0111-KDIB2-3.4015.108.2022.2.BB - Nieodpłatna zamiana nieruchomości jako niepodlegająca podatkowi od spadków i darowizn

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.108.2022.2.BB Nieodpłatna zamiana nieruchomości jako niepodlegająca podatkowi od spadków i darowizn

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zamiany nieruchomości. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jako rodzina:

- zstępni po zmarłym k.r. L. (ojciec M. i K., mąż Ma. L.): M. L. (córka k.r. L.) i K. L. (syn k.r. L.);

- żona zmarłego - Ma. L. (żona zmarłego k.r. L.);

- L. L. (brat k.r. L. oraz syn H. L.); H. L. - mama k.r. oraz L., zmarła w 2016 r.

dysponujecie Państwo nieruchomościami nabytymi w drodze spadków po zmarłym k.r. (śmierć w 2015 r.) oraz Pani H. L. (śmierć w 2016 r.), a także drogą umowy dożywocia (zawartą z H. L.).

Po zmarłych dziedziczenie następowało zgodnie z ustawą; bez testamentów, a jedynym składnikiem majątku nabytym w inny sposób jest lokal mieszkalny.

Stan prawny nieruchomości:

1. Gospodarstwo Rolne (...) ha - część nabyta w spadku po k.r. (Ma., K. i M.), a część w spadku po H. L. (syn H. - L.). Udziały: L. -9/18; K. - 4/18; M. - 4/18; Ma. - 1/18. Wartość wyceny nieruchomości: (...) zł;

2. Gospodarstwo Rolne, (...) ha - nabyte w spadku po H. L. Udziały: L. - 1/2; K. - 1/4; M. - 1/4. Wartość szacowana nieruchomości: (...) zł;

3. Lokal mieszkalny nabyty w drodze umowy dożywocia po zmarłej H. L. w 2016 r. Udziały: L. L. z żoną, współwłasność małżeńska. Wartość wyceny nieruchomości: (...) zł.

Ze względu na skomplikowaną sytuację i wzajemne współwłasności chcieliby Państwo zgodnie zamienić Wasze udziały w nieruchomościach w taki sposób, żeby zaspokoić potrzeby poszczególnych członków rodziny. Chcą Państwo umową zamiany zamienić udziały M. i K. we wszystkich nieruchomościach rolnych na mieszkanie, którego właścicielem jest L. L. Ponieważ M. oraz K. posiadają równe części gruntów rolnych, staliby się proporcjonalnymi właścicielami mieszkania (po 50%). Z perspektywy L. L., nabyłby on udziały M. i K. L. w obu gospodarstwach rolnych oraz został współwłaścicielem z Ma. L. (bratową, która wciąż posiadałaby 1/18) w jednej z nieruchomości, a drugiej zostałby jedynym właścicielem.

Z zamianą wiąże się różnica wartości zamienianych udziałów, którą rodzina chciałaby zgodnie zrealizować bez dopłat pieniężnych. Tak więc - M. oraz K. nabyliby udział większej wartości niż wartość, którą nabędzie Leszek, a Leszek nabędzie wartość mniejszą niż posiadana, jednak zgodnie z ustaleniami rodzinnymi nie będą Państwo rościć od siebie dopłat z żadnej ze stron.

M. L.: zamieni udziały w nieruchomościach rolnych o wartości (...) zł (wartość udziałów) na 50% udziału w lokalu mieszkalnym o wartości (...) zł (wartość udziałów) = wartość większa o (...) zł; K. L.: zamieni udziały w nieruchomościach rolnych o wartości (...) zł (wartość udziałów) na 50% udziału w lokalu mieszkalnym o wartości (...) zł (wartość udziałów) = wartość większa o (...) zł; L. L.: zamieni udział w lokalu mieszkalnym o wartości (...) zł (wartość udziałów, cały lokal) na udziały w nieruchomościach rolnych o wartości (...) zł (wartość udziałów) = wartość mniejsza o (...) zł.

Zapytanie wiąże się z opodatkowaniem umowy zamiany oraz stanu prawnego, który nastąpiłby po takiej umowie.

Pytania w zakresie podatku od spadków i darowizn

1. Czy taka zamiana wiąże się z opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn dla Konrada Lubowieckiego? Jeżeli tak to jaka byłaby podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku?

2. Czy różnica w wartości udziałów w nieruchomościach (wartość udziałów nabywanych w drodze umowy zamiany tj. (...) zł) podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? Jeżeli tak to jaka byłaby podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku?

Pana stanowisko w sprawie

Taka zamiana nie wiąże się z opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn. Różnica w wartości udziałów w nieruchomościach nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043):

Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1)

dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2)

darowizny, polecenia darczyńcy;

3)

zasiedzenia;

4)

nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5)

zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6)

nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ww. ustawy:

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Jak z powyższego wynika, ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższy katalog czynności ujęty w art. 1 ww. ustawy ma charakter zamknięty. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko takie nabycie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny.

Z opisu zdarzenia wynika, że ze względu na skomplikowaną sytuację i wzajemne współwłasności w Pana rodzinie, planujecie Państwo dokonać zamiany nieruchomości, w taki sposób, że zamienicie Państwo udziały Pana oraz Pana siostry w dwóch posiadanych przez Państwa nieruchomościach rolnych na udziały w lokalu mieszkalnym, którego właścicielem jest Państwa wujek i jego żona. Ponieważ Pan oraz Pana siostra posiadacie równe części gruntów rolnych, staniecie się Państwo proporcjonalnymi właścicielami mieszkania (po 50% udziałów). Państwa wujek nabędzie udziały Pana oraz Pana siostry w obu gospodarstwach rolnych. Z zamianą wiąże się różnica wartości zamienianych udziałów, którą rodzina chciałaby zgodnie zrealizować bez dopłat pieniężnych. W wyniku zamiany nabędzie Pan udział większej wartości, niż wartość którą nabędzie Pana wujek, jednak zgodnie z ustaleniami rodzinnymi nie będziecie Państwo rościć od siebie dopłat z żadnej ze stron.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy potwierdzić Pana stanowisko, zgodnie z którym nieodpłatna zamiana nieruchomości dokonana pomiędzy Panem i Pana siostrą oraz Państwa wujkiem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, w związku z faktem, że czynność ta nie została wskazana w przywołanych przepisach ww. ustawy jako przedmiot opodatkowania. W związku z tym również różnica w wartości udziałów, które Pan nabędzie i fakt, że nabywany przez Pana udział jest większy niż Pana wujka nie będzie powodował powstania obowiązku w podatku od spadków i darowizn.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ta interpretacja - zgodnie ze złożonym wnioskiem - została wydana wyłącznie dla Pana i tylko Pan może czerpać z niej ochronę.

W pozostałej części wniosku, tj. w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl