0111-KDIB3-1.4012.150.2020.1.ABU - Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.150.2020.1.ABU Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 lutego 2020 r. (data wpływu 7 lutego 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2020 r. (data wpływu 2 kwietnia 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn.: "(...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2020 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 31 marca 2020 r. (data wpływu 2 kwietnia 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn.: "(...)".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

(...) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Od dnia 1 stycznia 2017 r. (...) podjęło rozliczanie podatku VAT wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi.

(...) realizuje projekt o charakterze informacyjno-edukacyjnym pn.: "(...)". Projekt jest przedsięwzięciem planowanym do realizacji przez okres 26 miesięcy (od (...)2019 r. do (...)2021 r.) w partnerstwie ze (...). Beneficjentem i Liderem projektu jest (...).

Projekt jest przewidziany do współfinansowania ze środków (...).

Całkowita wartość projektu wynosi (...) zł. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi (...) zł. Poziom dofinansowania wynosi 95%, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 85%, tj. (...) zł oraz ze środków budżetu państwa 10%, tj. (...) zł. Wkład własny ze środków budżetu (...) założono na poziomie 5%, tj. (...) zł.

W ramach projektu zostanie opracowana cyfrowa platforma wraz z aplikacją mobilną (dla systemów (...)) z dostępem do obecnego i prognozowanego stanu jakości powietrza wraz z powiązanym systemem mapowania zdrowotnego i komunikacji z podmiotami leczniczymi. Platforma dzięki mapowaniu umożliwi indywidualnym użytkownikom wygenerowanie raportu o zagrożeniu smogiem w odniesieniu do płci, wieku, odczuć zdrowotnych, umożliwi także odpowiednie przygotowanie się do ewentualnego stanu alarmowego. Pomoże placówkom medycznym przygotować się do przyjęcia w okresach przekroczonych norm jakości powietrza większej liczby pacjentów. Będą również prowadzone szeroko zakrojone działania świadomościowe w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej w celu zwiększenia wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z nieekologicznych zachowań oraz zanieczyszczenia powietrza.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług mające za zadanie podniesienie świadomości społeczeństwa regionu w zakresie zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza oraz wpływie tych zanieczyszczeń na zdrowie i życie mieszkańców.

Przewidziane w ramach projekt pn.: "(...)" zadania zostały podzielone pomiędzy Lidera i Partnerów projektu w taki sposób, aby zapewnić jego merytoryczną i kompleksową realizację zgodnie z kompetencjami.

Zadania projektu:

1) Badanie potrzeb i opinii społecznych oraz podmiotów leczniczych w zakresie jakości powietrza w (...).

Zadanie realizowane przez (...) w czerwcu 2019 r. Badanie miało na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców (...) (końcowych użytkowników) w stosunku do projektowane e-usługi informacyjno-edukacyjnej. Raport z przeprowadzonego badania nie będzie przez Zarząd (...) w żadnym zakresie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będzie generował obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

2) Modelowanie stanu jakości powietrza.

Za zadanie odpowiada Partner - (...) odpowiada za przygotowanie modelu stanu jakości powietrza w systemie (...) (dostosowanie modelu prognostycznego do warunków projektowych) oraz opracowanie i utworzenie niezbędnej infrastruktury (...) pod e-usługi powstające w ramach projektu (tj. zakup infrastruktury (...) w celu powstania platformy elektronicznej wraz z aplikacją na urządzenia mobilne). Model zostanie posadowiony na dedykowanej infrastrukturze zakupionej w ramach projektu, która zostanie specjalnie przygotowana i umieszczona w serwerowni (...) i tam administrowana. Ponadto w okresie trwałości, tj. 5 lat od daty płatności końcowej w ramach projektu, (...) będzie odpowiedzialny za utrzymanie całej infrastruktury (...) wraz z Platformą projektu i aplikacją mobilną oraz za zapewnienie stałej predykcji stanu powietrza.

3) Platforma elektroniczna wraz z aplikacją na urządzenia mobilne.

Za realizację zadania tj. opracowanie aplikacji i platformy odpowiadają wszyscy Partnerzy wraz z Liderem. W ramach zadania zostanie opracowana i utworzona platforma informatyczna wraz z aplikacją na urządzenia mobilne. W ramach usługi zostanie opracowany i wdrożony moduł automatycznego pobierania danych z serwerów zewnętrznych, platforma wraz z aplikacją oraz system raportowania zaleceń zdrowotnych i komunikacji z podmiotami leczniczymi. Moduł automatycznego pobierania danych - serwis działający razem z aplikacją do pobierania i gromadzenia danych, które zostaną użyte do prezentowania prognozy na portalu.

Platforma obejmie przestrzeń informatyczną zawierającą: obecny i prognozowany stan jakości powietrza (automatyczna, graficzna interpretacja danych pobranych z systemu prognozowania wraz z opisem), komunikaty i ostrzeżenia dla mieszkańców (ogólne i indywidualne (po wypełnieniu ankiety) zalecenia zdrowotne), strefę (...) z możliwością pobrania aplikacji na urządzenia mobilne, (...) tj. zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi Aplikacja mobilna będzie dostępna na (...) (funkcjonalność jak platforma) do pobrania ze sklepu (...), (...) lub z platformy (plik...).

System raportowania zaleceń zdrowotnych polegający na możliwości zapisania użytkownika do otrzymywania codziennych informacji (raportów) dotyczących jakości powietrza oraz zaleceń medycznych. Użytkownik będzie mieć możliwość określenia dla jakiego typu odczuć zdrowotnych chce otrzymywać ww. informacje.

System komunikacji z podmiotami leczniczymi, polegający na automatycznym kierowaniu do podmiotów leczniczych wiadomości e-miał w celu poinformowania o złym stanie powietrza umożliwiając placówce przygotowanie do zwiększonej interwencji medycznej. Zarówno aplikacja jak i platforma będą udostępniane mieszkańcem regionu nieodpłatnie.

W związku z powyższym w żadnym zakresie aplikacja i platforma nie będą przez Zarząd (...) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będą generowały u wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

4) Modelowanie zdrowotne.

Za zadanie odpowiada Partner - (...). W ramach zadania opracowany zostanie (na podstawie umów zawartych z ekspertami o adekwatnej wiedzy i doświadczeniu) system prognozowania zdrowotnego (mapowania zdrowotnego, raportowania indywidualnego i komunikacji z podmiotami leczniczymi). Do opracowania sytemu zostaną wykorzystane testowe modele matematyczne (baza wyjściowa), które zostaną zmodyfikowane i dostosowane do warunków projektowych i nowe pod kątem poszerzonej grupy docelowej o inne obszary medycyny (tj. oprócz chorób układu sercowo-naczyniowego zostaną uwzględnione choroby: układu oddechowego/pulmonologicznego, pediatryczne, wieku podeszłego) opracowany zostanie nowy zakres i format danych pozyskanych z (...). Wykorzystane zostaną wypracowane metody ekstrakcji wiedzy dotyczące zależności-zanieczyszczenia a częstość niepożądanych zdarzeń zdrowotnych z uwzględnieniem warunków atmosferycznych oraz pór roku, przy użyciu danych służących do rozliczeń z ubezpieczycielem (...). Nie przewiduje się zmian w infrastrukturze informatycznej (...). Opracowany system zostanie przeniesiony do środowiska produkcyjnego znajdującego się w (...) (zakupiony ze środków projektu). Zadaniem (...) będzie utworzenie usługi prognoz ryzyka zdarzeń zdrowotnych, która udostępniana będzie mieszkańcom województwa (...) nieodpłatnie. Projekt nie generuje dochodu. Ponadto usługa będzie opracowana na własnej infrastrukturze informatyczno-technicznej, w związku z czym w projekcie nie zaplanowano zakupów dla (...).

5) Działania informacyjno-edukacyjne.

Zadanie realizowane przez Lidera Projektu tj. (...). Ze względu na rodzaj i charakter projektu zaplanowano przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w celu podniesienia świadomości społeczeństwa regionu w zakresie zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza oraz ich wpływie na zdrowie i życie. Przeprowadzenie tych działań jest niezbędne w celu zapewnienia założonego efektu działań inwestycyjnych - działania w ścisłej korelacji. Beneficjent zleci profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu nie tylko przeprowadzenie kampanii, ale również opracowanie jej koncepcji. Wszystkie działania informacyjno-edukacyjne będą prowadzone dla mieszkańców regionu nieodpłatnie. Nie planuje się także odpłatnego przekazania innym podmiotom ewentualnych praw autorskich powstałych w związku z realizacją kampanii. W związku z powyższym w żadnym zakresie materiały wypracowane w ramach kampanii nie będą przez Zarząd (...) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będą generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

6) Działania promocyjne.

W ramach promocji projektu, z uwagi na zakup środków trwałych, zaplanowano zakup tablic pamiątkowych (dla każdego Partnera), jak również naklejek na sprzęt informujących o współfinansowaniu ze środków UE.

Wydatki planowane do poniesienia przez (...) i (...) i wynikające z nich konsekwencje w zakresie podatku VAT nie są przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Kompletny opis projektu przedstawiono dla zobrazowania zakresu projektu, w ramach którego wydatki ponosi (...). Nabywane przez (...) towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie będą generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Opracowana w ramach projektu aplikacja i platforma internetowa również nie będą przez Zarząd (...) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie będą generowały u wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

W piśmie z 31 marca 2020 r. Wnioskodawca uzupełnił przestawiony we wniosku opis sprawy w następującym zakresie:

Efekty projektu nie są/nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Projekt w ogóle nie będzie generował dochodu, co oznacza że w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca w ogóle nie będzie prowadzić jakiejkolwiek sprzedaży towarów i usług. Zatem towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy (...) w ramach projektu pn.: "(...)" w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu związanych z realizacją ww. projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Efekty projektu nie są i nie będą przez (...) w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Nabywane przez (...) towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (...) nie ma możliwości obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych związanych z realizacją projektu pn.: "(...)".

Pismem z dnia 20 marca 2020 r. Wnioskodawca doprecyzował swoje stanowisko wskazując, iż w ocenie Wnioskodawcy (...) nie będzie miało prawa do obniżenia podatku należnego (w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) o podatek naliczony, wynikający z faktur zakupowych związanych z realizacją projektu pn.: "(...)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizuje projekt o charakterze informacyjno-edukacyjnym pn.: "(...)". W ramach projektu zostanie opracowana cyfrowa platforma wraz z aplikacja mobilną z dostępem do obecnego i prognozowanego stanu jakości powietrza wraz z powiązanym systemem mapowania zdrowotnego i komunikacji z podmiotami leczniczymi. Efekty projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu związanych z realizacja projektu.

Jak wcześniej wskazano odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego nie został spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu a także efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, pomimo, że Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT, warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, a Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur zakupu związanych z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl