0111-KDIB2-3.4014.70.2023.2.JS - Skutki podatkowe zawarcia umów pożyczek

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.70.2023.2.JS Skutki podatkowe zawarcia umów pożyczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 20 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów pożyczek. Uzupełnili go Państwo w piśmie z 28 lutego 2023 r. (wpływ 28 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

A. Sp. z o.o. (Pożyczkodawca)

NIP: (...)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

X. Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca)

3) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

Y. Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca)

Opis stanu faktycznego

A. Sp. z o.o. (Zainteresowany będący stroną postępowania) jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą i miejscem zarządu na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Przedmiotem przeważającej działalności Pożyczkodawcy jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), natomiast przedmiotem pozostałej działalności Pożyczkodawcy jest m.in. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z).

Pożyczkodawca należy do Grupy Kapitałowej ("Grupa") i udziela finansowania w postaci pożyczki innym spółkom z Grupy ("Pożyczkobiorcy").

W momencie udzielania pożyczek Pożyczkodawca był i jest nadal podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym.

Środki pieniężne na udzielanie pożyczek pochodzą ze środków własnych Pożyczkodawcy. Pożyczki zawierane są na warunkach rynkowych. Pożyczki mają charakter odpłatny - postanowienia umowy przewidują stosowne wynagrodzenie w postaci oprocentowania (odsetek).

Na dzień złożenia wniosku, przedmiotem statutowej działalności Pożyczkodawcy nie jest udzielanie pożyczek ani świadczenie innych usług finansowych, tj. Pożyczkodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Pożyczkodawca planuje jednak dokonanie odpowiedniej zmiany przedmiotu działalności Pożyczkodawcy.

Na moment złożenia wniosku, Pożyczkodawca udzielił w okresie kwiecień 2020 r. - listopad 2022 r. - 3 pożyczek na rzecz Pożyczkobiorców. Równocześnie, Pożyczkodawca dopuszcza możliwość udzielania podobnych pożyczek w przyszłości, jeżeli pozwolą jej na to zasoby finansowe.

Pożyczkobiorcy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i są zarejestrowani jako podatnicy podatku od towarów i usług czynni.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo, że Pożyczkodawca (Zainteresowany będący stroną postępowania) w okresie kwiecień 2020 r. - listopad 2022 r. udzielił trzy pożyczki na rzecz Pożyczkobiorców (Zainteresowanych niebędących stroną postępowania).

Pytania

1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku udzielenie pożyczek przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorców stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie oznaczone nr 1, udzielanie pożyczek przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorców nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (z uwagi na podleganie czynności udzielenia pożyczki podatkiem od towarów i usług, z jednoczesnym korzystaniem tej czynności ze zwolnienia z podatku od towarów i usług)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Państwa, prawidłowe jest stanowisko, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie oznaczone nr 1, udzielanie pożyczek przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorców nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (z uwagi na podleganie czynności udzielenia pożyczki podatkiem od towarów i usług, z jednoczesnym korzystaniem tej czynności ze zwolnienia z podatku od towarów i usług).

Wskazali Państwo, że art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zacytowali Państwo treść art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 3 ust. 1 pkt 1a, art. 4 pkt 7 oraz art. 2 pkt 4 i art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wskazali Państwo, że w związku z tymi regulacjami prawnymi należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na biorącym pożyczkę.

Niezależnie od tego podkreślić należy, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest wyłączona z opodatkowania podatkiem o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku umów pożyczki o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić m.in. fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Wskazali Państwo, że z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Pożyczkodawca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Należy do grupy kapitałowej i udziela finansowania w postaci pożyczek innym spółkom z grupy Pożyczkodawcy.

W momencie udzielania pożyczek Pożyczkodawca jest już podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym. Środki pieniężne na udzielanie pożyczek pochodzą ze środków własnych Pożyczkodawcy. Pożyczki zawierane są na warunkach rynkowych. Pożyczki mają charakter odpłatny - postanowienia umowy przewidują stosowne wynagrodzenie w postaci oprocentowania (odsetek).

Udzielanie pożyczek i inna podobna działalność nie została jeszcze ujawniona w PKD Pożyczkodawcy (zarówno w KRS, jak i w umowie Pożyczkodawcy), Pożyczkodawca planuje jednak dokonanie odpowiednich zmian w tym zakresie. Na moment złożenia wniosku Pożyczkodawca jednak w okresie kwiecień 2020 r. - listopad 2022 r. trzech pożyczek na rzecz Pożyczkobiorców. Równocześnie, Pożyczkodawca dopuszcza możliwość udzielania podobnych pożyczek w przyszłości, jeżeli pozwolą mu na to zasoby finansowe.

Pożyczkobiorcy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i są zarejestrowani jako podatnicy podatku od towarów i usług.

W ocenie Pożyczkodawcy, opisane we wniosku czynności polegające na udzieleniu oprocentowanej pożyczek, spełniają przesłanki uznania za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielania, czy statusu nabywcy. Udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług. Udzielanie pożyczek stanowi świadczenie na rzecz pożyczkobiorcy, polegające na udostępnieniu środków finansowych na wskazany w umowie okres czasu.

W konsekwencji, czynność udzielenia oprocentowanych pożyczek na rzecz Pożyczkobiorców, stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które jest zwolnione z opodatkowania podatkiem podatku od towarów i usług w świetle art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, skoro udzielanie pożyczek jest zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, to zastosowanie znajdzie art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie udzielanie pożyczek przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorców nie podlega opodatkowaniu podatkiem o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska powołali się Państwo na interpretację indywidualną.

Z uwagi na zakres tej interpretacji, przywołaliśmy powyżej tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.):

Podatkowi podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Stosownie do art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Obowiązek podatkowy - przy umowie pożyczki - ciąży na biorącym pożyczkę.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy:

Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - kwota lub wartość pożyczki albo depozytu, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy - kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy:

Stawka podatku wynosi od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 0,5%, z zastrzeżeniem ust. 5.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pożyczkodawca (Zainteresowany będący stroną postępowania) zawarł w okresie kwiecień 2020 r. - listopad 2022 r. trzy umowy pożyczek pieniężnych z Zainteresowanymi niebędącymi stroną postępowania (spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością).

Należy stwierdzić, że opisane we wniosku umowy pożyczki podlegają generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na biorącym pożyczkę.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Na podstawie powołanego powyżej przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co do zasady, nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub gdy przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z tego podatku (z wyjątkami określonymi w tym przepisie).

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Państwa dotyczy opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej znak: 0111-KDIB3-1.4012.130.2023.2.IO, wydanej w trybie art. 14c Ordynacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził Państwa stanowisko, według którego udzielanie pożyczek przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorców:

- stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

- jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

A zatem, skoro opisane we wniosku umowy pożyczki są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to do przedmiotowych transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisane transakcje pożyczek są wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ta interpretacja stanowi ocenę Państwa stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie - znak: 0111-KDIB3-1.4012.130.2023.2.IO.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego. Z funkcji ochronnej będą mogli Państwo skorzystać, jeżeli zastosują się do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

A. Sp. z o.o. (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl