0111-KDIB2-3.4014.488.2022.4.JS, Sprzedaż nieruchomości - rozgraniczenie PCC i VAT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

Nowość 0111-KDIB2-3.4014.488.2022.4.JS - Sprzedaż nieruchomości - rozgraniczenie PCC i VAT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.488.2022.4.JS Sprzedaż nieruchomości - rozgraniczenie PCC i VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

30 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 28 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek, dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zabudowanej nieruchomości. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - w piśmie z 10 stycznia 2023 r. (wpływ 10 stycznia 2023 r.) informującym o dokonaniu wpłaty brakującej opłaty oraz w piśmie z 16 stycznia 2023 r. (wpływ 16 stycznia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca.

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

E. Sp. z o.o. (dalej: Kupujący, Nabywca)

NIP: (...)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

G. Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający)

NIP: (...)

Opis zdarzenia przyszłego

Wstęp.

G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako sprzedający (dalej: Sprzedający) oraz E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako kupujący (dalej: Kupujący) planują zawrzeć transakcję sprzedaży nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek (o numerach ewidencyjnych (...) i (...)) położonych w miejscowości K. i zabudowanych zespołem dziesięciu murowanych (...), i innymi zabudowaniami (dalej: Transakcja). Sprzedający oraz Kupujący będą w dalszej części łącznie określani jako "Zainteresowani". Na chwilę obecną Sprzedający i Kupujący zawarli 25 sierpnia 2021 r. umowę przedwstępną nabycia nieruchomości (dalej: Umowa Przedwstępna).

Przedmiotem wniosku o wydanie wspólnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest potwierdzenie konsekwencji podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług (w tym prawa Kupującego do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku od towarów i usług naliczonego) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych planowanej Transakcji.

W dalszych punktach przedstawią Państwo:

1)

opis nieruchomości będącej przedmiotem planowanej Transakcji;

2)

zarys działalności Sprzedającego i Kupującego;

3)

okoliczności nabycia nieruchomości przez Sprzedającego oraz sposób jej wykorzystania w prowadzonej działalności do momentu sprzedaży;

4)

szczegółowy zakres Transakcji;

5)

opis działalności, którą Kupujący i Sprzedający będą prowadzili po Transakcji.F21

Opis nieruchomości będącej przedmiotem planowanej Transakcji.

W ramach Transakcji Kupujący ma zamiar nabyć od Sprzedającego nieruchomość obejmującą prawo własności dwóch zabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości K., tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) oraz działki oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) o łącznym obszarze wynoszącym 5,5690 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą Kw (...) (dalej: Grunt).

Na gruncie umiejscowionych jest (...) budynków, w tym zespół (...) murowanych (...) (wraz z ich wyposażeniem, tj. inwentarzami (...), maszynami, sprzętem ruchomym i liniami produkcyjnymi) stanowiącymi łącznie zorganizowaną gospodarczo całość - (...), oraz pozostałe zabudowania takie jak budynki magazynowe, (...), socjalne, garaże (dalej "Budynki"). Ponadto na Nieruchomości są zlokalizowane również obiekty towarzyszące (budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego) związane z budynkami, stanowiące własność Sprzedającego, tj. (...) oraz (...) w ilości 19 sztuk, utwardzone drogi i place, ogrodzenie, sieć elektryczna, systemy wentylacyjne oraz instalacje gazowo-grzewcze (dalej " (...)").

W dalszej części wniosku Grunt, Budynek i Budowle będą dalej określane łącznie jako "Nieruchomość".

Na dzień Transakcji na Nieruchomości nie będzie prowadzone gospodarstwo rolne i Nieruchomość nie będzie wykorzystywana na cele działalności rolniczej (tzn. przed datą Transakcji Sprzedający wygasi działalność prowadzoną z wykorzystaniem Nieruchomości). W konsekwencji, przedmiotem Transakcji będzie Grunt zabudowany wskazanymi powyżej Budynkami i Budowlami. Jednocześnie, przedmiotem Transakcji nie będą inne składniki majątkowe należące do Sprzedającego, które były niezbędne do wykonywania działalności Sprzedającego tj. składniki majątkowe znajdujące się na Nieruchomości (również w Budynkach i Budowlach), czyli: ruchome wyposażenie, maszyny i sprzęt, w tym wszelkie linie produkcyjne oraz inwentarze (...).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Grunt uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej będące własnością podmiotów trzecich, które w świetle prawa budowlanego powinny być kwalifikowane jako budowle. Z perspektywy prawnej zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny takie instalacje nie są traktowane jako część składowa gruntu, ponieważ należą do przedsiębiorstwa przesyłowego. W konsekwencji, takie instalacje nie będą przedmiotem planowanej Transakcji.

Zarys działalności Sprzedającego i Kupującego.

Sprzedający jest polskim rezydentem dla celów podatkowych podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Polsce bez względu na miejsce ich osiągania. Sprzedający jest zarejestrowany jako czynny podatnik od towarów i usług w Polsce.

Sprzedający jest podmiotem zrzeszającym pięciu (...) i prowadzi działalność w zakresie zakupu/sprzedaży (...) (działalność opodatkowana podatkiem od towarów i usług). Obok tak prowadzonej działalności, od roku 2011 Sprzedający prowadzi na Nieruchomości działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego (...) podlegającą również opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nieruchomość opisana we wniosku nie stanowi odrębnego działu, wydziału, czy też oddziału wydzielonego w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedającego. Sprzedający nie prowadzi również w stosunku do niej odrębnych ksiąg rachunkowych. Nieruchomość stanowi główne aktywo Sprzedającego, będące jego jedynym aktywem nieruchomościowym.

Kupujący jest polskim rezydentem dla celów podatkowych podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Polsce bez względu na miejsce ich osiągania. Kupujący jest zarejestrowany jako czynnik podatnik od towarów i usług w Polsce.

Podstawowa działalność Kupującego polega na inwestowaniu w nieruchomości. W odniesieniu do Nieruchomości, Kupujący planuje po jej nabyciu podjąć działania w celu jej odsprzedaży do innego inwestora (w ramach transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług), który planuje wyburzenie istniejących na Nieruchomości budynków oraz budowli i następczym wybudowaniu na Nieruchomości budynku magazynowo-logistyczno-produkcyjnego (dalej: "Inwestycja"). Już po podpisaniu Umowy Przedwstępnej Kupujący, działając na podstawie Umowy Przedwstępnej (we współpracy z potencjalnym inwestorem działającym jako pełnomocnik) podjął określone działania administracyjne zmierzające do pozyskania pozwolenia na budowę i zmiany przeznaczenia gruntu w ewidencji w sposób pozwalający na realizację Inwestycji (uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zmiana przeznaczenia gruntu w ewidencji to w świetle Umowy Przedwstępnej warunki konieczne do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości). Na dzień dzisiejszy, uzyskano dla Nieruchomości warunki zabudowy oraz decyzję środowiskową.

Działania administracyjne pozwalające na realizację Inwestycji będą kontynuowane we współpracy z inwestorem również po nabyciu Nieruchomości.

Dodatkowo Zainteresowani wskazują, że nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Pomiędzy Zainteresowanymi nie zachodzą również powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

Okoliczność nabycia Nieruchomości przez Sprzedającego oraz jej wykorzystanie w działalności gospodarczej Sprzedającego

Sprzedający nabył prawo własności Gruntu na podstawie umowy sprzedaży zawartej 17 stycznia 2011 r. udokumentowanej aktem notarialnym repertorium A nr (...) Kancelarii notarialnej. W momencie nabycia Gruntu, znajdowały się na nim (...) budynki (...), budynki magazynowe, mieszalni pasz, socjalne, garaże) wraz z urządzeniami i budowlami. Nabycie Gruntu, wraz z wymienionymi naniesieniami, przez Sprzedającego było zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Od momentu nabycia Nieruchomości (2011 rok) Sprzedający, w sposób nieustanny, prowadził na niej działalność polegającą na (...), w związku jednak z późn. zm. wymogów (...), w roku 2017, część obiektów znajdujących się na Nieruchomości została zmodernizowana lub ulepszona.

Przedmiotem modernizacji były (...), a nakłady na modernizację każdego z nich przekroczyły 30% ich wartości początkowej. Sprzedający przeprowadził modernizację wszystkich (...) w jednakowym zakresie, tj. każdy (...) został przez Sprzedającego zaopatrzony w termoizolację zewnętrzną wykonaną ze styropianu oraz izolację wewnętrzną wykonaną z pianki poliuretanowej.

Od roku 2017 Sprzedający nie przeprowadził żadnych innych istotnych modernizacji ani ulepszeń, budynków lub budowli znajdujących się na Nieruchomości, których nakłady przekroczyłyby 30% wartości takich budowli czy budynków. Jednocześnie do momentu planowanego zbycia Nieruchomości sprzedający nie zamierza przeprowadzać, w odniesieniu do budynków lub budowli zlokalizowanych na Nieruchomości, żadnych istotnych prac modernizacyjnych ani dokonywać w nich ulepszeń, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości.

Na moment składania wniosku Sprzedający prowadzi na Nieruchomości działalność gospodarczą - na Nieruchomości prowadzone jest gospodarstwo rolne polegające na (...). Działalność taka do daty Transakcji zostanie jednak wygaszona (tzn. Sprzedający usunie z Nieruchomości (...) i urządzenia służące prowadzeniu działalności).

Przedmiot i okoliczności towarzyszące Transakcji

W ramach Transakcji (lub - odpowiednio - w związku z Transakcją) na Kupującego zostaną przeniesione w szczególności:

1) Nieruchomość (tj. prawo własności Gruntu oraz prawo własności Budynków i Budowli);

2)

dokumentacja techniczna związana z funkcjonowaniem Nieruchomości, zawierająca m.in. decyzje administracyjne dotyczące Budynków;

3)

znajdująca się w posiadaniu Sprzedającego wybrana dokumentacja prawna i rachunkowa dotycząca przedmiotu Transakcji.

W celu uniknięcia wątpliwości Wnioskodawcy wskazują również, że przeniesienie powyższych składników w ramach Transakcji nastąpi w prawnie dopuszczalnym zakresie (tj. o ile nie wystąpią ograniczenia natury prawnej) oraz o ile poszczególne składniki będą istniały na dzień Transakcji i będą przysługiwały Sprzedającemu.

W ramach Transakcji nie dojdzie do przeniesienia na Kupującego w szczególności następujących elementów:

1)

oznaczenia indywidualizującego, pod jakim Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą (w zakresie (...));

2)

majątkowych praw autorskich i pokrewnych, innych niż majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej lub budowlanej;

3)

stosunków pracy z pracownikami, dla których przenoszona Nieruchomość stanowi zakład pracy, gdyż Sprzedający nie zatrudnia żadnych pracowników, dla których przenoszona Nieruchomość stanowiłaby zakład pracy;

4)

praw i obowiązków wynikających z polis ubezpieczeniowych;

5)

tajemnic handlowych przedsiębiorstwa i know-how Sprzedającego, umowy rachunków bankowych, a także ksiąg rachunkowych Sprzedającego w zakresie (...) (odrębnych ksiąg rachunkowych w tym zakresie Sprzedający nie prowadzi);

6)

środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych, ani należności handlowych powstałych do dnia zawarcia Transakcji;

7)

praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z dostawcami (...), który następnie Sprzedający odsprzedaje, jak i praw i obowiązków z umów zawartych z (...), przedmiotem których jest sprzedaż (...) przez Sprzedającego;

8)

praw i obowiązków wynikających z umów na dostawę mediów oraz umów serwisowych; planowane jest, że na dzień Transakcji lub około tej daty, w tym w niedługim czasie po Transakcji, umowy o dostawę mediów oraz umowy serwisowe zostaną wypowiedziane lub rozwiązane; zważywszy iż Budynki i Budowle umieszczone na Nieruchomości nie będą dalej wykorzystywane i będą przeznaczone do rozbiórki, Kupujący nie planuje podpisywania umów na dostawę mediów czy umów serwisowych związanych z funkcjonowaniem takich Budynków i Budowli;

9)

praw i obowiązków wynikających z umów i dokumentów innych niż wymienione w powyższym opisie zakresu planowanej Transakcji, takich jak prawa i obowiązki wynikające z dokumentów finansowania (w szczególności z umów pożyczek oraz umowy kredytu bankowego) oraz umów z profesjonalnymi doradcami podatkowymi, prawnymi i księgowymi Sprzedającego (w tym umowy o prowadzenie ksiąg);

10)

dokumentacji prawnej i księgowej innej - co do zasady - niż dokumentacja wskazana powyżej w opisie zakresu planowanej Transakcji, w tym np. kopii ksiąg rachunkowych i kopii dokumentów księgowych Sprzedającego, a także kopii dokumentów podatkowych Sprzedającego;

11)

praw i obowiązków Sprzedającego wynikających z umów rachunków bankowych zawartych przez Sprzedającego i bank.

Dodatkowo wskazują Państwo, co następuje:

Miejsce Nieruchomości w strukturze działalności Sprzedającego: Nieruchomość nie jest wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedającego, pod względem organizacyjnym, np. na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze i nie stanowi wyodrębnionej w jego strukturze jednostki organizacyjnej (np. oddziału wyodrębnionego w KRS). Sprzedający nie prowadzi również dla Nieruchomości i przychodów z nią związanych odrębnych ksiąg rachunkowych.

Brak przejścia zakładu pracy: Sprzedający nie zatrudnia pracowników.

W umowie sprzedaży przenoszącej własność Nieruchomości Sprzedający oraz Kupujący udzielą sobie standardowych zapewnień. Zapewnienia te mogą dotyczyć w szczególności tytułu prawnego do Nieruchomości i pozostałych aktywów przenoszonych na podstawie umowy, długów i zobowiązań, kwestii podatkowych, umów najmu, dzierżawy, ubezpieczenia, pozwoleń administracyjnych, postępowań sądowych, własności intelektualnej, kwestii środowiskowych, zgodności ze stanem prawnym i faktycznym, kwestii pracowniczych.

Na dzień Transakcji będą Państwo zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług. Planowana Transakcja zostanie udokumentowana fakturą wystawioną przez Sprzedającego.

Opis działalności Kupującego i Sprzedającego po Transakcji.

Po Nabyciu Nieruchomości ani Kupujący ani Sprzedający nie będzie korzystał z Budynków/Budowli umiejscowionych na Nieruchomości. Jak wynika z umowy przedwstępnej zawartej przez Sprzedającego z Kupującym, w dacie zawarcia planowanej umowy sprzedaży na Nieruchomości nie będzie prowadzone gospodarstwo rolne i Nieruchomość nie będzie wykorzystywana na cele działalności rolniczej, tzn. przed transakcją Sprzedający wygasi prowadzoną (...) poprzez usunięcie z Nieruchomości wszystkich inwentarzy (...), a także niezbędnego sprzętu do prowadzenia (...), tj. wszelkiego ruchomego wyposażenia, maszyn i sprzętu, w tym wszelkich linii produkcyjnych. Przedmiotem transakcji nie są zatem te składniki majątkowe, które posiadają, łącznie z Budynkami i Budowlami znajdującym się na Gruncie, zdolność realizacji zadań gospodarczych. Ponadto przedmiotem Transakcji nie będą wszelkie certyfikaty/atesty/inne zezwolenia związane z możliwością prowadzenia działalności (...) taką jaką prowadził Sprzedający. Po zawarciu Transakcji Kupujący nie będzie występował do właściwych organów o wydanie takich certyfikatów/atestów/innych zezwoleń. Końcowo, pragną Państwo podkreślić, że:

- wygaszenie działalności Sprzedającego jest jednym z warunków zawarcia Transakcji;

- Kupujący nie będzie prowadził na Nieruchomości działalności zbieżnej z działalnością Sprzedającego (tj. działalności polegającej na (...) z wykorzystaniem Nieruchomości), ponieważ zamierza rozpocząć działania pozwalające na realizację na Nieruchomości Inwestycji w porozumieniu z inwestorem, a następnie planuje (jeszcze we wstępnej fazie realizacji Inwestycji) zbycie Nieruchomości w toku procesu inwestycyjnego na rzecz inwestora.

Pytanie

Czy sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynnością opodatkowaną tym podatkiem jest umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy ciąży w takim przypadku na kupującym.

Niemniej jednak, jak stanowi art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

i. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

ii. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

a)

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

b)

umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Mając na uwadze treść ww. przepisu, w Państwa ocenie, opisana w zdarzeniu przyszłym planowana sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z tym, że Transakcja ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług i nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług - co wykazano w uzasadnieniu Państwa stanowiska w zakresie pytania nr 2 (pytanie dotyczące podatku od towarów i usług). Tym samym, Nabywca/Kupujący nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z nabyciem Nieruchomości w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym.

Z uwagi na zakres tej interpretacji, przywołano powyżej tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.):

Podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 powstaje z chwilą dokonania czynności

cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Podstawę opodatkowania - przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Stawki podatku wynoszą - od umowy sprzedaży:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

Na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z treści art. 2 pkt 4 lit. a i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego.

Z opisu wniosku wynika, że zamierzają Państwo zawrzeć umowę sprzedaży. Zgodnie z nią Kupujący (Zainteresowany będący stroną postępowania) nabędzie od Sprzedającego (Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania) zabudowaną nieruchomość.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Państwa dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z interpretacji indywidualnej, znak: 0114-KDIP1-1.4012.633.2022.3.AWY wynika, że:

- przedmiotem transakcji zbycia nie będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ani zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług; nie dojdzie więc do zastosowania

- wyłączenia spod przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług przewidzianego w art. 6 pkt 1 ustawy, w związku z czym planowana Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;

- planowana sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług;

- jeśli Strony Transakcji, tj. Państwo i Sprzedający, podejmą decyzję o rezygnacji ze zwolnienia od podatku, spełniając warunki z art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, to dostawa nieruchomości zabudowanej Budynkami i Budowlami, będzie podlegała opodatkowaniu według właściwej stawki podatku od towarów i usług.

A zatem, skoro omawiana we wniosku planowana sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie z tego podatku zwolniona (bo Strony transakcji złożą oświadczenie o rezygnacji z prawa do zwolnienia), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja stanowi ocenę Państwa stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie - znak: 0114-KDIP1-1.4012.633.2022.3.AWY.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

E. Sp. z o.o. (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl