0111-KDIB2-3.4014.477.2022.4.BD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.477.2022.4.BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

17 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 16 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży składników majątkowych (...). Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - w piśmie z 15 lutego 2023 r. (wpływ - 15 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania: L. S. A. (dalej: Kupujący) NIP: (...)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania: O. Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający) NIP: (...)

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wniosek wspólny dotyczy planowanej sprzedaży przez O. Sp. z o.o. - Zainteresowanego niebędącego strona postępowania (dalej: "Sprzedający"), niżej opisanych składników majątkowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością w zakresie (...) dalej: "Transakcja"), na rzecz L. S.A. - Zainteresowanego będącego stroną postępowania (dalej: "Kupujący").

Sprzedający oraz Kupujący są określani łącznie we wniosku jako "Zainteresowani" lub "Strony".

Zarys działalności Sprzedającego.

Sprzedający jest spółką z o.o., będącą polskim rezydentem podatkowym. Sprzedający jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Sprzedający prowadzi zróżnicowaną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu oraz usług. Podstawowe rodzaje działalności prowadzonej przez Sprzedającego są następujące:

Produkcja i sprzedaż betonu towarowego (m.in. betony zwykłe konstrukcyjne, betony drogowe, mostowe, hydrotechniczne, o podwyższonej mrozoodporności, itd.) wraz z usługami im towarzyszącymi, w szczególności usługą dostawy betonu. Działalność ta prowadzona jest w sześciu wytwórniami (...), z których pięć niżej opisanych wytwórni betonu będzie przedmiotem planowanej Transakcji wraz z innymi składnikami powiązanymi z tymi wytwórniami (...);

a) Produkcja i sprzedaż kruszyw i podbudów, znajdujących zastosowanie w budownictwie drogowym i ogólnym;

b) Produkcja i sprzedaż wyrobów betonowych (np. płyty chodnikowe, krawężniki, gazony);

c) Produkcja i sprzedaż kostki brukowej w różnych kształtach i kolorach;

d) Usługi w zakresie robót drogowych (np. wymiana gruntu, rekultywacje terenu, makroniwelacja terenu) i robót ziemnych (np. plantowanie terenu, korytowanie i nasypy drogowe, wykonywanie terenów zielonych);

e) Usługi w zakresie robót rozbiórkowych (np. wyburzenia, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki obiektów przemysłowych, mieszkalnych, itd.);

f) Usługi transportowo-sprzętowe (np. przewóz sprzętu, materiałów gabarytowych, itd.).

Przedmiotem planowanej sprzedaży na rzecz Kupującego będzie pięć wytwórni (...) (dalej łącznie zwane: "WBT"), o których mowa pod literą a) powyżej, jak również inne składniki przedsiębiorstwa Sprzedającego związane z WBT.

Składniki przedsiębiorstwa Sprzedającego związane z pozostałą działalnością wymienioną pod literami b) - g), jak również z wszelką inną działalnością Sprzedającego, nie będą przedmiotem Transakcji. Po dokonaniu sprzedaży WBT oraz innych składników związanych z WBT (niżej opisanych), Sprzedający zamierza kontynuować prowadzoną obecnie działalność w pozostałym zakresie, w tym z wykorzystaniem jednej wytwórni (...), która nie będzie wchodziła w skład Transakcji. Środki pozyskane od Kupującego z tytułu Transakcji Sprzedający zamierza wykorzystać w całości lub w części na cele związane z modernizacją pozostałej działalności, jak również ewentualnie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w innych sektorach.

Żadna część działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedającego, w tym w szczególności WBT oraz składniki związane z WBT, nie jest u Sprzedającego formalnie wyodrębniona jako dział, wydział czy też oddział. Składniki majątkowe będące przedmiotem Transakcji nie są wyodrębnione organizacyjnie, finansowo, ani funkcjonalnie w ramach przedsiębiorstwa Sprzedającego.

Sprzedający nie prowadził, ani nie prowadzi odrębnej księgowości/ksiąg rachunkowych dla WBT, ani też nie sporządzał ani nie sporządza dla WBT odrębnego bilansu. Co do zasady, Sprzedający jest w stanie przyporządkować do działalności związanej z WBT generowane przez nią przychody oraz koszty związane z działalnością dotyczącą produkcji i sprzedaży betonu towarowego.

Od momentu nabycia lub wybudowania, wszystkie składniki wchodzące w skład WBT, jak również pozostałe składniki Transakcji, były wykorzystywane w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Przedmiot Transakcji nie był wykorzystywany wyłącznie do celów działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług.

Przedmiot Transakcji.

Planowana Transakcja będzie się składać z następujących elementów:

1.1 Sprzedaż wytwórni (...) WBT1 L. ("WBT1").

W skład WBT1 sprzedawanej Kupującemu będą wchodzić:

a)

działki numer (...) i nr (...) o łącznej powierzchni 0,7007 ha położone w L., objęte księgą wieczystą nr (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy oraz działka nr (...) o powierzchni 0,4159 ha, objęta księgą wieczystą (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy (dalej łącznie: "Grunt WBT1"),

b)

budynki znajdujące się na Gruncie WBT1, a mianowicie zbiornik betonowy-osadnik oraz budynek socjalny z kotłownią przy "węźle betoniarskim" ("Budynki WBT1"),

c)

budowle znajdujące się na Gruncie WBT1, w skład których wchodzą, w szczególności: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć telekomunikacyjna, sieć oświetleniowa, sieć wodociągowa, studnia głębinowa, studnia hydroforowa, sieć elektryczna, słupowa stacja transformatorowa, nawierzchnie utwardzone - plac manewrowy i parking, zjazd z drogi gminnej, mur oporowy, skrzynia żelbetowa (komora elewatora) silosów kruszyw i wciągarki kruszyw (wytwórni (...)), fundament silosów cementu, fundament mieszarki betonu, zasieki na kruszywo, ogrodzenie terenu, brama wjazdowa ("Budowle WBT1"),

d)

ruchomości, w skład których wchodzą, w szczególności: kocioł grzewczy, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego oraz specjalistycznego zastosowania, urządzenia techniczne, wózek widłowy, narzędzia, przyrządy i wyposażenie ("Ruchomości WBT1").

Wskazane wyżej działki gruntu numer (...) i (...) zostały nabyte w drodze umowy sprzedaży od spółki prawa handlowego w roku 2014. Działka gruntu numer (...) została nabyta w drodze umowy sprzedaży od Gminy w roku 2016. Podatek od towarów i usług naliczony na tej transakcji został odliczony.

Naliczony podatek od towarów i usług związany z nabyciem i wybudowaniem poszczególnych składników wchodzących w skład WBT1 został odliczony.

Wyżej wymienione działki gruntu wchodzące w skład Gruntu WBT1 leżą na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczonym symbolem 10P/U - teren zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy usługowej.

Od momentu oddania do używania części Budynków WBT1 i Budowli WBT1 do daty ich zbycia na rzecz Kupującego upłynie okres co najmniej 2 lat, a w odniesieniu do części Budynków WBT1 i Budowli WBT1 od momentu oddania ich do używania do daty ich zbycia na rzecz Kupującego może upłynąć okres krótszy niż 2 lata. W ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku nie były ponoszone wydatki na ulepszenie (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) poszczególnych Budynków WBT1 i Budowli WBT1, o których mowa w art. 2 pkt 14 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług, tj. o wartości stanowiącej co najmniej 30% wartości początkowej poszczególnych budynków i budowli. Wydatki na ulepszenie Budynków WBT1 i Budowli WBT1 w wysokości stanowiącej co najmniej 30% ich wartości początkowej nie zostaną także poniesione do dnia sprzedaży WBT1.

1.2 Sprzedaż wytwórni (...) towarowego WBT2 G. ("WBT2").

W skład WBT2 sprzedawanej Kupującemu będą wchodzić:

a)

działka numer (...) o powierzchni 0,5007 ha położona w G., objęta księgą wieczystą nr (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy ("Grunt WBT2"),

b)

budynki znajdujące się na Gruncie WBT2, a mianowicie wiata stalowa, zbiornik betonowy osadnik, zbiornik betonowy recycling, komora podziemna ("Budynki WBT2"),

c)

budowle znajdujące się na Gruncie WBT2, w skład których wchodzą, w szczególności: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektryczna, nawierzchnie utwardzone, fundamenty betoniarni, zasieki na kruszywo, składowisko piasku, skład odpadów, ściana oporowa przy wiacie, ściana oporowa pochylni, ogrodzenia, bramy ("Budowle WBT2"),

d)

ruchomości, w skład których wchodzą, w szczególności: kocioł wodny olejowy, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego oraz specjalistycznego zastosowania, urządzenia techniczne, podnośnik widłowy, narzędzia, przyrządy i wyposażenie ("Ruchomości WBT2").

Grunt WBT2 został nabyty w drodze umowy sprzedaży od spółki prawa handlowego w roku 2021. Podatek od towarów i usług naliczony na tej transakcji został odliczony.

Naliczony podatek od towarów i usług związany z nabyciem i wybudowaniem poszczególnych składników wchodzących w skład WBT2 został odliczony.

Grunt WBT2 leży na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla nieruchomości tej została wydana decyzja o warunkach zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na rzecz poprzedniego właściciela tej działki.

Od momentu oddania do używania części Budynków WBT2 i Budowli WBT2 do daty ich zbycia na rzecz Kupującego upłynie okres co najmniej 2 lat, a w odniesieniu do części Budynków WBT2 i Budowli WBT2 od momentu oddania ich do używania do daty ich zbycia na rzecz Kupującego może upłynąć okres krótszy niż 2 lata. W ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku nie były ponoszone wydatki na ulepszenie (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) poszczególnych Budynków WBT2 i Budowli WBT2, o których mowa w art. 2 pkt 14 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług, tj. o wartości stanowiącej co najmniej 30% wartości początkowej poszczególnych budynków i budowli. Wydatki na ulepszenie Budynków WBT2 i Budowli WBT2 w wysokości stanowiącej co najmniej 30% ich wartości początkowej nie zostaną także poniesione do dnia sprzedaży WBT2.

1.3 Sprzedaż wytwórni (...) WBT3 T. ("WBT3").

W skład WBT3 sprzedawanej Kupującemu będą wchodzić:

a)

działka numer (...) o powierzchni 1,1857 ha położona w miejscowości T., objęta księgą wieczystą nr (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy ("Grunt WBT3"),

b)

budowle znajdujące się na Gruncie WBT3, w skład których wchodzą, w szczególności: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, studnia chłonna, sieć elektryczna, nawierzchnia utwardzona (drogi i place), zasieki na kruszywo, zasyp kruszywa, podłoże betonowe pod węzeł betonowy, ogrodzenie,

c)

brama wjazdowa samojezdna 2 skrzydłowa, szlaban dwuczęściowy, fundament wagi samochodowej ("Budowle WBT3"),

d)

ruchomości, w skład których wchodzą, w szczególności: kotły grzewcze, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego oraz specjalistycznego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, meble, sprzęt AGD ("Ruchomości WBT3").

Grunt WBT3 został nabyty w drodze umowy sprzedaży w roku 2016 od spółki prawa handlowego znajdującej się w upadłości likwidacyjnej. Podatek od towarów i usług naliczony na tej transakcji został odliczony.

Naliczony podatek od towarów i usług związany z nabyciem i wybudowaniem poszczególnych składników wchodzących w skład WBT3 został odliczony.

Grunt WBT3 leży na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym przeznaczenie działki oznaczone jest symbolem 26 PU - przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne i zabudowa usługowa.

Co do zasady, od momentu oddania do używania Budowli WBT3 do daty ich zbycia na rzecz Kupującego upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto, w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku nie były ponoszone wydatki na ulepszenie (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) poszczególnych budowli, o których mowa w art. 2 pkt 14 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług, tj. o wartości stanowiącej co najmniej 30% wartości początkowej poszczególnych budowli. Wydatki na ulepszenie Budowli WBT3 w wysokości stanowiącej co najmniej 30% ich wartości początkowej nie zostaną także poniesione do dnia sprzedaży WBT3.

Niemniej jednak, możliwe jest, iż przed sprzedażą WBT3 Sprzedający wykona określone roboty budowlane na terenie WBT3. Roboty te mogą objąć:

a)

wybudowanie zbiornika na gromadzenie wody opadowej na terenie Gruntu WBT3 w uzgodniony sposób, na zasadzie przebudowy istniejących obiektów budowlanych;

b)

wykonanie trwałego ogrodzenia z nowych paneli metalowych o wysokości 1,5 m całego terenu WBT3 i terenu studni położonej na działce (...).

W konsekwencji, może zaistnieć sytuacja, iż powyższe prace będą skutkować powstaniem nowych Budowli WBT3 na Gruncie WBT3 lub ulepszeniem istniejących Budowli WBT3 o wartości równej co najmniej 30% ich wartości początkowej. W takim przypadku, sprzedaż tych nowych/ulepszonych Budowli WBT3 może nastąpić przed upływem dwóch lat od momentu ich wybudowania lub ulepszenia.

Część Gruntu WBT3 (ok. 100 m.kw.) zabudowana masztem (...) (...) X. jest przedmiotem umowy najmu zawartej pomiędzy Sprzedającym (jako wynajmującym) a X. Sp. z o.o. (najemca). W konsekwencji, w rezultacie nabycia przez Kupującego własności Gruntu WBT3, Kupujący wstąpi z mocy prawa w istniejący stosunek najmu, jako nowy wynajmujący, chyba że do czasu zawarcia umowy sprzedaży WBT3 przedmiotowa umowa najmu zostanie rozwiązana.

1.4 Sprzedaż wytwórni (...) WBT4 G. ("WBT4").

Zbycie WBT4 na rzecz Kupującego nastąpi poprzez:

a)

przeniesienie na Kupującego praw i obowiązków z umowy dzierżawy (dalej: "Umowa Dzierżawy") zawartej 24 sierpnia 2015 r. z firmą "C" Sp. jawna, na podstawie której Sprzedający jest dzierżawcą nieruchomości położonej w G. stanowiącej działki numer (...) i numer (...), objętej księgą wieczystą (...) ("Grunt WBT4");

b)

sprzedaż na rzecz Kupującego nakładów poczynionych na dzierżawionym Gruncie WBT4 w związku z wybudowaniem WBT4 oraz roszczenia o zwrot tychże nakładów wynikającego z faktu wstąpienia przez Kupującego w prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z Umowy Dzierżawy ("Nakłady WBT4"); Nakłady WBT4 stanowią budynki i budowle wybudowane na dzierżawionym Gruncie WBT4, a mianowicie:

- budynki - podziemny zbiornik na wodę deszczową z płyt drogowych oraz otwarty zbiornik częściowo podziemny, a częściowo naziemny,

- budowle, w skład których wchodzą, w szczególności: słupowa stacja transformatorowa, sieć elektryczna, sieć oświetleniowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, studnia hydroforowa, sieć wodociągowa, zasieki na kruszywo, rampa podjazdowa do recyklera, płyta (fundament) pod urządzenie recyklingu betonu, płyta (fundament) pod betoniarnię, pochylnia do zasypów betoniarni, plac składowy, plac manewrowy z kostki betonowej, plac manewrowy z płyt betonowych, ogrodzenie;

c)

sprzedaż na rzecz Kupującego ruchomości wchodzących w skład WBT4, obejmujących, w szczególności: kotły grzewcze, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego oraz specjalistycznego zastosowania, urządzenia techniczne, wózek widłowy, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ("Ruchomości WBT4").

Dla dzierżawionego Gruntu WBT4 nie obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego związanego z nabyciem i wybudowaniem poszczególnych składników wchodzących w skład WBT4 (tj. Nakładów WBT4 oraz Ruchomości WBT4).

1.5 Sprzedaż wytwórni (...) WBT5 M. ("WBT5").

Zgodnie z założeniami, przeniesienie WBT5 na Kupującego zostanie przeprowadzone w następujący sposób:

a)

z będących własnością Sprzedającego działek nr (...) (objęta KW nr (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy) oraz działek nr (...), (...) i (...) (objętych KW nr (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy) zostanie wydzielona działka o powierzchni co najmniej 0,6140 ha ("Grunt WBT5"), która zostanie sprzedana Kupującemu;

b)

wraz z Gruntem WBT5 zostanie sprzedany Kupującemu znajdujący się na tym gruncie budynek w postaci zbiornika betonowego osadnika oraz pięć kontenerów socjalno-biurowych ("Budynki WBT5"), jak również znajdujące się na tym gruncie budowle, na które składają się, w szczególności: sieć wodociągowa, sieć elektryczna, sieć oświetleniowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć technologiczna, nawierzchnie utwardzone - plac manewrowy, fundament silosów cementu, fundament mieszarki betonu, skrzynia żelbetowa, komora podziemna, fundament pod zasobniki kruszywa, zasieki na kruszywo, pochylnia do zasobników kruszywa, płyta (fundament) pod urządzenie recyklingu betonu, pochylnia do recyklera, ściana - zasyp recyklera, ogrodzenie terenu, furtka wejściowa, brama wjazdowa ("Budowle WBT5"),

c) Kupującemu zostaną również sprzedane ruchomości wchodzące w skład WBT5, obejmujące, w szczególności: kocioł olejowo-gazowy, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego i specjalistycznego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ("Ruchomości WBT5").

Nieruchomości, z których wydzielony zostanie Grunt WBT5 zostały nabyte w drodze umowy sprzedaży od Skarbu Państwa w roku 2012. Transakcja ta nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Dla wskazanych wyżej gruntów, z których zostanie wydzielony Grunt WBT5, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże, zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe, działki te stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane oznaczone symbolem Ba - tereny przemysłowe.

Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego związanego z nabyciem i wybudowaniem poszczególnych składników wchodzących w skład WBT5, ewentualnie ze wskazanym poniżej ulepszeniem Budynku WBT5 lub Budowli WBT5.

Co do zasady, od momentu oddania do używania Budynków WBT5 i Budowli WBT5 do daty ich zbycia na rzecz Kupującego upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto, w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku nie były ponoszone wydatki na ulepszenie (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) poszczególnych Budynków WBT5 i Budowli WBT5, o których mowa w art. 2 pkt 14 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług, tj. o wartości stanowiącej co najmniej 30% wartości początkowej poszczególnych budynków i budowli. Wydatki na ulepszenie Budynków WBT5 i Budowli WBT5 w wysokości stanowiącej co najmniej 30% ich wartości początkowej nie zostaną także poniesione do dnia sprzedaży WBT5.

Niemniej jednak, przed sprzedażą Kupującemu, na Gruncie WBT5 mogą być jeszcze prowadzone prace związane z remontem Budynków WBT5 lub Budowli WBT5 lub też wybudowaniem nowych Budynków WBT5 lub Budowli WBT5. Dlatego też, może zaistnieć sytuacja, iż od poniesienia wydatków na ulepszenie (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Budynków WBT5 lub niektórych Budowli WBT5 w wysokości stanowiącej co najmniej 30% ich wartości początkowej, ewentualnie od wybudowania nowych Budynków WBT5 lub Budowli WBT5, do dnia ich sprzedaży Kupującemu upłynie okres krótszy niż 2 lata.

1.6 Sprzedaż bazy klientów.

Zgodnie z założeniami, w skład planowanej Transakcji wejdzie również sprzedaż na rzecz Kupującego bazy klientów, z którymi współpracuje Sprzedający w zakresie sprzedaży betonu towarowego (dalej jako: "Baza Klientów"). Baza Klientów będzie miała formę arkusza kalkulacyjnego w formacie Excel, która składać się będzie co najmniej z następujących danych dotyczących poszczególnych klientów: nazwa podmiotu, adres siedziby, numer NIP oraz wysokość obrotów ze wszystkimi klientami za ostatnie dwa lata obrotowe.

1.7 Udzielenie licencji na znak towarowy.

Zgodnie z założeniami, w skład planowanej Transakcji wejdzie także odpłatne udzielenie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego licencji wyłącznej na używanie znaku towarowego słowno-graficznego "..." (dalej jako: "Znak Towarowy"). W tym celu między stronami zostanie zawarta stosowna umowa licencyjna. Licencja zostanie udzielona na czas oznaczony (na okres kilku lat).

1.8 Sprzedaż pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z założeniami, w skład Transakcji wejdzie również sprzedaż pojazdów mechanicznych posiadanych przez Sprzedającego, które są użytkowane do działalności poszczególnych WBT (dalej jako: "Pojazdy Mechaniczne"). Przedmiotem sprzedaży będzie flota kilkudziesięciu pojazdów, na które składają się pompy do betonu, betonowozy oraz betonowozy z pompą. Pojazdy Mechaniczne nie są pojazdami samochodowymi w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Pojazdy Mechaniczne nie były wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Oprócz wyżej wskazanych składników, w ramach Transakcji (lub w związku z tą Transakcją) na Kupującego zostaną przeniesione:

1) Prawa wynikające z decyzji administracyjnych dotyczących funkcjonowania WBT, w szczególności, prawa z decyzji udzielającej pozwolenia na wprowadzanie odpowiedniej ilości pyłów i gazów do powietrza, prawa z decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie studni znajdującej się na Gruncie WBT3, prawa z decyzji - pozwolenia na budowę, dotyczącego wybudowania budynków socjalno-biurowych dotyczących WBT4, prawa z decyzji stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z Gruntu WBT4, prawa z pozwolenia wodnoprawnego (na odprowadzanie wód opadowych do ziemi, na pobór wód podziemnych) na korzystanie ze studni na działce (...) na potrzeby WBT3.

2) Prawa i obowiązki z umowy zawartej z T. Sp. z o.o. dotyczącej wspólnego korzystania z przyłączy energetycznych i stacji transformatorowej Sprzedającego i przyłącza wodociągowego T. Sp. z o.o. do celów działalności WBT2, prawa i obowiązki z umowy na dostawę wody na potrzeby działalności WBT4 zawartej z Gminą (...), prawa i obowiązki z umowy na korzystanie z działki (...) na potrzeby dojazdu do WBT4, zawartej z Gminą (...).

3) Znajdująca się w posiadaniu Sprzedającego dokumentacja prawna, techniczna, budowlana i projektowa dotycząca przedmiotu Transakcji, np. umowa najmu części powierzchni Gruntu WBT3, karty pojazdów, instrukcje obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, itd.

4) Prawa z gwarancji lub rękojmi wykonawców prac budowlanych dotyczących poszczególnych budowli, budynków lub ruchomości wchodzących w skład WBT lub Pojazdów Mechanicznych.

Przeniesienie powyższych składników w ramach transakcji nastąpi w prawnie dopuszczalnym zakresie (tj. o ile nie wystąpią ograniczenia natury prawnej) oraz o ile poszczególne składniki będą istniały na dzień Transakcji i będą przysługiwały Sprzedającemu.

W ramach Transakcji nie zostaną przeniesione na Kupującego, w szczególności następujące elementy:

Nazwa przedsiębiorstwa Sprzedającego;

1) Wszelkie składniki przedsiębiorstwa Sprzedającego dotyczące innej działalności prowadzonej przez Sprzedającego (w szczególności opisanej w pkt b) do g) powyżej w zakresie "Zarysu działalności Sprzedającego", dotyczącej produkcji i sprzedaży kruszywa, produkcji szerokiego asortymentu wyrobów betonowych, usług w zakresie robót drogowych, usług dotyczących robót ziemnych, usług w zakresie robót rozbiórkowych oraz transportowo-sprzętowych. Należy również wskazać, iż kontynuowana przez Sprzedającego będzie także część działalności wskazanej w pkt a) powyżej, która dotyczy produkcji betonu towarowego. Jak bowiem wskazano powyżej, z sześciu wytwórni (...) pięć zostanie sprzedanych na rzecz Kupującego, a szósta wytwórnia betonu pozostanie własnością Sprzedającego, który będzie ją w dalszym ciągu wykorzystywał w swojej działalności;

2) Dział technologiczny posiadany przez Sprzedającego, który jest związany z działalnością WBT;

3) Zobowiązania (długi) Sprzedającego związane z działalnością WBT oraz pozostałą działalnością, oprócz ewentualnych zobowiązań opisanych powyżej (np. praw i obowiązków z umowy najmu części Gruntu WBT3, czy też z Umowy dzierżawy);

4) Prawa i obowiązki z umów dotyczących finansowania Sprzedającego;

5) Należności o charakterze pieniężnym związane z przenoszonym majątkiem;

6) Prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących bieżącego funkcjonowania Sprzedającego (np. umów z doradcami prawnymi, księgowymi, umów z projektantami, architektami, wykonawcami, itd.);

7) Prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z umów rachunków bankowych i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego;

8) Prawa i obowiązki wynikające z polis ubezpieczeniowych;

9) Środki pieniężne Sprzedającego;

10) Księgi rachunkowe Sprzedającego;

11) Tajemnice handlowe Sprzedającego, z zastrzeżeniem informacji o takim (lub podobnym) charakterze zawartych w Bazie Klientów, jak również w dokumentach przekazanych lub okazanych Kupującemu w ramach Transakcji i badania due diligence WBT;

12) Prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących dostawy mediów do WBT;

13) Dokumentacja prawna i księgowa inna niż dokumentacja wskazana powyżej w opisie zakresu planowanej Transakcji, w tym np. dokumenty podatkowe Sprzedającego.

W rezultacie przeprowadzenia Transakcji dojdzie do przejścia (w trybie art. 231 Kodeksu pracy) na Kupującego zakładu pracy związanego z WBT, wskutek czego Kupujący przejmie pracowników Sprzedającego zatrudnionych w WBT oraz jedną osobę z działu kontroli jakości Sprzedającego, który to dział jako taki nie będzie przenoszony do Kupującego (na dzień zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży WBT liczba pracowników związanych z WBT wynosiła 73 osoby; liczba ta w momencie przejęcia zakładu pracy może być inna).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że przez grunty składające się na WBT mogą przechodzić (mogą znajdować się w gruncie lub na gruncie) instalacje (np. przyłącza) będące własnością podmiotów trzecich, które w świetle prawa budowlanego powinny być kwalifikowane jako budowle. Z perspektywy prawnej, zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego takie instalacje nie są traktowane jako część składowa gruntu, ponieważ należą do przedsiębiorstwa przesyłowego. W konsekwencji, takie instalacje nie będą przedmiotem planowanej Transakcji.

Zarys działalności Kupującego.

Kupujący jest jednym ze światowych liderów w zakresie produkcji innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych, których podstawą jest produkcja cementu, kruszyw i betonu. Kupujący jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Nabycie przez Kupującego przedmiotu Transakcji od Sprzedającego (tj. WBT wraz ze składnikami związanymi z WBT) ma na celu umocnienie pozycji Kupującego przede wszystkim w północnej części Polski (na której koncentruje się działalność Sprzedającego). Kupujący zamierza wykorzystać nabyte WBT i pozostałe składniki do kontynuowania działalności w zakresie produkcji i sprzedaży betonu towarowego. Kupujący nie zamierza wykorzystywać WBT, ani też innych składników nabywanych w ramach Transakcji do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług.

Nabyte WBT wraz z pozostałymi składnikami Transakcji zostaną włączone do struktury przedsiębiorstwa Kupującego. Działalność WBT będzie kontynuowana przy wykorzystaniu własnych zasobów Kupującego oraz w oparciu o własne doświadczenie i know-how, a w razie konieczności, przy wsparciu podmiotów zewnętrznych. W szczególności należy podkreślić, iż w ramach Transakcji Kupujący nie przejmie posiadanego przez Sprzedającego działu technologicznego, który jest niezbędny w działalności związanej z produkcją betonu. Nabyte WBT zostaną włączone do struktury organizacyjnej Kupującego, a posiadany przez Kupującego własny dział technologiczny będzie wspierał także działalność związaną z WBT przejętymi od Sprzedającego.

Kupujący zawrze także własne umowy na dostawę mediów dla potrzeb działalności WBT, ponieważ zamiarem stron jest rozwiązanie przez Sprzedającego umów na dostawę mediów, których jest stroną, w odniesieniu do WBT. Niewykluczone jest jednocześnie, że nowe umowy zawarte zostaną przez Kupującego z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego. Nie wyklucza się także tymczasowego korzystania przez Kupującego z praw wynikających z umów na dostawę mediów zawartych przez Sprzedającego, które nie zostaną przez Sprzedającego rozwiązane - na podstawie odpowiednich porozumień zawartych z dostawcami lub Sprzedającym, przy zachowaniu odpowiednich rozliczeń między stronami - jednakże jedynie do czasu zawarcia odpowiednich nowych umów przez Kupującego. Możliwe jest również, iż, zamiast zawierania nowych umów na dostawę mediów do WBT, Kupujący rozszerzy istniejące umowy na media, których stroną jest Kupujący, tak aby obejmowały one również WBT włączone do struktury przedsiębiorstwa prowadzonego przez Kupującego.

Inne okoliczności dotyczące Transakcji.

W momencie sprzedaży WBT i pozostałych składników Transakcji zarówno Kupujący jak i Sprzedający będą zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług w Polsce.

Sprzedający nie jest stroną umowy zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład WBT, ani też nie jest stroną umowy zarządzania aktywami składającymi się na WBT.

Zainteresowani nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z Transakcją, pomiędzy Kupującym, Sprzedającym, jak również osobami fizycznymi będącymi udziałowcem Sprzedającego lub osobami bliskimi w stosunku do udziałowca Sprzedającego, zostanie zawarta umowa w sprawie zakazu konkurencji. Na podstawie tej umowy, Sprzedający oraz wyżej wskazane osoby fizyczne zobowiążą się wobec Kupującego, iż, bez zgody Kupującego, nie będą podejmować działalności konkurencyjnej polegającej na produkcji, sprzedaży lub transporcie betonu towarowego, za wyjątkiem działalności gospodarczej polegającej na produkcji prefabrykacji na terenie zakładu w M. Zgodnie z założeniami, zobowiązanie takie będzie obowiązywać przez okres trzech lat od zawarcia umowy sprzedaży WBT.

Intencją Zainteresowanych jest opodatkowanie Transakcji podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej. W związku z dostawą WBT, Zainteresowani zamierzają złożyć w akcie notarialnym zawierającym przyrzeczone umowy sprzedaży WBT, na podstawie art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. b oraz ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług dostawy poszczególnych budynków i budowli wchodzących w skład WBT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. W związku ze sprzedażą WBT i pozostałych składników, Sprzedający zamierza wystawić na Kupującego stosowną fakturę VAT.

Podstawowe warunki sprzedaży WBT oraz pozostałych składników Transakcji zostały uregulowane w zawartych umowach przedwstępnych sprzedaży WBT oraz Pojazdów Mechanicznych. W umowie przedwstępnej sprzedaży WBT strony oświadczyły o rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług i wyborze opodatkowania dostawy poszczególnych budynków i budowli wchodzących w skład WBT1, WBT2 oraz WBT3.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo następujące informacje.

Opisana we wniosku Transakcja dotycząca sprzedaży WBT oraz powiązanych składników, została już częściowo zawarta. 31 stycznia 2023 r. została zawarta umowa sprzedaży WBT1, WBT2, WBT3 i WBT4 (w tym, wchodzących w skład poszczególnych WBT gruntów, budynku, budowli, ruchomości). Umowa ta obejmowała także sprzedaż Bazy Klientów. W tym samym dniu została zawarta umowa sprzedaży 14 Pojazdów Mechanicznych oraz umowa licencyjna upoważniająca Kupującego do używana znaku towarowego słowno-graficznego "...". Zawarta została również umowa o zakazie konkurencji, która opisana została we wniosku o interpretację.

Umowy te zostały zawarte na warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego wskazanym we wniosku. Dlatego też, pomimo faktu, iż interpretacja dotyczyć będzie częściowo zaistniałego już stanu faktycznego, to opis Transakcji przedstawiony we wniosku pozostaje aktualny, z uwzględnieniem informacji zawartych w uzupełnieniu wniosku. W związku z nabyciem WBT1, WBT2, WBT3 i WBT4, Kupujący przejął zakład związany z tymi WBT, w którym zatrudnionych było jedynie 5 osób.

Zainteresowani precyzują, iż w skład WBT wchodził tylko jeden budynek w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, a mianowicie budynek położony na działce gruntu nr (...) wchodzącej w skład Gruntu WBT1 i opisany we wniosku, jako budynek socjalny z kotłownią przy "węźle betoniarskim". Na poszczególnych pozostałych działkach gruntu należących do WBT1, WBT2, WBT3 i WBT4 znajdowały się budowle w rozumieniu Prawa budowlanego. Analogicznie, również budowle wchodzić będą w skład WBT5.

Zainteresowani wyjaśniają, iż wskazane we wniosku budynki dotyczące poszczególnych WBT są w istocie budowlami w rozumieniu Prawa budowlanego. Zawarcie we wniosku określenia "budynki" wynikało z faktu, iż w taki sposób naniesienia te zostały ujęte w ewidencji środków trwałych posiadanej przez Sprzedającego jako budynki niemieszkalne z podgrupy 10 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Niemniej jednak, zgodnie z dalszymi informacjami przekazanymi przez Sprzedającego, naniesienia te jakkolwiek objęte symbolem 104 KŚT (zbiorniki, silosy i budynki magazynowe) w podgrupie 10 KŚT (budynki niemieszkalne), nie spełniają definicji budynków w rozumieniu Prawa budowlanego, lecz budowli w rozumieniu przepisów tej ustawy. Jednocześnie, Zainteresowani potwierdzają, że wszystkie grunty wchodzące w skład poszczególnych WBT (tj. WBT1, WBT2, WBT3, WBT4 i WBT5) są gruntami zabudowanymi budowlami w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, a dodatkowo ww. działka (...) wchodząca w skład Gruntu WBT1 jest zabudowana budynkiem w rozumieniu przepisów tej ustawy.

Zawarta 31 stycznia 2023 r. umowa sprzedaży Pojazdów Mechanicznych objęła jedynie 14 pojazdów. 9 lutego 2023 r. zawarta została kolejna umowa sprzedaży Pojazdów Mechanicznych, która objęła kolejnych 14 pojazdów. Pozostałe Pojazdy Mechaniczne nie zostały jeszcze nabyte przez Kupującego, ponieważ nie uzyskały pozytywnych wyników dodatkowych badań technicznych zleconych przez Kupującego. Obecnie Zainteresowani podejmują wspólnie działania zmierzające do uzyskania przez pozostałe Pojazdy Mechaniczne pozytywnych wyników dodatkowych badań technicznych i w konsekwencji do ich nabycia przez Kupującego w przyszłości. Dla potrzeb złożonego wniosku (i w szczególności, dla potrzeb wyliczenia opłaty należnej od wniosku), Zainteresowani zakładają, iż pozostałe Pojazdy Mechaniczne zostaną nabyte przez Kupującego na podstawie jednej umowy sprzedaży. Może jednakże wystąpić sytuacja, w której Pojazdy Mechaniczne będą nabywane sukcesywnie, w miarę naprawy poszczególnych pojazdów i weryfikacji ich stanu technicznego. Możliwa jest także sytuacja, że tylko część z pozostałych pojazdów zostanie nabytych.

Zgodnie z zawartym we wniosku opisem Transakcji, w jej skład ma wchodzić również sprzedaż WBT5. Sprzedaż WBT5 wymaga wydzielenia działki z gruntu będącego własnością Sprzedającego. Dlatego też, zgodnie z intencją Zainteresowanych, sprzedaż WBT5 nastąpi w terminie późniejszym, po dokonanym wydzieleniu gruntu. Sprzedaż ta nastąpi na podstawie odrębnej umowy sprzedaży. Jak wyżej wskazano, w momencie sprzedaży, na gruncie tym będą się znajdować Budowle WBT5. Budowle te będą stanowić budowle w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.

Sprzedający był właścicielem wszystkich Budowli znajdujących się na Gruncie WBT. Sprzedający był również właścicielem Budynku.

W dalszej części uzupełnienia Zainteresowani wskazali, że maszt (...) służy do przesyłania (...). Maszt ten jest własności (...) - spółki X. Sp. z o.o. Ponieważ maszt ten nie był własnością Sprzedającego, Kupujący nie nabył i nie nabędzie własności tego masztu. Maszt ten jest i pozostanie własnością spółki X Sp. z o.o.

Ww. maszt nie jest częścią składową gruntu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jest to urządzenie będące własnością...) - spółki X. Sp. z o.o. Dlatego też, w ramach transakcji Sprzedający nie przeniósł na Kupującego własności przedmiotowego masztu. Maszt ten nie był przedmiotem umowy sprzedaży, ponieważ należy on do Spółki X. Sp. z o.o. W rezultacie zawarcia umowy sprzedaży Gruntu WBT3, Kupujący wstąpił w miejsce Sprzedającego (jako wynajmujący) w istniejącą umowę najmu zawartą z firmą X. Sp. z o.o., której przedmiotem jest wynajęcie części przedmiotowego gruntu (ok. 100 m2) pod maszt (...).

Przedmiotem sprzedaży są również prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z umowy dzierżawy Gruntu WBT4 oraz nakłady poczynione na tym gruncie i roszczenia o zwrot tych nakładów.

Ponadto, Zainteresowani wskazali, że określone decyzje, prawa i obowiązki z określonych umów, z gwarancji i rękojmi wykonania prac, dokumentacja techniczna, prawna projektowa, zostają przeniesione na Kupującego w ramach całościowej Transakcji. Są to elementy potrzebne Kupującemu do korzystania z nabytych WBT, jak również do uzyskania przez Kupującego ewentualnych roszczeń w stosunku do wykonawców prac budowlanych. Przeniesienie praw i obowiązków Sprzedającego wynikających z umowy ze spółką T. Sp. z o.o. ma na celu zapewnienie możliwości korzystania przez Kupującego z przyłącza wodociągowego należącego do T. Sp. z o.o. w zamian za umożliwienie tej spółce korzystania z przyłączy energetycznych i stacji transformatorowej nabytych przez Kupującego wraz z WBT. Przeniesienie tych składników nie jest dokonywane na podstawie odrębnych umów sprzedaży i nie jest płacone odrębne wynagrodzenie przez Kupującego za przeniesienie tych składników. Ww. składniki nie są zbywane na rzecz Kupującego odrębną umową sprzedaży. Przeniesienie tych składników jest ściśle powiązane ze zbyciem WBT na rzecz Kupującego i jest ono dokonywane umową dotyczącą sprzedaży WBT. Ww. składniki pozostają w ścisłym związku z WBT i samodzielna sprzedaż tych składników na rzecz Kupującego nie miałaby żadnego sensu gospodarczego, ani prawnego. Są to składniki potrzebne Kupującemu do odpowiedniego korzystania z nabytych WBT lub też do ewentualnego zaspokojenia roszczeń Kupującego dotyczących niewłaściwie wykonanych robót budowlanych dotyczących WBT. Za przeniesienie ww. składników nie jest płacone odrębne wynagrodzenie przez Kupującego, lecz przeniesienie tych składników jest uwzględnione w cenie płaconej przez Kupującego za nabyte WBT.

W ocenie Zainteresowanych, przeniesienie ww. składników, jako element całościowej Transakcji obejmującej sprzedaż WBT, będzie wchodziło w skład umowy sprzedaży, która będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowani złożyli wniosek o potwierdzenie zasad opodatkowania przedmiotowej Transakcji na gruncie podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wskazano również, że w ramach Transakcji zostanie zawartych 5 umów sprzedaży. 31 stycznia 2023 r. zawarte zostały 2 umowy sprzedaży, a mianowicie umowa sprzedaży WBT1, WBT2, WBT3 i WBT4 (obejmująca sprzedaż wchodzących w skład WBT gruntów, budynku, budowli, ruchomości, jak również Bazy Klientów) oraz umowa sprzedaży 14 Pojazdów Mechanicznych. 9 lutego 2023 r. została zawarta kolejna umowa sprzedaży 14 Pojazdów Mechanicznych. Zainteresowani zakładają, że sprzedaż WBT5 zostanie dokonana na podstawie odrębnej umowy sprzedaży oraz, że na podstawie odrębnej umowy sprzedaży zostaną sprzedane pozostałe Pojazdy Mechaniczne.

Organ zaznacza, że przywołując za Zainteresowanymi treść opisu stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego pominął tę jego część, która znajduje się w pozostałej treści uzupełnienia, gdyż odnosi się ona wyłącznie do zagadnień dotyczących podatku od towarów i usług.

Pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (ostateczne zmodyfikowane w treści uzupełnienia)

Czy sprzedaż WBT oraz innych składników wchodzących w skład Transakcji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku złożenia przez Państwa zgodnego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży Budynku i poszczególnych Budowli wchodzących w skład WBT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 10)

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie zmodyfikowane w treści uzupełnienia)

W Państwa ocenie, sprzedaż WBT oraz innych składników wchodzących w skład Transakcji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku złożenia przez Państwa zgodnego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży Budynku i poszczególnych Budowli wchodzących w skład WBT.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Niemniej jednak, art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych,

c)

niepodlegające podatkowi od towarów i usług na podstawie art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Jak wskazano w Państwa stanowisku w zakresie pytań dotyczących opodatkowania Transakcji podatkiem od towarów i usług, transakcja sprzedaży WBT oraz pozostałych składników będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług i nie będzie zwolniona z tego podatku w przypadku złożenia przez strony transakcji zgodnego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkowaniem od towarów i usług w odniesieniu do Budynku i poszczególnych Budowli składających się na WBT. W konsekwencji, sprzedaż WBT oraz pozostałych składników Transakcji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Powyżej przywołano tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 170):

Podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Podstawę opodatkowania - przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Stawki podatku wynoszą - od umowy sprzedaży:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera własnej definicji nieruchomości lub jej części oraz nie określa co jest częścią składową nieruchomości. Z tego względu, aby zakwalifikować daną rzecz jako nieruchomość oraz określić co stanowi jej integralną część dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego.

W świetle art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.):

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Stosownie do art. 47 § 1-3 Kodeksu cywilnego:

Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Zgodnie z tą zasadą wszystko, co jest trwale związane z gruntem stanowi jego część składową i nie może być odrębnym przedmiotem własności (oderwanym od własności gruntu) zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i tym samym odrębnym przedmiotem obrotu prawnego, gdyż własność gruntu rozciąga się na rzecz ruchomą (np. budowlę, urządzenie), która została z nim połączona w taki sposób, że stała się jego częścią składową.

W myśl art. 48 ustawy - Kodeks cywilny:

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Zgodnie natomiast z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego:

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

W świetle art. 235 § 1 Kodeksu cywilnego:

Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

W prawie polskim obowiązuje zasada superficies solo cedit, zgodnie z którą budynki i urządzenia trwale z gruntem związane, drzewa i inne rośliny, a także inne przedmioty trwale z gruntem związane są jego częściami składowymi, a tym samym nie mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

W art. 48 Kodeksu cywilnego wyraźnie przewidziana została jednak możliwość istnienia wyjątków od zasady wyrażonej w art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego. Chodzi w szczególności o budynki i inne urządzenia znajdujące się na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym (art. 235 § 1), a także o tzw. urządzenia przesyłowe, i inne podobne wchodzące w skład przedsiębiorstwa przesyłowego (art. 49 § 1).

Z tych przepisów wynika, że tytuł prawny do ww. obiektów odrywa się od tytułu prawnego przysługującego do nieruchomości (gruntu).

Przechodząc ponownie na grunt przepisów podatkowych, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z opisu wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że zawarli Państwo i zamierzają Państwo zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Zainteresowany będący stroną postępowania (Kupujący) nabył/nabędzie od Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania (Sprzedającego) zespół składników majątkowych związany z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością w zakresie wytwórni (...), tj. pięć wytwórni (...) (WBT), jak również inne składniki przedsiębiorstwa Sprzedającego związane z WBT. Transakcja dotycząca sprzedaży WBT oraz powiązanych składników, została już częściowo zawarta. 31 stycznia 2023 r. została zawarta umowa sprzedaży WBT1, WBT2, WBT3 i WBT4 (w tym, wchodzących w skład poszczególnych WBT gruntów, budynku, budowli, ruchomości). Umowa ta obejmowała także sprzedaż Bazy Klientów. W tym samym dniu została zawarta umowa sprzedaży 14 Pojazdów Mechanicznych oraz umowa licencyjna upoważniająca Kupującego do używana znaku towarowego słowno-graficznego "...". Zawarta została również umowa o zakazie konkurencji. Umowy te zostały zawarte na warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego wskazanym we wniosku. Dlatego też, pomimo faktu, iż interpretacja dotyczyć będzie częściowo zaistniałego już stanu faktycznego, to opis Transakcji przedstawiony we wniosku pozostaje aktualny, z uwzględnieniem informacji zawartych w uzupełnieniu wniosku. W związku z nabyciem WBT1, WBT2, WBT3 i WBT4, Kupujący przejął zakład związany z tymi WBT, w którym zatrudnionych było jedynie 5 osób. W uzupełnieniu wniosku doprecyzowali Państwo, że wszystkie grunty wchodzące w skład poszczególnych WBT (tj. WBT1, WBT2, WBT3, WBT4 i WBT5) są gruntami zabudowanymi budowlami w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, a dodatkowo na działce (...) wchodzącej w skład Gruntu WBT1 znajduje się budynek w rozumieniu przepisów tej ustawy. Zawarta 31 stycznia 2023 r. umowa sprzedaży Pojazdów Mechanicznych objęła jedynie 14 pojazdów. 9 lutego 2023 r. zawarta została kolejna umowa sprzedaży Pojazdów Mechanicznych, która objęła kolejnych 14 pojazdów. Pozostałe Pojazdy Mechaniczne zostaną nabyte przez Kupującego na podstawie jednej umowy sprzedaży. Może jednakże wystąpić sytuacja, w której Pojazdy Mechaniczne będą nabywane sukcesywnie, w miarę naprawy poszczególnych pojazdów i weryfikacji ich stanu technicznego. Możliwa jest także sytuacja, że tylko część z pozostałych pojazdów zostanie nabytych. Zgodnie z zawartym we wniosku opisem Transakcji, w jej skład ma wchodzić również sprzedaż WBT5. Sprzedaż ta nastąpi na podstawie odrębnej umowy sprzedaży, a na gruncie tym będą się znajdować Budowle WBT5. Budowle te będą stanowić budowle w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.

Sprzedający był właścicielem Budynku oraz wszystkich Budowli znajdujących się na Gruncie WBT.

Przedmiotem sprzedaży są również prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z umowy dzierżawy Gruntu WBT4 oraz nakłady poczynione na tym gruncie i roszczenia o zwrot tych nakładów. Na Kupującego, w ramach całościowej Transakcji, zostaną przeniesione określone decyzje, prawa i obowiązki z określonych umów, z gwarancji i rękojmi wykonania prac, dokumentacja techniczna, prawna projektowa. Są to elementy potrzebne Kupującemu do korzystania z nabytych WBT, jak również do uzyskania przez Kupującego ewentualnych roszczeń w stosunku do wykonawców prac budowlanych. Przeniesienie praw i obowiązków Sprzedającego wynikających z umowy ze spółką T. Sp. z o.o. ma na celu zapewnienie możliwości korzystania przez Kupującego z przyłącza wodociągowego należącego do T. Sp. z o.o. w zamian za umożliwienie tej spółce korzystania z przyłączy energetycznych i stacji transformatorowej nabytych przez Kupującego wraz z WBT. Ww. składniki nie są zbywane na rzecz Kupującego odrębną umową sprzedaży. Przeniesienie tych składników jest ściśle powiązane ze zbyciem WBT na rzecz Kupującego i jest ono dokonywane umową dotyczącą sprzedaży WBT. Za przeniesienie ww. składników nie jest płacone odrębne wynagrodzenie przez Kupującego, lecz przeniesienie tych składników jest uwzględnione w cenie płaconej przez Kupującego za nabyte WBT.

Ponadto, przez grunty składające się na WBT mogą przechodzić (mogą znajdować się w gruncie lub na gruncie) instalacje (np. przyłącza) będące własnością podmiotów trzecich, które w świetle prawa budowlanego powinny być kwalifikowane jako budowle. Z perspektywy prawnej, zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego takie instalacje nie są traktowane jako część składowa gruntu, ponieważ należą do przedsiębiorstwa przesyłowego. W konsekwencji, takie instalacje nie będą przedmiotem planowanej Transakcji.

Na gruncie WBT3 znajduje się maszt (...), który służy do przesyłania sygnału (...). Maszt ten jest własnością (...) - spółki X. Sp. z o.o. Ponieważ maszt ten jako urządzenie nie był własnością Sprzedającego, Kupujący nie nabył i nie nabędzie własności tego masztu. Maszt ten jest i pozostanie własnością spółki X. Sp. z o.o. Ww. maszt (...) nie jest częścią składową gruntu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie był przedmiotem umowy sprzedaży. Dlatego też, w ramach transakcji Sprzedający nie przeniósł na Kupującego własności przedmiotowego masztu. W rezultacie zawarcia umowy sprzedaży Gruntu WBT3, Kupujący wstąpił jedynie w miejsce Sprzedającego (jako wynajmujący) w istniejącą umowę najmu zawartą z firmą X. Sp. z o.o., której przedmiotem jest wynajęcie części przedmiotowego gruntu (ok. 100 m2) pod maszt (...).

Podsumowując, w ramach Transakcji zostanie zawartych 5 umów sprzedaży. 31 stycznia 2023 r. zawarte zostały 2 umowy sprzedaży, a mianowicie umowa sprzedaży WBT1, WBT2, WBT3 i WBT4 (obejmująca sprzedaż wchodzących w skład WBT gruntów, budynku, budowli, ruchomości, jak również Bazy Klientów) oraz umowa sprzedaży 14 Pojazdów Mechanicznych. 9 lutego 2023 r. została zawarta kolejna umowa sprzedaży 14 Pojazdów Mechanicznych. Sprzedaż WBT5 zostanie dokonana na podstawie odrębnej umowy sprzedaży oraz, na podstawie odrębnej umowy sprzedaży zostaną sprzedane pozostałe Pojazdy Mechaniczne.

W ramach interpretacji chcą Państwo uzyskać potwierdzenie, że opisane transakcje podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jakkolwiek Państwa zapytanie dotyczy opodatkowania umowy (kilku umów) sprzedaży składników majątkowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższe transakcje - dokonane/mające być dokonane pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z interpretacji indywidualnej znak: 0111-KDIB3-2.4012.817.2022.3.MD w zakresie podatku od towarów i usług wynika, że:

- sprzedaż WBT oraz pozostałych składników (tj. Bazy Klientów, Pojazdów mechanicznych) jak również udzielnie licencji na Znak Towarowy oraz sprzedaży opisanych praw nie będzie stanowiła zbycia przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa; tym samym transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów oraz świadczenie usług;

- w odniesieniu do części Budynku WBT1 jak i części Budowli WBT1 i WBT2 oraz do budowli WBT3 i budowli WBT5, w stosunku do których od pierwszego zasiedlenia do momentu planowanej transakcji upłynie okres co najmniej 2 lat, będą spełnione warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług;

- spełniając warunki z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku o podatku od towarów i usług, (Strony złożą w akcie notarialnym umowy sprzedaży WBT zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług) planowana dostawa ww. części Budynku WBT1 jak i części Budowli WBT1 i WBT2 oraz budowli WBT3 i WBT5, w stosunku do których od pierwszego zasiedlenia do momentu planowanej transakcji nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, będzie podlegać opodatkowaniu właściwą stawką podatku od towarów i usług;

- dostawa gruntu WBT1, WBT2, WBT3, WBT5, z którym ww. część Budynku WBT1 i część Budowli WBT1 i WBT2 oraz budowle WBT3 i WBT5 są związane - przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług - również będzie podlegać opodatkowaniu właściwą stawką podatku od towarów i usług;

- dostawa części Budynku WBT1 i części Budowli WBT1 i WBT2 w stosunku, do których od pierwszego zasiedlenia do momentu planowanej transakcji upłynie okres krótszy niż 2 lata oraz nowych i ulepszonych Budowli WBT3 i budowli WBT5, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki (nie będzie miało zastosowania żadne zwolnienie); dostawa gruntu WBT1, WBT2, WBT3, WBT5 z którym ww. Budynek WBT1 i Budowle WBT1, WBT2, WBT3, WBT5 są związane - przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy - również będzie podlegać opodatkowaniu właściwą stawką podatku od towarów i usług;

- przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym (WBT4) nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi natomiast odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy, a tym samym czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług;

- przeniesienie na Kupującego praw i obowiązków wynikających z umowy Dzierżawy (WBT4) stanowić będzie świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegające opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy;

- do sprzedaży Ruchomości WBT1, WBT2, WBT3, WBT4, WBT5 nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem dostawa tych ruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek właściwych dla danego towaru;

- również sprzedaż Pojazdów Mechanicznych opisanych we wniosku nie korzystała/nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług; ich sprzedaż będzie opodatkowana właściwą stawką tego podatku;

- sprzedaż Bazy Klientów oraz odpłatnego udzielania licencji na Znak Towarowy jest czynnością stanowiącą odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług; usługi te nie zostały wskazane przez ustawodawcę jako czynności objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług; zatem będą one podlegać opodatkowaniu według właściwych stawek tego podatku.

Zatem, skoro - co wynika z interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług oraz uzupełnienia - transakcja sprzedaży WBT oraz powiązanych z nim składników, o których mowa we wniosku i jego uzupełnieniu będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie z tego podatku zwolniona (bo Strony Transakcji rezygnują zrezygnowały ze zwolnienia w takim zakresie w jakim zwolnienie to im przysługiwało), to do opisanej sprzedaży WBT oraz innych składników wchodzących w skład opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku transakcja sprzedaży WBT oraz pozostałych składników opisanej transakcji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja stanowi ocenę Państwa stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie - znak: 0111-KDIB3-2.4012.817.2022.3.MD.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

L. S.A. (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl