0111-KDIB2-3.4014.500.2023.4.ASZ - Sprzedaż nieruchomości – rozgraniczenie PCC i VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.500.2023.4.ASZ Sprzedaż nieruchomości – rozgraniczenie PCC i VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

20 listopada 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 20 listopada 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży składników materialnych i niematerialnych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 30 stycznia 2024 r. (data wpływu 30 stycznia 2024 r.).

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

X Sp. z o.o. (Kupujący)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

Y Sp. z o.o. (Sprzedający)

Opis zdarzenia przyszłego

W dniu 13 października 2023 r. Zainteresowany niebędący stroną postępowania, pełniący rolę sprzedającego (dalej jako: "Sprzedający"), oraz Zainteresowany będący stroną postępowania, działający jako kupujący (dalej jako: "Kupujący", a Kupujący i Sprzedający w dalszej części wniosku będą nazywani łącznie "Zainteresowanymi".), zawarli "Przedwstępną umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży/Przedwstępną umowę sprzedaży udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu i udziału we własności budynków i budowli". Umowa przyrzeczona ma zostać podpisana w 2024 r. (w pewnych przypadkach może dojść do przesunięcia daty podpisania na 2025 r.).

Sprzedający jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu o numerze ewidencyjnym (...), położonej w (...), obręb (...), o powierzchni 11.977 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta (...) (dalej: "Grunt"), zabudowanej czterema budynkami biurowymi, tj. budynek A1, budynek A2, budynek B1, budynek B2, stanowiącymi odrębne od Gruntu nieruchomości, będące własnością Sprzedającego. Na gruncie znajdują się także inne naniesienia w postaci budowli i innych urządzeń.

Strony transakcji określiły 2 możliwe scenariusze tego jakie dokładnie prawa majątkowe będą przedmiotem umowy przyrzeczonej. Wdrożenie odpowiedniego scenariusza jest uzależnione od tego czy zostaną wydane zaświadczenia o samodzielności lokali w budynkach A1, A2, B1, B2. Jeżeli zaświadczenia o samodzielności lokali będą wydane to strony wdrożą scenariusz 1, jeśli z kolei zaświadczenia takie nie zostaną wydane to strony wdrożą scenariusz 2.

Scenariusz 1

W ramach scenariusza 1, Sprzedający w ramach umowy przyrzeczonej:

- ustanowi odrębną własność lokali w budynkach B1 i B2 oraz dokona ich sprzedaży na rzecz Kupującego,

- wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego Gruntu i własności budynków, wszelkich innych budowli i urządzeń powstałych na Gruncie lub pod jego powierzchnią, które z mocy prawa staną się współwłasnością Sprzedającego i Kupującego po ustanowieniu odrębnej własności lokali oraz

- wraz z prawami własności intelektualnej, innymi niż prawa autorskie, w zakresie w jakim odnoszą się do przenoszonych na Kupującego aktywów,

- wraz z prawami własności dokumentacji dotyczącej budynków B1 i B2,

- wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę zatwierdzającą prace budowlane, które mają zostać wykonane w budynkach B1 i B2 i na zmianę sposobu użytkowania - jeżeli taka ostateczna decyzja zostanie uzyskana (względnie prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia takich robót lub zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania).

Za sprzedaż praw majątkowych określonych powyżej, strony określiły cenę, która zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług.

Scenariusz 2

W ramach scenariusza 2, Sprzedający w ramach umowy przyrzeczonej dokona sprzedaży:

- udziału w wysokości 1/2 części w użytkowaniu wieczystym Gruntu oraz we własności budynków i wszelkich innych budowli oraz urządzeń wzniesionych na Gruncie lub pod jego powierzchnią,

- wraz z prawami własności intelektualnej, innymi niż prawa autorskie, w zakresie w jakim odnoszą się do przenoszonych na Kupującego aktywów,

- wraz z prawami własności dokumentacji dotyczącej budynków B1 i B2,

- wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę zatwierdzającą prace budowlane, które mają zostać wykonane w budynkach B1 i B2 i na zmianę sposobu użytkowania - jeżeli taka ostateczna decyzja zostanie uzyskana (względnie prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia takich robót lub zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania).

Prawa majątkowe, które zostaną przeniesione na Kupującego w wyniku realizacji umowy przyrzeczonej, zarówno w scenariuszu 1 oraz w scenariuszu 2, będą określane dalej jako "Przedmiot transakcji".

Cena za przeniesienie Przedmiotu transakcji na kupującego wyniesie w pierwszym scenariuszu 23 mln euro i zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, w drugim scenariuszu 17,25 mln euro i zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług. Ustalona cena w scenariuszu 2 może zostać podwyższona o kwotę 5,75 mln euro po zniesieniu współwłasności, jeśli zniesienie współwłasności (poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali w budynkach B1 i B2), nastąpi najpóźniej do 31 marca 2026 r. W celu zapłaty podatku od towarów i usług strony będą korzystały z Mechanizmu Podzielonej Płatności.

W dniu 13 października 2023 r. strony transakcji zawarły umowę o podziale nieruchomości do korzystania oraz o sposobie zarządu nieruchomością wspólną, regulującą m.in. korzystanie, zarządzanie, podejmowanie decyzji oraz podział kosztów w odniesieniu do części wspólnych, które z mocy prawa staną się współwłasnością Sprzedającego i Kupującego.

W ramach transakcji dokonanej w wyniku realizacji umowy przyrzeczonej, Sprzedający nie zamierza przenieść na Kupującego w szczególności:

- nazwy firmy,

- umowy o zarządzanie nieruchomością,

- umowy rachunku bankowego Sprzedającego,

- ksiąg rachunkowych,

- umowy i dokumentów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej Sprzedającego,

- środków pieniężnych, wierzytelności, roszczeń, zobowiązań.

Sprzedający nie zatrudnia w Polsce żadnych pracowników i tym samym sprzedaż nie wiąże się z przejściem pracowników, w tym również w ramach przejścia zakładu pracy (art. 231 Kodeksu cywilnego). Wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administracją nieruchomościami Sprzedającego, jak również obsługą administracyjną działalności na terytorium Polski są wykonywane na podstawie umów usługowych zawartych z podmiotami trzecimi.

Nie jest jeszcze pewne, czy umowy na dostawy mediów zostaną przeniesione na kupującego. Będzie to uzależnione od warunków technicznych związanych z dostawą mediów.

Przedmiot transakcji został nabyty przez Sprzedającego na podstawie umowy sprzedaży z 31 marca 2014 r. Transakcja sprzedaży, która miała wtedy miejsce była opodatkowana podstawową stawką podatku od towarów i usług. Sprzedający odliczył podatek od towarów i usług naliczony w związku z zakupem nieruchomości. Sposób opodatkowania transakcji został potwierdzony w drodze interpretacji indywidualnej z 18 grudnia 2013 r. sygn. (...) oraz interpretacji indywidualnej z 18 grudnia 2013 r. sygn. (...). Sprzedający jest jedynym użytkownikiem wieczystym Gruntu oraz jedynym właścicielem znajdujących się na nim budynków i budowli.

Od daty nabycia Przedmiotu transakcji przez Sprzedającego do dnia podpisania umowy przyrzeczonej, Sprzedający nie ponosił i nie zamierza ponosić wydatków na prace modernizacyjne, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej budynków czy budowli.

Sprzedający i Kupujący, zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług, zobowiązali się do złożenia oświadczenia w umowie przyrzeczonej, działając na podstawie art. 43 ust. 10 i art. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, wspólnego oświadczenia, że (i) rezygnują ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług oraz (ii) wybierają podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (jeśli podatek od towarów i usług ma zastosowanie do tej transakcji) dostawy Przedmiotu transakcji.

Nieruchomość nie została wydzielona funkcjonalnie, organizacyjnie ani finansowo w ramach przedsiębiorstwa Sprzedającego. Sprzedający nie prowadzi również w stosunku do żadnej z nieruchomości odrębnych ksiąg rachunkowych.

Sprzedający prowadził na Przedmiocie transakcji działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, polegającą na wynajmie powierzchni biurowych w budynkach znajdujących się na działce. Jednak umowy najmu powierzchni biurowej w budynkach B1 i B2 nie będą obowiązywać w momencie podpisania umowy przyrzeczonej. Tym samym w wyniku planowanej sprzedaży prawa i obowiązki wynikające z umów najmu nie zostaną przeniesione na Kupującego.

W budynkach B1 i B2 Kupujący będzie prowadził działalność gospodarczą także podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednak, w obu scenariuszach 1 i 2, działalność Kupującego nie będzie analogiczna do działalności Sprzedającego. Kupujący nie zamierza bowiem wynajmować powierzchni biurowej. Transakcja dokonywana będzie na cele prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług polegającej na świadczeniu usług zakwaterowania i najmu pokoi gościnnych w ramach nowej zmienionej funkcji budynków na pokoje gościnne i funkcje dodatkowe.

Strony umowy sprzedaży zgodziły się na wystąpienie o wspólną interpretację indywidualną potwierdzającą, że sprzedaż praw majątkowych przez Sprzedającego na rzecz Kupującego będzie traktowana jako sprzedaż majątku niepodlegającego obowiązkowemu zwolnieniu z podatku od towarów i usług albo jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku z 30 listopada 2023 r. doprecyzowano, że Przedmiotem transakcji mają być wszystkie wymienione, odpowiednio w scenariuszu 1 i 2, składniki majątkowe.

Pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy prawidłowe jest stanowisko, że sprzedaż Przedmiotu transakcji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone nr 3).

Państwa stanowisko w sprawie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Państwa zdaniem, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w związku z opodatkowaniem sprzedaży Przedmiotu transakcji podatkiem od towarów i usług, sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wskazali Państwo, że zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Stosownie do art. 2 pkt 4 cyt. ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

)

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

)

umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W celu stwierdzenia istnienia bądź braku opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży Przedmiotu transakcji w ramach wykonania umowy przyrzeczonej, w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie sformułowanie "podatek od towarów i usług" oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jak zostało to przedstawione w zdarzeniu przyszłym wniosku, Kupujący zamierza nabyć od Sprzedającego Przedmiot transakcji na podstawie umowy sprzedaży.

Zarówno Sprzedający jak i Kupujący będą na moment planowanej transakcji czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Transakcja zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, z zastosowaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług (jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 2).

W konsekwencji, należy stwierdzić, że skoro przedstawiona we wniosku sprzedaż Przedmiotu transakcji będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu właściwej stawki podatku od towarów i usług (jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 2 wniosku), powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na zakres tej interpretacji, przywołaliśmy powyżej tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko Państwa w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 170 z późn. zm.):

Podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Stosownie do art. 4 pkt 1 cyt. ustawy:

Obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Przy umowie sprzedaży - podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 2 ww. ustawy:

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Stawki podatku - przy umowie sprzedaży - wynoszą:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

Umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży, których przedmiotem jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, opodatkowanych zgodnie z art. 7a,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

)

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

)

umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z treści art. 2 pkt 4 lit. a i

b)

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 2 pkt 4 lit.

a)

i lit.

b) ww. ustawy). Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w takim zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zatem czynność (np. umowa sprzedaży) w tej części, w której nie podlega regulacji w zakresie podatku od towarów i usług, bo nie jest traktowana dla celów podatku od towarów i usług jako dostawa lub świadczenie usługi będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania (Kupujący) oraz Zainteresowany będący stroną postępowania (Sprzedający) planują zawarcie umowy sprzedaży. Strony określiły 2 możliwe scenariusze tego jakie dokładnie prawa majątkowe będą przedmiotem planowanej umowy sprzedaży. Wdrożenie odpowiedniego scenariusza jest uzależnione od tego czy zostaną wydane zaświadczenia o samodzielności lokali w budynkach A1, A2, B1, B2. Jeżeli zaświadczenia o samodzielności lokali będą wydane to strony wdrożą scenariusz 1, jeśli z kolei zaświadczenia takie nie zostaną wydane to strony wdrożą scenariusz 2.

W ramach scenariusza 1, Sprzedający w ramach umowy przyrzeczonej: ustanowi odrębną własność lokali w budynkach B1 i B2 oraz dokona ich sprzedaży na rzecz Kupującego, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego Gruntu i własności budynków, wszelkich innych budowli i urządzeń powstałych na Gruncie lub pod jego powierzchnią, które z mocy prawa staną się współwłasnością Sprzedającego i Kupującego po ustanowieniu odrębnej własności lokali oraz wraz z prawami własności intelektualnej, innymi niż prawa autorskie, w zakresie w jakim odnoszą się do przenoszonych na Kupującego aktywów, wraz z prawami własności dokumentacji dotyczącej budynków B1 i B2, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę zatwierdzającą prace budowlane, które mają zostać wykonane w budynkach B1 i B2 i na zmianę sposobu użytkowania - jeżeli taka ostateczna decyzja zostanie uzyskana (względnie prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia takich robót lub zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania). W ramach scenariusza 2, Sprzedający w ramach umowy przyrzeczonej dokona sprzedaży: udziału w wysokości 1/2 części w użytkowaniu wieczystym Gruntu oraz we własności budynków i wszelkich innych budowli oraz urządzeń wzniesionych na Gruncie lub pod jego powierzchnią, wraz z prawami własności intelektualnej, innymi niż prawa autorskie, w zakresie w jakim odnoszą się do przenoszonych na Kupującego aktywów, wraz z prawami własności dokumentacji dotyczącej budynków B1 i B2, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę zatwierdzającą prace budowlane, które mają zostać wykonane w budynkach B1 i B2 i na zmianę sposobu użytkowania - jeżeli taka ostateczna decyzja zostanie uzyskana (względnie prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia takich robót lub zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania).

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek Państwa zapytanie dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług będzie bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z interpretacji indywidualnej znak: 0114-KDIP1-1.4012.675.2023.3.AWY wydanej zakresie podatku od towarów i usług wynika, że:

- sprzedaż lokali w budynkach B1 i B2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego Gruntu i własności budynków, budowli i urządzeń na Gruncie, jak i sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części prawa użytkowania wieczystego Gruntu i własności budynków, budowli i urządzeń na Gruncie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług;

- skoro podjęli Państwo decyzję o rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, spełniając warunki z art. 43 ust. 10 i ust. 11 ww. ustawy, to dostawa lokali w budynkach B1 i B2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego Gruntu i własności budynków, budowli i urządzeń powstałych na Gruncie lub pod jego powierzchnią (scenariusz

1) lub udziału w wysokości 1/2 w użytkowaniu wieczystym Gruntu oraz we własności budynków, budowli i urządzeń powstałych na Gruncie lub pod jego powierzchnią (scenariusz

2) będzie podlegała opodatkowaniu według właściwej stawki podatku od towarów i usług;

- dla czynności zbycia praw własności intelektualnej, praw własności dokumentacji dotyczącej budynków B1 i B2 i decyzji o pozwoleniu na budowę zatwierdzającej prace budowlane przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy, nie przewidują zwolnienia od podatku; tym samym, sprzedaż ww. składników nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, a będzie podlegała opodatkowaniu stawką właściwą dla danego świadczenia.

- w związku z powyższym, sprzedaż całego Przedmiotu transakcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku od towarów i usług.

A zatem, skoro omawiana we wniosku planowana sprzedaż Przedmiotu transakcji będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według właściwej stawki, ponieważ Strony transakcji zrezygnują z przysługującego im zwolnienia w zakresie w jakim im to zwolnienie będzie przysługiwało, to do opisanej transakcji sprzedaży znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku sprzedaż Przedmiotu transakcji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja stanowi ocenę Państwa stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl