0111-KDIB3-1.4012.1063.2021.1.ABU - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu wdrożenia e-usług w gminie

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.1063.2021.1.ABU Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu wdrożenia e-usług w gminie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 grudnia 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 24 listopada 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

Uzupełnili go Państwo pismem z 24 listopada 2021 r. (wpływ 28 grudnia 2021 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Gmina (...) realizowała od 12 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. projekt " (...)". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014 - 2020, numer umowy o dofinansowanie projektu: (...). Umowa zawarta 8 października 2019 r.

Całkowita wartość projektu to (...),00 zł, w tym dofinansowanie: (...),50 zł, wkład własny: (...),50 zł

Projekt ma na celu:

1. Rozwój usług publicznych w Gminie (...) po roku 2021,

2. Wdrożenie e-usług w Gminie (...) po roku 2021.

Zrealizowane zadania w ramach projektu:

1) Opracowanie SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia - (...),00 zł;

2) Promocja projektu - (...),00 zł;

3) Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - koszt (...),00 zł.

W ramach zadania nr 3 w 2021 r. zrealizowano:

A. Opracowanie i wdrożenie e-usług - koszt (...),00 zł,

B. Portal publiczny - (...),00 zł,

C. Digitalizacja materiałów dot. MPZP - (...),00 zł,

D. Digitalizacja uchwał i zarządzeń - (...),00 zł,

E. Aplikacja mobilna dla mieszkańców - (...),00 zł,

F. E-zwiedzanie - (...),00 zł

A. Opracowanie i wdrożenie e-usług (...),00 zł

Udostępnienie mieszkańcom możliwości załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną poprzez opracowanie i wdrożenie formularzy elektronicznych. Komunikacja klient-urząd odbywa się za pomocą elektronicznego biura obsługi interesanta (eBOK zintegrowany z portalem miejskim), z poziomu którego klient wybiera odpowiedni formularz (w zależności od rodzaju załatwianej sprawy), uzupełnia odpowiednie dane oraz przesyła do urzędu. Moduł e-usług Jest zintegrowany z EPUAP, profilem zaufanym oraz podpisem elektronicznym. Poprzez eBOK, klient ma również możliwość regulowania należności wobec Gminy poprzez e-płatności.

1. Wniosek o wyrys i wypis z MPZP lub (...)

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia z MPZP lub (...) wraz z płatnością on-line

3. Wniosek o zmianę MPZP lub (...)

4. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowej

5. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy;

6. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

7. Wniosek o zawarcie lub przedłużenie umowy dzierżawy

8. Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego

9. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

10. Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

11. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

B. Portal publiczny wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta (eBOK)

Dostawa oraz wdrożenie interaktywnego portalu miejskiego mającego na celu udostępnienie podstawowych informacji na temat działalności urzędu, promocji gminy oraz dostępu do udostępnionych e-usług. Portal jest elementem centralnym projektu, z poziomu którego mieszkaniec (petent) będzie miał możliwość skorzystania z pozostałych wdrożonych narzędzi (e-usługi itp). Możliwość dostarczenia materiałów multimedialnych promujących gminę, np. filmy promocyjne, naloty drenami, skaning 3D zabytków, sesje zdjęciowe, wywiady.

C. Digitalizacja materiałów dot. MPZP (...),00 zł

Przeniesienie do wersji elektronicznej (rastrowa i wektorowa) materiałów dotyczących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (76 rysunków planów), Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Dodanie zdigitalizowanych materiałów do systemu informacji przestrzennej wraz z wpisaniem w odpowiedni układ współrzędnych oraz określeniem atrybutów poszczególnych elementów planów.

D. Digitalizacja uchwał i zarządzeń (...),00 zł

Przeniesienie z formy papierowej do wersji elektronicznej (poprzez skanowanie) ok. 30 000 stron uchwał i zarządzeń wydanych przez Gminę. W ramach realizacji digitalizacji użytkownik (urzędnik) ma możliwość dostępu do treści dokumentów w formie elektronicznej bez konieczności dostępu do wersji papierowej co znacząco przyśpiesza dostęp do wymaganych informacji, podnosi bezpieczeństwo oraz zapobiega możliwości zniszczenia dokumentacji papierowej.

Dodanie zdigitalizowanych materiałów do systemu informacji przestrzennej.

E. Aplikacja mobilna dla mieszkańców (...),00 zł

Aplikacja mobilna dedykowana dla mieszkańców gminy, dostępna na urządzenia mobilne (Android i iOS). Aplikacja zintegrowana z pozostałymi elementami projektu (portal gminny, eBOK). Za pośrednictwem aplikacji mieszkaniec będzie miał możliwość komunikacji z urzędem (e-usługi, czat, video, konsultacje społeczne) oraz będzie otrzymywał powiadomienia o najważniejszych wydarzeniach dotyczących danego regionu.

F. E-zwiedzanie (...),00 zł

Element portalu publicznego, strona umożliwia użytkownikom wirtualne zwiedzanie Gminy, co jednocześnie pozwala wypromować największe atrakcje turystyczno - architektoniczne oraz przyrodnicze. Moduł zostanie wdrożony w Urzędzie Gminy (...). Wdrożenie tego modułu umożliwi wszystkim zainteresowanym wirtualne zwiedzanie gminy, co jednocześnie pozwoli wypromować największe atrakcje turystyczno - architektoniczne oraz przyrodnicze.

Dostarczone e-usług należą do Gminy (...), i gmina utrzymuje ww. środki niematerialne i prawne.

Gmina (...) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Faktury za zakupy w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawione zostały na Gminę (...).

Towary i usługi, a także efekty przedmiotowego projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Pytanie

Czy Gmina (...) ma/miała w związku z realizacją projektu możliwość odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług?

Państwa stanowisko w sprawie

Artykuł 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zezwala na obniżenie kwoty podatku lub zwrot podatku należnego w przypadku związku nabytych towarów i usług ze sprzedaży opodatkowanej.

Gmina (...) realizując powyższe zadanie nabywa usługę, lecz nie uzyskuje przychodów z tytułu sprzedaży opodatkowanej, ponieważ inwestycja objęta projektem nie służy działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę. Gmina nie będzie czerpała dochodów ze sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z tytułu zakupionych usług od podmiotów zewnętrznych.

Użytkownicy będą wykorzystywać efekty projektu nieodpłatnie.

Użytkownicy korzystając z eBOK i funkcjonalności eusług płatność online będą dokonywać opłat skarbowych zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Gmina (... wykonuje zadania użyteczności publicznej, podatek VAT stanowi poniesiony koszt i nie ma możliwości jego odzyskania.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą o VAT".

W myśl art. 86 ust. 1:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Towary i usługi, a także efekty przedmiotowego projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wątpliwości Państwa przy tak przedstawionym opisie sprawy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: "(...)".

Chcąc odpowiedzieć na Państwa pytanie sformułowane w kontekście przedstawionego opisu sprawy, wskazać należy, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione dwa warunki: odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku VAT, a nabyte towary i usługi, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Odnosząc powyższe do okoliczności niniejszej sprawy, trzeba stwierdzić, że warunki o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy nie będą spełnione. Jak bowiem wskazali Państwo w opisie sprawy - towary i usługi, a także efekty przedmiotowego projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem w przypadku realizowanej inwestycji brak jest związku nabytych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi w konsekwencji czego nie mają Państwo prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również nie mają Państwo możliwości uzyskania zwrotu różnicy podatku o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków nie będą mieli Państwo również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

(Dz. U. z 2021 r. poz. 80). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ nie spełniają Państwo tego warunku, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że w odniesieniu do projektu pn.: "(...)" nie mieli i nie mają Państwo możliwości odzyskania podatku VAT.

Tym samym Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl