0111-KDIB2-3.4014.501.2021.2.BB, PCC od zbycia udziałów - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0111-KDIB2-3.4014.501.2021.2.BB - PCC od zbycia udziałów

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.501.2021.2.BB PCC od zbycia udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 grudnia 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 grudnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca - Spółka z o.o., wchodząca w skład międzynarodowej Grupy jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji oraz pośrednictwa sprzedaży produktów z grupy na rynku polskim. Spółka oferuje tworzywa sztuczne i chemikalia dla przemysłu motoryzacyjnego, petrochemicznego, opakowaniowego, konstrukcyjno-budowlanego, meblowego, przewodów i kabli, dużego AGD, powłok i farb, chemii gospodarczej oraz produktów higieny osobistej.

W ramach programu restrukturyzacji struktury biznesowej Grupy Wnioskodawca nabył w 2021 r., 100% udziałów w spółce P. Sp. z o.o. (dalej jako: "Spółka Przejmowana") od jedynego udziałowca jakim jest B z siedzibą w H.

B. jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji oraz pośrednictwa sprzedaży tworzyw sztucznych i chemikaliów produkowanych przez podmioty z Grupy. B. nie zajmuje się w sposób profesjonalny działalnością w zakresie obrotu papierami wartościowymi ani pośrednictwem w tym zakresie, działalnością: maklerską ani brokerską oraz polegającą na tworzeniu nowych podmiotów, nabywaniu udziałów w spółkach już istniejących, przygotowaniu ich do samodzielnej działalności, w celu dalszej sprzedaży tych udziałów z zyskiem. Ponadto, B. jako posiadacz udziałów nie uczestniczył w zarządzaniu Spółką Przejmowaną, nie świadczył również, na rzecz podmiotu, jakichkolwiek usług o charakterze administracyjnym, finansowym, handlowym czy technicznym.

Kolejnym krokiem, będzie połączenie, które nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W związku z tym, że wskutek połączenia Wnioskodawca stanie się jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Zgodnie z planami połączenie spółek ma nastąpić między ostatnim kwartałem 2021 r. a pierwszym kwartałem 2022 r. W wyniku połączenia dojdzie do ustania bytu prawnego Spółki Przejmowanej, której majątek zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę. W efekcie połączenia byt prawny zachowa Wnioskodawca, a Spółka Przejmowana przestanie istnieć, gdyż zostanie rozwiązana. Zgodnie z generalną sukcesją podatkową wyrażoną w art. 93 § 1 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe Spółki Przejmowanej.

W związku z planowanym połączeniem Wnioskodawca ponosi szereg wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu, m.in. koszty tłumaczeń, analiz eksperckich, doradztwa biznesowego, finansowego, prawnego, podatkowego świadczonego przez podmioty trzecie (dalej jako: "Usługi doradcze").

Na moment połączenia może wystąpić sytuacja, w której Spółka Przejmowana będzie dłużnikiem Wnioskodawcy. W związku z przeprowadzonym przejęciem Spółki Przejmowanej przez Wnioskodawcę, powyższe wierzytelności wygasną w drodze konfuzji, czyli połączenia w jednej osobie przymiotu wierzyciela i dłużnika.

Pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przedstawiona w opisie stanu faktycznego sprzedaż udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie wynosił 1% wartości rynkowej nabytych przez Wnioskodawcę udziałów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy, przedstawione w opisie stanu faktycznego zbycie udziałów nie stanowi wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z czym stanowi czynność neutralną podatkowo i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przedstawiona w opisie stanu faktycznego sprzedaż udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy będzie wynosił 1% wartości rynkowej nabytych przez Wnioskodawcą udziałów.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, natomiast w myśl art. 4 pkt 1 obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wartość w przypadku sprzedaży praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów w myśl art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przy czym stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży:

1)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

2)

innych praw majątkowych - 1%.

W opinii Wnioskodawcy na Spółce ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej nabytych przez Spółkę udziałów.

Powyżej przywołano tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111):

podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy:

podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 pkt 1 ww. ustawy:

obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

stawki podatku wynoszą - od umowy sprzedaży:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego.

Z opisu wniosku wynika, że nabyliście Państwo w 2021 r. 100% udziałów w spółce P. Sp. z o.o. od jedynego udziałowca.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek Państwa zapytanie dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z interpretacji indywidualnej z 23 marca 2022 r. znak: 0114-KDIP4-3.4012.835.2021.3.DS, wynika, że nabycie 100% udziałów w spółce od jedynego udziałowca stanowi zbycie na całości przedsiębiorstwa tej spółki. Transakcję tę, należy zatem uznać za zbycie przedsiębiorstwa, która to czynność podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, skoro opisany we wniosku zakup udziałów podlegał wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to do opisanej transakcji nie ma zastosowania wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W konsekwencji transakcja zbycia udziałów podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a obowiązek podatkowy z tego tytułu ciążył na kupującym.

Podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jest w omawianym przypadku wartość rynkowa zbywanych udziałów, a stawka podatku - w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b - wynosi 1%.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ta interpretacja stanowi ocenę Państwa stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych wydano/zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.")

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl