0111-KDIB3-1.4012.457.2022.2.KO, Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0111-KDIB3-1.4012.457.2022.2.KO - Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.457.2022.2.KO Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest:

- prawidłowe - w zakresie uznania przekazanych Składników Majątku Powiatu na rzecz Spółki za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (pytanie nr 1)

- prawidłowe - w zakresie braku skutków podatkowych w związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem i Spółką nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego, (pytanie nr 2)

- prawidłowe - w zakresie braku skutków podatkowych w związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem i CZ nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego, (pytanie nr 5).

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 czerwca 2022 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przekazanych Składników Majątku Powiatu na rzecz Spółki za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, braku skutków podatkowych w związku z zawartą umową nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego pomiędzy Powiatem i Spółką oraz Powiatem i CZ, momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania usług świadczonych przez powiat na podstawie umowy użyczenia.

Pismem z 2 sierpnia 2022 r. uzupełniono wniosek.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca Powiat (dalej "Powiat" lub "Wnioskodawca") od dnia 1 lipca 2016 r. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym z siedzibą w..., NIP... i począwszy od lipca 2016 r. składa deklaracje VAT we własnym imieniu. Z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z wymogami art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług) Powiat podjął rozliczenie podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną i sporządza scentralizowaną deklarację podatku od towarów i usług VAT-7. W imieniu Powiatu jako "Sprzedawcy i podatnika podatku VAT" faktury VAT wystawiają poszczególne jednostki organizacyjne jako "Wystawca faktury" z NIP-em Powiatu. Obsługę scentralizowanych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT prowadzi Starostwo Powiatowe w..

1. W związku z powstaniem nowego szpitala powiatowego w..., działającego na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej "Szpital"), z dniem 31 marca 2022 r. Powiat zlikwidował Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w... (dalej "ZZOZ"). Niemal cały majątek ruchomy ZZOZ został przekazany w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego do Szpitala.

W majątku ZZOZ zostały następujące składniki majątku (dalej jako "Składniki Majątku"):

- mienie ruchome niezbędne do prowadzenia działalności ratowniczej (w tym karetki, sprzęt medyczny i wyposażenie);

- nieruchomość zabudowana budynkiem przy ul...., w którym prowadzona jest działalność ratownicza;

- inne mienie tj. stany magazynowe w postaci leków, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, wartości niematerialne i prawne w postaci systemu operacyjnego do serwerów.

Składniki Majątku są niezbędne do udzielania świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego. W trybie art. 61 Ustawy o działalności leczniczej stały się one własnością Powiatu. Składniki Majątku nie przeszły do majątku Szpitala z uwagi na ograniczenia wynikające z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Udzielaniem świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego od 1 lutego 2022 r. zajmuje się utworzona przez Powiat spółka:. Sp. z o.o., NIP:.., KRS:. (dalej "Spółka"), której 100% udziałów należy do Powiatu. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność pogotowia ratunkowego.

Aby umożliwić Spółce statutową działalność przed wniesieniem Składników Majątku aportem do Spółki, Powiat zawarł z nią umowy:

1. Umowę dzierżawy lokalu w budynku posadowionym na nieruchomości, w której Spółka wykonuje swoje zadania oraz

2. Umowy nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego niezbędnego do prowadzenia działalności ratowniczej (w tym karetki, sprzęt medyczny i wyposażenie). Podlegające użyczeniu mienie stanowi środki trwałe w myśl ustawy o CIT, a także wartości niematerialne i prawne. Umowa użyczenia obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. i może być wolą stron przedłużona. W umowie nie ustalono następujących po sobie terminów płatności i rozliczeń.

Umowy mają zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie Spółka przejęła w trybie art. 231 Kodeksu pracy część pracowników ZZOZ, a także dokonała cesji praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z kontrahentami ZZOZ.

W najbliższym czasie Powiat planuje wnieść aportem do Spółki Składniki Majątku, które w ustawowym trybie przypadły mu po likwidacji ZZOZ. Takie rozwiązanie pozwoli Spółce na swobodne dysponowanie mieniem zlikwidowanego ZZOZ, a w konsekwencji na niczym nieograniczone wykonywanie działań ratownictwa medycznego w interesie społecznym.

2. Ponadto Powiat zawarł ze spółką CZ (dalej jako "CZ") umowę użyczenia, na podstawie której Powiat oddał na rzecz CZ do nieodpłatnego używania sprzęt medyczny, który ma służyć w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 na terenie Powiatu ",.

Umowa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2027 r. W umowie nie ustalono następujących po sobie terminów płatności i rozliczeń.

Pismem z 2 sierpnia 2022 r. uzupełniono opis sprawy następująco.

ZZOZ w... w okresie od dnia 24 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. niemal cały majątek ruchomy przekazał do Szpitala prowadzonego przez CZ w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

1. W majątku ZZOZ zostały wyłącznie niektóre składniki majątku (opisane w zdarzeniu przyszłym wniosku jako "Składniki Majątku"), które służyły Działowi Pomocy Doraźnej - jedynej pozostałej od dnia 1 stycznia 2021 r. komórce organizacyjnej ZZOZ w... - do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego.

W dniu 1 kwietnia 2021 r. doszło do otwarcia likwidacji ZZOZ w..., który cały czas, aż do dnia 31 stycznia 2022 r., w ramach Działu Pomocy Doraźnej udzielał świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego przy wykorzystaniu Składników Majątku.

W dniu 1 lutego 2022 r. Składniki Majątku zostały przez ZZOZ w... użyczone Sp. z o.o. (Spółka, w której 100% udziałów posiada Powiat...), która zawarła z. Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w... oraz. Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w... umowę konsorcjum w celu wspólnego wykonania przedsięwzięcia pod nazwą "..." w tym występowania we właściwych postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanych przez. Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w... w zakresie ratownictwa medycznego, a następnie wygrała ogłoszony przez... NFZ konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne i od dnia 1 lutego 2022 r. w formie spółki z ZZOZ w... w likwidacji, udziela wskazanych świadczeń na terenie Powiatu..., przy wykorzystaniu Składników Majątku.

W związku z zamknięciem likwidacji ZZOZ w... w dniu 31 marca 2022 r. Składniki Majątku, które już od dnia 1 lutego 2022 r. służyły Spółce do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego, z mocy prawa (art. 61 ustawy o działalności leczniczej) stały się własnością Powiatu.

Następnie Powiat od dnia 1 kwietnia 2022 r. zawarł ze Spółką (Ratownictwo Medyczne w. Sp. z o.o.) umowę najmu obiektów, w których prowadzona jest działalność spółki i umowę nieodpłatnego użyczenia składników ruchomych majątku, na podstawie których Spółka uzyskała prawo do dysponowania Składnikami Majątku.

Powyższe oznacza, że mienie ZZOZ w... zostało przejęte przez Powiat i wprowadzone na stan środków trwałych Powiatu i od 1 kwietnia mienie to zostało przekazane na rzecz Spółki w zakresie Składników Majątkowych służących do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego.

2. Składniki Majątku Powiatu na rzecz Spółki przekazano w dniu 1 kwietnia 2022 r. na podstawie umowy najmu obiektu, w którym prowadzona jest działalność spółki oraz umowy nieodpłatnego użyczenia składników ruchomych majątku, przy czym przed tą datą, od dnia 1 lutego 2022 r., Spółka posiadała już te Składniki na podstawie umów użyczenia zawartych z ZZOZ w... w likwidacji. Przekazanie wyżej wskazanych składników majątku powiatu do spółki w formie aportu nastąpi w przyszłości.

3. Tak, zespół Składników Majątku Powiatu przekazywany na rzecz Spółki na podstawie umowy najmu obiektu, w którym prowadzona jest działalność spółki oraz umowy nieodpłatnego użyczenia składników ruchomych majątku obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 r. był wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, tj. stanowił wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania. Jak wyżej wskazano zespół Składników Majątku służyły najpierw ZZOZ w... (w ramach Działu Pomocy Doraźnej) a następnie od dnia 1 lutego 2022 r. Spółce do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego. W przyszłości w momencie dokonywania przeniesienia majątku z powiatu do spółki w formie aportu zespół Składników Majątku Powiatu również będzie stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

Tak, zespół Składników Majątku Powiatu przekazywany na rzecz Spółki na podstawie umowy najmu obiektu, w którym prowadzona jest działalność spółki oraz umowy nieodpłatnego użyczenia składników ruchomych majątku obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 r. był wyodrębniony na płaszczyźnie finansowej, tj. posiadał samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym oraz na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej możliwe było przyporządkowanie nie tylko przychodów i kosztów, ale również należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności. Tak jak wyżej wskazano zespół Składników Majątku służył wcześniej ZZOZ w... (w ramach Działu Pomocy Doraźnej) a następnie od dnia 1 lutego 2022 r. Spółce do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego. W przyszłości w momencie dokonywania przeniesienia majątku z powiatu do spółki w formie aportu zespół Składników Majątku Powiatu również będzie wyodrębniony na płaszczyźnie finansowej, tj. będzie posiadał samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym oraz na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej możliwe będzie przyporządkowanie nie tylko przychodów i kosztów, ale również należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności.

Tak, zespół Składników Majątku Powiatu przekazywany na rzecz Spółki na podstawie umowy najmu obiektu, w którym prowadzona jest działalność spółki oraz umowy nieodpłatnego użyczenia składników ruchomych majątku obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 r. był wyodrębniony na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. stanowił on potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. O powyższym świadczy to, że zespół Składników Majątku służył ZZOZ w... (w ramach Działu Pomocy Doraźnej) a następnie od dnia 1 lutego 2022 r. Spółce do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego. W przyszłości w momencie dokonywania przeniesienia majątku z powiatu do spółki w formie aportu zespół Składników Majątku Powiatu również będzie wyodrębniony na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. będzie stanowił on potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

4. Na dzień przekazania do Spółki przedmiot aportu będzie posiadał zdolność, aby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane mu zadania. Przekazanie składników majątku powiatu do spółki w formie aportu nastąpi w przyszłości. Na ten moment spółka posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na podstawie umowy najmu oraz mieniem ruchomym na podstawie umowy użyczenia obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 r.

5. Do Spółki, na podstawie umów użyczenia, zostały przekazane następujące Składniki Majątku:

LP

Nazwa

Ilość (szt.)

1

Ambulans

7

2

Samochód sanitarny

2

3

Defibrylator

5

4

Urządzenie do dezynfekcji

7

5

Urządzenie do masażu

1

6

Urządzenie do resuscytacji

1

7

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

2

8

Pulsoksymetr

6

9

Kapnometr

2

10

Ssak

2

11

Lampa bakteriobójcza

1

12

Pompa infuzyjna

1

13

Plecak ratowniczy

1

14

Pralko-suszarka

5

15

Chłodziarko zamrażarka

1

16

Kuchenka gazowo-elektryczna

1

17

Wymiennikownia CO i CWU

1

18

Radiotelekomunikacja

1

19

Laptop

3

20

Drukarka

1

oraz pozostałe wyposażenie medyczne i niemedyczne objęte ewidencją ilościową przekazane na podstawie Umów użyczenia do Spółki.

Niezależnie od powyższego na podstawie umowy najmu Spółce od dnia 1 kwietnia 2022 r. został przekazany obiekt, w którym jest prowadzona działalność Spółki.

Wymienione powyżej składniki majątku w przyszłości będą przekazane przez powiat spółce w formie aportu.

6. Nieodpłatnie użyczone mienie ruchome Spółce służyło Powiatowi do realizacji działalności statutowej w związku z wykonywaniem zadań własnych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym, a zatem w zakresie wykraczającym poza działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Na podstawie tych przepisów Powiat wykonuje określone ustawą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, które realizuje poza zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Dlatego Powiat jako organ władzy publicznej realizując zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany nie może być uznany w związku z zawartą umową użyczenia za podatnika w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Nabyte przez Powiat mienie to majątek pozostały z likwidacji ZZOZ w... służący działalności ratownictwa medycznego. W związku z tym, iż nabyte środki trwałe (mienie ruchome) służyło Powiatowi do działalności statutowej tj. działalności niepodlegającej opodatkowaniu dlatego nie przysługiwało mu w całości lub części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych w myśl art. 86 ustawy o VAT.

Powiat nie dokonał odliczenia podatku VAT naliczonego w momencie nabycia mienia ruchomego przekazanego umową użyczenia Spółce Ratownictwa Medycznego.

7. Nieodpłatnie użyczone mienie ruchome dla CZ służyło Powiatowi do realizacji działalności statutowej w związku z wykonywaniem zadań własnych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym, a zatem w zakresie wykraczającym poza działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Na podstawie, tych przepisów Powiat wykonuje określone ustawą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, które realizuje poza zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Dlatego Powiat jako organ władzy publicznej realizując zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany nie może być uznany w związku z zawartą umową użyczenia za podatnika w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Nabyte przez Powiat mienie to majątek pozostały z likwidacji ZZOZ w... służący działalności leczniczej. W związku z tym, iż nabyte środki trwałe (mienie ruchome) służyło Powiatowi do działalności statutowej tj. działalności niepodlegającej opodatkowaniu dlatego nie przysługiwało mu w całości lub części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych w myśl art. 86 ustawy o VAT.

Powiat nie dokonał odliczenia podatku VAT naliczonego w momencie nabycia mienia ruchomego przekazanego umową użyczenia dla CZ.

Pytania

1. Czy Składniki Majątku Powiatu otrzymane po likwidacji ZZOZ, przekazywane na rzecz Spółki, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a wniesienie ich aportem do Spółki nie będzie opodatkowane podatkiem VAT?

2. Czy zawarta przez Powiat i Spółkę umowa nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego rodzi skutki podatkowe w zakresie podatku VAT?

3. W razie uznania stanowiska na pytanie nr 2 za nieprawidłowe - czy obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu zawarcia przez Powiat i Spółkę umowy nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego - powstaje na zasadzie art. 19a ust. 1 VAT z chwilą wykonania usługi, tj. w dniu 31 marca 2023 r.?

4. W razie uznania stanowiska na pytanie nr 2 za nieprawidłowe - czy podstawą opodatkowania usług świadczonych przez Powiat na podstawie umowy użyczenia będzie rynkowa wartość usługi udostępnienia mienia ruchomego (za okres 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.), jaką Powiat otrzymałby od podmiotu trzeciego w razie zawarcia z podmiotem trzecim umowy odpłatnej?

5. Czy zawarta przez Powiat i CZ umowa nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego rodzi skutki podatkowe w zakresie podatku VAT?

6. W razie uznania stanowiska na pytanie nr 5 za nieprawidłowe - czy obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu zawarcia przez Powiat i CZ umowy nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego - powstaje na zasadzie art. 19a ust. 1 w zw. z ust. 3 zdanie drugie VAT, tj. z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi?

7. W razie uznania stanowiska na pytanie nr 5 za nieprawidłowe - czy podstawą opodatkowania usług świadczonych przez Powiat na podstawie umowy użyczenia będzie rynkowa wartość usługi udostępnienia mienia ruchomego (za okres 1 kwietnia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r. oraz za każdy kolejny rok podatkowy aż do zakończenia obowiązywania umowy), jaką Powiat otrzymałby od podmiotu trzeciego w razie zawarcia z podmiotem trzecim umowy odpłatnej?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, Składniki Majątku Powiatu otrzymane po likwidacji ZZOZ, przekazywane na rzecz Spółki, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a wniesienie ich aportem do Spółki nie będzie opodatkowane podatkiem VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu tego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy o VAT wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu. Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które winno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące "część przedsiębiorstwa" powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w "istniejącym przedsiębiorstwie", a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

W związku z powyższym, w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

W opisanym przypadku Powiat dokonuje aportu do Spółki zorganizowanej całości składników przedsiębiorstwa w postaci Składników Majątku:

- mienia ruchomego niezbędnego do prowadzenia działalności ratowniczej (w tym karetki, sprzęt medyczny i wyposażenie);

- nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym prowadzona jest działalność ratownicza;

- inne mienie tj. stany magazynowe w postaci leków, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, wartości niematerialne i prawne w postaci systemu operacyjnego do serwerów.

Zdaniem Powiatu tak zorganizowane Składniki Majątku stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa zdolnego do samodzielnego funkcjonowania. W obiektywnej ocenie przejęcie nieruchomości wraz z wymienionym sprzętem pozwala na kontynuację działalności w zakresie ratownictwa medycznego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że Składniki Majątku tworzą razem zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji wniesienie ich aportem do Spółki nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, zawarta przez Powiat i Spółkę umowa nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego nie rodzi skutków podatkowych w zakresie podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 15 ust. 6 VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanej wyżej regulacji art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny (tj. realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych).

Co do zasady powiaty, a także osoby prawne powoływane przez powiaty występują na gruncie podatku od towarów i usług w dwojakim charakterze

1. Podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

2. Podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

W opisanym stanie faktycznym Powiat był zobowiązany do wyposażenia Spółki w odpowiedni sprzęt, bez którego Spółka nie byłaby w stanie prowadzić działalności w zakresie ratownictwa medycznego. Z uwagi na fakt, iż wniesienie całego sprzętu wraz z nieruchomościami w formie aportu to Spółki jest procesem czasochłonnym, Powiat zdecydował się na rozwiązanie tymczasowe. Rozwiązaniem tym było nieodpłatne użyczenie wyposażenia medycznego. Forma użyczenia, czyli umowy cywilnoprawnej była jedynym rozwiązaniem, które natychmiastowo oddawało odpowiednie wyposażenie w posiadanie Spółki i jednocześnie nie powodowało po stronie Spółki konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków.

Jeżeli więc Powiat oddał sprzęt w nieodpłatne użyczenie Spółce w celu realizowania zadań własnych Powiatu, które te zobowiązany jest realizować w oparciu o art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czyli zadania realizowane jako organ władzy publicznej, nałożonych na Powiat odrębnymi przepisami, to w takim przypadku nieodpłatne użyczenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie uznania stanowiska na pytanie nr 2 za nieprawidłowe - obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu zawarcia przez Powiat i Spółkę umowy nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego - powstaje na zasadzie art. 19a ust. 1 VAT z chwilą wykonania usługi, tj. w dniu 31 marca 2023 r.

Stanowisko Wnioskodawcy

W myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 VAT, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Przede wszystkim, jak wskazano w opisie stanu faktycznego wniosku, umowa użyczenia obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., a więc nie trwa "dłużej niż rok". Wobec tego zdanie drugie art. 19a ust. 3 VAT nie będzie miało w tej sytuacji zastosowania.

Ponadto w umowie nie ustalono "następujących po sobie terminów płatności lub rozliczeń", co oznacza, że także zdanie pierwsze art. 19a ust. 3 VAT nie będzie miało tutaj zastosowania.

Powyższe oznacza, że należy odnieść się do zasad ogólnych ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, tj. zgodnie z art. 19a ust. 1 VAT obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi, tj. w dniu 31 marca 2023 r.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie uznania stanowiska na pytanie nr 2 za nieprawidłowe - podstawą opodatkowania usług świadczonych przez Powiat na podstawie umowy użyczenia będzie rynkowa wartość usługi udostępnienia mienia ruchomego (za okres 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.), jaką Powiat otrzymałby od podmiotu trzeciego w razie zawarcia z podmiotem trzecim umowy odpłatnej.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 29a ust. 1 VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Niniejszy stan faktyczny dotyczy jednak umowy nieodpłatnego użyczenia, a więc przepis art. 29a ust. 1 VAT można stosować wyłącznie odpowiednio. W ocenie Wnioskodawcy oznacza to, że podstawą opodatkowania powinno być w tej sytuacji wszystko, co stanowiłoby zapłatę, którą Powiat otrzymałby z tytułu świadczenia usług od usługobiorcy.

Podsumowując, w razie uznania stanowiska na pytanie nr 2 za nieprawidłowe - podstawą opodatkowania usług świadczonych przez Powiat na podstawie umowy użyczenia będzie rynkowa wartość usługi udostępnienia mienia ruchomego (za okres 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.), jaką Powiat otrzymałby od podmiotu trzeciego w razie zawarcia z podmiotem trzecim umowy odpłatnej.

Ad. 5

Zdaniem Wnioskodawcy, zawarta przez Powiat i CZ umowa nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego nie rodzi skutków podatkowych w zakresie podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 15 ust. 6 VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanej wyżej regulacji art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny (tj. realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych).

Co do zasady powiaty, a także osoby prawne powoływane przez powiaty występują na gruncie podatku od towarów i usług w dwojakim charakterze:

1. Podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

2. Podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

W opisanym stanie faktycznym Powiat wyposażył CZ w odpowiedni sprzęt, bez którego CZ nie byłaby w stanie prowadzić działalności w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 na terenie Powiatu.. Forma użyczenia, czyli umowy cywilnoprawnej była jedynym rozwiązaniem, które natychmiastowo oddawało odpowiednie wyposażenie w posiadanie CZ i jednocześnie nie powodowało po stronie CZ konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków.

Jeżeli więc Powiat oddał sprzęt w nieodpłatne użyczenie CZ w celu realizowania zadań własnych Powiatu, które te zobowiązany jest realizować w oparciu o art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czyli zadania realizowane jako organ władzy publicznej, nałożonych na Powiat odrębnymi przepisami, to w takim przypadku nieodpłatne użyczenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 6

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie uznania stanowiska na pytanie nr 5 za nieprawidłowe - obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu zawarcia przez Powiat i CZ umowy nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego - powstaje na zasadzie art. 19a ust. 1 w zw. z ust. 3 zdanie drugie VAT, tj. z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Stanowisko Wnioskodawcy

W myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 VAT, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W umowie nie ustalono "następujących po sobie terminów płatności lub rozliczeń", co oznacza, że zdanie pierwsze art. 19a ust. 3 VAT nie będzie miało tutaj zastosowania.

W ocenie Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie art. 19a ust. 1 w zw. z ust. 3 zdanie drugie VAT, gdyż w sprawie zachodzi przypadek, w którym usługa jest świadczona w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok i dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń.

To oznacza, że usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia jej świadczenia - a więc koniec każdego roku podatkowego stanowi moment powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Ad. 7

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie uznania stanowiska na pytanie nr 5 za nieprawidłowe - podstawą opodatkowania usług świadczonych przez Powiat na podstawie umowy użyczenia będzie rynkowa wartość usługi udostępnienia mienia ruchomego (za okres 1 kwietnia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r. oraz za każdy kolejny rok podatkowy aż do zakończenia obowiązywania umowy), jaką Powiat otrzymałby od podmiotu trzeciego w razie zawarcia z podmiotem trzecim umowy odpłatnej.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 29a ust. 1 VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Niniejszy stan faktyczny dotyczy jednak umowy nieodpłatnego użyczenia, a więc przepis art. 29a ust. 1 VAT można stosować wyłącznie odpowiednio. W ocenie Wnioskodawcy oznacza to, że podstawą opodatkowania powinno być w tej sytuacji wszystko, co stanowiłoby zapłatę, którą Powiat otrzymałby z tytułu świadczenia usług od usługobiorcy.

Podsumowując, w razie uznania stanowiska na pytanie nr 5 za nieprawidłowe - podstawą opodatkowania usług świadczonych przez Powiat na podstawie umowy użyczenia będzie rynkowa wartość usługi udostępnienia mienia ruchomego (za okres 1 kwietnia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r. oraz za każdy kolejny rok podatkowy aż do zakończenia obowiązywania umowy), jaką Powiat otrzymałby od podmiotu trzeciego w razie zawarcia z podmiotem trzecim umowy odpłatnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe w zakresie:

- uznania przekazanych Składników Majątku Powiatu na rzecz Spółki za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (pytanie nr 1)

- braku skutków podatkowych w związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem i Spółką nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego, (pytanie nr 2)

- braku skutków podatkowych w związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem i CZ nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego, (pytanie nr 5).

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy,

przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy,

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...)

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są w nim wskazane czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszczące się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług, z uwagi jednak na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy,

przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przy czym należy zaznaczyć, że użyte w ww. przepisie sformułowanie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Podkreślenia wymaga, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy,

rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem wynikającym z powyższego przepisu jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące "część przedsiębiorstwa" powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w "istniejącym przedsiębiorstwie", a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić Nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

- istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;

- zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

- składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

- zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy natomiast zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Zakres powyższego wyłączenia zdefiniował w wyrokach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie - nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu - do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów. TSUE wskazał, że biorąc pod uwagę cel dyrektywy, pojęcia w niej użyte powinny być interpretowane w sposób jednolity i niezależny (autonomiczny), uwzględniając kontekst i cel regulacji. W wyroku tym, dokonując wykładni funkcjonalnej art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy, TSUE uznał, że celem wyłączenia zbycia przedsiębiorstwa z opodatkowania jest zapewnienie neutralności podatkowej takiej czynności, która obciążając stronę istotnym zobowiązaniem podatkowym i tak rodziłaby prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Trybunał podkreślił, że przeniesienie, o jakim mowa w art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, dotyczy między innymi części przedsiębiorstwa, a istotne znaczenie ma funkcjonalne powiązanie składników majątkowych umożliwiające realizację określonego zadania gospodarczego.

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 10 listopada 2011 r. w sprawie C-444/10 Schriever "przekazanie całości lub części aktywów" należy interpretować w taki sposób, że obejmuje ono przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Podobne stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie sądów administracyjnych (wyroki NSA: z 25 czerwca 2013 r. sygn. akt I FSK 955/12 oraz z 21 listopada 2016 r. sygn. akt I FSK 1316/15).

O tym, czy nastąpiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Zgodnie z treścią art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa albo uczelni medycznej, albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do mienia.

Z opisu sprawy wynika, że Składniki Majątku niezbędne do udzielania świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego, w trybie art. 61 Ustawy o działalności leczniczej stały się własnością Powiatu. Składniki Majątku nie przeszły do majątku Szpitala z uwagi na ograniczenia wynikające z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zespół Składników Majątku Powiatu przekazywany na rzecz Spółki na podstawie umowy najmu obiektu, w którym prowadzona jest działalność spółki oraz umowy nieodpłatnego użyczenia składników ruchomych majątku obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 r. był wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, tj. stanowił wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania. Zespół Składników Majątku służył najpierw ZZOZ (w ramach Działu Pomocy Doraźnej) a następnie od dnia 1 lutego 2022 r. Spółce do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego. W przyszłości w momencie dokonywania przeniesienia majątku z Powiatu do spółki w formie aportu zespół Składników Majątku Powiatu również będzie stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania. Zespół Składników Majątku Powiatu przekazywany na rzecz Spółki na podstawie umowy najmu obiektu, w którym prowadzona jest działalność spółki oraz umowy nieodpłatnego użyczenia składników ruchomych majątku obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 r. był wyodrębniony na płaszczyźnie finansowej, tj. posiadał samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym oraz na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej możliwe było przyporządkowanie nie tylko przychodów i kosztów, ale również należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności. Zespół Składników Majątku służył wcześniej ZZOZ (w ramach Działu Pomocy Doraźnej) a następnie od dnia 1 lutego 2022 r. Spółce do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego. W przyszłości w momencie dokonywania przeniesienia majątku z Powiatu do spółki w formie aportu zespół Składników Majątku Powiatu również będzie wyodrębniony na płaszczyźnie finansowej, tj. będzie posiadał samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym oraz na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej możliwe będzie przyporządkowanie nie tylko przychodów i kosztów, ale również należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności. Zespół Składników Majątku Powiatu przekazywany na rzecz Spółki na podstawie umowy najmu obiektu, w którym prowadzona jest działalność spółki oraz umowy nieodpłatnego użyczenia składników ruchomych majątku obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 r. był wyodrębniony na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. stanowił on potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. O powyższym świadczy to, że zespół Składników Majątku służył ZZOZ (w ramach Działu Pomocy Doraźnej) a następnie od dnia 1 lutego 2022 r. Spółce do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego. W przyszłości w momencie dokonywania przeniesienia majątku z Powiatu do spółki w formie aportu zespół Składników Majątku Powiatu również będzie wyodrębniony na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. będzie stanowił on potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Na dzień przekazania do Spółki przedmiot aportu będzie posiadał zdolność, aby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane mu zadania. Przekazanie składników majątku Powiatu do spółki w formie aportu nastąpi w przyszłości. Na ten moment spółka posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na podstawie umowy najmu oraz mieniem ruchomym na podstawie umowy użyczenia obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie Spółka przejęła w trybie art. 231 Kodeksu pracy część pracowników ZZOZ, a także dokonała cesji praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z kontrahentami ZZOZ.

Wątpliwości Państwa dotyczą kwestii czy Składniki Majątku Powiatu przekazywane na rzecz Spółki stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a wniesienie ich aportem do Spółki nie będzie opodatkowane podatkiem VAT.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że wniesienie Składników Majątku Powiatu aportem do spółki będzie stanowić zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ze względu na spełnienie przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27e ustawy. Z treści wniosku wynika, że przedmiot aportu będzie:

- stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania,

- posiadał samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym oraz na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej możliwe będzie przyporządkowanie nie tylko przychodów i kosztów, ale również należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności,

- wyodrębniony na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. będzie stanowił on potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Zatem w analizowanej sprawie przepis art. 6 pkt 1 ustawy będzie miał zastosowanie, w związku z czym transakcja w postaci wniesienia aportu do spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy,

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 oraz w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ustawy.

I tak, na mocy art. 8 ust. 2 ustawy,

za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1)

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2)

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

- w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa - użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia - w całości lub w części - podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),

- w przypadku świadczenia usług - świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, uznać za odpłatne świadczenie usług, a zatem za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być ono dokonane do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz Wnioskodawcy musiało przysługiwać, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Analizując natomiast treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jest jednak od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują.

Wyjaśnić ponadto należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy,

nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Natomiast, w świetle unormowań prawa wspólnotowego, w przypadku, gdy organ władzy publicznej podejmuje takie działania lub dokonuje takich transakcji, jest uważany za podatnika w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie go z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Oznacza to, że organ władzy publicznej będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

- podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

- podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat zawarł ze Spółką umowę nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego niezbędnego do prowadzenia działalności ratowniczej (w tym karetki, sprzęt medyczny i wyposażenie). Nieodpłatnie użyczone mienie ruchome służyło Powiatowi do realizacji działalności statutowej w związku z wykonywaniem zadań własnych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym.

Wątpliwości Państwa dotyczą kwestii czy zawarta przez Powiat i Spółkę umowa nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego rodzi skutki podatkowe w zakresie podatku VAT.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),

powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

W przedstawionej sprawie jak wskazano wyżej nieodpłatne użyczone mienie ruchome służyło Państwu do realizacji działalności statutowej w związku z wykonywaniem zadań własnych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o Samorządzie Powiatowym, a zatem w zakresie wykraczającym poza działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym wykonują Państwo określone ustawą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, które realizują poza zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadki nieodpłatne użyczone mienie ruchome nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Państwa w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Powiat zawarł ze spółką CZ umowę użyczenia, na podstawie której Powiat oddał na rzecz CZ do nieodpłatnego używania sprzęt medyczny, który ma służyć w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 na terenie Powiatu. Nieodpłatnie użyczone mienie ruchome dla CZ służyło Powiatowi do realizacji działalności statutowej w związku z wykonywaniem zadań własnych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wątpliwości Państwa dotyczą kwestii czy zawarta przez Powiat i CZ umowa nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego rodzi skutki podatkowe w zakresie podatku VAT.

Zatem w opisanej sprawie nieodpłatne użyczone mienie ruchome służyło Państwu do realizacji działalności statutowej w związku z wykonywaniem zadań własnych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym tak, więc w zakresie wykraczającym poza działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie przepisów ustawy o Samorządzie Powiatowym wykonują Państwo określone ustawą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, które realizują poza zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadki nieodpłatne użyczone mienie ruchome nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Państwa w zakresie pytania nr 5 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pełna weryfikacja przedstawionych we wniosku okoliczności możliwa jest jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, prowadzonego przez uprawnione do tego organy, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej. Postępowanie w sprawie dotyczącej wydania interpretacji indywidualnej jest postępowaniem szczególnym, mającym charakter uproszczony, odrębny od postępowania podatkowego, uregulowanego w dziale IV Ordynacji podatkowej. Wydając bowiem interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje, jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

W związku z uznaniem Państwa stanowiska w zakresie pytania nr 2 i 5 za prawidłowe, nie udziela się odpowiedzi na pytania nr 3-4 i 6-7, gdyż podjęcie rozstrzygnięcia w zakresie tych pytań uzależnili Państwo od uznania Państwa stanowiska w zakresie pytań nr 2 i 5 za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

- zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl