0111-KDIB3-1.4012.657.2021.1.WN - Brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla dokonywanej dostawy towarów w postaci zawieszek sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 46

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.657.2021.1.WN Brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla dokonywanej dostawy towarów w postaci zawieszek sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 46

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2021 r. (data wpływu 29 lipca 2021 r.), uzupełnionym pismami z 30 września 2021 r. i 4 października 2021 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla dokonywanej przez Wnioskodawcę dostawy towarów w postaci Zawieszek sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 46 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2021 r., do tut. organu wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismami z 30 września 2021 r. i 4 października 2021 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla dokonywanej przez Wnioskodawcę dostawy towarów w postaci Zawieszek sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 46.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Spółki wg kodów PKD jest głównie obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z). Spółka oferuje usługi w zakresie galwanicznego nakładania powłok cynkowych oraz stopowych cynk-nikiel oraz cynk-żelazo na wyrobach stalowych oraz żeliwnych. Ponadto Spółka niekiedy sprzedaje towary - narzędzia opisane poniżej - swoim kontrahentom. Usługi cynkowania są wykonywane przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi - ram stalowych z haczykami, na których wiesza się detale do cynkowania - Telaio rettangolare in ferro a 140 posti ganci 03,5 mm (zawieszka do cynkowania na 140 haczyków 03,5 mm, dalej: Zawieszki). Zawieszka waży 15 kg i jest wykonana z: * żelaza (50%), * mosiądzu (20%) i * powłoki plastizol (30%). Zawieszki są produkowane we Włoszech i nabywane przez Spółkę od włoskiego producenta. Następnie Wnioskodawca albo zużywa je na potrzeby świadczenia usług, albo odsprzedaje kontrahentom w Polsce w ramach obrotu hurtowego. Przed dalszą odsprzedażą Zawieszki nie są przetwarzane przez Wnioskodawcę.

Spółka złożyła wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (dalej: WIS) w zakresie sklasyfikowania Zawieszek według Nomenklatury scalonej (Rozporządzenie Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej) oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), dalej: PKWiU) na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14; dalej: uVAT). Treść rozstrzygnięcia WIS wydanej na rzecz Spółki (WIS nr 0115-KDST1-1.440.67.2021.2.AGW z 27 maja 2021 r.) jest następująca: "Rozstrzygnięcie: CN 73 Stawka podatku od towarów i usług: 23% Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy Cel wydania WIS: na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1a ustawy oraz określenia stawki podatku od towarów i usług." Jeśli chodzi o PKWiU 2015, w WIS wskazano 46 "Handel hurtowy, "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi". Ponadto wskazano: "W sekcji G PKWiU zawarty jest m.in. dział 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi. W świetle Wyjaśnień, "Dział 46 obejmuje: handel hurtowy towarami krajowymi oraz towarami pochodzącymi z importu i eksportu, prowadzony na rachunek własny lub na zlecenie. Dział ten obejmuje: - odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym, przedsiębiorstwom, firmom i instytucjom; innym hurtownikom, agentom i pośrednikom prowadzącym działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży, - (...)" W dziale 46 PKWiU zawarta jest m.in. klasa 46.74 "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego". Uwzględniając powyższe, a także charakter i specyfikę towaru oraz jego zastosowanie, jak również to, że Wnioskodawca nie jest producentem towaru a handlowcem obrotu hurtowego stwierdzić należy, że sprzedaż towaru tj. Telaio rettangolare in ferro a 140 posti ganci 03,5 mm (zawieszka do cynkowania na 140 haczyków 03,5 mm) mieści się w PKWiU 46 "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (zob. str. 8 i 9 WIS). Na stronie 9 WIS wskazano, że: "(...) w celu potwierdzenia, czy istnieje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towaru będącego przedmiotem wniosku, Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepis w prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług." W tej sytuacji Wnioskodawca występuje z takim wnioskiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż Zawieszek kontrahentom w Polsce powoduje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli kwota na fakturze przekracza 15 000 zł?

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży Zawieszek nie ma obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, nawet jeśli kwota należności przekracza kwotę 15 000 zł. Zgodnie z otrzymaną WIS, "sprzedaż towaru tj. Telaio rettangolare in ferro a 140 posti ganci INOX 03,5 mm (zawieszka do cynkowania na 140 haczyków 03,5 mm) mieści się w PKWiU 46 "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi". Zgodnie z art. 108a ust. 1 uVAT podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Jednak zgodnie z art. 108a ust. 1a uVAT "przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności." Załącznik nr 15 do uVAT zawiera wykaz towarów i usług z podaniem symbolu PKWiU. Obrót towarami, które są opatrzone tymi symbolami PKWiU, musi się odbywać z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (jeżeli spełniona jest też przesłanka kwotowa). Jeżeli jednak towar jest sklasyfikowany inaczej, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie jest obowiązkowe. Zawieszki zostały sklasyfikowane w WIS jako opatrzone symbolem PKWiU 46 "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi". Z kolei w dziale 46 PKWiU zawarta jest m.in. klasa 46.74 "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego". Symbol ten nie jest wskazany w załączniku nr 15 do uVAT (Załącznik 15 nie zawiera żadnego towaru ani usługi oznaczonych symbolem PKWiU rozpoczynającym się cyframi 46). Mając na uwadze fakt, iż PKWiU 46 "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" nie zostało wyszczególnione w załączniku nr 15 do uVAT, w ocenie Wnioskodawcy nie ma on obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dla Zawieszek nawet jeżeli kwota na fakturze przekracza 15 000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ zauważa, że w postępowaniu dotyczącym wydania interpretacji prawa podatkowego nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego PKWiU. Analiza kwestii kwalifikacji bądź też nie, danego towaru bądź usługi, do odpowiedniej pozycji PKWiU nie może być przedmiotem interpretacji indywidualnej dokonywanej przez tut. Organ. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą VAT", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy - przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności zawarte zostały w niżej cytowanych przepisach.

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Natomiast w myśl art. 108a ust. 1a ustawy, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 1b ustawy).

W myśl art. 108a ust. 2 ustawy - zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1)

zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

2)

zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy - podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1)

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2)

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3)

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4)

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Artykuł 2 pkt 31 ustawy stanowi, że ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres informacji jakie powinna zawierać faktura, wskazany został w art. 106e ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1)

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2)

jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Załącznik nr 15 do ustawy - stanowiący "Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy" - zawiera zamkniętą listę towarów i usług, w przypadku których faktura dokumentująca ich dostawę lub świadczenie musi zawierać adnotację "mechanizm podzielonej płatności".

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że obowiązek wystawiania faktur z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" będzie istnieć, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki, tj. faktura:

1)

będzie wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 000 zł lub jej równowartość (art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców);

2)

będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy,

3)

czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Spółki wg kodów PKD jest głównie obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z). Spółka oferuje usługi w zakresie galwanicznego nakładania powłok cynkowych oraz stopowych cynk-nikiel oraz cynk-żelazo na wyrobach stalowych oraz żeliwnych. Ponadto Spółka niekiedy sprzedaje towary - narzędzia opisane poniżej - swoim kontrahentom. Usługi cynkowania są wykonywane przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi - ram stalowych z haczykami, na których wiesza się detale do cynkowania. Zawieszki są produkowane we Włoszech i nabywane przez Spółkę od włoskiego producenta. Następnie Wnioskodawca albo zużywa je na potrzeby świadczenia usług, albo odsprzedaje kontrahentom w Polsce w ramach obrotu hurtowego. Przed dalszą odsprzedażą Zawieszki nie są przetwarzane przez Wnioskodawcę. Z treści rozstrzygnięcia WIS wydanej na rzecz Spółki nr 0115-KDST1-1.440.67.2021.2.AGW z 27 maja 2021 r. wynika, że "W dziale 46 PKWiU zawarta jest m.in. klasa 46.74 "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego". Uwzględniając powyższe, a także charakter i specyfikę towaru oraz jego zastosowanie, jak równieý to, ýe Wnioskodawca nie jest producentem towaru a handlowcem obrotu hurtowego stwierdziă naleýy, ýe sprzedaý towaru tj. Telaio rettangolare in ferro a 140 posti ganci ¨3,5 mm (zawieszka do cynkowania na 140 haczyków ¨3,5 mm) mieúci sić w PKWiU 46 "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi".

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy sprzedaż Zawieszek kontrahentom w Polsce powoduje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli kwota na fakturze przekracza 15 000 zł.

Odnosząc się do powyższego należy w pierwszej kolejności wskazać, że obowiązek bezwzględnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności wprowadzony przepisami obowiązującymi od dnia 1 listopada 2019 r. dotyczy wyłącznie konkretnych towarów i usług enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Podkreślenia wymaga, że zapis art. 108a ust. 1 pkt 1a ustawy, wprowadza obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy regulowaniu należności z faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że faktura dotycząca transakcji objętej obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Oznaczenie takie stanowi informację dla nabywcy, że dana faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Jak wynika z podanych przez Wnioskodawcć okolicznoúci sprawy Zawieszki do cynkowania na 140 haczyków ¨3,5 mm zostaůy sklasyfikowane pod PKWiU 46 "Handel hurtowy, z wyůŕczeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi".

W zwiŕzku z powyýszym, skoro przedmiotem sprzedaýy przez Wnioskodawcć jest/bćdzie dostawa towarów - Zawieszek do cynkowania na 140 haczyków ¨3,5 mm, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 46 "Handel hurtowy, z wyůŕczeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi", które nie są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, to należy stwierdzić, że nie zachodzi/nie będzie zachodził obowiązek wynikający z 108a ust. 1 pkt 1a ustawy, tj. obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przypisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się do błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawą.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl