0111-KDIB3-1.4012.325.2023.2.AMA - Usługi lekarza weterynarii na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii jako nieobjęte VAT-em

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.325.2023.2.AMA Usługi lekarza weterynarii na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii jako nieobjęte VAT-em

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest:

- prawidłowe w części dotyczącej uznania czynności wykonywanych przez Pana - lekarza weterynarii na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT,

- nieprawidłowe w części dotyczącej dokumentowania ww. czynności.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 25 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania czynności wykonywanych przez lekarza weterynarii na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz sposobu ich dokumentowania.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismami z 15 czerwca 2023 r. (data wpływu 15 czerwca 2023 r. oraz 21 czerwca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan lekarzem weterynarii, prowadzi Pan własną jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą - gabinet weterynaryjny dla zwierząt. Zatrudnia Pan na cały etat lekarza weterynarii i na 1/8 etatu personel pomocniczy (kierowca, pracownik techniczny). Jest Pan podatnikiem podatku VAT. Wykonuje Pan usługi leczenia dużych i małych zwierząt stosując 8% stawkę podatku VAT. Oprócz usług weterynaryjnych świadczonych przez gabinet w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy Pan również usługi na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii w ("...") w ramach podpisanej umowy zlecenia. Powiatowy lekarz weterynarii nie będąc w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji wyznaczył Pana i zatrudnionego u Pana lekarza do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dn. 29.01.2004 o Inspekcji Weterynaryjnej. Zakres wykonywanych czynności w ramach podpisanej ww. umowy zlecenia wykonywanych przez Pana i zatrudnionego u Pana lek. wet. obejmuje:

1.

pobieranie krwi od bydła, świń, owiec, drobiu do badań rozpoznawczych,

2.

wykonywanie badań bydła w kierunku gruźlicy poprzez tuberkulinizację,

3.

prowadzenie obserwacji w kierunku wścieklizny,

4.

dochodzenie epizootyczne i nadzór epizootyczny,

5.

sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,

6.

sprawowanie nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa,

7.

sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt,

8.

sprawowanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

9.

dokumentowanie wykonywanych czynności i przesyłanie sprawozdań do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w ("...").

Powiatowy Lekarz Weterynarii w ("...") zawarł umowę na czas określony tj. od ("...") do ("..."), a potem przedłużył ją od ("...") do ("..."). Umowa zawiera: zakres, termin i miejsce wykonywania czynności; wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie; termin płatności; imię i nazwisko Pana i zatrudnionego u Pana lekarza weterynarii jako wyznaczonych lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach prowadzonego zakładu leczniczego dla zwierząt. Umowa została zawarta w następstwie decyzji administracyjnej. Miejsce, sposób, terminy i szczegółowy zakres czynności określa powiatowy lekarz weterynarii, który też ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody przy wykonywaniu powierzanych czynności oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem tych czynności. Za wykonane czynności otrzymuje Pan wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami Rozporządzenia MRiRW z dn. 10.08.2022.

Wynagrodzenie jest Panu wypłacane na podstawie złożonego przez Pana zestawienia z wykonanych czynności oraz wystawionej faktury. Ze względu, że jest Pan czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, należne Panu kwoty pomniejsza Pan o 8% VAT - usługa weterynaryjna 75.00.Z, 23% VAT - nadzór nad ubojem zwierząt i przetwórstwem mięsa 71.20.A.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że:

1) Wynagrodzenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii za wykonane czynności nie stanowi Pana zdaniem przychodów, o których mowa w przepisach art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2) Pana zdaniem przychody otrzymywane od Powiatowego Lekarza Weterynarii za wykonane czynności stanowią przychody, o których mowa w przepisach art. 13 ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie

Czy dokumentowanie wykonywanych przez Pana gabinet weterynaryjny na rzecz powiatowej inspekcji weterynaryjnej czynności, które Pan opisał, a o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, poprzez wystawienie faktury VAT, jest właściwe i czy otrzymane wynagrodzenie za wykonanie tych czynności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w pismach z 15 czerwca 2023 r.)

Uważa Pan, że czynności wykonywane przez Pana na rzecz Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Ich wykonywanie zatem powinno być Pana zdaniem dokumentowane fakturą VAT z zastosowaniem stawki "nie podlega".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest:

- prawidłowe w części dotyczącej uznania czynności wykonywanych przez Pana - lekarza weterynarii na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT,

- nieprawidłowe w części dotyczącej dokumentowania ww. czynności.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy,

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy,

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie, powstrzymanie się od działania (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 tej ustawy. Należy jednak zaznaczyć, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Należy wskazać, że aby dana czynność stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, była opodatkowana podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 15 ust. 3 ustawy stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

1)

z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2)

(uchylony);

3)

z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zgodnie z art. 12 ust. 1-6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.),

1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.

2a. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1)

250 zł miesięcznie - dla samochodów:

a)

o mocy silnika do 60 kW,

b)

stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 i 1260) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;

2)

400 zł miesięcznie - dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

2b. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.

2c. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

3. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.

3a. (uchylony)

4. Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

5. Nie wlicza się do przychodu osób wykonujących pracę nakładczą wartości surowców i materiałów pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz zwrotu poniesionych przez nie kosztów z tytułu transportu, zużytej energii, opału, konserwacji maszyn i urządzeń itp., jeżeli osoba, na rzecz której wykonywana jest praca nakładcza, wypłaca należność z tych tytułów w wyodrębnionej pozycji.

6. Za przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną uważa się wszelkie przychody, o których mowa w art. 11, uzyskane przez członka spółdzielni lub jego domownika z tytułu wkładu pracy oraz innych tytułów przewidzianych w statucie spółdzielni, po wyłączeniu z tych przychodów udziałów w dochodzie podzielnym spółdzielni z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2629 z późn. zm.), organem Inspekcji są: powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej.

W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

zadania organów Inspekcji wykonują:

1)

pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone do wykonywania określonych czynności będący:

a)

urzędowymi lekarzami weterynarii w rozumieniu art. 3 pkt 32 rozporządzenia 2017/625,

b)

urzędowymi pracownikami pomocniczymi w rozumieniu art. 3 pkt 49 rozporządzenia 2017/625,

c)

pracownikami wyznaczonymi przez właściwe organy w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz.Urz.UE.L 131 z 17.05.2019, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/624";

2)

pracownicy Inspekcji niebędący osobami, o których mowa w pkt 1;

3)

osoby wyznaczone do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1.

Stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

osoby, o których mowa w ust. 2, wyznaczone do wykonywania określonych czynności wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, (...).

Jak stanowi art. 16 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

wyznaczenie do wykonania czynności, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

W myśl art. 16 ust. 2a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

w przypadku wyznaczenia lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do wykonywania czynności określonych w ust. 1, wyznaczenie tego lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

Natomiast z art. 16 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wynika, że

wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z:

1)

osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w ramach prowadzonej przez te osoby pozarolniczej działalności gospodarczej lub

2)

osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, poza prowadzoną przez te osoby pozarolniczą działalnością gospodarczą, lub

3)

osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku, w którym nie prowadzą one działalności gospodarczej, lub

4)

podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku wyznaczenia lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt

- określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności.

Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia:

1)

zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, oraz kwalifikacje tych osób, lub

2)

warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1,

- mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych czynności.

Ponadto w art. 12 ust. 4 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wskazano, że

lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji, wykonującym czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2.

W § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1684) wskazano, że lekarzom weterynarii niebędącym pracownikami powiatowego inspektoratu weterynarii oraz lekarzom weterynarii niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, a także podmiotom prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, z którymi została zawarta umowa, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej "ustawą", za wykonywanie czynności wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej według stawek określonych w załączniku do rozporządzenia, a w przypadku wykonywania czynności niewymienionych w tym załączniku - w wysokości 68 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy oraz 17 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy, z tym że gdy te czynności są wykonywane:

1)

między godzinami 22.00 a 6.00 - wynagrodzenie jest podwyższane o 15%;

2)

w dni ustawowo wolne od pracy i soboty - wynagrodzenie jest podwyższane o 20%.

Z opisu sprawy wynika, że jest Pan lekarzem weterynarii, prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą - gabinet weterynaryjny dla zwierząt. Zatrudnia Pan na cały etat lekarza weterynarii i na 1/8 etatu personel pomocniczy (kierowca, pracownik techniczny). Jest Pan podatnikiem podatku VAT. Wykonuje Pan usługi leczenia dużych i małych zwierząt, stosując 8% stawkę podatku VAT. Oprócz usług weterynaryjnych świadczonych przez gabinet w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy Pan również usługi na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii w ("...") w ramach podpisanej umowy zlecenia. Powiatowy lekarz weterynarii nie będąc w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji wyznaczył Pana i zatrudnionego u Pana lekarza do wykonywania czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dn. 29.01.2004 o Inspekcji Weterynaryjnej. Powiatowy Lekarz Weterynarii w ("...") zawarł umowę na czas określony tj. od ("...") do ("..."), a potem przedłużył ją od ("...") do ("..."). Umowa została zawarta w następstwie decyzji administracyjnej. Miejsce, sposób, terminy i szczegółowy zakres czynności określa powiatowy lekarz weterynarii, który też ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody przy wykonywaniu powierzanych czynności oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem tych czynności. Za wykonane czynności otrzymuje Pan wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami Rozporządzenia MRiRW z dn. 10.08.2022. Wynagrodzenie jest Panu wypłacane na podstawie złożonego przez Pana zestawienia z wykonanych czynności oraz wystawionej faktury.

Pana wątpliwości dotyczą ustalenia, czy dokumentowanie wykonywanych przez Pana gabinet weterynaryjny na rzecz powiatowej inspekcji weterynaryjnej czynności, które opisał Pan we wniosku, a o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, poprzez wystawienie faktury VAT, jest właściwe i czy otrzymane wynagrodzenie za wykonanie tych czynności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z cytowanego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do:

- warunków wykonywania tych czynności,

- wynagrodzenia, oraz

- odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W analizowanej sprawie wykonywane przez Pana na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii czynności nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Jak wynika z przedstawionych przepisów, lekarz weterynarii wykonujący czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej jest związany umową ze zlecającym wykonanie ww. czynności określającą warunki wykonania tych czynności (zakres, termin i miejsce wykonania, wysokość wynagrodzenia i płatności) oraz wykonując wyznaczone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zatem, jako lekarz weterynarii wykonujący czynności, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (działający na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii) nie prowadzi Pan samodzielnie działalności gospodarczej w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, gdyż w opisanej sytuacji spełnione są wszystkie warunki wskazane w tym przepisie. Otrzymywane przez Pana wynagrodzenie jest wynagrodzeniem wymienionym w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pomiędzy Panem a Powiatowym Lekarzem Weterynarii jest zawarta umowa określająca zakres czynności i wskazująca należne wynagrodzenie, a odpowiedzialność za wykonane czynności jest po stronie Zlecającego.

W konsekwencji, czynności wykonywane przez Pana na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii, będące konsekwencją decyzji administracyjnej wyznaczającej Pana jako wykonawcę tych czynności, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w związku z wykonywaniem tych czynności nie działa Pan jako podatnik VAT.

W związku z powyższym, Pana stanowisko w części dotyczącej uznania wykonywanych przez Pana czynności na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do sposobu udokumentowania opisanych czynności należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Natomiast zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.):

Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

W analizowanej sprawie wykonywane przez Pana w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii czynności jako niestanowiące samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym realizując opisane zadania oraz pobierając należne wynagrodzenie, nie występuje Pan dla tych czynności jako podatnik, jak również nie dokonuje sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy. Z tych też względów nie ma podstaw do udokumentowania fakturą zleconych czynności (faktura nie jest dowodem właściwym dla udokumentowania otrzymanego z tego tytułu wynagrodzenia). Brak jest również obowiązku wystawienia przez Pana rachunku.

Jednocześnie, na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług brak jest przeciwskazań dla udokumentowania ich poprzez wystawienie innego dokumentu księgowego, np. noty księgowej - niemniej jednak, nie jest to dokument przewidziany przez przepisy o podatku od towarów i usług i jako taki nie jest objęty regulacją tych przepisów.

Zatem Pana stanowisko, zgodnie z którym wykonywanie ww. czynności "powinno być Pana zdaniem dokumentowane fakturą VAT z zastosowaniem stawki "nie podlega"" należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionego stanowiska stąd wszelkie inne kwestie zawarte we wniosku dotyczące wykonywania opisanych usług przez pracownika nie były przedmiotem rozstrzygnięcia, bowiem w tym zakresie nie przedstawiono stanowiska.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Pana wniosku. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska nieobjęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Wskazać należy, iż w uzupełnieniu wniosku wskazał Pan art. 13 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże zauważyć należy, że ww. przepis nie istnieje. Zatem powyższe przyjęto za omyłkę pisarską, a Organ uznał, że chodzi o przepis art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ww. oczywista omyłka nie ma wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ("..."). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl