0111-KDIB3-1.4012.647.2022.2.IK - Odliczanie VAT przez dewelopera od wydatków na infrastrukturę przekazywaną gminie

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.647.2022.2.IK Odliczanie VAT przez dewelopera od wydatków na infrastrukturę przekazywaną gminie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 26 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z budową Infrastruktury, przekazywanych nieodpłatnie na rzecz Gminy oraz braku podlegania opodatkowaniu nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych przez Spółkę na Infrastrukturę. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

U. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka" lub "U.") jest użytkownikiem wieczystym działki nr..., dla której Sąd Rejonowy...Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr.... (dalej: "Nieruchomość U."). U. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Spółka realizuje na Nieruchomości U. przedsięwzięcie deweloperskie polegające m.in. na wybudowaniu budynków mieszkalnych i przebudowaniu istniejącego już na Nieruchomości U. budynku na budynek biurowo-usługowy (dalej: "Przedsięwzięcie deweloperskie U."). Nieruchomość U. będzie przez Spółkę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W szczególności Spółka zamierza sprzedawać lokale mieszkalne oraz usługowe w budynkach wybudowanych na terenie Nieruchomości U. w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT.

Mając na uwadze, że funkcjonowanie Przedsięwzięcia deweloperskiego U. zależy od jego powiązań komunikacyjnych z siecią dróg publicznych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Przedsięwzięcia deweloperskiego U. w dniu 31 grudnia 2021 r. U. zawarło razem z R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: "R.") umowę z Miastem (dalej: "Miasto") (dalej: "Umowa drogowa"), na mocy której U. zobowiązało się w szczególności do wybudowania na swój koszt określonej infrastruktury drogowej - odcinka drogi publicznej wraz z odwodnieniem jezdni, kanałem technologicznym, oświetleniem, organizacją ruchu (dalej: "Inwestycja drogowa" lub "Droga") i nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Miasta nakładów poniesionych na Drogę, tj. środków trwałych w postaci wybudowanej Drogi w oparciu o art. 16 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm., dalej: "Ustawa o drogach publicznych"). Spółka nie będzie uprawniona do żądania od Miasta zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z budową Drogi. Jak zostało wskazane w Umowie drogowej, budowa Drogi jest niezbędna do funkcjonowania Przedsięwzięcia deweloperskiego U.

Spółka na podstawie Umowy drogowej jest też zobowiązana do przeniesienia na rzecz Miasta uprawnień z tytułu rękojmi za wady z umowy o budowę Drogi zawartej z wykonawcą robot budowlanych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej: "Uprawnienia z rękojmi").

Wydatki ponoszone na Inwestycję drogową w zakresie projektowania oraz w związku z wykonaniem prac związanych z budową będą dokumentowane fakturami (rachunkami) lub innymi dowodami księgowymi, zgodnie z przepisami w zakresie rachunkowości.

Inwestycja drogowa zostanie wykonana na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Miasta albo posiadaniu Miasta. Część działek na moment podpisania Umowy drogowej znajduje się w użytkowaniu wieczystym spółki R. albo współużytkowaniu wieczystym Miasta i R. U. i R. ustaliły, że U. rozpocznie prace na działkach, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym przez R., po ich nabyciu przez Miasto. Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, że termin nabycia tych działek przez Miasto w dużej mierze zależy od ustaleń pomiędzy Miastem a R., w które Spółka nie jest zaangażowana. Według wiedzy U., warunkiem przekazania działek jest zakończenie podziału geodezyjnego działek R. Ze względu na to, że te procesy nie są bezpośrednio powiązane z harmonogramem prac U., może zdarzyć się, że U. rozpocznie prace na działkach R. jeszcze przed ich nabyciem przez Miasto.

Pytania w zakresie podatku od towarów i usług (oznaczone jak we wniosku nr 1 i 2):

1. Czy U. będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od udokumentowanych fakturami wydatków ponoszonych na Inwestycję drogową?

2. Czy nieodpłatne przeniesienie przez U. na rzecz Miasta nakładów poniesionych na Inwestycję drogową, a także nieodpłatne przeniesienie przez Spółkę Uprawnień z rękojmi nie będzie stanowiło czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

1. U. będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od udokumentowanych fakturami wydatków ponoszonych na Inwestycję drogową.

2. Nieodpłatne przeniesienie przez U.I na rzecz Miasta nakładów poniesionych na Inwestycję drogową, a także nieodpłatne przeniesienie przez Spółkę Uprawnień z rękojmi nie będzie stanowiło czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

UZASADNIENIE stanowiska w zakresie pytania nr 1

Co do zasady, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przywołane powyżej normy wprowadzają jedną z najistotniejszych zasad podatku VAT - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to przysługuje zasadniczo wtedy, gdy nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przepisy nie wskazują jaki charakter ma mieć związek pomiędzy zakupami (podatkiem naliczonym) a sprzedażą opodatkowaną. Co do zasady, związek ten może mieć charakter bezpośredni bądź pośredni. Związek pośredni istnieje wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania danego podatnika. Zdaniem Spółki w analizowanym przypadku istnieje niewątpliwy związek pośredni pomiędzy wydatkami na realizację Inwestycji drogowej a sprzedażą opodatkowaną, która będzie realizowana przez Spółkę. Nieruchomość U. będzie bowiem wykorzystywana przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W szczególności Spółka zamierza sprzedawać lokale mieszkalne i usługowe w budynkach wybudowanych na terenie Nieruchomości U. w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT.

Jak zostało wskazane powyżej, U. przystąpiła do Umowy drogowej w celu zapewnienia właściwego skomunikowania Przedsięwzięcia deweloperskiego U. Co więcej, jak wynika z Umowy drogowej, funkcjonowanie Przedsięwzięcia deweloperskiego U. jest uzależnione od Inwestycji drogowej, wobec czego budowa Drogi jest niezbędna.

W rezultacie nie powinno ulegać wątpliwości, że U. podjęła decyzję o zawarciu Umowy drogowej i w rezultacie poniesieniu kosztów prac budowlanych dotyczących Inwestycji drogowej na podstawie dokonanego rachunku ekonomicznego wskazującego, że Inwestycja drogowa spowoduje zwiększenie atrakcyjności Przedsięwzięcia deweloperskiego U. i zwiększenie jego wartości rynkowej oraz w konsekwencji zwiększenie obrotu z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w szczególności ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT.

Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, U. nie zdecydowałaby się na poniesienie kosztu Inwestycji Drogowej a także przeniesienia na rzecz Miasta nakładów poniesionych przez U. na budowę Drogi po jej wybudowaniu, jeżeli nie odniosłaby z tego tytułu korzyści ekonomicznych.

Prawidłowe funkcjonowanie Przedsięwzięcia deweloperskiego U. zależy od jego powiązań komunikacyjnych z siecią dróg publicznych. Realizacja Inwestycji drogowej zapewni właściwe skomunikowanie Przedsięwzięcia deweloperskiego U., co przełoży się na podniesienie standardu Przedsięwzięcia deweloperskiego U.

Pomiędzy wydatkami poniesionymi na Inwestycję a czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez U. istnieje zatem oczywisty związek przyczynowo-skutkowy.

Inwestycja drogowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Przedsięwzięcia deweloperskiego U. Brak odpowiedniego połączenia z siecią dróg publicznych uniemożliwiałby lub utrudniał korzystanie z Przedsięwzięcia deweloperskiego U., co w konsekwencji oznaczałoby znacznie niższą wartość rynkową inwestycji realizowanej przez U. i możliwego do uzyskania obrotu z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w szczególności ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT.

Budowa Drogi służącej Przedsięwzięciu deweloperskiemu U. przekłada się bezpośrednio na zwiększenie zainteresowania klientów ofertą sprzedaży lokali wchodzących w skład Przedsięwzięcia deweloperskiego U. realizowanego na Nieruchomości U., co z kolei pozwala na zwiększenie poziomu zysku U. z Przedsięwzięcia deweloperskiego U.

Powyższe potwierdza istnienie wskazywanego wyżej związku pomiędzy Inwestycją drogową, a czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, które U. zamierza wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Dla powyższego stanowiska nie ma znaczenia okoliczność, że przeniesienie przez Spółkę na rzecz Miasta nakładów poniesionych na Inwestycję drogową będzie miało charakter nieodpłatny.

Mając na względzie wyżej przytoczone argumenty, Spółka stoi na stanowisku, że będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od udokumentowanych fakturami wydatków ponoszonych na Inwestycję drogową.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "Dyrektor KIS") z dnia 16 lutego 2021 nr 0114-KDIP4-3.4012.690.2020.2.SW, w której wskazano, że: "Wnioskodawca planuje zrealizować inwestycję mieszkaniową na części lub całości nieruchomości położonej w B, stanowiącej działkę o nr ew. 1, obejmującą budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (Inwestycja Mieszkaniowa). Sprzedaż lokali oraz miejsc postojowych w garażu podziemnym w Inwestycji Mieszkaniowej będzie opodatkowana VAT. Prawidłowe funkcjonowanie Inwestycji Mieszkaniowej zależy od jej powiązań komunikacyjnych z siecią dróg publicznych, wobec czego wymagana jest budowa drogi publicznej z odwodnieniem jezdni, chodnikiem, oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla obsługi drogi (Inwestycja Drogowa). (...) należy wskazać, że pomiędzy wydatkami poniesionymi na realizację Inwestycji Drogowej a czynnościami opodatkowanymi VAT istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Jak wynika z opisu zdarzenia, realizacja Inwestycji Drogowej odbywa się wyłącznie w związku z Inwestycją Mieszkaniową - inwestycja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Inwestycji Mieszkaniowej, brak odpowiedniego połączenia z siecią dróg publicznych uniemożliwiałby lub utrudniał korzystanie z Inwestycji Mieszkaniowej, co w konsekwencji oznaczałoby znacznie niższą wartość rynkową inwestycji i możliwy do uzyskania przychód ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych. Zatem wybudowanie Inwestycji Drogowej będzie służyć zapewnieniu możliwości wykonywania przez Wnioskodawcę w przyszłości czynności opodatkowanych, polegających na sprzedaży wybudowanych lokali mieszkalnych i użytkowych. W przywołanej interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska wnioskodawcy i potwierdził, że: "zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, określone w art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ wydatki ponoszone w związku ww. Inwestycją Drogową są konieczne w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i mają związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT". W konsekwencji Dyrektor KIS stwierdził, że: "Spółka - na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy - będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na realizację Inwestycji Drogowej."

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie również w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2021 r. nr 0114-KDIP4-3.4012.686.2020.1.DS, w której Dyrektor KIS stwierdził, że: "Wnioskodawca spełnia przesłanki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją Inwestycji Drogowej, określone w art. 86 ust. 1 ustawy. Jak wskazano bowiem we wniosku, Wnioskodawca - podatnik podatku od towarów i usług - prowadzi działalność gospodarczą polegającą na realizacji przedsięwzięć deweloperskich, w szczególności w zakresie wznoszenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych a także sprzedaży nieruchomości. Dostawa przez Spółkę na rzecz klientów lokali w budynkach lub budynków wzniesionych w ramach realizacji danego przedsięwzięcia deweloperskiego jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (według stawki 8% albo 23% - w zależności od charakteru lokalu lub budynku). Wydatki poniesione na Inwestycję Drogową będą miały związek - w prowadzonej działalności gospodarczej Spółki - wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Funkcjonowanie Inwestycji Mieszkaniowej będzie zależało od powiązań komunikacyjnych z siecią dróg publicznych, dlatego niezbędna jest budowa lub przebudowa Infrastruktury Drogowej. Brak odpowiedniego połączenia z siecią dróg publicznych uniemożliwiałby lub utrudniał korzystanie z Inwestycji Mieszkaniowej, co w konsekwencji oznaczałoby znacznie niższą wartość rynkową i możliwy do uzyskania przychód ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych w Inwestycji Mieszkaniowej. W związku z powyższym pomiędzy wydatkami poniesionymi na realizację Inwestycji Drogowej a czynnościami opodatkowanymi VAT istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Wybudowanie Inwestycji Drogowej będzie służyć zapewnieniu możliwości wykonywania przez Wnioskodawcę w przyszłości czynności opodatkowanych, polegających na sprzedaży wybudowanych lokali mieszkalnych i usługowych."

Ponadto, podobne stanowisko zostało przedstawione w innych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora KIS w analogicznych lub podobnych stanach faktycznych, tj.m.in. w:

- interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2021 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.132.2021.3.AW,

- interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2021 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.685.2020.1.IG,

- interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2021 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.692.2020.1.EK,

- interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2020 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.33.2020.1.RMA,

- interpretacji indywidualnej z dnia 4 września 2019 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.294.2019.3.OA,

- interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2019 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.21.2019.1.WR,

- interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2018 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.586.2018.1.IG.

UZASADNIENIE stanowiska w zakresie pytania nr 2

Zakres opodatkowania VAT określa art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT. Wskazuje on, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami na gruncie VAT są z kolei rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT). Jednocześnie, na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Przy tym w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT wskazane zostało, że przez świadczenie usługi rozumie się w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Na gruncie prawa cywilnego nieruchomość jest bez wątpienia rzeczą. Na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm., dalej: "k.c.") częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Zgodnie z art. 48 k.c. do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. W kontekście przedstawionych okoliczności, Spółka wskazuje na istotną cywilistyczną zasadę stanowiąca, że wszelkie rzeczy połączone trwale z nieruchomością stają się jej częścią składową (łac. superficies solo cedit). Wyrazem tej zasady w polskim porządku prawnym jest art. 47 § 1 k.c. wskazujący, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych oraz art. 141 k.c., zgodnie z którym własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. Mając na uwadze przywołane powyżej regulacje prawa cywilnego stwierdzić należy, że właścicielem rzeczy połączonych z nieruchomością w taki sposób, że stały się jej częściami składowymi jest właściciel nieruchomości.

Inwestycja drogowa, którą będzie realizowała Spółka, bez wątpienia będzie stanowiła część składową gruntu ponieważ Inwestycja drogowa polega na budowie infrastruktury, która będzie ściśle związana z gruntem w taki sposób, że jej odłączenie będzie niemożliwe bez jej uszkodzenia bądź istotnej zmiany (art. 47 § 2 w zw. z art. 48 k.c.). Oznacza to, że Inwestycja drogowa nie może być przedmiotem odrębnej własności. U. nie będzie więc właścicielem samej Inwestycji drogowej i nie będzie mogła nią rozporządzać jako rzeczą. Mając to na uwadze, zdaniem Spółki nieodpłatne przekazanie Inwestycji drogowej nie może być traktowane jako dostawa towarów na gruncie przepisów o podatku VAT.

Konieczne jest zatem rozważenie, czy przekazanie Inwestycji drogowej (nakładów na taką inwestycję) może być uznane za świadczenie usług. W ocenie Spółki, przeniesienie przez U. na rzecz Miasta nakładów poniesionych na Inwestycję drogową należy uznać za świadczenie usług. Wspomniane świadczenie nie wypełnia bowiem definicji dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT. Świadczeniem usługi będzie również nieodpłatne przeniesienie przez Spółkę Uprawnień z rękojmi.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z Umową drogową przeniesienie przez U. na rzecz Miasta nakładów poniesionych na Inwestycję drogową, a także przeniesienie przez Spółkę Uprawnień z rękojmi nastąpi nieodpłatnie.

Artykuł 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT wskazuje, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Z punktu widzenia analizowanego przypadku istotne jest to, że nieodpłatne świadczenie usług może być uznane za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT tylko i wyłącznie, jeżeli świadczenie to będzie realizowane dla celów innych niż działalność gospodarcza Spółki. Przypadek taki nie zachodzi w analizowanej sprawie.

W przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której przeniesienie przez U. na rzecz Miasta nakładów poniesionych na Inwestycję drogową, a także przeniesienie przez Spółkę Uprawnień z rękojmi bez wątpienia będzie miało związek z działalnością prowadzoną przez Spółkę.

Nieruchomość U. będzie bowiem wykorzystywana przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W szczególności Spółka zamierza sprzedawać lokale mieszkalne i usługowe w budynkach wybudowanych na terenie Nieruchomości U. w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT.

Jak zostało wskazane powyżej, U. zawarło Umowę drogową w celu zapewnienia właściwego skomunikowania Przedsięwzięcia deweloperskiego U.

Co więcej, jak już wyżej podniesiono, Inwestycja drogowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Przedsięwzięcia deweloperskiego U. Brak odpowiedniego połączenia z siecią dróg publicznych uniemożliwiałby lub utrudniałby korzystanie z Przedsięwzięcia deweloperskiego U., co w konsekwencji oznaczałoby znacznie niższą wartość rynkową inwestycji realizowanej przez U. i możliwego do uzyskania obrotu z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w szczególności ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT.

Budowa Drogi służącej Przedsięwzięciu deweloperskiemu U. przekłada się bezpośrednio na zwiększenie zainteresowania klientów ofertą sprzedaży lokali wchodzących w skład Przedsięwzięcia deweloperskiego U. realizowanego na Nieruchomości U., co z kolei pozwala na zwiększenie poziomu zysku U. z Przedsięwzięcia deweloperskiego U. W ocenie Spółki istnieje zatem oczywisty związek pomiędzy Inwestycją, a czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, które U. zamierza wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, warunek, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT nie zostanie spełniony i przeniesienie przez U. na rzecz Miasta nakładów poniesionych na Inwestycję drogową, a także przeniesienie przez Spółkę Uprawnień z rękojmi nie będzie stanowiło czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 14 maja 2021 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.132.2021.3.AW, w której wskazano, że: "nieodpłatne przekazanie nakładów związanych z Infrastrukturą (tj. drogami (jezdniami, skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami), infrastrukturą techniczną (m.in. siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem i oznakowaniem drogowym, sygnalizacją świetlną), parkingami - przypis własny) będzie miało związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Infrastruktura jest konieczna w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu do nieruchomości i właściwego ich skomunikowania z drogami publicznymi, a w konsekwencji jej realizacja doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności Nieruchomości, która będzie przez Spółkę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. (...) nieodpłatne przekazanie jednostkom sektora publicznego Infrastruktury, położonej na gruncie należącym do jednostek sektora publicznego, nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługi"

Wskazać można również na interpretację Dyrektora KIS z dnia 7 czerwca 2022 r., nr 0114- KDIP1-1.4012.202.2022.1.MKA, w której podatnik stwierdził: "Mając powyższe na uwadze, warunek, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT nie zostanie spełniony i nieodpłatne przeniesienie przez Inwestora nakładów poniesionych przez niego w ramach realizacji Inwestycji drogowej na rzecz Gminy lub GDDKiA (właściwych zarządców dróg), a także nieodpłatne przeniesienie przez Inwestora Autorskich praw majątkowych oraz Praw z gwarancji jakości i rękojmi na Gminę nie będzie stanowiło czynności podlegających opodatkowaniu VAT." Stanowisko podatnika zostało uznane za prawidłowe.

Powyższe stanowisko Dyrektora KIS - tożsame ze stanowiskiem przedstawionym przez Spółkę - znajduje potwierdzenie również w innych interpretacjach indywidualnych wydawanych w podobnych stanach faktycznych. Spółka wskazuje przykładowo na następujące interpretacje wydane przez Dyrektora KIS w tym zakresie:

- interpretację indywidualną z dnia 25 marca 2020 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.33.2020.1.RMA,

- interpretację indywidualną z dnia 5 grudnia 2019 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.460.2019.1.JKS,

- interpretację indywidualną z dnia 11 października 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.632.2018.1.MW,

- interpretację indywidualną z dnia 13 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP4.4012.239.2018.1.MP,

- interpretację indywidualną z dnia 11 stycznia 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.632.2017.1.AK.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiliście Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Końcowo nadmieniam, że jednolity tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ogłoszony jest w Dzienniku Ustaw z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Artykuł 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stanowi, że

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl