0111-KDIB3-1.4012.52.2023.2.AB - Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej nieodpłatnie wspólnikom jako nieobjęte VAT-em

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.52.2023.2.AB Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej nieodpłatnie wspólnikom jako nieobjęte VAT-em

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 16 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku opodatkowania czynności wycofania z działalności gospodarczej nieruchomości i przekazania jej nieodpłatnie wspólnikom którzy będę wynajmować przedmiotową nieruchomość. Uzupełnili go Państwo pismem z 10 marca 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(...) Spółka jawna, dalej: "Spółka", powstała z przekształcenia zawiązanej w dniu 9 grudnia 1999 r. spółki cywilnej. Do przekształcenia doszło w dniu 10 stycznia 2003 r. (...) wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (...). Spółka posługuje się numerem NIP (...) i jest czynnym podatnikiem VAT od 30 grudnia 1999 r.

Spółka jawna jest właścicielem 4 nieruchomości.

1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w (...) (Nieruchomość I),

2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w (...) (Nieruchomość II),

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w (...) (Nieruchomość III),

4. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy (...), V Wydział Ksiąg Wieczystych nr (...) (Nieruchomość IV)

Nieruchomości I i IV są nieruchomościami niezabudowanymi. Z tytułu ich nabycia nie przysługiwało Spółce prawo do odliczenia podatku VAT. Spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Nieruchomość II jest nieruchomością zabudowaną halą montażowa o powierzchni 513 m2, wybudowaną przez Spółkę i przyjęta do użytkowania w dniu 28 lutego 2020 r. Z tytułu nabycia nieruchomości spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (transakcja była objęta zwolnieniem) natomiast Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na budowę hali. Po przyjęciu budynku do używania, Spółka nie ponosiła dalszych nakładów na ulepszenie nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Nieruchomość III jest nieruchomością zabudowaną budynkiem biurowo-produkcyjnym o powierzchni o powierzchni użytkowej 1357 m2 oraz budynkiem tzw. łącznika. Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości (transakcja objęta była zwolnieniem). W roku 2005 Spółka poniosła nakłady na ulepszenie budynku produkcyjno-biurowego w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej. Po tej dacie Spółka nie ponosiła dalszych nakładów na ulepszenie nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Żadna z nieruchomości nie była wykorzystywana do czynności zwolnionych z podatku VAT.

Spółka zamierza wycofać ze spółki jawnej i przenieść do majątku prywatnego wspólników nieruchomości I, II, III i IV poprzez podjęcie uchwały o przekazaniu nieruchomości do majątku wspólników. Wykonanie uchwały nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w zyskach Spółki. Przeniesienie własności nieruchomości nie będzie miało formy darowizny ani umowy sprzedaży.

Spółka nie uzyska korzyści majątkowych z tytułu przeniesienia nieruchomości, wspólnicy nie będą wpłacać do Spółki jakichkolwiek środków pieniężnych, a przeniesienie nieruchomości nie będzie stanowiło wycofania wkładu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z § 5 Umowy Spółki (...) udział poszczególnych wspólników w zyskach, stratach i zobowiązaniach wobec osób trzecich (w przypadku kiedy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna) wynosi: 1/ J.W. -50% 2/ M.J. -50%.

Tym samym w przypadku podjęcia przez wspólników (...) uchwały o przekazaniu nieruchomości do majątku wspólników, przypadający na każdego ze wspólników udział w nieruchomości będzie odpowiadał przypadającemu na wspólnika udziałowi w zysku spółki (tj. po 50%).

Wspólnicy zamierzają, po zawarciu umowy o przeniesieniu nieruchomości, dokonać rejestracji w charakterze czynnych podatników podatku VAT i świadczyć na rzecz Spółki usługi wynajmu nieruchomości, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej.

W uzupełnieniu wskazali Państwo, że:

Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym budynku tzw. Łącznika (znajdującego się na Nieruchomości III) W konsekwencji Wnioskodawca nie ponosił wydatków, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do ww. budynku tzw. łącznika.

Pytanie

Czy we wskazanym stanie faktycznym wycofanie z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej nieruchomości i przekazanie jej nieodpłatnie wspólnikom tej spółki, którzy wykorzystywać będą przedmiotową nieruchomość w celach związanych z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT, tj. wynajmem tejże nieruchomości spółce jawnej, będzie stanowić przekazanie towaru na cele osobiste wspólników, a co za tym idzie będzie stanowić dla Spółki czynność zrównaną z dostawą towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy, opisana we wniosku czynność nieodpłatnego przekazania nieruchomości do majątku prywatnego wspólników, w sytuacji, gdy nieruchomości te nie będą służyć celom osobistym wspólników, lecz będą wynajmowane Spółce w ramach czynności opodatkowanych, nie stanowi czynności zrównanej z dostawą towarów w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej: Ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Pod pojęciem "wytworzenie nieruchomości", zdefiniowanym w art. 2 pkt 14a ustawy, rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Zatem aby nieodpłatne przekazanie towarów - w świetle powołanego art. 7 ust. 2 ustawy o VAT- podlegało opodatkowaniu VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

- nieodpłatne przekazanie dokonywane jest przez podatnika podatku VAT,

- nieodpłatne przekazanie dokonywane jest na cele osobiste podatnika, jego pracowników, wspólników etc.

- przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,

- przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego towaru lub jego części składowych.

Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Zgodnie natomiast z treścią art. 28 Kodeksu spółek handlowych majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, nieruchomości przenoszone są przez spółkę jawną, będącą czynnym podatnikiem VAT, a nabyte zostały w celu prowadzenia działalności gospodarczej z ich wykorzystaniem. W ramach planowanego ciągu transakcji, nieruchomości, które zostaną przekazana nieodpłatnie do majątku wspólników, będą następnie przez nich wynajmowane Spółce.

W zakresie, w jakim wspólnicy będą wykorzystywać posiadane przez siebie aktywa w sposób ciągły do celów zarobkowych, będą wypełniać definicję podatników w rozumieniu przepisu art. 15 ustawy o VAT. Na mocy art. 15 ust. 1, podatnikami są bowiem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z uwagi na powyższe, w przedstawionym stanie faktycznym, wycofania nieruchomości ze Spółki nie można traktować jako przekazania nieruchomości na cele osobiste wspólników - nadal nieruchomości będą bowiem służyły działalności gospodarczej (w tym wypadku świadczeniu usług najmu i będą wynajmowane Spółce). Nie znajdzie zatem tu zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż w opisanym stanie faktycznym przekazanie nieruchomości nie będzie stanowiło czynność zrównanej z odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, a co za tym idzie, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie (za wynagrodzeniem). Jednocześnie ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów i świadczenia usług wykonywane nieodpłatne z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług, a więc z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z przytoczonego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Natomiast zużycie towarów podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy dokonywane jest na rzecz podmiotów i na cele wymienione w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, pod warunkiem, że przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie lub zużycie towarów bez wynagrodzenia (nieodpłatne przekazania), pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podkreślić w tym miejscu należy, że odpłatności (wynagrodzenia) nie można utożsamiać jedynie ze świadczeniem pieniężnym. Także świadczenie o charakterze rzeczowym jest wynagrodzeniem. Przykładowo więc: zamiana towarów, zamiana towaru na usługę i odwrotnie, wydanie towarów (świadczenie usług) w zamian za wierzytelności itp. będzie uznane odpowiednio za odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług. Mamy bowiem do czynienia z konkretną korzyścią, która należna jest za dokonywane świadczenie.

W przedmiotowej sprawie - co istotne - w związku z planowaną czynnością nieodpłatnego przekazania przez Spółkę nieruchomości na rzecz Wspólników, wspólnicy nie będą wpłacać do Spółki jakichkolwiek środków pieniężnych, a przeniesienie nieruchomości nie będzie stanowiło wycofania wkładu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Zatem czynność przeniesienia własności majątku rzeczowego (nieruchomości) tej Spółki nastąpi bez jakiejkolwiek odpłatności, tj. zostanie wykonana bez wynagrodzenia.

Jednakże, zgodnie z powyższymi unormowaniami, w pewnych ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatną dostawę towarów należy uznać za spełniającą definicję odpłatnej dostawy towarów, które - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 7 ust. 2 ustawy, czynnością zrównaną z odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy jest także, przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia pod warunkiem jednak, że podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, aby doszło do uznania czynności nieodpłatnego przekazania towarów za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

1.

dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,

2.

przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,

3.

przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar (lub jego części składowe), w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu.

Jak wynika z opisu sprawy są Państwo właścicielem czterech nieruchomości (nieruchomości I - IV)

Nieruchomości I i IV są nieruchomościami niezabudowanymi. Z tytułu ich nabycia nie przysługiwało Państwu prawo do odliczenia podatku VAT. Nie ponosili Państwo nakładów na ulepszenie nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Nieruchomość II jest nieruchomością zabudowaną halą montażową o powierzchni 513 m2, wybudowaną przez Państwa i przyjęta do użytkowania w dniu 28 lutego 2020 r. Z tytułu nabycia nieruchomości nie przysługiwało Państwu prawo do odliczenia podatku VAT (transakcja była objęta zwolnieniem) natomiast przysługiwało Państwu prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na budowę hali. Po przyjęciu budynku do używania, nie ponieśli Państwo dalszych nakładów na ulepszenie nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Nieruchomość III jest nieruchomością zabudowaną budynkiem biurowo-produkcyjnym o powierzchni o powierzchni użytkowej 1357 m2 oraz budynkiem tzw. łącznika. Nie przysługiwało Państwu prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości (transakcja objęta była zwolnieniem). W roku 2005 ponieśli Państwo nakłady na ulepszenie budynku produkcyjno-biurowego w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej. Po tej dacie nie ponosili Państwo dalszych nakładów na ulepszenie nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Nie ponosili Państwo wydatków na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym budynku tzw. łącznika (znajdującego się na Nieruchomości III). W konsekwencji nie ponosili Państwo wydatków, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do ww. budynku tzw. łącznika. Żadna z nieruchomości nie była wykorzystywana do czynności zwolnionych z podatku VAT.

W świetle powyższego mają Państwo wątpliwości odnośnie opodatkowania nieodpłatnego wycofania ze Spółki do majątku prywatnego Wspólników nieruchomości opisanych we wniosku, które to nieruchomości będą wynajmowane przez Wspólników.

Jak wynika z informacji zawartych we wniosku przy nabyciu Nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako nr I i IV nie przysługiwało Państwu prawo do odliczenia podatku VAT.

Zatem, wycofanie z działalności gospodarczej Państwa Spółki ww. nieruchomości niezabudowanych i nieodpłatne przekazanie ich Wspólnikom spółki, nie będzie mieściło się w pojęciu dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, ponieważ nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki wynikające z tego przepisu tj. nastąpi nieodpłatne przekazanie nieruchomości na potrzeby osobiste Wspólników, przedmiotem przekazania będą towary należące do przedsiębiorstwa (Spółki), jednakże przy nabyciu ww. Nieruchomości I i IV nie przysługiwało Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nie ponosili Państwo nakładów na ulepszenie Nieruchomości I i IV.

Zatem czynność nieodpłatnego przekazania przez Państwa na rzecz Wspólników Nieruchomości niezabudowanych nr I i IV nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Państwa w ww. zakresie należy uznać za nieprawidłowe z uwagi na Państwa uzasadnienie, które jest odmienne od uzasadnienia przedstawionego przez Organ. Co prawda wywiedli Państwo prawidłowy skutek w podatku od towarów i usług, że wycofanie nieruchomości I i IV nie podlega opodatkowaniu, ale sposób uzasadnienia tego stanowiska jest nieprawidłowy.

Odnosząc się natomiast do nieodpłatnego przekazania Nieruchomości nr II i III stanowiących Państwa własność, w stosunku od których tj. poniesionych nakładów na wybudowanie hali położonej na Nieruchomości II lub ulepszenie budynku biurowo-produkcyjnego położonego na Nieruchomości nr III przysługiwało Państwu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie Wspólnikom będzie stanowiło czynność o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, a tym samym jako odpłatna dostawa towarów będzie podlegać opodatkowaniu.

Natomiast nieodpłatne przekazanie budynku tzw. łącznika znajdującego się na Nieruchomości nr III, w stosunku do którego z tytułu nabycia nie przysługiwało Państwu prawo do odliczenia oraz nie ponosili Państwo wydatków na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W tym miejscu należy wskazać, że ww. Nieruchomości będą przekazane do działalności gospodarczej Wspólników Spółki, a tym samym ich wynajem będzie związany z działalnością gospodarczą każdego ze Wspólników Spółki a nie samej Spółki. Zatem nie ma wpływu na opodatkowanie przekazania nieodpłatnego Nieruchomości fakt wykorzystywania przedmiotowych Nieruchomości w celach związanych z działalnością opodatkowaną Wspólników Spółki tj. wynajem nieruchomości Spółce.

W związku z powyższym Państwa stanowisko z uwagi na uzasadnienie jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, tj. nie przeprowadza dowodów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W tym miejscu organ interpretacyjny zastrzega jednak, że gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny interpretacja nie wywoła skutków prawnych.

Pełna weryfikacja przedstawionych we wniosku okoliczności możliwa jest jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, prowadzonego przez uprawnione do tego organy, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej. Postępowanie w sprawie dotyczącej wydania interpretacji indywidualnej jest postępowaniem szczególnym, mającym charakter uproszczony, odrębny od postępowania podatkowego, uregulowanego w dziale IV Ordynacji podatkowej. Wydając bowiem interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawia jedynie pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje, jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl