0111-KDIB3-1.4012.472.2022.4.WN - Zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących w przypadku stowarzyszenia

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.472.2022.4.WN Zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących w przypadku stowarzyszenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w sytuacji gdy osoby fizyczne będą płacić wyłącznie przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK (pytanie nr 5) jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 czerwca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 21 czerwca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w sytuacji gdy osoby fizyczne będą płacić wyłącznie przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK (pytanie nr 5). Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem w dniu 21 września 2022 r. (wpływ 26 września 2022 r.).Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca (dalej również Stowarzyszenie lub Klub) działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, statutu oraz uchwał organów Klubu. Celem Klubu jest:

* tworzenie warunków do uprawiania golfa,

* poszukiwanie obszarów niezbędnych dla utworzenia pola golfowego lub jego okolicach,

* aktywizowanie mieszkańców oraz propagowanie wśród nich golfa,

* aktywizowanie i integrowanie cudzoziemców mieszkających lub pracujących poprzez zachęcanie ich do gry w golfa,

* aktywizowanie młodzieży i propagowanie wśród niej gry w golfa,

* propagowanie gry w golfa jako dyscypliny sportowej,

* propagowanie gry w golfa jako sposobu spędzania wolnego czasu,

* krzewienie znajomości zasad i przepisów gry w golfa,

* inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Klub.

Zgodnie ze statutem Klub może prowadzić działalność gospodarczą w poniższym zakresie:

1. Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z).

2. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z).

3. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z).

4. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).

5. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z).

6. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z).

7. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z).

8. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

9. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A).

10. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z).

11. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z).

12. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z).

13. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C).

14. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)

15. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).

Obecnie Klub golfowy prowadzi działalność statutową odpłatną (po kosztach) i nieodpłatną. Powyższe wynika z faktu, że Klub prowadzi działalność na użyczonym boisku do golfa. Poza powyższym boiskiem Stowarzyszenie nie dysponuje innymi obiektami, gdzie można grać w golfa.

W świetle umowy Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej, gdyż tego zabrania umowa na korzystanie z jedynego obiektu sportowego, jakim dysponuje Klub - strzelnicy golfowej. Co bardzo istotne obecnie Stowarzyszenie prowadzi działalność przewidzianą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. (dalej: OPP).

W przypadku tej działalności Klub pobiera opłaty. W związku z tym, iż mamy do czynienia z działalnością pożytku publicznego działalność, która jest odpłatna, to Stowarzyszenie wykonuje usługi. Stowarzyszenie obecnie prowadzi jedynie działalność sportową związaną z golfem. Jak to Państwo podkreślają, działalność ta jest działalnością pożytku publicznego.

W Państwa przypadku Stowarzyszenie prowadzi nie tylko nieodpłatną ale także odpłatną działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie jest więc organizacją pozarządową prowadzącą odpłatną działalność, która jest działalnością statutową prowadzoną w sferze pożytku publicznego (w Państwa przypadku działalność sportowa). Powyższa działalność wynika z celów zapisanych w statucie i mieści się w zadaniach publicznych pożytku publicznego. Pobierane opłaty (wynagrodzenie) od nabywców usług nie są wyższe od tego jakie wynikają z kosztów (bezpośrednich i pośrednich) tej działalności czyli nie występuje w Stowarzyszeniu marża. Podsumowując Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową odpłatną (po kosztach) i nieodpłatną, która jest działalnością pożytku publicznego. Stowarzyszenie obecnie nie może prowadzić działalności gospodarczej na użyczonym boisku do golfa, gdyż tego zabrania umowa na korzystanie z tego obiektu sportowego. Jednocześnie stowarzyszenie nie dysponuje innymi obiektami sportowymi. Tym samym Stowarzyszenie prowadzi obecnie jedynie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Uzupełnili Państwo opis sprawy, odnosząc się do pytań tut. Organu, w następujący sposób:

1) Od kiedy Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą?

Stowarzyszenie obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej.

2) Czy w ramach prowadzonej działalności Stowarzyszenie prowadzi usługi: a) związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną,

Nie prowadzi takich usług.

b) wstępu na imprezy sportowe,

Stowarzyszenie pobiera opłaty wstępu, na własne turnieje, które następnie są na cele statusowe i na opłacanie pól golfowych.

c) usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym? Wnioskodawca nie prowadzi usług odpłatnego zakwaterowania.

3) Czy opisane we wniosku czynności są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim?

Tak są to czynności niezbędne do organizowania wychowania fizycznego gry w golfa.

4) Czy Stowarzyszenie jest podmiotem, który nie osiąga w sposób systematyczny zysków z prowadzonej działalności, a w przypadku osiągnięcia zysku, przeznacza ten zysk w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Obecnie Stowarzyszenie głównie otrzymuje dotacje i pobiera składki członkowskie

5) Czy wobec Stowarzyszenia powstał kiedykolwiek obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Nie.

6) Czy z Państwa ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę za świadczenie usług, o których mowa we wniosku, realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana płatność?

Tak dowody zapłaty jak i ewidencje są na konkretne osoby i wynika z nich za co ktoś płaci.

7) Czy dokonujecie Państwo na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych świadczenia usług, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442 z późn. zm.)? Jeżeli, tak to prosimy, abyście wskazali Państwo jakich?

Nie dokonujecie takich usług.

Pytanie w zakresie podatku od towarów i usług (oznaczone jak we wniosku)

5. Czy Stowarzyszenie musi instalować kasę fiskalną w sytuacji, gdy Klienci osoby fizyczne będą płacić za usługę wyłącznie przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK?

Państwa stanowisko w sprawie w zakresie podatku od towarów i usług (oznaczone jak we wniosku)

Ad. 5

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Stosownie do art. 111 ust. 1a ustawy o VAT, do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak to już wykazali Państwo powyżej, wykonujecie usługi.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2022 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442), zwane dalej rozporządzeniem. Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Z kolei, stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku. I tak, w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 37 świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

* zapłata za usługę musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;

* z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła oraz

* przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Państwo przyjmują zapłatę tylko na rachunek lub za pomocą aplikacji BLIK, tym samym spełnia wszelkie kryteria, aby być zwolnionym od obowiązku instalacji kasy rejestrującej. Co ważne z dokonanych wpłat wynika kto i za co płaci.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku w zakresie pytania nr 5 jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem,

podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT

przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wskazany wyżej przepis art. 111 ust. 1 ustawy, określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy,

minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2022 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia,

zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia,

w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Pod poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia, stanowiącego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w przepisach § 2 i § 3 ww. rozporządzenia nie stosuje się w przypadku dostawy towarów i usług, które zostały wymienione w § 4.

Ponadto na podstawie § 5 ust. 6 cyt. rozporządzenia

w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4.

Aby zatem przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

- świadczący usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,

- przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego, związku stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.).

Stosownie do art. 3 oraz art. 6 ust. tej ustawy,

działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 i 2 tej ustawy,

sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),

stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Na podstawie art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,

stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Klub prowadzi działalność statutową odpłatną (po kosztach) i nieodpłatną. Powyższe wynika z faktu, że Klub prowadzi działalność na użyczonym boisku do golfa. Poza powyższym boiskiem Stowarzyszenie nie dysponuje innymi obiektami, gdzie można grać w golfa.

W świetle umowy Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej, gdyż tego zabrania umowa na korzystanie z jedynego obiektu sportowego, jakim dysponuje Klub - strzelnicy golfowej.

Klub pobiera opłaty wstępu, na własne turnieje, które następnie są na cele statusowe i na opłacanie pól golfowych. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę za świadczenie usług, o których mowa we wniosku, realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana płatność.

Klub nie dokonuje na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych świadczenia usług, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442 z późn. zm.)

Wątpliwości Państwa dotyczą konieczności instalowania kasy fiskalnej w sytuacji, gdy Klienci osoby fizyczne będą płacić za usługę wyłącznie przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK? (pytanie nr 5)

Odnosząc się do Państwa wątpliwości, należy wskazać, że warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego zostały spełnione, w sytuacji gdy, płatności Klientów (osoby fizyczne), wykonywane przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK, otrzymują Państwo w całości za pośrednictwem banku na rachunek bankowy, a z Państwa ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę za świadczenie usług, o których mowa we wniosku, realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana płatność. Ponadto co istotne nie dokonujecie Państwo świadczenia usług, które zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podsumowując, należy stwierdzić, że możecie Państwo na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego, stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do świadczonych usług, za które zapłata przez Klientów (osoby fizyczne) przekazywana jest przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie objętym pytaniem nr 5 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie zadanego pytania oznaczonego we wniosku nr 5.

Ocena prawna Państwa stanowiska w zakresie zadanych pytań oznaczonego we wniosku nr 3 i nr 4 oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydana w odrębnych rozstrzygnięciach.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawiliście i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.)

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl