0111-KDIB3-1.4012.466.2023.3.ICZ - Zwolnienie limitowe z VAT - działalność w zakresie inżynierii

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.466.2023.3.ICZ Zwolnienie limitowe z VAT - działalność w zakresie inżynierii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 czerwca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 12 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania:

- Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wykonując opisane czynności bez wykonywania doradztwa, mimo że formalnie branże obejmują także doradztwo, wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, w kontekście przepisu art. 113 ust. 9 w związku z ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy (kwestia objęta pytaniem nr 1);

- Czy w zdarzeniu przyszłym za okres począwszy od roku 2024 obejmującym identyczny stan faktyczny i prawny, jak w przedstawionym stanie faktycznym opisanym w polu 61, wykonując opisane czynności bez wykonywania doradztwa, mimo że formalnie branże obejmują także doradztwo, wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, w kontekście przepisu art. 113 ust. 9 w związku z ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy (kwestia objęta pytaniem nr 2).

Uzupełnili go Państwo pismem, które wpłynęło do Organu 10 sierpnia 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

1. Wnioskodawca jest spółką jawną wpisana do rejestru przedsiębiorców (KRS) w dniu 20.01.2023. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym z uwagi na miejsce siedziby i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium kraju.

2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach określonych przez PKD:

71.11.Z, działalność w zakresie architektury (działalność podstawowa)

68.10.Z, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.12.Z, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

3. Wnioskodawca nie zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Przewidywana wartość sprzedaży wnioskodawcy nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200 000,- zł. Spółka nie wykonuje i nie będzie wykonywała działalności opisanej w przepisach art. 113 ust. 13 pkt 1 i pkt 2 ustawy, w szczególności doradztwa, o którym mowa w przepisie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b.

4. Branże z symbolami PKD 68 nie mają nic wspólnego z doradztwem.

5. Branża o symbolu 71.11.Z "działalność w zakresie architektury" obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:

- projektowaniem budowlanym,

- projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

Faktyczna działalność Spółki nie obejmuje doradztwa. Firma zajmuje się projektowaniem wnętrz, głównie współpracuje z klientem inwestycyjnym, potrzebującym wizualizacji sprzedażowych i projektów kompleksowych mieszkań i domów. Wizualizacje tworzone są za pomocą oprogramowania 3d, natomiast projekty kompleksowe tworzone są w programach (...), oparte są o wiedzę z zakresu budownictwa i architektury oraz polskiego prawa budowlanego i polskich oraz europejskich norm. Projekty wnętrz są przygotowane w oparciu o wytyczne indywidualnego klienta. Praca obejmuje również inwentaryzacje nieruchomości oraz współpracę z dodatkowymi uprawnionymi inżynierami w różnym zakresie.

Projektowanie opisane powyżej to około 95% całkowitej działalności wnioskodawcy.

6. Branża o symbolu 71.12.Z jest określona jako "działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne". Wyjaśnienia metodyczne PKD traktują tę branżę bardzo szeroko, a mianowicie:

Podklasa ta obejmuje:

- projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:

- maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,

- projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

- projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

- projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

- opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,

- projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,

- wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,

- wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:

- wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,

- wykonywanie pomiarów hydrologicznych,

- opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

Działalność w zakresie wyżej opisanej branży oraz pozostałych z grupowania 68 ma znaczenie marginalne.

7. Mimo bardzo szerokiego ujęcia zakresu działalności sklasyfikowanych pod symbolami PKD 71.11.Z i 71.12.Z. (obie branże określone są bardzo szeroko i obejmują także doradztwo) Spółka - jak już było zaznaczone - nie realizuje i nie będzie realizowała pełnego zakresu tych usług - nie będzie wykonywała doradztwa w żadnym znaczeniu.

Pytania

1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wykonując opisane czynności bez wykonywania doradztwa, mimo że formalnie branże obejmują także doradztwo, wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, w kontekście przepisu art. 113 ust. 9 w związku z ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy?

2) Czy w zdarzeniu przyszłym za okres począwszy od roku 2024 obejmującym identyczny stan faktyczny i prawny, jak w przedstawionym stanie faktycznym opisanym w polu 61, wykonując opisane czynności bez wykonywania doradztwa, mimo że formalnie branże obejmują także doradztwo, wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, w kontekście przepisu art. 113 ust. 9 w związku z ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy?

Państwa stanowisko w sprawie

1. TAK, w przedstawionym stanie faktycznym, wykonując opisane czynności bez wykonywania doradztwa, mimo że formalnie branże obejmują także doradztwo, wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, w kontekście przepisu art. 113 ust. 9 w związku z ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

2. TAK, w zdarzeniu przyszłym za okres począwszy od roku 2024 obejmującym identyczny stan faktyczny i prawny, jak w przedstawionym stanie faktycznym opisanym w polu 61, wykonując opisane czynności bez wykonywania doradztwa, mimo że formalnie branże obejmują także doradztwo, wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, w kontekście przepisu art. 113 ust. 9 w związku z ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

UZASADNIENIE

Poniższe uzasadnienie odnosi się zarówno do stanowiska nr 1, jak i nr 2, gdyż opiera się na tym samym stanie prawnym i faktycznym.

Ustawa oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin "doradztwo" obejmuje szereg różnych usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe, techniczne, inżynierskie i inne. Wobec braku definicji doradztwa w ustawie należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem "doradcy" należy rozumieć "tego, kto doradza". Natomiast "doradzać", w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza "udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Doradztwo jest zatem udzielanie fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Jest to przedstawianie rekomendacji i sugestii postępowania, które pomagają klientowi w dokonywaniu wyboru.

Użyty w ustawie w jej art. 113 ust. 13 pkt 2b termin "usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć w związku z tym szeroko.

Zauważyć także należy, że przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy nie odwołuje się do symbolu statystycznego usług doradztwa.

Branże działalności, które wnioskodawca realizuje, są bardzo szerokie i obejmują wiele różnych czynności. W praktyce podatnicy częstokroć wykonują jedynie niektóre z elementarnych czynności zakwalifikowanych do konkretnej branży. Jak już wspomniano, faktyczny zakres działalności Spółki nie obejmuje doradztwa w żadnym aspekcie. W związku z tym wnioskodawca spełnia przesłanki do objęcia zwolnieniem podmiotowym, na podstawie przepisu art. 113 ust. 9 ustawy, do wysokości limitu określonego w art. 113 ust. 10 ustawy.

W opisywanym przypadku nie ma zastosowania przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

Stanowisko powyższe potwierdzają liczne interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a między innymi:

- 0114-KDIP1-3.4012.331.2019.1.MK z dnia 12 września 2019 r.

- 0112-KDIL1-3.4012.109.2020.2.AKS z dnia 2 czerwca 2020 r.

- 0111-KDIB3-1.4012.68.2019.2.MSO z dnia 27 marca 2019 r.

- 0111-KDIB3-2.4012.382.2018.1.EJ z dnia 24 lipca 2018 r.

- 0114-KDIP1-3.4012.343.2020.1.k.p. z dnia 17 lipca 2020 r.

- 0113-KDIPT1-1.4012.57.2022.2.WL z dnia 24 marca 2022 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, w kwestii objętej pytaniami nr 1 i 2, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570), zwanej dalej ustawą,

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy,

towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy,

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów, i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie podmiotowe od podatku VAT dla pewnej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w art. 113 ustawy.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy,

zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy,

do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

1a) sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

2)

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a)

transakcji związanych z nieruchomościami,

b)

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c)

usług ubezpieczeniowych

)

jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3)

odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak stanowi art. 113 ust. 4 ustawy,

podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

W myśl art. 113 ust. 5 ustawy,

jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy,

zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy,

jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy:

podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Jak stanowi przepis art. 113 ust. 11a ustawy:

przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5.

W myśl art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1)

dokonujących dostaw:

a)

towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b)

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

)

energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

)

wyrobów tytoniowych,

)

samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c)

budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d)

terenów budowlanych,

e)

nowych środków transportu,

f)

następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

)

preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

)

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

)

urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

)

maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g)

hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:

)

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

)

motocykli (PKWiU ex 45.4);

2)

świadczących usługi:

a)

prawnicze,

b)

w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c)

jubilerskie,

d)

ściągania długów, w tym factoringu;

3)

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1-12 ustawy pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzą Państwo działalność gospodarczą od 20 stycznia 2023 r. w następujących dziedzinach określonych: działalność w zakresie architektury (działalność podstawowa), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Faktyczna Państwa działalność nie obejmuje doradztwa. Zajmują się Państwo projektowaniem wnętrz, głównie współpracują Państwo z klientem inwestycyjnym, potrzebującym wizualizacji sprzedażowych i projektów kompleksowych mieszkań i domów.

Nie są Państwo zarejestrowani jako czynny podatnik VAT. Przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200 000,- zł. Nie wykonują i nie będą Państwo wykonywali działalności opisanej w przepisach art. 113 ust. 13 pkt 1 i pkt 2 ustawy, w szczególności doradztwa, o którym mowa w przepisie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b.

W przedmiotowej sprawie Państwa wątpliwości dotyczą wskazania czy w przedstawionym stanie faktycznym oraz w zdarzeniu przyszłym, wykonując opisane czynności bez wykonywania doradztwa, mimo że formalnie branże obejmują także doradztwo, wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, w kontekście przepisu art. 113 ust. 9 w związku z ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny należy wyjaśnić, że jak stanowi art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, zwolnień o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego w tym związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Zatem wykonywane usługi w zakresie doradztwa (poza wskazanymi wyjątkami) nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zauważyć należy, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin "doradztwo" obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe techniczne, inżynierskie i inne. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej.

Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem "doradcy" należy rozumieć "tego, kto doradza". Natomiast "doradzać", w myśl powołanego słownika, oznacza "udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin "usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć w związku z tym szeroko.

Analiza treści wniosku oraz cytowanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji, gdy Państwo wykonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te faktycznie nie obejmują usług w zakresie doradztwa, to mają Państwo prawo do korzystania ze zwolnienia w 2023 r. na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT do momentu, gdy wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty określonej przepisem art. 113 ust. 1 ustawy.

Natomiast w odniesieniu do usług opisanych we wniosku a świadczonych od roku 2024 r. (obejmującym identyczny stan faktyczny) będą Państwo mogli korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT do momentu przekroczenia kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy.

W obydwu przypadkach (stan faktyczny i zdarzenie przyszłe) ze zwolnienia nie będą mogli Państwo korzystać, gdy zaczną Państwo wykonywać czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ust. 1 i 2 ustawy.

Podsumowując, w świetle przedstawionej sytuacji faktycznej i prawnej mają/będą mieć Państwo prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług do wysokości sprzedaży określonej na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy w 2023 r. oraz na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy począwszy od 2024 r., pomimo wskazanego przedmiotu działalności w PKD 71.11.Z. i PKD 71.11.12.Z, który obejmuje również doradztwo, jeżeli faktycznie jak Państwo wskazują w opisie sprawy, nie realizują i nie będą Państwo realizować pełnego zakresu tych usług - tj. nie będą Państwo wykonywać doradztwa w żadnym znaczeniu.

Zatem Państwa stanowisko, w kwestii objętej pytaniem nr 1 i 2, jest prawidłowe. Jednakże zaznaczyć należy, że w zakresie pytania nr 2 wskazali Państwo nieprawidłowo podstawę korzystania ze zwolnienia tj. art. 113 ust. 9 zamiast art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Jednocześnie wywiedli Państwo prawidłowy skutek prawny w postaci zwolnienia podmiotowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl