatny jest miesięcznie, z góry do 10. dnia miesiąca). W związku z czym Wnioskodawca, jako moment powstania obowiązku podatkowego uznał 10. dzień każdego miesiąca, za który wystawiana została faktura.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z konstrukcji podatku VAT wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Kwestię tę reguluje art. 19a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl art. 19a ust. 3 ustawy, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Z kolei na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze.

Stosownie do art. 19a ust. 7 ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

W art. 19a ust. 8 ustawy określono natomiast, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Z konstrukcji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Dla określonych w art. 19a ust. 3 ustawy usług, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy powstanie w momencie ich wykonania, a więc z upływem każdego okresu, do którego płatności lub rozliczenia odnoszą. Jednakże w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Natomiast w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu bądź usług o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej te usługi.

W związku z tym, że w świetle art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy dla usług najmu (podnajmu) powstaje z chwilą wystawienia faktury, należy uwzględnić regulacje dotyczące wystawiania faktur przewidziane w powołanej ustawie.

Artykuł 106b ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

W myśl art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca przyjął 7 maja 2014 r. zlecenie na wykonanie zabezpieczenia wiaduktu kolejowego - zlecenie obejmowało również najem rusztowań na okres 6 miesięcy. Przyjęcie zlecenia zostało potwierdzone na piśmie przez obie strony transakcji.

Termin wykonania zlecenia ustalono na 16 maja 2014 r., a jego koszt został ustalony na kwotę 29.000,00 złotych netto (kwota ta obejmowała również należność za najem rusztowań za okres 6 miesięcy) z terminem płatności przypadającym na 35 dni po otrzymaniu faktury sporządzonej w oparciu o protokół odbioru podpisany przez Zleceniodawcę oraz Kopalnię Węgla Kamiennego K.

W zleceniu zawarto klauzulę, że po przekroczeniu terminu najmu rusztowań określonego w zleceniu (tj. 6 miesięcy) koszt miesięcznej dzierżawy wyniesie 1.100,00 złotych netto (1 353,00 złotych brutto) za każdy miesiąc. W klauzuli nie zawarto żadnej wzmianki o terminie płatności za każdy, ponadpodstawowy miesiąc najmu rusztowań.

Z uwagi na fakt, że przedmiot najmu nie został zwrócony Wnioskodawca w ciągu 6 miesięcy (na taki okres wynajęto rusztowania zgodnie ze zleceniem) Wnioskodawca za każdy kolejny miesiąc wystawiał faktury na kwotę 1.100,00 złotych netto, tj. zgodnie ze zleceniem (ostatnią Wnioskodawca wystawił dnia 10 sierpnia 2015 r. za miesiąc lipiec 2015 r.). Zleceniodawca uregulował wszystkie faktury do faktury za lipiec 2015 r.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Zleceniodawca poinformował Wnioskodawcę, że w związku z brakiem finansowania od dnia 1 września 2015 nie będzie realizował (regulował) należności wskazanych na fakturach VAT za korzystanie z ww. konstrukcji.

Wnioskodawca zaprzestał wystawiania faktur za okres od sierpnia 2015 r. do końca trwania umowy, tj. grudnia 2016.

Pismem z 29 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca wezwał Zleceniodawcę do zapłaty kwoty 18.942,00 złotych tytułem wynagrodzenia za najem rusztowań na podstawie zlecenia z 7 maja 2014 r. za okres lipiec 2015 - sierpień 2016 włącznie oraz przedstawił propozycję ugody, którą Zleceniodawca odrzucił. Wnioskodawca dnia 10 października 2016 złożył pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego, w którym domagał się kwoty 18.942,00 złotych wraz z odsetkami, tj. za 14 miesięcy najmu rusztowań (za okres lipiec 2015 - sierpień 2016) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 15 września 2016 r. do dnia zapłaty.

Wnioskodawca pismem z dnia 19 kwietnia 2017 r. rozszerzył żądanie pozwu o kwotę 4.059,00 złotych (za 3 miesiące, tj. za okres wrzesień - listopad 2016 r.) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 20 kwietnia 2017 r.

W dniu 25 października 2016 r. starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uwzględniający żądanie pozwu.

Zleceniodawca w ustawowym terminie wniósł sprzeciw, zaskarżając nakaz zapłaty w całości oraz wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd po rozpatrzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. sprawy z powództwa Wnioskodawcy przeciwko Zleceniodawcy o zapłatę zasądził kwotę 21.648,00 złotych (za 16 miesięcy trwania najmu rusztowań, tj. za okres sierpień 2015 - listopad 2016) wraz z ustawowymi odsetkami. Sąd oddalił powództwo o zapłatę należności za miesiąc lipiec 2015 r. z uwagi na dokonanie przez Zleceniodawcę zapłaty za ten okres rozliczeniowy dnia 9 września 2015 r. Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że pismo Zleceniodawcy z dnia 28 sierpnia 2015 r. nie zawiera oświadczenia o wypowiedzeniu łączącej strony umowy z dnia 7 maja 2014 r., a jedynie informację, że Zleceniodawca zaprzestanie płatności za kolejne okresy rozliczeniowe. Sąd uznał, że przedmiotowa umowa (zawarta w formie przyjęcia zlecenia) trwała do grudnia 2016 r., czego potwierdzeniem jest fakt, że Zleceniodawca do grudnia 2016 r. korzystał z rusztowań, to jest z przedmiotu najmu.

Zleceniodawca, nie zgadzając się z wyrokiem, wniósł odwołanie od wyroku sądu pierwszej instancji, jednak po jego rozpatrzeniu Sąd Okręgowy, dnia 29 lipca 2018 r. w całości je oddalił podtrzymując wyrok w całości.

Zleceniodawca wpłacił Wnioskodawcy całą zasądzoną kwotę dnia 30 lipca 2018 r.

Z uwagi na zaprzestanie wystawiania faktur sprzedaży od miesiąca sierpnia 2015 r., Wnioskodawca, chcąc dopełnić wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, dnia 20 sierpnia 2018 r. wystawił faktury za zasądzone okresy, tj. za miesiące od sierpnia 2015 r. do listopada 2016 r. wg następującego schematu:

Data wystawienia: 20 sierpnia 2018 r.

Data sprzedaży: ostatni dzień okresu rozliczeniowego (np. za sierpień 2015 - 31 sierpnia 2015 r.; za wrzesień 2015 - 30 września 2015 r.; itd.)

Faktury zostały wystawione z adnotacją, że każda z faktur została w pełni opłacona w dniu 30 lipca 2018 r.

Na fakturach, z uwagi na fakt, że zostały w całości opłacone nie został wskazany termin płatności, jednak gdyby Wnioskodawca miał go wskazać, to z uwagi na brak określonego terminu płatności w zleceniu z dnia 7 maja 2014 Wnioskodawca posłużyłby się Kodeksem Cywilnym, który wskazuje, że w przypadku wskazania w umowie najmu terminu płatności, za termin płatności przyjmuje się 10. dzień miesiąca, za który należy się zapłata.

Wstępnie należy wskazać, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony określone przepisami obowiązki.

Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) - przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Artykuł 674 ustawy k.c. wskazuje, że jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony.

Artykuł 669. § 1 ustawy k.c. stanowi, że najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.

§ 2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

Tak więc najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Każda czynność wykonywana przez podatnika, której efektem jest świadczenie na rzecz drugiego podmiotu, jest w podatku od towarów i usług traktowana jako świadczenie usługi.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Odpłatność ma miejsce wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usługi, a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym. Bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usługi, a otrzymanym wynagrodzeniem istnieje wówczas, gdy jest możliwe zidentyfikowanie bezpośredniej i jasno zidentyfikowanej korzyści na rzecz usługodawcy oraz świadczenie wzajemne pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem dokonanej czynności.

Wobec powyższego skoro Wnioskodawca wykonał czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (tj. najem/dzierżawa rusztowań), zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Co do zasady fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, dotyczących między innymi czynności takich jak najem, dzierżawa, leasing. W przypadku bowiem świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, fakturę należy wystawić nie później niż z upływem terminu płatności.

Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego, w przypadku świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, jest data wystawienia faktury, ale pod warunkiem, że faktura zostanie wystawiona przed upływem terminu płatności. Natomiast, jeżeli podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją w terminie późniejszym niż przypadający za usługę termin płatności, obowiązek podatkowy powstaje nie w chwili wystawienia faktury, lecz zawsze z chwilą upływu terminu płatności określonego w umowie za daną usługę (tj. usługę najmu, dzierżawy, leasingu lub usługę o podobnym charakterze).

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca nie wystawił faktur z tytułu najmu/dzierżawy rusztowań w okresie od sierpnia 2015 r. do listopada 2016 r., ponadto w umowie najmu (w zleceniu z 7 maja 2014 r.) nie określił terminu płatności za wykonanie tych usług - to termin płatności z tytułu świadczenia usługi najmu/dzierżawy rusztowań, w opisanym przypadku, należy przyjąć na podstawie zasad wynikających z przepisów prawa cywilnego. Zatem określenie wskazane w art. 669 § 2 ustawy - Kodeks cywilny mówiące o tym, że czynsz jest płatny z góry oznacza to, że najemca dokonuje opłaty czynszu z wyprzedzeniem, czyli za okres, który ma dopiero nastąpić.

Ponadto należy mieć na uwadze przepis art. 106i ust. 3 pkt 4, który stanowi, że fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności.

Zatem Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT z bieżącą datą wystawiania, w której wykaże moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usługi najmu/dzierżawy 10 dnia każdego miesiąca.

Wobec tego w omawianym przypadku obowiązek podatkowy za najem/dzierżawę rusztowań za sierpień 2015 r. powstanie do 10 sierpnia 2015 r., za wrzesień 2015 r. do 10 września 2015 r., za październik 2015 r. do 10 października 2015 r. i konsekwentnie w kolejnych miesiącach aż do 10 listopada 2016 r. Zatem Wnioskodawca uwzględni te faktury w rozliczeniu podatkowym za okres w którym przypadał ich termin płatności.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl