0111-KDIB2-3.4015.225.2021.2.JKU, Umowa cesji książeczki mieszkaniowej jako nieobjęta podatkiem od spadków i darowizn - Pismo... - OpenLEX

0111-KDIB2-3.4015.225.2021.2.JKU - Umowa cesji książeczki mieszkaniowej jako nieobjęta podatkiem od spadków i darowizn

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.225.2021.2.JKU Umowa cesji książeczki mieszkaniowej jako nieobjęta podatkiem od spadków i darowizn

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 grudnia 2021 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od spadków i darowizn. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - w piśmie z 8 lutego 2022 r. (wpływ 16 lutego 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Pani ojciec był właścicielem rachunku oszczędnościowo-kredytowego (kasy mieszkaniowej) prowadzonego przez Bank. W dniu 18 maja 2021 r. przeniósł prawa i obowiązki do ww. rachunku na Panią.

W dniu 1 czerwca 2021 r. wydała Pani dyspozycję wycofania oszczędności po zakończeniu okresu oszczędzania z ww. rachunku. Dyspozycja została zrealizowana 11 czerwca 2021 r. Bank przy wycofaniu pobrał zryczałtowany podatek dochodowy od odsetek w wysokości 11.202,04 zł.

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani ponadto, że przedmiotem cesji dokonanej przez ojca na Pani rzecz było przeniesienie praw i obowiązków do rachunku oszczędnościowo-kredytowego (kasy mieszkaniowej).

Przedmiotem nabycia na podstawie ww. cesji był wkład zgromadzony na książeczce mieszkaniowej (łącznie z prawami związanymi z rachunkiem i książeczką).

Cesja praw z kasy mieszkaniowej/książeczki mieszkaniowej została dokonana na podstawie oświadczenia o przeniesieniu praw i obowiązków posiadacza rachunku oszczędnościowo-kredytowego na osobę bliską 18 maja 2021 r. Nie była to zatem umowa darowizny.

Pytania

1) Czy będąc nabywcą wkładu zgromadzonego na książęce mieszkaniowej (wraz z prawem do odsetek od oszczędności i premii gwarancyjnej) na podstawie umowy cesji

podlega Pani obowiązkowi podatkowemu przewidzianemu w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. z tytułu nabycia własności rzeczy znajdujących się na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

2) Czy będąc nabywcą wkładu zgromadzonego na książęce mieszkaniowej (wraz z prawem do odsetek od oszczędności i premii gwarancyjnej), w łącznej kwocie

przewyższającej 10.000 zł i dokonując likwidacji książeczki mieszkaniowej, podlega Pani obowiązkowi podatkowemu przewidzianemu w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od

spadków i darowizn, tj. z tytułu nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie, umowa cesji nie została wskazana w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako czynność prawna podlegająca opodatkowaniu, w związku z powyższym, umowa cesji książeczki mieszkaniowej (oświadczenie w sprawie praw cesji książeczki mieszkaniowej) nie będzie stanowiła darowizny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Pani zdaniem, będąc nabywcą wkładu zgromadzonego na książęce mieszkaniowej (z prawem do odsetek od oszczędności i premii gwarancyjnej), w łącznej kwocie przewyższającej 10.000 zł a następnie dokonując likwidacji książeczki mieszkaniowej, nie podlega Pani obowiązkowi podatkowemu przewidzianemu w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. z tytułu nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny.

Ustawa wskazuje zamknięty katalog tytułów podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Umowa cesji nie została wskazana w przedmiotowym katalogu.

Umowa cesji nie została zawarta w formie aktu notarialnego, charakterystycznym dla umowy darowizny a nabycie praw do książeczki mieszkaniowej (z prawem od odsetek od oszczędności i premii gwarancyjnej) nastąpiło na bankowym druku

Biorąc pod uwagę powyższe, w Pani ocenie, nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku od spadku i darowizn z tytułu nabycia praw do książeczki mieszkaniowej (z prawem do odsetek od oszczędności i premii gwarancyjnej).

Na potwierdzenie swojego stanowiska powołała się Pani na interpretację indywidualną.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe z zastrzeżeniem, że przedmiotem nabycia były prawa i obowiązki do rachunku oszczędnościowo-kredytowego (kasy mieszkaniowej).

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043) ustawy o podatku od spadków i darowizn,

podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1)

dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2)

darowizny, polecenia darczyńcy;

3)

zasiedzenia;

4)

nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5)

zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6)

nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Jak wynika z powyższego, ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższy katalog ujęty w art. 1 ww. ustawy ma charakter zamknięty. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny.

Z treści wniosku wynika, że Pani ojciec był właścicielem rachunku oszczędnościowo-kredytowym (kasy mieszkaniowej) prowadzonego przez Bank. W dniu 18 maja 2021 r. przeniósł prawa i obowiązki do ww. rachunku na Panią. W dniu 1 czerwca 2021 r. wydała Pani dyspozycję wycofania oszczędności po zakończeniu okresu oszczędzania z ww. rachunku. Cesja praw z kasy mieszkaniowej została dokonana na podstawie oświadczenia o przeniesieniu praw i obowiązków posiadacza rachunku oszczędnościowo-kredytowego na osobę bliską. Nie była to zatem umowa darowizny.

Instytucję przelewu (cesji) regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego:

wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości

zobowiązania. Przelew wierzytelności jest swoistą konstrukcją prawną, przewidzianą w ogólnych zasadach zobowiązań prowadzącą do zmiany osoby wierzyciela podczas, gdy przedmiot zobowiązania pozostaje ten sam.

Umowy cesji wierzytelności należą do czynności prawnych rozporządzających o skutkach zbliżonych do umowy przenoszącej własność.

Artykuł 510 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że:

umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Zatem, przyjmując za Panią, że cesja praw z kasy mieszkaniowej nie przybrała cech umowy darowizny, nabycie praw i obowiązków posiadacza rachunku oszczędnościowo-kredytowego na podstawie umowy cesji nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Również dokonując wycofania oszczędności z ww. rachunku nie podlega Pani opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl