0111-KDIB2-3.4014.40.2022.1.BB, PCC od nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0111-KDIB2-3.4014.40.2022.1.BB - PCC od nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.40.2022.1.BB PCC od nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

W dniu 18 grudnia 2021 r. do Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął Państwa wniosek, który - zgodnie ze wskazaniem w części A1 wniosku - dotyczył tylko podatku od towarów i usług.

Wniosek miał braki formalne, dlatego 5 stycznia 2022 r. wysłano do Państwa wezwanie, znak: 0114-KDIP1-1.4012.840.2021.1.KOM w celu uzupełnienia wniosku. W dniu 14 stycznia 2022 r. do Krajowej Informacji Skarbowej wpłynęło Państwa pismo stanowiące odpowiedź na wezwanie. Z pisma tego wynikało, że oczekują Państwo również wydania interpretacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym pismo, stanowiące odpowiedź na wezwanie, potraktowaliśmy jako wniosek dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych.

Za dzień wpływu wniosku w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych uznajemy zatem dzień wpływu do nas Państwa uzupełnienia rozszerzającego zakres wniosku, tj. 14 stycznia 2022 r.

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zbywca)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania: Spółka Akcyjna (Nabywca)

Opis zdarzenia przyszłego

Zainteresowany będący stroną postępowania jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której przedmiotem działalności jest produkcja tworzyw sztucznych (Zbywca). Zbywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zbywca został utworzony w 2003 r., jako przedsięwzięcie joint-venture, w którym partnerami są: spółka kapitałowa (dalej jako: "Udziałowiec") oraz Zainteresowany niebędący stroną postępowania spółka akcyjna z siedzibą w Polsce (Nabywca). Każdy z partnerów jest bezpośrednim właścicielem 50% udziałów w Zbywcy.

Zbywca posiada w Polsce kilka zakładów (instalacji) produkcyjnych, które specjalizują się w wytwarzaniu tworzyw sztucznych. Każdy z zakładów produkcyjnych wykorzystuje inną technologię i w rezultacie każdy z nich wytwarza inny produkt końcowy. Stosownie do tego, Zbywca wyróżnia w oparciu o posiadane zakłady produkcyjne kilka linii biznesowych swojej działalności gospodarczej, z których jedna to zakład (dalej jako: "Zakład") produkcji jednego z produktów (dalej jako: "Produkt") wytwarzanych przez Zbywcę.

Zakład jest wyodrębniony w ramach Zbywcy na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej w następujący sposób:

1. Organizacyjnie

Choć Zakład nie jest formalnie wskazany jako jednostka organizacyjna w ramach przedsiębiorstwa Zbywcy, to Zakład jest organizacyjnie wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Zbywcy. Zakład posiada bowiem grupę dedykowanych mu ok. XXX pracowników umiejscowionych w złożonej strukturze podległości pracowniczej Zbywcy. Struktura pracownicza dedykowana Zakładowi istnieje faktycznie w strukturze organizacyjnej Zbywcy od kilku lat.

Pośród pracowników Zakładu dominującą liczebnie grupę (ponad XXX osób) stanowią pracownicy techniczni pracujący wyłącznie dla Zakładu, dalej zwani "Pracownikami Produkcyjnymi". Przełożonym Pracowników Produkcyjnych jest Starszy Menadżer współpracujący z inżynierem ds. procesów, który odpowiada za funkcjonowanie Zakładu przed Dyrektorem Produkcji odpowiedzialnym za wszystkie zakłady produkcyjne. Pracownicy Produkcyjni zorganizowani są w cztery brygady pracujące na dwie zmiany. Typowa brygada składa się z szefa zmiany, sterowniczych i operatorów.

Niektórzy pracownicy (ponad XXX osób) należący do Zakładu są merytorycznie dedykowani do działalności Zakładu, mimo iż formalnie podlegają przełożonym innych jednostek w ramach Zbywcy (np. BHP, Utrzymanie Ruchu, Planowanie Produkcji, Laboratorium, Magazyn i Logistyka), dalej zwani "Pracownikami Specjalistycznymi". Pozostała (najmniej liczna) grupa pracowników zatrudnionych w działach administracyjnych (np. Biura Zakupów) wykonuje prace na rzecz Zakładu na część etatu, dalej zwana "Pracownikami Administracyjnymi". Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące pracowników Zakładu zostały przedstawione w dalszej części opisu zdarzenia przyszłego.

Lokalizacyjnie Zakład jest fizycznie wyraźnie wyodrębniony od pozostałych zakładów należących do Zbywcy. Teren zajmowany przez Zakład obejmuje kompleks nieruchomości, który geograficznie otoczony jest nieruchomościami należącymi do Nabywcy i położony jest w odległości kilkuset metrów od pozostałych zakładów produkcyjnych Zbywcy. Pracownicy Produkcyjni pracują wyłącznie w pomieszczeniach produkcyjnych na terenie Zakładu. Pracownicy Specjalistyczni pracują w pomieszczeniach produkcyjnych na terenie Zakładu oraz poza terenem Zakładu, ale w jego sąsiedztwie. Pracownicy Administracyjni pracują zasadniczo poza terenem Zakładu w pomieszczeniach biurowych.

Zainteresowani wskazali, że Zakład był w przeszłości, przedmiotem aportu do Zbywcy, który został wniesiony przez Nabywcę w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały w Zbywcy. Z uwagi na upływ czasu od momentu wniesienia Zakładu do Zbywcy niektóre jego elementy siłą rzeczy musiały zostać zmodyfikowane lub zastąpione innymi.

2. Finansowo

Zbywca nie prowadzi dla Zakładu odrębnej księgowości w ramach systemu finansowo-księgowego. Z uwagi na wewnętrzne potrzeby nie jest również tworzony odrębny budżet dla Zakładu. Jednakże, Zbywca przygotował dla Zakładu odrębny dla tej jednostki organizacyjnej bilans i rachunek zysków i strat pro forma za lata 2018, 2019, 2020 i na koniec kwietnia 2021. Kontynuowane także są działania umożliwiające przygotowanie tych danych za kolejne okresy. Należy zaznaczyć, że odrębne dane finansowe dla Zakładu dostępne są także dla roku 2017.

Przygotowanie odrębnego dla tej jednostki organizacyjnej bilansu i rachunku zysków i strat pro forma dokonuje się, ponieważ na podstawie prowadzonych wpisów do systemu księgowego jest możliwe:

- wyodrębnienie z rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych składników majątku i ich wartości przyporządkowanych do Zakładu,

- zidentyfikowanie przychodów generowanych ze sprzedaży Produktu wytwarzanego przez Zakład,

- zidentyfikowanie kosztów, które dotyczą Zakładu (w szczególności kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z Zakładem), takich jak:

- materiałów zużytych do wytworzenia Produktu,

- wynagrodzenia pracowników przypisanych do Zakładu,

- energii zużywanej przez Zakład,

- innych kosztów (administracja, księgowość, itp.), które są przypisywane do Zakładu na zasadzie "klucza alokacji",

- zidentyfikowanie zobowiązań wynikających z funkcjonowania Zakładu (częściowo przypisywane do Zakładu na zasadzie "klucza alokacji"),

- zidentyfikowanie wierzytelności (w tym handlowych) związanych z Zakładem.

Przychody oraz dominująca wartościowo część kosztów operacyjnych (w tym koszty surowców do produkcji, stanowiące ponad 90% wszystkich kosztów związanych z Zakładem) przypisywana jest do Zakładu bezpośrednio, tzn. na podstawie wiedzy o ich bezpośrednim zużyciu na potrzeby Zakładu. Część kosztów działalności Zakładu (zwłaszcza kosztów pośrednich) alokowana jest do Zakładu za pomocą adekwatnych i racjonalnych kluczy alokacji.

3. Funkcjonalnie

Zakład, z wykorzystaniem obecnie posiadanych składników materialnych i niematerialnych, stanowi niezależne przedsiębiorstwo, odseparowane od pozostałej działalności Zbywcy, które mogłoby stanowić osobny podmiot prawny prowadzący działalność w zakresie wytwarzania Produktu. Zakład ma jasno wyodrębnione funkcje ekonomiczne, które koncentrują się wokół działalności produkcyjnej dla Produktu.

Zakład ma wystarczającą dla samodzielnego funkcjonowania kadrę pracowniczą obejmującą Pracowników Produkcyjnych oraz Pracowników Specjalistycznych różnego szczebla. Ponadto, na rzecz Zakładu wykonywane są przez Pracowników Administracyjnych określone czynności niezbędne dla jego funkcjonowania - czynności te jak i koszty z nimi związane są możliwe do określenia bezpośrednio lub pośrednio (za pomocą odpowiedniego klucza alokacji).

Składniki majątkowe przypisane do Zakładu w bilansie pro forma są wystarczające do samodzielnego prowadzenia działalności tej jednostki organizacyjnej w dotychczasowy sposób.

Zakład stanowi organizacyjną całość (na którą składają się składniki materialne - ruchomości i nieruchomości - oraz składniki niematerialne), posiada dedykowaną kadrę osobową, która mogłaby samodzielnie prowadzić produkcję w ramach osobnego podmiotu prawnego.

Zbywca przygotowuje się do zawarcia umowy sprzedaży (dalej jako: "Umowa Sprzedaży"), na mocy której Zbywca z uzasadnionych przyczyn biznesowych dokona zbycia Zakładu na rzecz Nabywcy (dalej jako: "Transakcja").

W ramach Umowy Sprzedaży na Nabywcę przejdą składniki materialne i niematerialne bezpośrednio związane z Zakładem (tj. wykorzystywane wyłącznie lub prawie wyłącznie przez Zakład), które mogą być przedmiotem Transakcji, tj.:

I. Środki trwałe takie jak:

- prawo użytkowania wieczystego działek, na których znajduje się Zakład. Zbywca wskazuje, że na jednej z działek obecnie znajdują się również elementy majątku

wykorzystywane przez Zbywcę w ramach pozostałych linii biznesowych. Przed Transakcją ta działka zostanie geodezyjnie podzielona w taki sposób, aby w ramach

Transakcji na Nabywcę przeszła wyłącznie wydzielona nieruchomość, na której znajdują się składniki majątku związane z Zakładem,

- budynki i budowle położone na ww. działkach, w szczególności:

1)

2 budynki wytłaczarki,

2)

2 boksy reaktora,

3)

budynek techniczny,

4)

budynek sprężarek,

5)

hala składowania chemikaliów,

6)

budynek administracyjny Zakładu,

7)

hala pakowania, paletyzowania i przechowania Produktu,

8)

hala składowania Produktu,

9)

niezadaszone place składowe,

- środki trwałe znajdujące się na terenie ww. działek i budynków, w szczególności:

1)

urządzenia produkcyjne,

2)

urządzenia do pakowania palet i worków,

3)

silosy,

4)

urządzenia laboratoryjne - opcjonalnie (kwestia ta jest wyjaśniona w dalszej części).

II. Chemikalia i inne materiały wykorzystywane do produkcji, np.:

- dodatki chemiczne,

- zapasy oraz produkcja w toku,

- palety do pakowania,

- folie do pakowania.

III. Wartości niematerialne i prawne, takie jak:

- prawo do wykorzystania znaku towarowego,

- prawo do domeny internetowej związanej z Produktem,

- receptura,

- know-how technologiczne,

- wybrane systemy IT wspierające produkcję (m.in. system sterowania Zakładem, system planowania produkcji, system przeciwpożarowy, system alarmowy).

IV. Normy produkcyjne, zezwolenia i dokumentacja, których przeniesienie jest prawnie możliwe m.in.:

- instrukcje technologiczne,

- specyfikacje Produktu,

- instrukcja ochrony środowiska,

- instrukcja BHP,

- kartoteka BHP,

- instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- raporty produkcyjne,

- rejestr wypadków przy pracy,

- raporty z kontroli,

- dokumentacja historyczna

- decyzje, pozwolenia, zezwolenia związane z nabywanymi składnikami Zakładu,

- dokumentacja laboratoryjna i normy laboratoryjne będące własnością Zbywcy opcjonalnie (kwestia ta jest wyjaśniona w dalszej części).

V. Środki pieniężne, w wysokości niezbędnej do regulowania bieżących zobowiązań związanych z Zakładem po Transakcji.

VI. Umowy ubezpieczenia, które dotyczą Zakładu (w tym umowa ubezpieczenia majątku, umowa ubezpieczenia od terroryzmu i sabotażu). Umowy te obecnie dotyczą również

składników majątku Zbywcy innych niż Zakład. Konsekwentnie, przed Transakcją zostaną zmienione w taki sposób, że umowy dotyczące składników Zakładu zostaną

rozdzielone i przypisane do Zakładu w takiej części, w jakiej dotyczą Zakładu.

VII. Zakład pracy - w ramach Umowy Sprzedaży dojdzie do przeniesienia zakładu pracy związanego z Zakładem w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

W skład zakładu pracy będącego przedmiotem Transakcji ma wejść personel zatrudniony przez Zbywcę w ramach Zakładu. Lista pracowników, którzy mają zostać

przeniesieni na Nabywcę w ramach Transakcji, poprzez przeniesienie zakładu pracy, tj.:

- Pracownicy Produkcyjni bezpośrednio związani z Zakładem (starszy menedżer, kilku szefów zmiany, kilkunastu sterowniczych, kilkunastu aparatowych produkcji),

- Pracownicy Specjalistyczni i Pracownicy Administracyjni, którzy mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Zakładu u Nabywcy, jak:

a)

specjalista związany z obsługą Zakładu z działu HSEQ (BHP),

b)

wybrani pracownicy z Działu Utrzymania Ruchu związani funkcjonalnie z Zakładem (kilku Inżynierów utrzymania ruchu, specjalista CAPEX),

c)

pracownicy Działu Logistyki dedykowani do obsługi Zakładu (specjalista logistyki, kilku szefów zmiany, kilkunastu Operatorów),

d)

wybrani pracownicy Działu Laboratorium dedykowani do obsługi Zakładu (czworo) - opcjonalnie (kwestia ta jest wyjaśniona w dalszej części),

e)

wybrani pracownicy Działu Księgowości, Utrzymania Ruchu, Biura Zakupów, Biura Logistyki, Działu Analiz, specjaliści, kontroler, technolog produkcji.

VIII. Zobowiązania i należności handlowe i pracownicze związane z Zakładem - z wyłączeniem w szczególności należności handlowych wobec Odbiorcy Produkcji (pojęcie

zdefiniowane w dalszej części wniosku). Ponadto, należy podkreślić, że zobowiązania handlowe Zakładu wobec Nabywcy, stanowiące dominującą wartościowo część

zobowiązań związanych z Zakładem ulegną po Transakcji konfuzji u Nabywcy.

IX. Zapasy, w tym produkcja w toku i części zamienne do urządzeń wykorzystywanych przez Zakład.

Składniki wymienione w pkt I-IX powyżej dalej jako: "Przedmiot Transakcji".

Zbywca wskazał, że nie może wykluczyć, że ostateczny zakres Transakcji będzie nieznacznie inny niż wskazany powyżej Przedmiot Transakcji. To znaczy, że nie jest wykluczone, że na Nabywcę zostaną przeniesione dodatkowe elementy (w tym dodatkowi pracownicy) lub Transakcja nie obejmie jakichś elementów (w tym niektórych pracowników) wskazanych powyżej.

Należy zauważyć, że Zakład prowadzi działalność produkcyjną na szeroką skalę i będzie tę działalność kontynuować również w okresie od złożenia niniejszego wniosku do momentu Transakcji. Zbywca nie może wykluczyć, że w tym okresie mogą wystąpić zdarzenia, które spowodują, że zakres Transakcji nie będzie mógł być identyczny, jak wskazany został w opisie (np. mogą nastąpić pewne zmiany kadrowe, niektóre umowy mogą zostać rozwiązane lub zostaną zawarte nowe, Zbywca może nabyć nowe środki trwałe itd.). Natomiast powyższe ewentualne zmiany w zakresie Transakcji nie będą wpływać na poziom wyodrębnienia Zakładu, jako samodzielnej jednostki produkującej tworzywa sztuczne.

Intencją Zbywcy i Nabywcy jest takie ukształtowanie zakresu Transakcji, aby po niej Nabywca mógł nieprzerwanie kontynuować działalność prowadzoną przez Zakład w dotychczasowej formie po przeniesieniu własności Przedmiotu Transakcji, natomiast u Zbywcy po Transakcji nie pozostały składniki majątku, które są związane z działalnością Zakładu i nie będą wykorzystywane w działalności Zbywcy po Transakcji.

Zbywca pragnie zaznaczyć, że w skład Przedmiotu Transakcji nie wejdą niektóre elementy związane z Zakładem, natomiast w ocenie Zbywcy i Nabywcy będą to elementy, które z punktu widzenia stron nie są niezbędne dla jego samodzielnego funkcjonowania lub których przeniesienie nie jest (prawnie lub technicznie) możliwe.

Są to m.in:

a) umowy, których z formalnego punktu widzenia nie można prawnie rozdzielić (pomimo możliwości przypisania do Zakładu wartości kosztów i przychodów wynikających z tych

umów), jako że dotyczą również pozostałych linii biznesowych Zbywcy (np. umowa na dostawę surowców, energii, wybrane umowy ubezpieczenia i umowy sprzedaży

Produktu wytwarzanych przez Zakład, umowy dotyczące zatrudnienia osób nie alokowanych do Zakładu na całość etatu); po Transakcji umowy te będą odpowiednio

aneksowane, aby m.in. odzwierciedlić to, że nie dotyczą już Produktu, znaku handlowego, itp. ponadto, przeniesione zostaną dane, które pozwolą Nabywcy na zawarcie

analogicznych umów; b) niektóre nieruchomości, które Zbywca używa do celów niezwiązanych z Zakładem (jeden z budynków administracyjnych), mają poboczne znaczenie dla funkcjonowania

Zakładu (np. niezadaszona część magazynowa, pomieszczenie kontroli logistycznej) lub niektóre silosy i nieruchomości, które będą po Transakcji wynajmowane Nabywcy

przez Zbywcę; podobnie, jeżeli chodzi o niektóre środki trwałe lub wyposażenie i in., które po Transakcji może być wynajmowane Nabywcy przez Zbywcę albo zastąpione

zasobami Nabywcy;

c) system informatyczny zintegrowany z systemem funkcjonującym w grupie Udziałowca, który zostanie zastąpiony po Transakcji systemem funkcjonującym u Nabywcy, a także

pracownicy działu IT; jednakże przeniesione zostaną dane z systemów informatycznych,

d)

zobowiązania i należności publicznoprawne, rezerwy księgowe;

e)

należności handlowe wobec Odbiorcy Produkcji (pojęcie zdefiniowane w dalszej części wniosku) wynikają z umowy zawartej między Zbywcą, a Odbiorcą Produkcji, która

dotyczy sprzedaży produktów wytwarzanych przez wszystkie linie biznesowe Zbywcy. Wszelkie rozliczenia wynikające z ww. umowy są prowadzone w systemie, który jest

wykorzystywany wyłącznie w podmiotach należących do grupy Udziałowca

i przeniesienie tych należności byłoby skomplikowane technicznie. Ponadto, należy dodać, że po Transakcji, produkcja Zakładu nie będzie już zbywana do Odbiorcy Produkcji,

natomiast Nabywca będzie organizował sprzedaż we własnym zakresie; f) certyfikaty zgodności i normy zakładowe Zbywcy, przy czym Nabywca (lub - opcjonalnie zgodnie z wyjaśnieniami poniżej - jego podmiot zależny, który przejmie Aktywa

Laboratoryjne, o czym mowa poniżej) będzie korzystał z własnych certyfikatów zgodności, które mogą wymagać rozszerzenia na nabywany Zakład lub w wymaganym zakresie

dokona dodatkowej certyfikacji; jednocześnie dokumentacja Transakcji będzie przewidywała ponadto możliwość udostępnienia Nabywcy (lub - opcjonalnie zgodnie

z wyjaśnieniami poniżej - jego podmiotowi zależnemu, który przejmie Aktywa Laboratoryjne) norm zakładowych Zbywcy, o ile zajdzie taka konieczność;

g) pozwolenia i decyzje, których przeniesienie nie jest prawnie możliwe, w szczególności: pozwolenie na przetwarzanie odpadów produkcyjnych, pozwolenie wodno-prawne,

raport o bezpieczeństwie - w powyższym zakresie Nabywca wystąpi do właściwych organów z wnioskiem o przeniesienie decyzji lub dopisze instalacje należące do Zakładu

do posiadanych przez Nabywcę pozwoleń.

Dodatkowo, Zbywca wskazuje poniżej istotne okoliczności, z powodu których Strony Transakcji nie są zainteresowane przeniesieniem umowy sprzedaży Produktu wytwarzanego przez Zakład.

W grupie kapitałowej Udziałowca został wypracowany szczególny model sprzedaży, w którym funkcjonuje Zbywca. W modelu tym występuje wyspecjalizowany podmiot, spółka z grupy Udziałowca (nazywany w niniejszym wniosku jako: "Odbiorca Produkcji"), który jest jedynym nabywcą produkcji Zbywcy (w tym Zakładu). Natomiast, sprzedaż Produktu przez Odbiorcę Produktu na rynek polski (który stanowi 100% rynku zbytu produkcji Zakładu) do odbiorców końcowych jest realizowana za pośrednictwem spółki zależnej Zbywcy (dalej: "Spółka Zależna"), która działa jako komisant na podstawie umowy komisu.

Można zatem stwierdzić, że Odbiorca Produkcji nie prowadzi aktywnej działalności handlowej związanej z produkcją Zakładu, ponieważ funkcje sprzedażowe i dystrybucyjne Zbywcy w zakresie Produktu Zakładu są, co do zasady, realizowane przez Spółkę Zależną.

Jednak funkcje produkcyjne realizowane przez Zbywcę w ramach Zakładu oraz funkcje sprzedażowe i dystrybucyjne realizowane przez Spółkę Zależną dla Produktu wytwarzanego przez Zakład jest z nim tak dalece zintegrowany, że tytuł prawny do tego Produktu przechodzi na Odbiorcę Produkcji, a następnie na zewnętrznego klienta w momencie, gdy Produkt zostanie dostarczony do zewnętrznego klienta. Za fizyczną dostawę Produktu odpowiada Zbywca.

W związku z Transakcją zostanie zawarta równolegle transakcja ("Transakcja 2") między Spółką Zależną a Nabywcą, w ramach której na Nabywcę zostaną przeniesione wybrane składniki majątku należące do Spółki Zależnej związane z funkcjami sprzedażowymi

i dystrybucyjnymi dla Produktu, m.in.:

- obowiązujące umowy sprzedaży na Produkt Zakładu (obowiązujące w dniu realizacji obydwu transakcji umowy pisemne oraz prawa i obowiązki z umów zawartych

w innej formie),

- baza klientów na Produkt Zakładu,

- dokumentacja historyczna,

- 2 pracowników z działu sprzedaży i obsługi klienta.

Ponadto, Spółka Zależna przez określony czas (tj. przez 3 lata) nie będzie mogła konkurować na polskim rynku z Nabywcą w sprzedaży produktów w specyfikacji takiej, jak produkowane przez Zakład (tożsamym zakazem konkurencji ma zostać objęty również Zbywca).

Pracownicy Spółki Zależnej, którzy zostaną przeniesieni do Nabywcy posiadają doświadczenie, kwalifikacje oraz kontakty biznesowe, które mają na celu zapewnienie Nabywcy ciągłości sprzedaży produkcji Zakładu na rynku polskim.

Kwalifikacja Transakcji 2 nie jest przedmiotem zapytania sformułowanego we wniosku, natomiast prezentacja tej transakcji ma na celu wskazanie istotnych okoliczności Transakcji.

Ponadto, intencją Nabywcy jest nabycie Zakładu jako zorganizowanego i funkcjonującego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych w tym praw, tak aby zapewnić jego nieprzerwane funkcjonowanie oraz sprzedaż Produktu wytwarzanego przez Zakład. Ponadto, poza aktywami trwałymi, w ramach Umowy Sprzedaży zostaną przeniesione związane z Zakładem zapasy obejmujące w szczególności surowce do produkcji oraz produkcję w toku.

Po Transakcji, Zbywca będzie kontynuował działalność gospodarczą w ramach pozostałych linii biznesowych przy wykorzystaniu składników majątku, które nie będą stanowić Przedmiotu Transakcji. Natomiast, nie będzie u Zbywcy kontynuowana działalność związana z Zakładem.

Działalność Zakładu będzie po Transakcji kontynuowana przez Nabywcę w oparciu o składniki nabyte w ramach Zakładu, a także z wykorzystaniem własnych zasobów (np. produkowanych przez Nabywcę surowców, zatrudnianych przez Nabywcę pracowników innych niż pracownicy Zakładu oraz składników majątkowych nabytych od Spółki Zależnej w ramach Transakcji 2, a przejściowo - do momentu operacyjnej możliwości zaangażowania własnych zasobów przez Nabywcę - także na bazie usług świadczonych Nabywcy na podstawie odrębnych umów w ograniczonym okresie przez Zbywcę, będących nierozłącznym elementem Transakcji.

Ponadto, Zbywca wskazuje, że wraz z Nabywcą rozważają oni dwa warianty relokacji laboratoryjnych aktywów Zbywcy wykorzystywanych do wykonywania badań na rzecz Zakładu (na które to aktywa składają się w szczególności: urządzenia laboratoryjne, dokumentacja i normy laboratoryjne, system informatyczny a także czworo pracowników laboratoryjnych; dalej jako "Aktywa Laboratoryjne"). Aktywa Laboratoryjne stanowią zarówno liczbowo jak i pod względem wartości niewielką część Zakładu.

Dla celów ilustracyjnych, Zbywca przedstawia przybliżoną liczbę i księgową wartość Aktywów Laboratoryjnych w porównaniu do ogółu aktywów trwałych Zakładu (dane na koniec pierwszego kwartału 2021 r.):

- Aktywa Laboratoryjne:

- Aktywa trwałe - liczba - ok. 60,

- księgowa wartość początkowa - ok. 5 mln PLN,

- księgowa wartość uwzględniająca umorzenie - ok. 3 mln PLN;

- Zakład:

- Aktywa trwałe - liczba - ok. 650,

- księgowa wartość początkowa - ok. 96 mln PLN,

- księgowa wartość uwzględniająca umorzenie - ok. 22 mln PLN.

Konieczność specjalnego potraktowania tych akurat aktywów wynika z faktu, iż Nabywca, będący producentem wielu wyrobów chemicznych wytwarzanych w jego kilkudziesięciu instalacjach produkcyjnych, w ogóle nie posiada w swoich strukturach wydziału laboratoryjnego. Badania wszelkich wytwarzanych przez Nabywcę w procesach produkcyjnych substancji chemicznych zleca on bowiem na zasadzie outsourcingu podmiotowi zewnętrznemu, czyli co do zasady swojej spółce zależnej specjalizującej się w tego rodzaju działalności (dalej jako: "Spółka Laboratoryjna").

Mając na względzie powyższy model organizacyjno-biznesowy, zamiarem Nabywcy jest, aby po nabyciu Zakładu Aktywa Laboratoryjne finalnie znalazły się właśnie w Spółce Laboratoryjnej i stamtąd (na zasadzie outsourcingu - jak to ma miejsce w przypadku pozostałych instalacji produkcyjnych Nabywcy) uczestniczyły w świadczeniu usług laboratoryjnych na rzecz Zakładu - już będącego częścią przedsiębiorstwa Nabywcy.

Wspomniane wyżej dwa warianty, jakie rozważają strony Transakcji, są następujące:

Wariant pierwszy (dalej jako: "Opcja 1"):

Aktywa Laboratoryjne wejdą w skład Przedmiotu Transakcji i zostaną nabyte wraz z Zakładem przez Nabywcę. Następnie niezwłocznie po Transakcji Nabywca dokona odpłatnego zbycia Aktywów Laboratoryjnych na rzecz Spółki Laboratoryjnej i zawrze z nią umowę o świadczenie przez nią usług laboratoryjnych na potrzeby Zakładu w postaci badania substancji wytwarzanych przez Zakład (będący już częścią przedsiębiorstwa Nabywcy). W konsekwencji Zakład będzie mógł nieprzerwanie kontynuować działalność w zakresie wytwarzania Produktu.

Wariant drugi (dalej jako: "Opcja 2"):

Aktywa Laboratoryjne nie wejdą w skład Przedmiotu Transakcji i zostaną równolegle odpłatnie zbyte przez Zbywcę bezpośrednio na rzecz Spółki Laboratoryjnej, która równocześnie zawrze z Nabywcą umowę o świadczenie przez nią usług laboratoryjnych na potrzeby Zakładu w postaci badania substancji wytwarzanych przez Zakład (będący już częścią przedsiębiorstwa Nabywcy). W konsekwencji Zakład będzie mógł nieprzerwanie kontynuować działalność w zakresie wytwarzania Produktu.

Z powyższego wynika, że Opcja 1 i Opcja 2 finalnie prowadzą do tego samego modelu docelowego, czyli Zakładu działającego już w ramach przedsiębiorstwa Nabywcy, na rzecz którego usługi laboratoryjne świadczyć będzie Spółka Laboratoryjna.

Zbywca pragnie wskazać, że to, która z ww. dwóch opcji zostanie finalnie wybrana, zależeć będzie od przesłanek natury biznesowej, organizacyjnej oraz prawnej (w szczególności zagadnień z zakresu prawa pracy).

Pytania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 (tj. że Transakcja nabycia przez Nabywcę Przedmiotu Transakcji - zarówno w przypadku Opcji 1, jak i Opcji 2 - będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług), czy Transakcja będzie podlegała po stronie Nabywcy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Stanowisko Zainteresowanych w sprawie

Zdaniem Zainteresowanych, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Transakcja będzie podlegała po stronie Nabywcy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Zainteresowanych, Transakcja będzie stanowić zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, z perspektywy Nabywcy, Transakcja stanowić będzie przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w ustawie

o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak wskazano powyżej, ponieważ transakcja odpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w konsekwencji nie znajduje do niej zastosowania wyłączenie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Transakcja będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych uregulowanym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy generalnie powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej - w przypadku umowy sprzedaży, w momencie złożenia zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy.

Podatnikiem, w przypadku umów sprzedaży - stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest zawsze kupujący - czyli w analizowanym przypadku Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa: "Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem

art. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ciąży: 1) przy umowie sprzedaży - na kupującym; (...)".

W zależności od rodzaju nabywanych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa składników majątkowych, generalnie - stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Nabywca będzie zobowiązany zastosować stawkę 2% lub stawkę 1%.

Podsumowując, w związku z planowanym zawarciem Transakcji, stanowiącej zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach wskazanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Zainteresowani powołali się na interpretację indywidualną, wyroki sądów administracyjnych oraz komentarz do art. 1 i 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Powyżej przywołano tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111):

podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 pkt 1 cyt. ustawy:

obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy:

podstawę opodatkowania - przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

stawki podatku wynoszą - od umowy sprzedaży:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

W myśl art. 7 ust. 3 pkt 1 omawianej ustawy:

Podatek pobiera się według stawki najwyższej jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych;

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ww. ustawy:

użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony danej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania (Zbywca) rozważa dokonanie na rzecz Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania (Nabywcy) sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do Zbywcy. Transakcja ma obejmować Zakład, który jest wyodrębniony w ramach Zbywcy na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. Działalność Zakładu będzie po Transakcji kontynuowana przez Nabywcę w oparciu o składniki nabyte w ramach Zakładu, a także z wykorzystaniem własnych zasobów.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej znak: 0114-KDIP1-1.4012.840.2021.3.KOM Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że opisany Przedmiot Transakcji zarówno w Opcji 1, jak i w Opcji 2 będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem Transakcja będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, jako że przedstawiona we wniosku transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to - mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przy czym przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, a nie poszczególne (konkretne) rzeczy i prawa majątkowe wchodzące w jego skład, tym samym podstawę opodatkowania stanowi cały przedmiot transakcji, a nie jego poszczególne składniki. Jednak jako strony planowanej umowy sprzedaży mogą Państwo - w celu zastosowania różnych stawek podatkowych - wyodrębnić wartość rzeczy i praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki podatku (1% i 2%). Wtedy podatek będzie można uiścić według właściwych stawek. Jeżeli jednak dokonując sprzedaży nie wyodrębnią Państwo w umowie wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki, to podatek będzie należało uiścić według stawki najwyższej (2%) od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja stanowi ocenę stanowiska Zainteresowanych wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie - interpretację, znak: 0114-KDIP1-1.4012.840.2021.3.KOM.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl