0111-KDIB2-3.4015.108.2023.4.AD - Przekazywanie pożytków z najmu małoletniemu przez zarządcę jego majątku jako niestanowiące darowizny

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.108.2023.4.AD Przekazywanie pożytków z najmu małoletniemu przez zarządcę jego majątku jako niestanowiące darowizny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 czerwca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 9 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przekazywania pożytków z najmu lokalu małoletniemu przez zarządcę jego majątku. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - w piśmie z 25 lipca 2023 r. (data wpływu - 26 lipca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

Pan (...) (dalej: Zainteresowany 1 lub Wykonawca Zapisu Windykacyjnego)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

Pan (...) (dalej: Zainteresowany 2 lub Małoletni)

Opis stanu faktycznego

Pan (...) - Zainteresowany będący stroną postępowania (dalej: "Zainteresowany 1" lub "Wykonawca Zapisu Windykacyjnego"), jest osobą fizyczną, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega (oraz na moment zaistnienia stanu faktycznego opisanego we wniosku podlegał) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Pan (...) - Zainteresowany niebędący stroną postępowania (dalej jako: "Zainteresowany 2" lub "Małoletni") jest osobą fizyczną, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega (oraz na moment zaistnienia stanu faktycznego opisanego we wniosku podlegał) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zainteresowany 1 i Zainteresowany 2 dalej łącznie zwani "Zainteresowanymi".

Zainteresowani nie są spokrewnieni ani spowinowaceni.

(...) 2023 r. w siedzibie kancelarii notarialnej w (...) otwarte i ogłoszone zostały testamenty (...) (dalej jako: "Spadkodawca"). Tego samego dnia sporządzony został - w formie aktu notarialnego - akt poświadczenia dziedziczenia (dalej jako: "Akt Poświadczenia Dziedziczenia"). Zgodnie z treścią Aktu Poświadczenia Dziedziczenia notariusz poświadczyła, że spadek po (...) dziedziczą na podstawie ustawy:

1) (...) - w udziale wynoszącym 1/2 części,

2) Zainteresowany 1 - w udziale wynoszącym 1/2 części,

oraz na podstawie testamentu notarialnego:

3)

będące przedmiotem zapisu windykacyjnego prawo własności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej nabywa Zainteresowany 1 - w całości,

4)

będące przedmiotem zapisu windykacyjnego prawo własności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej (dalej jako: "Lokal") nabywa Zainteresowany 2 - w całości (dalej jako: "Zapis Windykacyjny").

Zainteresowany 1 jest zstępnym Spadkodawcy, zaś Zainteresowany 2 nie jest spokrewniony ani spowinowacony ze Spadkodawcą.

(...) 2023 r. w formie aktu notarialnego sporządzone zostało zaświadczenie wykonawcy testamentu (dalej jako: "Zaświadczenie Wykonawcy Testamentu"). Zgodnie z Zaświadczeniem Wykonawcy Testamentu notariusz zaświadczyła, że Spadkodawca w testamencie sporządzonym (...) 2022 r. przed notariuszem, powołał Zainteresowanego 1 na wykonawcę zapisu windykacyjnego ustanowionego na rzecz Małoletniego, polecając wykonawcy:

a)

zarząd przedmiotem zapisu windykacyjnego (Lokalem) do dnia ukończenia przez Małoletniego osiemnastego roku życia, w tym również do wynajmu przedmiotu zapisu do dnia wydania Małoletniemu, osobom i na warunkach według uznania Zainteresowanego 1 oraz pobierania pożytków w imieniu i na rzecz Małoletniego,

b)

wydanie Zainteresowanemu 2 przedmiotu Zapisu Windykacyjnego wolnego od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, po opłaceniu z majątku spadkowego podatku obciążającego Zainteresowanego 2.

W związku z nabytymi w drodze dziedziczenia oraz w drodze zapisów windykacyjnych przedmiotami masy spadkowej, spadkobiercy, w tym Zainteresowany 1 oraz Zainteresowany 2 złożyli odpowiednie deklaracje podatkowe oraz zapłacili należny z tego tytułu podatek od spadków.

Spadkodawca, prowadził przed śmiercią działalność gospodarczą, której składnikiem był m.in. Lokal. Z Lokalu wydzielone zostały dwa lokale i stanowiły one w chwili otwarcia spadku, oraz stanowią nadal, przedmiot umowy najmu.

(...) 2022 r. (tj. w dniu otwarcia spadku), ustanowiony został zarząd sukcesyjny w osobie Zainteresowanego 1 i od tego momentu prowadzone przez Spadkodawcę przedsiębiorstwo, stało się przedsiębiorstwem w spadku.

(...) 2023 r. zakończył się zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku Spadkodawcy. Jednocześnie, prawo własności Lokalu stało się składnikiem mienia Zainteresowanego 2.

Podmioty najmujące lokale wydzielone w Lokalu, nieprzerwanie używają przedmiotowych lokali w oparciu o dotychczasowe umowy najmu. Najemcy zostali poinformowani o zmianach właścicielskich Lokalu.

Zgodnie z wolą Spadkodawcy Zainteresowany 1 prowadzi zarząd Lokalem, w tym również administruje umowami najmu Lokalu oraz pobiera z tego tytułu pożytki w imieniu i na rzecz Zainteresowanego 2. Zainteresowany 1, na potrzeby rozliczeń należności otrzymywanych z tytułu czynszu najmu i ewentualnych innych opłat oraz dokumentowania wszelkich innych rozliczeń pozostających w związku z pełnieniem obowiązków Wykonawcy Zapisu Windykacyjnego, założył osobny rachunek bankowy, którego jest właścicielem (dalej jako: "Rachunek Bankowy"). Kwoty należne z tytułu czynszu najmu oraz opłat dotyczących Lokalu wpłacane są przez Najemców na Rachunek Bankowy. Zainteresowany 1 administruje środkami pieniężnymi na Rachunku Bankowym, poprzez:

1)

dokonywania opłat związanych z Lokalem,

2)

wypłacanie comiesięcznie określonej kwoty pieniężnej na rzecz Zainteresowanego 2, w tym kwoty stanowiącej równowartość zaliczki na podatek z tytułu dochodów z umowy najmu,

3)

gromadzenie pozostałych środków pieniężnych w celu przekazania ich na rzecz Zainteresowanego 2 po ukończeniu przez niego osiemnastego roku życia.

Wszelkie operacje pieniężne wynikające z należności oraz zobowiązań związanych z Lokalem dokonywane są w drodze przelewów bankowych poprzez Rachunek Bankowy. Zainteresowany 1 prowadzi ewidencję wpływów oraz wydatków na Rachunku Bankowym. Zainteresowany 1 prowadzi archiwizację faktur kosztowych związanych z Lokalem.

Zainteresowany 1 z tytułu wykonywanych czynności jako Wykonawca Zapisu Windykacyjnego nie pobiera wynagrodzenia.

Pytanie

Czy środki pieniężne wypłacane przez Zainteresowanego 1 na rzecz Zainteresowanego 2, stanowiące pożytki z tytułu wynajmu Lokalu, objętego zapisem windykacyjnym na rzecz Małoletniego i stanowiącego własność Małoletniego, stanowią darowiznę w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn i w konsekwencji będą podlegały obowiązkowi opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn? (oznaczone we wniosku nr 2)

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, środki pieniężne wypłacane przez Zainteresowanego 1 na rzecz Zainteresowanego 2, stanowiące pożytki z tytułu wynajmu Lokalu, objętego zapisem windykacyjnym na rzecz Małoletniego i stanowiącego własność Małoletniego, nie stanowią darowizny w rozumieniu ustawy od spadków i darowizn i w konsekwencji nie będą podlegały obowiązkowi opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Ustawodawca nie przewidział na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn definicji pojęcia "darowizna". Odwołując się zatem do ustawy - Kodeks cywilny, zgodnie z art. 888 § 1 tej ustawy, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Zgodnie z art. 9811 § 1 ww. ustawy, w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

Zgodnie natomiast z art. 9901 ustawy - Kodeks cywilny, spadkodawca może powołać wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu przedmiotem zapisu windykacyjnego, do chwili objęcia we władania tego przedmiotu przez osobę, na której rzecz uczyniono zapis windykacyjny.

Mając powyższe na uwadze, jednoznacznie stwierdzić należy, że Zainteresowany 1 jako wykonawca zapisu windykacyjnego, sprawuje zarząd przedmiotem zapisu windykacyjnego (Lokalem) od otwarcia spadku do chwili objęcia tego przedmiotu przez Zainteresowanego 2 jako zapisobiercę.

Zgodnie natomiast z regulacjami prawnymi dotyczącymi darowizn, instytucja ta charakteryzuje się tym, że świadczenie darczyńcy powinno być spełnione kosztem jego majątku.

Przekazywane przez Zainteresowanego 1 na rzecz Zainteresowanego 2 środki pieniężne, zgromadzone na dedykowanym Rachunku Bankowym, stanowiące pożytki wynikające z umów najmu Lokalu, nie stanowią własności Zainteresowanego 1. Są to środki pieniężne, stanowiące własność Zainteresowanego 2. Zainteresowany 1 zaś działa jedynie w charakterze ich dysponenta. Tym samym, przekazywanie części spośród zgromadzonych na Rachunku Bankowym środków pieniężnych na rzecz Zainteresowanego 2, wobec braku obciążenia majątku Zainteresowanego 1, nie stanowi darowizny w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Mając powyższe na uwadze, Państwa zdaniem, środki pieniężne wypłacane przez Zainteresowanego 1 na rzecz Zainteresowanego 2, będące pożytkami wynikającymi z umów najmu Lokalu, nie stanowią darowizny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tym samym czynność ta nie będzie podlegała pod przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, a w konsekwencji obowiązek podatkowy na gruncie omawianej ustawy nie powstanie.

Powyżej przywołaliśmy tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 z późn. zm.):

Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1)

dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2)

darowizny, polecenia darczyńcy;

3)

zasiedzenia;

4)

nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5)

zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6)

nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do treści ust. 2 ww. przepisu:

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera zamknięty katalog zdarzeń objętych tym podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają nabycia na podstawie tych tytułów prawnych, które nie są wymienione w przytoczonym wyżej przepisie art. 1 tej ustawy.

Instytucja zapisu windykacyjnego została uregulowana w art. 9811 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610).

Na podstawie art. 9811 ww. ustawy:

§ 1 W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

§ 2 Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

1)

rzecz oznaczona co do tożsamości;

2)

zbywalne prawo majątkowe;

3)

przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;

4)

ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;

5)

ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Z powyższych przepisów wynika, że zapis windykacyjny jest postanowieniem zawartym w testamencie, w którym spadkodawca/zapisodawca stwierdza, że określona osoba otrzyma na własność konkretny przedmiot wchodzący w skład majątku z mocy prawa - a więc automatycznie - z chwilą śmierci spadkodawcy. Zapis windykacyjny musi być pod rygorem nieważności zawarty w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego.

Stosownie do treści art. 8 § 1 Kodeksu cywilnego:

Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.

W myśl art. 11 ww. ustawy:

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

Stosownie do treści art. 14 § 1 cyt. ustawy:

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.

Stosownie do treści art. 98 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.):

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

Stosownie do treści art. 101 § 1 cyt. ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Natomiast zgodnie z art. 102 ww. ustawy:

W umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W wypadku takim, gdy darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Zgodnie z art. 986 § 1 Kodeksu cywilnego:

Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę lub wykonawców testamentu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zainteresowany 2 jest osobą małoletnią. Zainteresowany 2 na podstawie testamentu notarialnego nabył w całości, będące przedmiotem zapisu windykacyjnego, prawo własności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej, co zostało potwierdzone w aktem poświadczenia dziedziczenia. 31 stycznia 2023 r. prawo własności Lokalu stało się składnikiem mienia Zainteresowanego 2. Spadkodawca w testamencie powołał Zainteresowanego 1 na wykonawcę zapisu windykacyjnego ustanowionego na rzecz Małoletniego, polecając wykonawcy m.in. zarząd przedmiotem zapisu windykacyjnego (Lokalem) do dnia ukończenia przez Małoletniego osiemnastego roku życia, w tym również do wynajmu przedmiotu zapisu do dnia wydania Małoletniemu, osobom i na warunkach według uznania Zainteresowanego 1 oraz pobierania pożytków w imieniu i na rzecz Małoletniego. Zgodnie z wolą Spadkodawcy Zainteresowany 1 prowadzi zarząd Lokalem, w tym również administruje umowami najmu Lokalu oraz pobiera z tego tytułu pożytki w imieniu i na rzecz Zainteresowanego 2. Zainteresowany 1 w związku z pełnieniem obowiązków Wykonawcy Zapisu Windykacyjnego, założył osobny rachunek bankowy, którego jest właścicielem (Rachunek Bankowy). Kwoty należne z tytułu czynszu najmu oraz opłat dotyczących Lokalu wpłacane są przez Najemców na Rachunek Bankowy. Zainteresowany 1 administruje środkami pieniężnymi na Rachunku Bankowym poprzez: dokonywanie opłat związanych z Lokalem; wypłacanie comiesięcznie określonej kwoty pieniężnej na rzecz Zainteresowanego 2, w tym kwoty stanowiącej równowartość zaliczki na podatek z tytułu dochodów z umowy najmu oraz gromadzenie pozostałych środków pieniężnych w celu przekazania ich na rzecz Zainteresowanego 2 po ukończeniu przez niego osiemnastego roku życia.

Państwa wątpliwości dotyczą konsekwencji - na gruncie podatku od spadków i darowizn - wypłacania przez Zainteresowanego 1 na rzecz Zainteresowanego 2 środków pieniężnych, stanowiących pożytki z tytułu wynajmu Lokalu, objętego zapisem windykacyjnym na rzecz Zainteresowanego 2 i stanowiącego własność Zainteresowanego 2.

Z przedstawionego zdarzenia wynika, że Zainteresowany 2, jako małoletni, nabył prawo własności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem nieruchomości wspólnej w drodze zapisu windykacyjnego.

Przepisy Kodeksu cywilnego rozróżniają zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków od zdolności do czynności prawnych, czyli zdolności do nabywania praw i obowiązków poprzez własne działanie lub zaniechanie (w drodze czynności prawnych). W imieniu osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, czynność prawna może zostać dokonana przez jej przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna, kuratora).

W świetle wyżej wymienionych przepisów, osoba małoletnia, jako osoba posiadająca zdolność prawną, może zostać spadkobiercą testamentowym (zapisobiorcą), tj. nabyć przedmiot zapisu zgodnie z rozporządzeniem spadkodawcy. Jednocześnie brak zdolności do czynności prawnych powoduje, że osoba małoletnia nie może zarządzać swoim majątkiem. Musi posiadać opiekuna prawnego, który w jej imieniu, a raczej w jej interesach, będzie nim zarządzał.

Zarząd należy rozumieć jako załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłym korzystaniem z przedmiotów wchodzących w skład zarządzanego majątku, a także utrzymanie w stanie niepogorszonym majątku dziecka, aż do jego pełnoletniości. Zarząd ten powinien być wykonywany z należytą starannością.

Interesy majątkowe małoletnich dzieci wymagają ochrony, do której - w świetle przepisów ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - powołane są osoby sprawujące władzę rodzicielską. Podstawową formą ochrony tych interesów jest zarząd majątkiem dziecka. Co do zasady więc - w stosunku do osób małoletnich, w związku z ich brakiem pełnej zdolności do czynności prawnych - rodzice są przedstawicielami ustawowymi i tym samym sprawują zarząd nad majątkiem dziecka. Jednakże są pewne wyjątki, kiedy to zarząd nad majątkiem dziecka pochodzącym z darowizny lub testamentu jest wyłączony spod zarządu rodziców. Sytuacja taka może mieć miejsce m.in. gdy spadkodawca w testamencie wyznaczy zarządcę.

Z przedstawionego przez Państwo zdarzenia wynika, że spadkodawca powierzył w testamencie Zainteresowanemu 1 zarząd przedmiotem zapisu windykacyjnego w imieniu Zainteresowanego 2 - polecając zarząd lokalem mieszkalnym, w tym wynajem przedmiotu zapisu do dnia wydania Zainteresowanemu 2, osobom i na warunkach według uznania Zainteresowanego 1 oraz pobierania pożytków w imieniu i na rzecz Zainteresowanego 2.

Należy zatem stwierdzić, że małoletni Zainteresowany 2 nabył przedmiot zapisu windykacyjnego do swojego majątku. Nabycie to podlegało stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, w związku z czym została złożona odpowiednia deklaracja podatkowa oraz został zapłacony podatek od spadków i darowizn.

Przez wzgląd na brak pełnej zdolności do czynności prawnych, do momentu osiągnięcia pełnoletniości (pełnej zdolności do czynności prawnych), zarząd nad nabytym w drodze zapisu windykacyjnego majątkiem Zainteresowanego 2, sprawuje Zainteresowany 1, wyznaczony w testamencie przez spadkodawcę/zapisodawcę.

A zatem to w imieniu małoletniego Zainteresowanego 2 - Zainteresowany 1 wynajmuje należący do Zainteresowanego 2 lokal mieszkalny oraz pobiera pożytki w imieniu i na rzecz Zainteresowanego 2. Ponadto, Zainteresowany 1 - w ramach zarządu - wypłaca comiesięcznie określone kwoty pieniężne na rzecz Zainteresowanego 2 pochodzące z pożytków z tytułu wynajmu lokalu należącego do Zainteresowanego 2.

Skoro więc Zainteresowany 1 tylko zarządza majątkiem Zainteresowanego 2 i w ramach zarządu wypłaca Zainteresowanemu 2 (na jego rzecz) środki pochodzące z tytułu najmu (pożytki), które również stanowią majątek Zainteresowanego 2, to stwierdzić należy, że z chwilą wypłaty tych środków Zainteresowanemu 2 (na jego rzecz) nie dochodzi do nabycia ich własności (przysporzenia majątku) przez Zainteresowanego 2. Środki te bowiem cały czas stanowią jego własność.

Tym samym, skoro zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych określonymi tytułami, to w sytuacji wypłaty środków pieniężnych Zainteresowanemu 2 (na jego rzecz), które nie stanowi nabycia własności środków przez Zainteresowanego 2 a jedynie przekazanie (udostępnienie) przez Zainteresowanego 1 tych środków do rozporządzania nimi - nie dochodzi do nabycia, które podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Zatem, należy się zgodzić z Państwa stanowiskiem, że wypłacenie środków pieniężnych przez Zainteresowanego 1 na rzecz Zainteresowanego 2, stanowiących pożytki z tytułu wynajmu Lokalu, objętego zapisem windykacyjnym na rzecz Zainteresowanego 2 i stanowiącego własność Zainteresowanego 2, nie będzie podlegało obowiązkowi opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

W związku z niepodleganiem opisanej we wniosku czynności podatkowi od spadków i darowizn na podstawie art. 1 tej ustawy - bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie powyższej czynności pod kątem wypełnienia definicji darowizny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ta interpretacja stanowi ocenę Państwa stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie - znak: 0111-KDIL2-2.4011.448.2023.3.AG.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Pan (...) (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl