Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 stycznia 2019 r.
Potrącenie zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-3.4017.15.2018.1.LG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 grudnia 2018 r. (data wpływu 19 grudnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z 16 stycznia 2019 r. (data wpływu 21 stycznia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej (pytanie nr 1, 2 i 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej (pytanie nr 1, 2 i 3).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 stycznia 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest producentem instalacji grzewczych i wodnych. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym - podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę oraz zatrudnia osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów zlecenia, umów o dzieło. W tym zakresie wypłacając wynagrodzenie należne pracownikom ze stosunku pracy bądź innym osobom fizycznym działając jako płatnik w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - oblicza, potrąca i wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawca dotychczas nie korzystał z przysługującego mu uprawnienia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej tzn. nie potrącał zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków z kwot przekazywanych do urzędu skarbowego. Wnioskodawca zamierza dokonać potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków, obliczonego za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązania podatkowego w rozumieniu właściwych przepisów Ordynacji podatkowej z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych aktualnie i w przyszłości. Potrącone wynagrodzenie w sposób wskazany powyżej zostanie potraktowane przez Wnioskodawcę jako przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dacie przekazania pomniejszonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku, gdy kwota potrąconego wynagrodzenia będzie równa danej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, w dacie, w której najpóźniej na zasadach ogólnych Wnioskodawca miałby obowiązek dokonania wpłaty pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pytanie nr 2 zostało doprecyzowane w piśmie z 16 stycznia 2019 r.):

1. Czy Wnioskodawca może dokonać potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, obliczonego od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązań podatkowych, z aktualnie (i w przyszłości) obliczanych i pobieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot podatku wpłaconego w ustawowym terminie, również w przypadku, gdy w późniejszym terminie Wnioskodawca wpłacił dodatkową kwotę należnych zaliczek za dany miesiąc wraz z odsetkami?

3. Czy w sytuacji, gdy należne za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązania podatkowego wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, może zostać potrącone z aktualnie wpłacanymi kwotami zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, to potrącenie powinno być dokonane poprzez uwzględnienie tej kwoty wynagrodzenia w deklaracji podatkowej składanej za bieżące okresy, bez konieczności bieżącego informowania urzędu skarbowego o fakcie dokonania potrącenia?

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, może on dokonać potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), obliczonego od terminowo wpłaconych dotychczas zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązań podatkowych, z aktualnie (i w przyszłości) obliczanych i pobieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (dalej: "Rozporządzenie Ministra Finansów"), wskazuje na uprawnienie do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków, nie wskazuje terminu, w jakim płatnik może skorzystać z tego uprawnienia. Z powyższego zapisu wynika zatem, że płatnik może wykonać swoje uprawnienie - tj. potrącić należne mu wynagrodzenie - nie tylko w okresie, za który przysługuje mu wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych.

Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 marca 1998 r. (znak: RS-7250-487/OP/O/98/ZB), w którym potwierdzono, że Ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji nakazującej płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącenia wynagrodzeń przysługujących płatnikowi raz na kwartał, czy też raz do roku.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż uprawnienie uregulowane w art. 28 Ordynacji podatkowej do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia uzależnione jest wyłącznie od przepisów dotyczących terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tym samym płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zgodnie z art. 71 pkt 1 powołany powyżej przepis ma zastosowanie do należności płatników lub inkasentów.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy o PIT płatnicy, o których mowa m.in. w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pracodawcy), przekazują kwoty pobranych zaliczek do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania. Analogiczne rozwiązanie w stosunku do płatników wypłacających wynagrodzenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zawiera art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, przepisy Ordynacji podatkowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów nie wskazują wprost momentu, w którym płatnik może pobrać należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. W związku z tym - zdaniem Wnioskodawcy - ma on prawo potrącić należne płatnikowi podatku wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które jeszcze nie uległy przedawnieniu w myśl regulacji Ordynacji podatkowej.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego, przykładowo: z dnia 15 listopada 2017 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4017.5.2017.1.LG); z dnia 15 listopada 2017 r., (sygn. 0111-KDIB2-3.4017.10.2017.1.AZE), z dnia 7 listopada 2017 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4017.1.2017.1.LG), z dnia 30 października 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-2.4017.1.2018.1 DJ), z dnia 6 listopada 2017 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4017.1.2017.1), z dnia 31 października 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4017.19.2017.1.JG), z dnia 31 października 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4017.20.2017.1.JG), z dnia 31 października 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4017.23.2017.1.RK), z dnia 31 października 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4017.25.2017.1.RK), z dnia 10 grudnia 2014 r. (sygn. IPPB2/415-738/14-2/MG), z dnia 1 czerwca 2015 r. (sygn. IPPB2/4518-4/15-2/MK1). Takie stanowisko wynika również z wyroku WSA w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 1692/10). Potrącając zryczałtowane wynagrodzenie, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, za okres nieobjęty przedawnieniem z bieżących i przyszłych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Wnioskodawca może jednorazowo dokonać potrącenia w wysokości równej sumie kwot ustalonych zgodnie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, ale nie wyższej niż wysokość bieżącej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, z której jest dokonywane potrącenie.

Ad.2 (stanowisko przeformułowane w piśmie z 16 stycznia 2018 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie uprawniony do wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot podatku wpłaconego w ustawowym terminie, również w przypadku, gdy w późniejszym terminie Wnioskodawca wpłacił dodatkową kwotę należnych zaliczek za dany miesiąc wraz z odsetkami.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od kwoty podatku wpłaconego w ustawowym terminie przysługuje Wnioskodawcy bez względu na fakt, że w późniejszym terminie Wnioskodawca wpłacił dodatkową kwotę zaliczek należnych za dany miesiąc wraz z odsetkami.

Analiza art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, iż prawo do wynagrodzenia nie jest uzależnione od uiszczenia pełnej kwoty należnej zaliczki, lecz wyłącznie od poboru zaliczki i jej terminowej wpłaty. Oznacza to, iż późniejsza dopłata zaliczki wraz z należnymi odsetkami nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień płatnika w zakresie potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia od kwoty terminowo wpłaconej (patrz: interpretacja z dnia 10 grudnia 2014 r. - sygn. IPPB2/415-738/14-2/MG).

W ocenie Wnioskodawcy, podstawą naliczenia wynagrodzenia płatnika będzie kwota zaliczki na podatek dochodowy zapłacona w ustawowym terminie. W konsekwencji, jeżeli w ustawowym terminie Wnioskodawca dokona wpłaty części należnej zaliczki za dany, a następnie ureguluje pozostałą jej część wraz z odsetkami, wówczas Wnioskodawca będzie uprawniony do wynagrodzenia ustalonego od wpłaconej terminowo kwoty zaliczki.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do potrącenia należnego mu za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązania podatkowego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, z aktualnie wpłacanymi kwotami zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, poprzez wykazanie tej kwoty wynagrodzenia w deklaracji podatkowej składanej za bieżące okresy, bez konieczności składania dodatkowych wniosków do organów podatkowych.

Skoro formularze deklaracji podatkowych (w szczególności PIT-4R) przewidują odrębne pole, w którym wskazuje się kwotę wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, to zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady, brak jest obowiązku, aby składać odrębne pisma, w których wnioskuje się o potrącenie kwot tego wynagrodzenia z kwotami podatku należnego za bieżący okres. Z tego też względu, w ocenie Wnioskodawcy, brak jest konieczności bieżącego informowania urzędu skarbowego o fakcie dokonania potrącenia. Taka informacja zostanie bowiem przekazana w rocznych deklaracjach o pobranych kwotach podatku dochodowego, w których to zostanie wskazana kwota potrąconego wynagrodzenia płatnika, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej.

Końcowo Wnioskodawca pragnie wskazać, że zbliżony do opisanego w niniejszym wniosku stan faktyczny był przedmiotem następujących interpretacji przepisów prawa podatkowego: z dnia 15 listopada 2017 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4017.5.2017.1.LG); z dnia 15 listopada 2017 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4017.10.2017.1.AZE), z dnia 7 listopada 2017 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4017.1.2017.1.LG), z dnia 30 października 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-2.4017.1.2018.1.DJ), z dnia 6 listopada 2017 r. (sygn. 0115-KDIT2- 2.4017.1.2017.1), z dnia 31 października 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4017.19.2017.1.JG), z dnia 31 października 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4017.20.2017.1.JG), z dnia 31 października 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-RK), z dnia 31 października 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4017.25.2017.1.RK),interpretacji podatkowej z dnia 22 listopada 2016 r. (sygn. 1462-IPPB4.4518.5.2016.1.MS1); interpretacji podatkowej z dnia 19 grudnia 2016 r. (sygn. 2461-IBPB-1-3.4518.846.2016.2.AB, 2461-IBPB-I-3.4518.906.2016.2.AB oraz 2461-IBPB-1-3.4510.907.2016.2.AB); interpretacji podatkowej z dnia 14 lipca 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-2/I017.9.2017.1.SO); interpretacji podatkowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. (sygn. 0114-KD1P2-2.4017.7.2017.1.SO).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne w przedmiotowym wniosku niewątpliwie kształtują sytuację prawną podatników w ich indywidualnych sprawach, lecz dotyczą konkretnego zdarzenia i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego. Powyższe oznacza, że interpretacje przepisów prawa podatkowego należy traktować indywidualnie. Powyższe ma również zastosowanie do powołanych wyroków sądowych, których rozstrzygnięcia dotyczą konkretnych spraw.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Stosownie do art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl