0111-KDIB2-3.4015.36.2023.1.MD - Korekta zgłoszenia spadku od osoby najbliższej (SD-Z2)

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.36.2023.1.MD Korekta zgłoszenia spadku od osoby najbliższej (SD-Z2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 marca 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 24 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od spadków i darowizn w zakresie możliwości złożenia korekty zgłoszenia SD-Z2. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Poza innymi składnikami majątku, odziedziczył Pan po zmarłym ojcu udział 1/6 w nieruchomości znajdującej się w O., o łącznej powierzchni (...) m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta.

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, złożył Pan zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2. Zgłoszenie to zostało złożone w ustawowym terminie umożliwiającym skorzystanie ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 1a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W części G. powyższego zgłoszenia wykazane zostały nabyte w drodze dziedziczenia rzeczy lub prawa majątkowe, w tym wielkość nabywanego udziału w rzeczy lub prawie majątkowym, miejsce położenia rzeczy lub prawa majątkowego oraz wartość rynkowa nabywanych rzeczy lub praw majątkowych w dniu powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku wyżej wspomnianej nieruchomości, zarówno sama rzecz, wielkość udziału w rzeczy oraz miejsce położenia rzeczy zostały wskazane prawidłowo, jednakże po czasie okazało się, że mógł Pan nieprawidłowo oszacować wartość rynkową odziedziczonego udziału w nieruchomości, nie uwzględniając wszystkich nakładów, które zostały poniesione w związku z działaniami podjętymi na danej nieruchomości do dnia otwarcia spadku.

W zaistniałej sytuacji, w związku z uznaniem przez Pana, że podana wartość może nie być prawidłowa, zamierza Pan skorygować uprzednio złożoną deklarację SD-Z2, co do wartości odziedziczonego udziału we wskazanej nieruchomości.

Pytanie

Czy korekta zgłoszenia SD-Z2 w zakresie określenia rynkowej wartości uprzednio zgłoszonego odziedziczonego udziału w nieruchomości wraz z nakładami poniesionymi do dnia otwarcia spadku wpłynie na zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, o którym mowa art. 4a ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 1a ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. czy po złożeniu korekty w przedmiotowym zakresie zachowa Pan prawo do zwolnienia od podatku?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, może Pan złożyć korektę zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 nie tracąc przy tym uprawnienia do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, z uwagi na okoliczność, iż w pierwotnym zgłoszeniu wskazane zostały wszystkie składniki majątku spadkodawcy, a ewentualnej korekcie będzie podlegała jedynie wartość wykazanych uprzednio składników majątku, ewentualnie mylnie wskazana w pierwotnym zgłoszeniu.

Przywołał Pan treść art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 5 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 4, art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 4a ust. 1 pkt 1, art. 4a ust. 1a, 4a ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz stwierdził, że zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych powinno być dokonane na formularzu SD-Z2 określonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2060).

Następnie przywołał Pan art. 81 § 1 i § 2 oraz art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, stwierdzając, że korekta deklaracji (zgłoszenie mające charakter informacyjny jest uznawane za deklarację w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa) ma zatem na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Skorygowane zeznanie (deklaracja) zastępuje zeznanie (deklarację) złożone uprzednio.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, wskazać należy, że korekta zgłoszenia o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) może dotyczyć wskazania błędnych informacji w złożonym zgłoszeniu, np. dotyczących wielkości nabytego udziału w rzeczy lub prawie majątkowym, miejsca ich położenia lub ich wartości rynkowej.

Mając na uwadze powyższe, w Pana ocenie, może Pan złożyć korektę zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 nie tracąc przy tym uprawnienia do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, z uwagi na okoliczność, iż w pierwotnym zgłoszeniu wskazane zostały wszystkie składniki majątku spadkodawcy, a ewentualnej korekcie będzie podlegała jedynie wartość wykazanych uprzednio składników majątku, ewentualnie mylnie wskazana w pierwotnym zgłoszeniu.

Na potwierdzenie stanowiska wskazał Pan interpretacje indywidualne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 z późn. zm.):

Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Jak wynika z treści art. 5 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku oraz ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 4 cyt. ustawy:

Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Z kolei w myśl art. 17 ust. 4 omawianej ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku i niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz skale podatkowe, o których mowa w art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1-3.

Zgodnie z powyższym przepisem, Minister Finansów zmienił kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku i niepodlegające opodatkowaniu, a także określone w art. 15 ust. 1 skale podatkowe.

Aktualnie - zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 2084):

Ustala się kwoty czystej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1:

a)

pkt 1 ustawy - w wysokości 10 434 zł,

b)

pkt 2 ustawy - w wysokości 7878 zł,

c)

pkt 3 ustawy - w wysokości 5308 zł.

Niezależnie od powyższego, ustawodawca przewidział zwolnienie podmiotowe w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z ww. art. 4a ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy:

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Stosownie do treści art. 4a ust. 1a ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

W myśl art. 4a ust. 2 i 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych powinno być dokonane na formularzu SD-Z2 określonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. poz. 2060).

Z treści wniosku wynika, że odziedziczył Pan po zmarłym ojcu m.in. udział 1/6 w nieruchomości. W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, złożył Pan zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2. Zgłoszenie to zostało złożone w ustawowym terminie umożliwiającym skorzystanie ze zwolnienia od podatku. W przypadku wyżej wspomnianej nieruchomości, zarówno sama rzecz, wielkość udziału w rzeczy oraz miejsce położenia rzeczy zostały wskazane prawidłowo, jednakże po czasie okazało się, że mógł Pan nieprawidłowo oszacować wartość rynkową odziedziczonego udziału w nieruchomości, nie uwzględniając wszystkich nakładów, które zostały poniesione w związku z działaniami podjętymi na danej nieruchomości do dnia otwarcia spadku. W zaistniałej sytuacji, w związku z uznaniem przez Pana, że podana wartość może nie być prawidłowa, zamierza Pan skorygować uprzednio złożoną deklarację SD-Z2, co do wartości odziedziczonego udziału we wskazanej nieruchomości.

Jak wskazano powyżej, zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych winno być dokonane na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W myśl art. 81 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa:

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Przepis art. 81 § 2 ww. ustawy stanowi, iż:

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Stosownie do art. 3 pkt 5 cyt. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Korekta deklaracji (zgłoszenie mające charakter informacyjny jest uznawane za deklarację w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa) ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Skorygowane zeznanie (deklaracja) zastępuje zeznanie (deklarację) złożone uprzednio.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, wskazać należy, że korekta zgłoszenia o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) może dotyczyć jedynie wskazania błędnych informacji w złożonym zgłoszeniu, np. dotyczących wielkości nabytego udziału w rzeczy lub prawie majątkowym, miejsca ich położenia lub ich wartości rynkowej.

Natomiast nabycie innych niż wykazane w zgłoszeniu SD-Z2 rzeczy i praw majątkowych należących do spadku, o których spadkobierca dowiedział się po złożeniu ww. zgłoszenia nie może być przedmiotem korekty dokonanego zgłoszenia.

Ustawodawca nie przewidział w takim przypadku korekty złożonego wcześniej zgłoszenia o nabyciu, lecz nakazał obowiązek ponownego złożenia zgłoszenia.

Z wniosku wynika, że złożył Pan druk SD-Z2 z zachowaniem ustawowego terminu. Jak wskazano powyżej, korekta zgłoszenia może dotyczyć m.in. wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Zatem jest Pan uprawniony do złożenia korekty ww. zgłoszenia, jeżeli w poprzednim zgłoszeniu wartość udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku wykazał Pan w niewłaściwej wysokości.

Korekta dotycząca wartości nabytego w spadku udziału w nieruchomości pozostanie bez wpływu na Pana prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl