0111-KDIB3-1.4012.61.2023.3.KO - Odliczanie VAT od wydatków na organizację wydarzeń o charakterze szkoleniowo-integracyjnym

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.61.2023.3.KO Odliczanie VAT od wydatków na organizację wydarzeń o charakterze szkoleniowo-integracyjnym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części nieprawidłowe, w części prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest:

- nieprawidłowe - w zakresie kompleksowości nabywanych przez Państwa usług,

- prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach Scenariusza 1 wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę, wyszczególniającą jedną pozycję dotyczącą organizacji Wydarzenia,

- prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach Scenariusza 2, wynikającego z faktur wystawionych przez Usługodawcę, wyszczególniającą kilka pozycji Wydatków,

- prawidłowe - w zakresie w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach Scenariusza 3, wynikającego z faktur wystawionej przez Usługodawców, z wyjątkiem faktur dokumentujących czynności wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

- prawidłowe - w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT w związku z organizacją Wydarzeń.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach Scenariusza 1, Scenariusza 2 i Scenariusza 3 oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT w związku z organizacją Wydarzeń.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 lutego 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest.. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i dokonuje sprzedaży opodatkowanej VAT zatem co do zasady w związku z transakcjami nabycia podlegającymi VAT korzysta z pełnego prawa do odliczenia VAT naliczonego.

W związku z prowadzoną działalnością, Spółka samodzielnie organizuje, jak również zleca organizację wydarzeń o charakterze szkoleniowo-integracyjnym (dalej łącznie jako: "Wydarzenia").

W zależności od rodzaju Wydarzenia, jego uczestnikami mogą być pracownicy Spółki, współpracownicy Spółki (osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o współpracę "B2B"), partnerzy biznesowi (dalej łącznie jako: "Uczestnicy"). Do partnerów biznesowych biorących udział w Wydarzeniach Spółka zalicza przede wszystkim franczyzobiorców oraz ajentów... (na rzecz których Spółka dokonuje sprzedaży opodatkowanej VAT).

Udział w Wydarzeniach jest dla Uczestników nieodpłatny. Wszelkie koszty związane z organizacją Wydarzeń ponosi Wnioskodawca - są one odpowiednio dokumentowane i definitywnie pokrywa je Spółka, przy czym nie są one wydatkami na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (koszty nie są pokrywane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki, a ze środków obrotowych Spółki).

W zakresie współpracowników Spółki należy zaznaczyć, że zgodnie ze strategią Spółki, w ramach bieżącej działalności Spółki współpracują oni w zespołach razem z pracownikami Spółki. Zespoły, w ramach których działają pracownicy i współpracownicy, mogą składać się z osób pracujących w jednym biurze, pracujących poza biurami Spółki oraz z osób pracujących w różnych miastach. Współpracownicy są również zobowiązani do przestrzegania procedur obowiązujących w Spółce, podobnie jak pracownicy.

Mimo zatem iż umowy cywilnoprawne ze swojej natury różnią się od umowy dotyczącej stosunku pracy, w praktyce cel organizowanych Wydarzeń jest z perspektywy Spółki zbliżony w odniesieniu do pracowników, jak i współpracowników.

Celem organizacji Wydarzeń z perspektywy Wnioskodawcy w zakresie pracowników i współpracowników Spółki jest przede wszystkim:

- przeszkolenie merytoryczne,

- utrzymanie współpracy z uczestnikami, ograniczenie fluktuacji pracowników i współpracowników,

- wzmocnienie identyfikacji uczestników ze Spółką oraz komunikacji z kadrą zarządzającą,

- zwiększenie motywacji do pracy oraz zaangażowania uczestników i polepszenie wydajności, jakości i efektywności w codziennej pracy,

- integracja między pracującymi w zespołach pracownikami oraz współpracownikami,

- wzmocnienie relacji oraz dobrej atmosfery między uczestnikami w celu nawiązywania lepszej współpracy, pogłębienie integracji wśród uczestników jako zespołu.

Jednym z głównych zakładanych efektów realizacji powyższych celów z perspektywy Spółki ma być zwiększenie zaangażowania po stronie pracowników i współpracowników, zwiększenie jakości i efektywności wykonywanej przez nich pracy, co z kolei ma przełożenie na zwiększenie wolumenu sprzedaży generowanej przez Spółkę (podlegającej opodatkowaniu VAT).

Z kolei uczestnictwo partnerów biznesowych z perspektywy Spółki ma na celu:

- komunikację Spółki ukierunkowaną na utrzymanie odpowiednich standardów marki przez franczyzobiorców oraz ajentów, którzy prowadzą swoją działalność pod marką Spółki (np. komunikacja procedur, jakie wiążą się z działaniem pod marką Spółki, do stosowania których partnerzy są zobowiązani) oraz przekazanie biznesowego, branżowego know-how w celu osiągania lepszych wyników biznesowych;

- umożliwienie konsultacji kwestii biznesowych przez partnerów biznesowych z kadrą zarządzającą Spółki;

- rozpowszechnianie informacji o realizowanych pod marką Spółki działaniach, priorytetach, sukcesach, strategii i perspektywach dalszego rozwoju. Jednocześnie zaproszenie partnerów biznesowych na spotkanie organizowane przez Spółkę w nieformalnej atmosferze umożliwia bezpośrednią i swobodną komunikację oraz utrzymanie relacji biznesowych, co w efekcie ma pozwolić na utrzymanie bądź zintensyfikowanie współpracy;

- wypracowywanie kompromisów oraz znajdywanie rozwiązań w dialogu z parterami biznesowymi, które wspierają efektywne konkurowanie sieci franczyzowej na rynku.

Spełnienie powyższych celów ma w założeniu Spółki skutkować zwiększeniem przychodów generowanych przez tych partnerów biznesowych oraz pośrednio wzrostem przychodu Spółki (sprzedaży opodatkowanej VAT). Przychód Spółki zależny jest bowiem m.in. od poziomu sprzedaży realizowanej przez franczyzobiorców i ajentów oraz zakupów dokonywanych przez nich od Spółki, jak również od rezultatów współpracy z innymi partnerami biznesowymi.

Wydarzenia mogą przyjąć formę przykładowo konferencji organizowanej w hotelu wraz z konsumpcją i noclegiem lub wydarzenia okolicznościowego w wynajętym lokalu. W ramach Wydarzeń agenda może przewidywać część integracyjną i dodatkowe atrakcje, w tym np. integrujące konkurencje zespołowe. W każdym przypadku Wydarzenie ma przede wszystkim charakter merytoryczno-integracyjny, a nie jedynie konsumpcyjny czy rozrywkowy. Harmonogram Wydarzeń podlega zasadniczo zaplanowaniu przez Spółkę i zakomunikowaniu Uczestnikom, a więc to Spółka decyduje o sposobie spędzania czasu w ramach Wydarzeń przez Uczestników.

Wydarzenia przewidziane dla Uczestników Spółka albo organizuje samodzielnie albo zleca kompleksową organizację Wydarzeń firmom zajmującym się organizacją wydarzeń o charakterze szkoleniowo-integracyjnym, np. agencjom eventowym, marketingowym, hotelom (dalej jako: "Usługodawcy").

W związku z powyższym, Spółka lub Usługodawca ponoszą różne wydatki związane z organizacją Wydarzenia (dalej: "Wydatki"), do których należą głównie:

- wynajęcie sali konferencyjnej i jej odpowiednie przygotowanie,

- organizacja wyposażenia, sprzętu technicznego związanego z częścią konferencyjną,

- wynagrodzenie osób prowadzących szkoleniową część imprezy,

- przygotowanie banerów, tablic informacyjnych, gadżetów z logo marki Spółki,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia transportu do miejsca Wydarzenia i miejsc parkingowych,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia zakwaterowania i noclegów,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia wyżywienia i napojów,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia ubezpieczenia,

- dodatkowe atrakcje, takie jak zespołowe warsztaty, wspólne aktywności sportowe i rekreacyjne.

Przy czym w przypadku każdego z Wydarzeń zakres czynności generujących Wydatki jest ustalany odrębnie - w zależności od celu imprezy, liczebności i rodzaju osób biorących w niej udział, środków finansowych, które Spółka planuje przeznaczyć na organizację Wydarzenia.

Należy zaznaczyć, że w przypadku nabywania usług w powyższym zakresie od Usługodawcy, Spółka nie jest zainteresowana nabyciem odrębnych usług związanych z poszczególnymi Wydatkami, a nabyciem kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia.

Mając na uwadze powyższe, z perspektywy Wnioskodawcy możliwe są 3 główne modele dotyczące otrzymywanych od Usługodawcy lub innych podmiotów faktur zakupowych:

a) Scenariusz 1 - Spółka otrzymuje jedną fakturę wystawioną przez Usługodawcę, wyszczególniającą jedną pozycję dotyczącą kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia. W takich przypadkach umowa z Usługodawcą zazwyczaj wskazuje, że przedmiotem usług jest kompleksowa usługa organizacji Wydarzenia.

b) Scenariusz 2 - Spółka otrzymuje jedną fakturę wystawioną przez Usługodawcę, wyszczególniającą kilka pozycji Wydatków, które łącznie wchodzą w skład kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia. W takich przypadkach umowa z Usługodawcą zazwyczaj wskazuje, że przedmiotem usług jest kompleksowa usługa organizacji Wydarzenia.

c) Scenariusz 3 - Spółka organizuje Wydarzenie samodzielnie, zatem otrzymuje faktury dokumentujące poszczególne Wydatki od różnych podmiotów trzecich. Jedna otrzymana faktura może dotyczyć kilku Wydatków bądź jednego Wydatku. Faktury mogą dokumentować m.in. usługi gastronomiczne i noclegowe, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Pismem z 24 lutego 2023 r. uzupełniono opis sprawy następująco:

Opisane we wniosku Wydatki, niezależnie od formy nabycia przez Spółkę (w ramach złożonego świadczenia kompleksowego czy w ramach kilku odrębnych nabyć na gruncie VAT) mają związek ze sprzedażą opodatkowaną VAT w ramach głównej działalności Spółki. Przy czym Wydatki nie są związane bezpośrednio ze sprzedażą zwolnioną z VAT czy czynnościami będącymi poza zakresem VAT oraz Spółka nie stosuje ograniczeń w odliczaniu VAT w postaci tzw. pre-współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT oraz tzw. współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT.

Pytania

1. Czy w ramach Scenariusza 1 Spółce przysługuje w pełni prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę?

2. Czy w ramach Scenariusza 2 Spółce przysługuje w pełni prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę?

3. Czy w ramach Scenariusza 3 Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez usługodawców, z wyjątkiem faktur dokumentujących czynności wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT?

4. Czy w związku z organizacją Wydarzeń Spółka będzie miała obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

1. W ramach Scenariusza 1 Spółce przysługuje w pełni prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę.

2. W ramach Scenariusza 2 Spółce przysługuje w pełni prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę.

3. W ramach Scenariusza 3 Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez usługodawców, z wyjątkiem faktur dokumentujących czynności wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

4. W związku z organizacją Wydarzeń Spółka nie będzie miała obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1-3

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy przede wszystkim przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Odnośnie podstawy opodatkowania czynności podatkiem VAT, art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że "Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika". Dodatkowo, ustęp 6 przedmiotowego artykułu wyróżnia przykładowe elementy, które obejmuje podstawa opodatkowania VAT, tj. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Wskazane wyżej uregulowania, stanowią implementację analogicznych regulacji Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz.UE.L Nr 347, str. 1 z późn. zm.).

Z powyższych przepisów wypływa m.in. wniosek, że jedno świadczenie nie może być równocześnie usługą i dostawą towarów.

Zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe znajduje wyraz w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym wskazuje się na konieczność traktowania, dla celów podatkowych, złożonego działania podatnika, jako jednolitej całości bez sztucznych podziałów. W orzeczeniu z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie Card Protection Plan Ltd v Commissioners of Customs and Excise (C-349/96), Trybunał rozstrzygnął, że przy świadczeniu usług obejmujących kilka części składowych należy stosować te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz środek do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Podobnie wypowiedział się Trybunał wydając w dniu 27 września 2012 r. orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wyłączenia od odliczenia lub zwrotu podatku zostały określone w art. 88 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne m.in. w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący, transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności. W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób oraz usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym prawo to nie przysługuje w sytuacji wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu opodatkowanego VAT.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów - odliczenie jest prawnie dozwolone. Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej.

Zdaniem Wnioskodawcy, niewątpliwie istnieje pośredni związek pomiędzy opisanymi przez Spółkę Wydatkami (w Scenariuszu 1, Scenariuszu 2 i Scenariuszu 3), a działalnością gospodarczą Wnioskodawcy opodatkowaną VAT.

W tym zakresie w przypadku pracowników i współpracowników, Spółka organizując Wydarzenia dąży do zwiększenia sprzedaży generowanej przez Spółkę (podlegającej opodatkowaniu VAT) poprzez zwiększenie zaangażowania i w efekcie bardziej efektywne wykonywanie pracy przez pracowników i współpracowników. Realizacji tego głównego celu służą cele szczegółowe Wydarzenia, takie jak przeszkolenie merytoryczne, wzmocnienie identyfikacji uczestników ze Spółką oraz komunikacji z kadrą zarządzającą, zwiększenie motywacji do pracy oraz zaangażowania uczestników i polepszenie wydajności, jakości i efektywności w codziennej pracy, integracja między pracującymi w zespołach pracownikami oraz współpracownikami, wzmocnienie relacji oraz dobrej atmosfery między uczestnikami w celu nawiązywania lepszej współpracy, pogłębienie integracji wśród uczestników jako zespołu. W ocenie Spółki zarówno element merytoryczny Wydarzeń jak i element integracyjny służą realizacji powyższego (w przypadku braku własnego celu biznesowego, Spółka nie miałaby powodu do organizacji takich wydarzeń).

Prawo do odliczenia VAT w związku z organizacją przez podatników wydarzeń z elementami integracyjnymi, w części dotyczącej pracowników lub współpracowników zostało potwierdzone m.in. w interpretacji z dnia 21 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.43.2020.1.AB, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.778.2017.1.ICz, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 listopada 2017 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.541.2017.1.k.r., interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 stycznia 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.729.2021.1.JG.

Również w zakresie partnerów biznesowych, Spółka organizując Wydarzenia dąży do zwiększenia sprzedaży generowanej przez Spółkę (podlegającej opodatkowaniu VAT). Spełnienie szczegółowych celów Wydarzenia ma bowiem w założeniu Spółki skutkować zwiększeniem przychodów generowanych przez tych partnerów biznesowych oraz pośrednio wzrostem przychodu Spółki (sprzedaży opodatkowanej VAT). Przychód Spółki zależny jest bowiem m.in. od poziomu sprzedaży realizowanej przez franczyzobiorców i ajentów oraz zakupów dokonywanych przez nich od Spółki, jak również od rezultatów współpracy z innymi partnerami biznesowymi. Zatem realizacja takich celów, jak:

- komunikacja ukierunkowana na utrzymanie odpowiednich standardów marki przez franczyzobiorców oraz ajentów, którzy prowadzą swoją działalność pod marką Spółki (np. komunikacja procedur, jakie wiążą się z działaniem pod marką Spółki, do stosowania których partnerzy są zobowiązani) oraz przekazanie biznesowego, branżowego know-how w celu osiągania lepszych wyników finansowych,

- umożliwienie konsultacji kwestii biznesowych przez partnerów biznesowych z kadrą zarządzającą Spółki,

- rozpowszechnianie informacji o realizowanych pod marką Spółki działaniach, priorytetach, sukcesach, strategii i perspektywach dalszego rozwoju. Jednocześnie zaproszenie partnerów biznesowych na spotkanie organizowane przez Spółkę w nieformalnej atmosferze umożliwia bezpośrednią i swobodną komunikację oraz utrzymanie relacji biznesowych, co w efekcie ma pozwolić na utrzymanie bądź zintensyfikowanie współpracy.

- wypracowywanie kompromisów oraz znajdywanie rozwiązań w dialogu z parterami biznesowymi, które wspierają efektywne konkurowanie sieci franczyzowej na rynku,

- służy realizacji głównego celu Spółki w postaci zwiększenia sprzedaży Spółki opodatkowanej VAT.

Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z organizacją przez podatników wydarzeń z elementami integracyjnymi, w części dotyczącej partnerów biznesowych zostało potwierdzone m.in. w interpretacji z dnia 21 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.43.2020.1.AB, interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lutego 2019 r., sygn. IBPP1/4512-52/15-2/MN, interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 stycznia 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.729.2021.1.JG.

Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji wydarzeń, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne. Należy zauważyć, że takie stanowisko zostało w przeszłości wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2018 r., sygn. 0111- KDIB3-1.4012.778.2017.1.ICz, interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lutego 2019 r., sygn. IBPP1/4512-52/15-2/MN, interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.268.2018.1.ISK.

Należy przy tym zauważyć, że powyższe podejście (brak wyłączenia z prawa do odliczenia VAT usług noclegowych i gastronomicznych) w przypadku Spółki będzie dotyczyło nie tylko Scenariusza 1 (otrzymanie jednej faktury wystawionej przez Usługodawcę, wyszczególniającej jedną pozycję dotyczącą kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia), ale również Scenariusza 2 (otrzymanie faktury wystawionej przez Usługodawcę, wyszczególniającej kilka pozycji Wydatków, które łącznie wchodzą w skład kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia).

Obowiązujące przepisy z zakresu podatku VAT nie zawierają normy prawnej, wedle której kwalifikacja poszczególnych czynności na gruncie VAT miałaby być determinowana sposobem ich dokumentowania, czy też użytego przez podatnika nazewnictwa. Kwalifikacji tej dokonywać należy bowiem w oparciu o okoliczności faktyczne i istotę danej czynności, zaś aspekt dokumentacyjny stanowi jedynie tego pochodną. Co więcej, ewentualne nieścisłości bądź uchybienia w sposobie dokumentowania danej czynności nie mogą stanowić przesłanki, poprzez którą dana transakcja jest identyfikowana pod kątem podatku VAT.

Powyższe podejście potwierdza zarówno praktyka organów podatkowych jak i orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo, w wyroku z 22 marca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1283/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że: "Sąd pierwszej instancji prawidłowo stwierdził, że o charakterze danego świadczenia nie decyduje nadana mu przez strony danej czynności nazwa, ale jego cechy istotne z punktu widzenia prawa podatkowego". Podobne podejście przyjął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacji z 23 listopada 2020 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.488.2020.1.AS), w której stwierdził, iż: "Powyższe przesłanki wskazują, że w analizowanym przypadku wartość ubezpieczenia stanowi element kalkulacyjny wynagrodzenia za kompleksową usługę najmu i stosownie do art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 6 winna być wliczona do podstawy opodatkowania usługi najmu pojazdu. Zgodzić należy się przy tym z Wnioskodawcą, że fakt ujęcia kosztu ubezpieczenia w odrębnej pozycji na fakturze nie może być decydujący dla uznania ubezpieczenia pojazdu za odrębną usługę".

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki:

- W ramach Scenariusza 1 Spółce przysługuje w pełni prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę;

- W ramach Scenariusza 2 Spółce przysługuje w pełni prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę;

- W ramach Scenariusza 3 Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez usługodawców, z wyjątkiem faktur dokumentujących czynności wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Ad.4

Wskazać należy, że w pewnych, ściśle określonych przypadkach wymienionych w treści art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powołanych przepisów wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

- w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa - użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia - w całości lub w części - podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),

- w przypadku świadczenia usług - świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W konsekwencji dane nieodpłatne świadczenie usług może podlegać opodatkowaniu podatkiem od VAT tylko, jeżeli nie będzie ono się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej podatnika.

Odnosząc się do powyższego, należy przede wszystkim zauważyć, że jak wskazała Spółka - udział w Wydarzeniach jest dla Uczestników nieodpłatny. Wszelkie koszty związane z organizacją Wydarzeń ponosi Wnioskodawca - są one odpowiednio dokumentowane i definitywnie pokrywa je Spółka, przy czym nie są one wydatkami na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (koszty nie są pokrywane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki, a ze środków obrotowych Spółki).

Ponadto, w uzasadnieniu do stanowiska w zakresie pytań 1-3, Spółka przedstawiła szczegółowe uzasadnienie potwierdzające, że organizacja Wydarzeń będzie miała związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki (w tym z obrotem opodatkowanym VAT). Głównym celem Wydarzeń, zarówno w zakresie pracowników, współpracowników, jak i partnerów biznesowych jest zwiększenie sprzedaży Spółki, poprzez realizację szczegółowych celów Wydarzeń. Co więcej, Spółce powinno przysługiwać w związku z powyższym prawo do odliczenia VAT od Wydatków.

Czynności Spółki związane z organizacją Wydarzeń nie będą zatem podlegały opodatkowaniu VAT z uwagi na ich nieodpłatność oraz fakt, że będą odbywały się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki. Podobne stanowisko zostało przedstawione w zakresie wydarzeń z elementem integracyjnym m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 grudnia 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.473.2017.3.JP.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest:

- nieprawidłowe - w zakresie kompleksowości nabywanych przez Państwa usług,

- prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach Scenariusza 1 wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę, wyszczególniającą jedną pozycję dotyczącą organizacji Wydarzenia,

- prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach Scenariusza 2, wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę, wyszczególniającą kilka pozycji Wydatków,

- prawidłowe - w zakresie w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach Scenariusza 3, wynikającego z faktur wystawionych przez Usługodawców, z wyjątkiem faktur dokumentujących czynności wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

- prawidłowe - w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT w związku z organizacją Wydarzeń.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu,

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy,

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powołanych przepisów art. 86 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie określone warunki:

- odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,

- towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego),

- faktura dokumentuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, czyli została na niej wskazana kwota podatku.

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy,

obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a)

(uchylona)

b)

nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób,

c)

usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a.

Ponadto, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy,

nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 4 ustawy,

obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu sprawy wynika, że w związku z prowadzoną działalnością, Spółka samodzielnie organizuje, jak również zleca organizację wydarzeń o charakterze szkoleniowo-integracyjnym. W zależności od rodzaju Wydarzenia, jego uczestnikami mogą być pracownicy Spółki, współpracownicy Spółki (osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o współpracę "B2B"), partnerzy biznesowi (dalej łącznie jako: "Uczestnicy"). Do partnerów biznesowych biorących udział w Wydarzeniach Spółka zalicza przede wszystkim franczyzobiorców oraz ajentów... pod marką Spółki (na rzecz których Spółka dokonuje sprzedaży opodatkowanej VAT).

Udział w Wydarzeniach jest dla Uczestników nieodpłatny. Wszelkie koszty związane z organizacją Wydarzeń ponosi Wnioskodawca - są one odpowiednio dokumentowane i definitywnie pokrywa je Spółka, przy czym nie są one wydatkami na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (koszty nie są pokrywane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki, a ze środków obrotowych Spółki).

W zakresie współpracowników Spółki należy zaznaczyć, że zgodnie ze strategią Spółki, w ramach bieżącej działalności Spółki współpracują oni w zespołach razem z pracownikami Spółki. Zespoły, w ramach których działają pracownicy i współpracownicy, mogą składać się z osób pracujących w jednym biurze, pracujących poza biurami Spółki oraz z osób pracujących w różnych miastach. Współpracownicy są również zobowiązani do przestrzegania procedur obowiązujących w Spółce, podobnie jak pracownicy.

Celem organizacji Wydarzeń z perspektywy Spółki w zakresie pracowników i współpracowników Spółki jest przede wszystkim:

- przeszkolenie merytoryczne,

- utrzymanie współpracy z uczestnikami, ograniczenie fluktuacji pracowników i współpracowników,

- wzmocnienie identyfikacji uczestników ze Spółką oraz komunikacji z kadrą zarządzającą,

- zwiększenie motywacji do pracy oraz zaangażowania uczestników i polepszenie wydajności, jakości i efektywności w codziennej pracy,

- integracja między pracującymi w zespołach pracownikami oraz współpracownikami,

- wzmocnienie relacji oraz dobrej atmosfery między uczestnikami w celu nawiązywania lepszej współpracy, pogłębienie integracji wśród uczestników jako zespołu.

Jednym z głównych zakładanych efektów realizacji powyższych celów z perspektywy Spółki ma być zwiększenie zaangażowania po stronie pracowników i współpracowników, zwiększenie jakości i efektywności wykonywanej przez nich pracy, co z kolei ma przełożenie na zwiększenie wolumenu sprzedaży generowanej przez Spółkę (podlegającej opodatkowaniu VAT).

Z kolei uczestnictwo partnerów biznesowych z perspektywy Spółki ma na celu:

- komunikację Spółki ukierunkowaną na utrzymanie odpowiednich standardów marki przez franczyzobiorców oraz ajentów, którzy prowadzą swoją działalność pod marką Spółki (np. komunikacja procedur, jakie wiążą się z działaniem pod marką Spółki, do stosowania których partnerzy są zobowiązani) oraz przekazanie biznesowego, branżowego know-how w celu osiągania lepszych wyników biznesowych;

- umożliwienie konsultacji kwestii biznesowych przez partnerów biznesowych z kadrą zarządzającą Spółki;

- rozpowszechnianie informacji o realizowanych pod marką Spółki działaniach, priorytetach, sukcesach, strategii i perspektywach dalszego rozwoju. Jednocześnie zaproszenie partnerów biznesowych na spotkanie organizowane przez Spółkę w nieformalnej atmosferze umożliwia bezpośrednią i swobodną komunikację oraz utrzymanie relacji biznesowych, co w efekcie ma pozwolić na utrzymanie bądź zintensyfikowanie współpracy;

- wypracowywanie kompromisów oraz znajdywanie rozwiązań w dialogu z parterami biznesowymi, które wspierają efektywne konkurowanie sieci franczyzowej na rynku.

Spełnienie powyższych celów ma w założeniu Spółki skutkować zwiększeniem przychodów generowanych przez tych partnerów biznesowych oraz pośrednio wzrostem przychodu Spółki (sprzedaży opodatkowanej VAT). Przychód Spółki zależny jest bowiem m.in. od poziomu sprzedaży realizowanej przez franczyzobiorców i ajentów oraz zakupów dokonywanych przez nich od Spółki, jak również od rezultatów współpracy z innymi partnerami biznesowymi.

Wydarzenia mogą przyjąć formę przykładowo konferencji organizowanej w hotelu wraz z konsumpcją i noclegiem lub wydarzenia okolicznościowego w wynajętym lokalu. W ramach Wydarzeń agenda może przewidywać część integracyjną i dodatkowe atrakcje, w tym np. integrujące konkurencje zespołowe. W każdym przypadku Wydarzenie ma przede wszystkim charakter merytoryczno-integracyjny, a nie jedynie konsumpcyjny czy rozrywkowy. Harmonogram Wydarzeń podlega zasadniczo zaplanowaniu przez Spółkę i zakomunikowaniu Uczestnikom, a więc to Spółka decyduje o sposobie spędzania czasu w ramach Wydarzeń przez Uczestników.

Wydarzenia przewidziane dla Uczestników Spółka albo organizuje samodzielnie albo zleca kompleksową organizację Wydarzeń firmom zajmującym się organizacją wydarzeń o charakterze szkoleniowo-integracyjnym, np. agencjom eventowym, marketingowym, hotelom (dalej jako: "Usługodawcy").

W związku z powyższym, Spółka lub Usługodawca ponoszą różne wydatki związane z organizacją Wydarzenia (dalej: "Wydatki"), do których należą głównie:

- wynajęcie sali konferencyjnej i jej odpowiednie przygotowanie,

- organizacja wyposażenia, sprzętu technicznego związanego z częścią konferencyjną,

- wynagrodzenie osób prowadzących szkoleniową część imprezy,

- przygotowanie banerów, tablic informacyjnych, gadżetów z logo marki Spółki,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia transportu do miejsca Wydarzenia i miejsc parkingowych,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia zakwaterowania i noclegów,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia wyżywienia i napojów,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia ubezpieczenia,

- dodatkowe atrakcje, takie jak zespołowe warsztaty, wspólne aktywności sportowe i rekreacyjne.

Przy czym w przypadku każdego z Wydarzeń zakres czynności generujących Wydatki jest ustalany odrębnie - w zależności od celu imprezy, liczebności i rodzaju osób biorących w niej udział, środków finansowych, które Spółka planuje przeznaczyć na organizację Wydarzenia.

Należy zaznaczyć, że w przypadku nabywania usług w powyższym zakresie od Usługodawcy, Spółka nie jest zainteresowana nabyciem odrębnych usług związanych z poszczególnymi Wydatkami, a nabyciem kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia.

Z perspektywy Wnioskodawcy możliwe są 3 główne modele dotyczące otrzymywanych od Usługodawcy lub innych podmiotów faktur zakupowych:

- Scenariusz 1 - Spółka otrzymuje jedną fakturę wystawioną przez Usługodawcę, wyszczególniającą jedną pozycję dotyczącą kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia. W takich przypadkach umowa z Usługodawcą zazwyczaj wskazuje, że przedmiotem usług jest kompleksowa usługa organizacji Wydarzenia.

- Scenariusz 2 - Spółka otrzymuje jedną fakturę wystawioną przez Usługodawcę, wyszczególniającą kilka pozycji Wydatków, które łącznie wchodzą w skład kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia. W takich przypadkach umowa z Usługodawcą zazwyczaj wskazuje, że przedmiotem usług jest kompleksowa usługa organizacji Wydarzenia.

- Scenariusz 3 - Spółka organizuje Wydarzenie samodzielnie, zatem otrzymuje faktury dokumentujące poszczególne Wydatki od różnych podmiotów trzecich. Jedna otrzymana faktura może dotyczyć kilku Wydatków bądź jednego Wydatku. Faktury mogą dokumentować m.in. usługi gastronomiczne i noclegowe, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Wątpliwości Państwa dotyczą kwestii czy w ramach:

- Scenariusza 1 i 2 Spółce przysługuje w pełni prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę.

- Scenariusza 3 Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez usługodawców, z wyjątkiem faktur dokumentujących czynności wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Na wstępie należy rozważyć czy nabywane przez Państwa usługi są świadczeniami kompleksowymi.

Generalnie system podatku od wartości dodanej opiera się na zasadzie, że każde świadczenie jest traktowane odrębnie i niezależnie na potrzeby opodatkowania tym podatkiem.

Ani dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), ani też przepisy krajowe nie zawierają definicji świadczenia złożonego. Brak również szczególnych uregulowań dotyczących przesłanek uznawania danego świadczenia za świadczenie złożone. Ocena, w jakich okolicznościach świadczenia powiązane należy traktować jako świadczenia jednolite, kształtowana jest na bazie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W szczególności wskazać należy wyrok Trybunału z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie C-251/05 Talacre Beach Caravan Sales Ltd, w którym Trybunał stwierdził, że należy dać prymat ochronie zasady, nierozszerzania zwolnienia podatkowego nad traktowaniem kilku dostaw jako świadczenia złożonego, opodatkowanego wedle zasad dotyczących świadczenia głównego. Każde odstępstwo od zasadniczej stawki podatku od towarów i usług winno być zatem interpretowane ściśle i ta ogólna zasada musi być brana bezwzględnie pod uwagę przy ocenie okoliczności konkretnej sprawy.

W pewnych jednak okolicznościach formalnie odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem, odpowiednio, prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jednolitą czynność, gdy nie są one niezależne (por. np. wyrok TSUE z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie C-276/09 Everything Everywhere Ltd - pkt 23, z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP - pkt 15, z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. - pkt 30). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiera zatem wskazówki dotyczące warunków jakie muszą być spełnione żeby uznać określony zespół świadczeń za świadczenie złożone.

Jedna transakcja występuje zatem wtedy, gdy dwa lub więcej elementów albo dwie lub więcej czynności, dokonane przez podatnika, są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (por. np. wyrok TSUE z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd - pkt 29, ww. wyrok C-392/11 - pkt 16; ww, wyrok TSUE C-224/11 - pkt 30; lub też wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-155/12 RR Donnelley Global Tumkey Solutions Poland sp. z o.o. - pkt 21).

Ponadto jeżeli jedno lub więcej świadczeń stanowi świadczenie główne, natomiast pozostałe świadczenie lub świadczenia stanowią świadczenie lub świadczenia dodatkowe/pomocnicze, traktowane z punktu widzenia podatkowego tak jak świadczenie główne tj. dzielące los prawny świadczenia głównego. W szczególności świadczenie należy uznać za dodatkowe/pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi ono dla klienta celu samo w sobie, lecz służy skorzystaniu w jak najlepszy sposób ze świadczenia głównego tj. stanowi środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z tego świadczenia (por. ww. wyrok TSUE C-349/96 - pkt 30, C-392/11 - pkt 17, C-224/11 - pkt 30 lub też C-155/12 - pkt 22).

Poza tym w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06 Part Service Srl Trybunał wskazał, że aby stwierdzić, czy mamy do czynienia z tzw. usługą kompleksową, należy w pierwszej kolejności poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej czynności celem określenia, czy podatnik dostarcza konsumentowi kilka odrębnych świadczeń głównych, czy też jedno świadczenie. W orzeczeniu tym Trybunał wskazał na konieczność dokonania analizy charakteru transakcji także z punktu widzenia nabywcy, z uwagi na fakt, że to właśnie perspektywa nabywcy powinna być podstawą do ustalenia, jaki był rzeczywisty charakter świadczenia. Tak również TSUE orzekł w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09 Bog i inni gdzie wskazał, że: "W szczególności świadczenie należy uznać za dodatkowe w stosunku do świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi ono dla klienta celu samo w sobie, lecz służy skorzystaniu w jak najlepszy sposób ze świadczenia głównego".

Natomiast w wyroku z 27 października 2005 r. w sprawie 041/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV, Trybunał wskazał, że art. 2 (1) VI Dyrektywy "należy interpretować w ten sposób, że jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przeciętnego, są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku od wartości dodanej".

Powyższe oznacza, że dla oceny, czy w danej sytuacji są spełnione przesłanki dla uznania danego zespołu świadczeń za jedno świadczenie kompleksowe jest ocena, czy w przypadku wydzielenia poszczególnych świadczeń, dla nabywcy będą one miały istotną wartość. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej, praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie wyklucza zastosowanie do poszczególnych jego elementów odrębnych cen.

Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu czynności kompleksowej.

W celu ustalenia, czy świadczenia stanowią kilka niezależnych świadczeń czy jedno świadczenie, należy poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej transakcji (por. ww. wyrok TSUE C-392/11 - pkt 18 lub C-224/11 - pkt 32). Nie ma jednak bezwzględnej zasady dotyczącej ustalania zakresu danego świadczenia z punktu widzenia podatku VAT, a co za tym idzie, w celu ustalenia zakresu danego świadczenia należy wziąć pod uwagę ogół okoliczności, w jakich ma miejsce dana transakcja.

Należy wskazać, że z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że na usługę organizacji Wydarzenia składają się następujące czynności:

- wynajęcie sali konferencyjnej i jej odpowiednie przygotowanie,

- organizacja wyposażenia, sprzętu technicznego związanego z częścią konferencyjną,

- wynagrodzenie osób prowadzących szkoleniową część imprezy,

- przygotowanie banerów, tablic informacyjnych, gadżetów z logo marki Spółki,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia transportu do miejsca Wydarzenia i miejsc parkingowych,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia zakwaterowania i noclegów,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia wyżywienia i napojów,

- zapewnienie Uczestnikom Wydarzenia ubezpieczenia,

- dodatkowe atrakcje, takie jak zespołowe warsztaty, wspólne aktywności sportowe i rekreacyjne.

Przy czym w przypadku każdego z Wydarzeń zakres czynności generujących Wydatki jest ustalany odrębnie - w zależności od celu imprezy, liczebności i rodzaju osób biorących w niej udział, środków finansowych, które Spółka planuje przeznaczyć na organizację Wydarzenia.

Mając na uwadze powyższą analizę i okoliczności sprawy, nie można uznać, że ww. usługi mają charakter samoistny. Każda z ww. czynności (z wyjątkiem wskazanych poniżej) stanowi element usługi złożonej związanej z przygotowaniem Wydarzeń. Czynności te są niezbędne do świadczenia usługi o charakterze szkoleniowo-integracyjnym oraz są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno świadczenie i nie powinny być sztucznie dzielone dla celów podatkowych.

Jednocześnie usługi dodatkowe, tj.: dodatkowe atrakcje, takie jak zespołowe warsztaty, wspólne aktywności sportowe i rekreacyjne, które nie są niezbędne do rzetelnego i właściwego świadczenia usług o charakterze szkoleniowo-integracyjnym, nie sposób uznać za konieczne, do przygotowania tych Wydarzeń w taki sposób, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość i ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Nie można również uznać, że np. dodatkowe atrakcje są zdeterminowane przez usługę główną (usługę przygotowania wydarzenia o charakterze szkoleniowo-integracyjnym) oraz, że nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez tych dodatkowych usług. Powyższe okoliczności wskazują, że ww. świadczenia dodatkowe oferowane w związku z organizacją Wydarzenia, nie stanowią środka do lepszego wykonania tych usług. Organizowanie dodatkowych atrakcji, stanowi usługi odrębne niestanowiące elementu składowego kompleksowej usługi organizacji wydarzeń o charakterze szkoleniowo-integracyjnym.

Zatem w analizowanej sprawie stanowisko Wnioskodawcy w kwestii kompleksowości nabywanych usług należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego należy wskazać, że zgodnie z przytoczonym wcześniej art. 86 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym prawo to nie przysługuje - nawet gdy określone wcześniej warunki są spełnione - w sytuacji wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zasada neutralności podatku VAT, a także kwestia pośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym VAT a czynnościami opodatkowanymi jako warunku wystarczającego do zachowania prawa do odliczenia VAT były przedmiotem licznych orzeczeń TSUE m.in.: wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 (Państwo Belgijskie v. Ghent Coal Terminal NV), wyrok z 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/96 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs & Excisie), wyrok z 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 (Kretztechnik AG v. Finanzamt Linz), wyrok z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 (CIBO Particiationis SA v. Directeur region al des impots du Nord-Pas-de-Calats). TSUE podkreślał, że co do zasady, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże, brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, o ile koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego, jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT - spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Odnosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy należy wskazać, że w przypadku Scenariusza 1, na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy, przysługuje/będzie przysługiwało Państwu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze przez Usługodawcę, wyszczególniającą jedną pozycję dotyczącą organizacji Wydarzenia.

Podkreślenia wymaga to, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji Wydarzenia, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne i noclegowe. Nie są Państwo zainteresowani nabyciem jedynie usług noclegowych czy gastronomicznych, a jedynie całej, kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia o charakterze szkoleniowo-integracyjnym, w ramach której nabywane są ww. usługi składowe, które nie są istotą zakupionego świadczenia, lecz jedynie mają one charakter pomocniczy i tworzą wraz z pozostałymi składowymi jedną (jednolitą) całość.

Z uwagi na opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że mają/będą mieli Państwo w przypadku Scenariusza 1 i Scenariusza 2 prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług organizacji Wydarzeń o charakterze szkoleniowo-integracyjnym, w sytuacji gdy, jak wskazali Państwo, nabywane przez Państwa usługi związane z organizacją Wydarzeń w ramach usługi kompleksowej (w tym gastronomia i noclegi) służą/będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Celem Spółki ma być zwiększenie zaangażowania po stronie pracowników i współpracowników, zwiększenie jakości i efektywności wykonywanej przez nich pracy, co z kolei ma przełożenie na zwiększenie wolumenu sprzedaży generowanej przez Spółkę (podlegającej opodatkowaniu VAT). W przypadku partnerów biznesowych celem Spółki jest zwiększenie przychodów generowanych przez tych partnerów biznesowych oraz pośrednio wzrost przychodu Spółki (sprzedaży opodatkowanej VAT). Przychód Spółki zależny jest bowiem m.in. od poziomu sprzedaży realizowanej przez franczyzobiorców i ajentów oraz zakupów dokonywanych przez nich od Spółki, jak również od rezultatów współpracy z innymi partnerami biznesowymi.

Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa Wydarzenia, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne, czy też noclegowe.

Natomiast w sytuacji przedstawionej w Scenariuszu 3, gdy Państwo organizujecie Wydarzenie samodzielnie i otrzymujecie faktury dokumentujące poszczególne Wydatki od różnych podmiotów trzecich (faktury mogą dokumentować usługi gastronomiczne i noclegowe) przysługuje/będzie przysługiwać Państwu prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług dla celów zorganizowania Wydarzeń w takim zakresie w jakim dotyczą opodatkowanej działalności Państwa, z wyłączeniem wydatków określonych w art. 88 tj. w szczególności art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, czyli usług noclegowych i gastronomicznych.

Również nabywane usługi dodatkowe, pomimo swej odrębności od świadczenia kompleksowej usługi organizacji Wydarzeń o charakterze szkoleniowo-integracyjnym, będą stanowiły dla Państwa podatek naliczony z prawem do obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku widniejącego na fakturze za te usługi, bowiem w przypadku Wydarzeń dodatkowe atrakcje mają na celu przede wszystkim charakter merytoryczno-integracyjny, a nie jedynie konsumpcyjny czy rozrywkowy i jak już wyżej wskazano służą/będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Państwa jest prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach:

- Scenariusza 1 wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę, wyszczególniającą jedną pozycję dotyczącą organizacji Wydarzenia,

- Scenariusza 2, wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę, wyszczególniającą kilka pozycji Wydatków,

- Scenariusza 3, wynikającego z faktur wystawionych przez Usługodawców, z wyjątkiem faktur dokumentujących czynności wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Wątpliwości Państwa dotyczą także kwestii czy w związku z organizacją Wydarzeń będą mieli Państwo obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Należy wskazać, że w przypadku, gdy świadczenie usług ma charakter nieodpłatny to, co do zasady, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy,

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy,

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy,

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Należy nadmienić, że pojęcie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonują czynności podlegające opodatkowaniu. Ustawodawca określił wskazane pojęcie na tyle szeroko, by w każdym przypadku profesjonalnej aktywności zawodowej, dokonywania czynności opodatkowanych podmiot mógł zostać uznany za podatnika w zakresie tych czynności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy,

obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność gospodarcza ma miejsce również wówczas, gdy nie przyniosła ona żadnych widocznych efektów (bez względu na cel i rezultat takiej działalności). Charakterystyka ta pozwala na uznanie, że pojęcie podatnika na gruncie podatku od towarów i usług ma wymiar autonomiczny - niezależny od uregulowań innych aktów normatywnych regulujących stosunki prawnopodatkowe.

Wskazać należy, że w pewnych, ściśle określonych przypadkach wymienionych w treści art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy

za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1)

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2)

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powołanego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

- w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa - użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia - w całości lub w części - podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),

- w przypadku świadczenia usług - świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W konsekwencji dane nieodpłatne świadczenie usług będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od VAT, jeżeli nie będzie ono się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej podatnika, a podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Odnosząc się do powyższego, mając na uwadze powołane przepisy należy wskazać, że celem organizacji Wydarzeń z perspektywy Państwa w zakresie pracowników i współpracowników Spółki jest przede wszystkim:

- przeszkolenie merytoryczne,

- utrzymanie współpracy z uczestnikami, ograniczenie fluktuacji pracowników i współpracowników,

- wzmocnienie identyfikacji uczestników ze Spółką oraz komunikacji z kadrą zarządzającą,

- zwiększenie motywacji do pracy oraz zaangażowania uczestników i polepszenie wydajności, jakości i efektywności w codziennej pracy,

- integracja między pracującymi w zespołach pracownikami oraz współpracownikami,

- wzmocnienie relacji oraz dobrej atmosfery między uczestnikami w celu nawiązywania lepszej współpracy, pogłębienie integracji wśród uczestników jako zespołu.

Jednym z głównych zakładanych efektów realizacji powyższych celów z perspektywy Spółki ma być zwiększenie zaangażowania po stronie pracowników i współpracowników, zwiększenie jakości i efektywności wykonywanej przez nich pracy, co z kolei ma przełożenie na zwiększenie wolumenu sprzedaży generowanej przez Spółkę (podlegającej opodatkowaniu VAT).

Z kolei uczestnictwo partnerów biznesowych z perspektywy Spółki ma na celu:

- komunikację Spółki ukierunkowaną na utrzymanie odpowiednich standardów marki przez franczyzobiorców oraz ajentów, którzy prowadzą swoją działalność pod marką Spółki (np. komunikacja procedur, jakie wiążą się z działaniem pod marką Spółki, do stosowania których partnerzy są zobowiązani) oraz przekazanie biznesowego, branżowego know-how w celu osiągania lepszych wyników biznesowych;

- umożliwienie konsultacji kwestii biznesowych przez partnerów biznesowych z kadrą zarządzającą Spółki;

- rozpowszechnianie informacji o realizowanych pod marką Spółki działaniach, priorytetach, sukcesach, strategii i perspektywach dalszego rozwoju. Jednocześnie zaproszenie partnerów biznesowych na spotkanie organizowane przez Spółkę w nieformalnej atmosferze umożliwia bezpośrednią i swobodną komunikację oraz utrzymanie relacji biznesowych, co w efekcie ma pozwolić na utrzymanie bądź zintensyfikowanie współpracy;

- wypracowywanie kompromisów oraz znajdywanie rozwiązań w dialogu z parterami biznesowymi, które wspierają efektywne konkurowanie sieci franczyzowej na rynku.

Spełnienie powyższych celów ma w założeniu Państwa skutkować zwiększeniem przychodów generowanych przez tych partnerów biznesowych oraz pośrednio wzrostem Państwa przychodu Spółki (sprzedaży opodatkowanej VAT). Przychód Państwa zależny jest bowiem m.in. od poziomu sprzedaży realizowanej przez franczyzobiorców i ajentów oraz zakupów dokonywanych przez nich od Państwa, jak również od rezultatów współpracy z innymi partnerami biznesowymi.

Udział w Wydarzeniach jest dla Uczestników nieodpłatny.

W związku z powyższym czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na ich nieodpłatność oraz fakt, że będą odbywały się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.

Zatem stanowisko Państwa w podatku od towarów i usług zakresie pytania nr 4 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Ocena prawna stanowiska Państwa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zastała zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl