0111-KDIB2-3.4014.550.2023.2.BZ - Skutki podatkowe zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.550.2023.2.BZ Skutki podatkowe zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

29 grudnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 20 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będąca stroną postępowania:

X sp.z.o.o (dalej: Nabywca, Zainteresowany 1):

NIP: (...)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

Pan M.K. (dalej: Zainteresowany 2):

NIP: (...)

3) Zainteresowana niebędąca stroną postępowania:

Pani J.K. (dalej: Zainteresowana 3):

4) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

Pan P.P. (dalej: Zainteresowany 4):

NIP: (...)

5) Zainteresowana niebędąca stroną postępowania:

Pani A.D-P. (dalej: Zainteresowana 5):

Opis zdarzenia przyszłego

X z o. o - zainteresowany będący stroną postępowania (Zainteresowany 1) oraz zainteresowani niebędący stronami postępowania, t.j.: Pan M.K. (Zainteresowany 2), Pani J.K. (Zainteresowana 3), Pan P.P (Zainteresowany 4) i Pani A.D-P (Zainteresowana 5) będą zwani w dalszej części wniosku jako Zainteresowani.

X Sp. z o.o. (dalej także: Nabywca) jest polską spółką kapitałową prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Nabywca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Aktualnie X Sp. z o.o. planuje nabyć od Pana M.K., Pani J.K., Pana P.P., oraz Pani A.D-P. (łącznie Sprzedawcy) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w (...), w gminie (...), powiecie (...), województwie (...), w obrębie numer (...), na którą składają się:

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym (...) (dalej: Działka 1);

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym (...) (dalej: Działka 2);

- działka gruntu o numerze ewidencyjnym (...) (dalej: Działka 3; łącznie z Działką 1 i Działką 2 jako: Działki lub Nieruchomość).

Zainteresowani zawarli w 27 listopada 2023 r. przedwstępną umowę sprzedaży Nieruchomości. Zainteresowani planują, że zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości będzie mieć miejsce do 29 lutego 2024 r., z możliwością zmiany daty zawarcia umowy sprzedaży (w zależności od daty otrzymania interpretacji podatkowej).

Dla ww. działek Sąd Rejonowy w (...), IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr (...).

Na Nieruchomości nie znajdują się żadne budynki, budowle oraz inne naniesienia trwale związane z gruntem w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Na Nieruchomości znajdowały się trzy budynki, które zostały całkowicie rozebrane przez Sprzedawców. Na Nieruchomości nie znajdują się obecnie żadne fragmenty ścian, fundamentów tych budynków, budowli. Niemniej na dzień złożenia wniosku nie został złożony wniosek o wykreślenie z ewidencji gruntów i budynków ww. budynków.

Teren, na którym znajduje się Nieruchomość, został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP), zatwierdzonym uchwałą nr (...) Rady Miejskiej (...) z 26 sierpnia 2021 r., na podstawie którego dla terenu tego przewidziano przeznaczenie oznaczone 33.MN,U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa.

Sprzedawcy nabyli Nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z 28 września 2021 r. w następujących udziałach:

- Zainteresowany 2 i Zainteresowana 3 jako współwłaściciele w udziale wynoszącym 1/2 części na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,

- Zainteresowany 4 w udziale wynoszącym 1/4 części,

- Zainteresowana 5 w udziale wynoszącym 1/4 części.

Transakcja nabycia Nieruchomości przez Sprzedawców nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zainteresowany 2 oprócz Nieruchomości będącej przedmiotem wniosku posiada także udział w nieruchomości gruntowej, który planuje przeznaczyć pod budowę budynku usługowo-handlowego oraz jest udziałowcem spółki kapitałowej, która zakupiła nieruchomość gruntową pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.

Zainteresowana 5 jest właścicielem wielu nieruchomości gruntowych należących do jej majątku prywatnego, które sukcesywnie sprzedaje pod zabudowę mieszkaniową.

Zainteresowany 2 i Zainteresowana 3 nabyli ww. udział w Nieruchomości na cele prowadzonej przez Zainteresowanego 2 działalności gospodarczej. Udział w Nieruchomości został wniesiony do tej działalności gospodarczej, jednak nie stanowi on środka trwałego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz został zaklasyfikowany jako środek obrotowy.

Na moment złożenia wniosku Zainteresowany 2 aktywnie prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym od 11 czerwca 2009 r. (widnieje na tzw. Białej liście podatników). Natomiast Zainteresowana 3 nie posiadała i na moment złożenia wniosku nie posiada statusu czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług (nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług czynny ani zwolniony), jak również nie prowadziła i na moment złożenia wniosku nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Zainteresowany 4 nabył ww. udział w Nieruchomości do majątku osobistego za fundusze pochodzące z jego majątku osobistego, na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Udział w Nieruchomości nie został wprowadzony do prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej jako środek trwały w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na moment złożenia wniosku Zainteresowany 4 aktywnie prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym od 1 marca 2023 r. (widnieje na tzw. Białej liście podatników).

Zainteresowana 5 nie posiadała i na moment złożenia wniosku nie posiada statusu czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług (nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług czynny ani zwolniony), jak również nie prowadziła i na moment złożenia wniosku nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej. Zainteresowana 5 nabyła Nieruchomość do majątku osobistego.

Sprzedawcy nie wykorzystywali Nieruchomości do celów prywatnych. Działki zostały nabyte przez Sprzedawców z uwagi na chęć ich dalszej odsprzedaży. Sprzedawcy podejmowali aktywne działania w celu sprzedaży Nieruchomości, w tym korzystali z pomocy pośrednika, który podejmował czynności mające na celu znalezienie zainteresowanych nabyciem Nieruchomości.

Nieruchomości ostatecznie nie były przez Sprzedawców wykorzystywane w jakikolwiek sposób, w tym m.in. Nieruchomość nie była przedmiotem umów dzierżawy.

Sprzedawcy zlecili jedynie podmiotowi trzeciemu - spółce kapitałowej, w której Zainteresowany 2 i Zainteresowany 4 posiadają po 50% udziałów - uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie projektu budowlanego. Dla Nieruchomości została wydana 17 kwietnia 2023 r. decyzja zatwierdzająca projekt zagospodarowania działek i projekt architektoniczno-budowlany, a także udzielająca pozwolenia na budowę budynku usługowego zakwaterowania turystycznego (pensjonat) wraz z urządzeniami budowlanymi (dalej: pozwolenie na budowę). Jednym z warunków podpisania umowy sprzedaży udziałów w Nieruchomości jest przeniesienie na rzecz Nabywcy pozwolenia na budowę oraz praw autorskich do dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji na Nieruchomości. Nieruchomość nie jest i nie była wykorzystywana przez Sprzedawców wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług.

Sprzedawcy nie prowadzą działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie posiadają statusu rolnika, także ryczałtowego w myśl art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedawcy z Nieruchomości nie dokonywali i nie dokonują sprzedaży płodów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Nabywca i Sprzedawcy nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zainteresowany 1 po nabyciu Nieruchomości, zamierza zrealizować własną inwestycję nieruchomościową, po zakończeniu której będzie uzyskiwał obrót z tej nieruchomości opodatkowany przy zastosowaniu właściwej stawki VAT (nie będzie on zwolniony z podatku od towarów i usług). O ile planowana transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zarówno Nabywca jak i Sprzedawcy będą na moment planowanej transakcji zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług.

Pytania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy nabycie przez Nabywcę udziałów w Nieruchomości w ramach planowanej transakcji będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

Państwa stanowisko w sprawie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Państwa zdaniem, zakup przez Nabywcę udziałów w Nieruchomości w ramach planowanej transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

)

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

)

umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

A zatem, na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Jak wskazano powyżej, Państwa zdaniem, dostawa Nieruchomości będzie jednak opodatkowana podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych jako odpłatna dostawa towarów bądź świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tzn. nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług z mocy prawa). To z kolei oznacza wprost, że planowana transakcja nie będzie objęta opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z tych względów - w Państwa ocenie - planowana transakcja dostawy udziałów w Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z faktem, że będzie ona opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Na potwierdzenie swojego stanowiska przywołali Państwo interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Z uwagi na zakres tej interpretacji, przywołaliśmy powyżej tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 170 z późn. zm.):

Podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Stosownie do art. 4 pkt 1 cyt. ustawy:

Obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Przy umowie sprzedaży - podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 2 ww. ustawy:

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Stawki podatku - przy umowie sprzedaży - wynoszą:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

Umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży, których przedmiotem jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, opodatkowanych zgodnie z art. 7a,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

)

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

)

umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z treści art. 2 pkt 4 lit. a i

b)

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 2 pkt 4 lit.

a)

i b) ww.

ustawy).

Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w takim zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (z zastrzeżeniem wyjątku). Zatem czynność (np. umowa sprzedaży) w tej części, w której nie podlega regulacji w zakresie podatku od towarów i usług, bo nie jest traktowana dla celów podatku od towarów i usług jako dostawa lub świadczenie usługi będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że - w ramach umowy sprzedaży - Zainteresowany będący stroną postępowania (Nabywca) nabędzie od Zainteresowanych niebędących stroną postępowania (Sprzedających) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 3 działek.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Państwa dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług będzie bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej znak: 0114-KDIP1-1.4012.776.2023.2.AWY w zakresie podatku od towarów i usług zostało potwierdzone Państwa stanowisko, wg którego:

- sprzedaż udziałów w Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 7 ust. 1 ustawy;

- sprzedaż udziałów w Nieruchomości nie będzie zwolniona od podatku od towarów i usług; będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu właściwej stawki podatku od towarów i usług.

A zatem, skoro omawiana we wniosku planowana sprzedaż będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wg właściwej stawki, to do opisanej transakcji sprzedaży znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku sprzedaż opisanej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja stanowi ocenę Państwa stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia interpretacja znak: 0114-KDIP1-1.4012.776.2023.2.AWY.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

"X" Sp. z o.o. (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl