0111-KDIB2-3.4014.370.2022.1.MD - Składanie deklaracji zbiorczych PCC-4

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.370.2022.1.MD Składanie deklaracji zbiorczych PCC-4

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości składania deklaracji zbiorczych p.c.c.-4. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzą Państwo działalność gospodarczą m in. w zakresie handlu oraz odzysku odpadów, złomu oraz materiałów segregowanych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nabywają Państwo od osób fizycznych złom. Kwota transakcji, w niektórych sytuacjach, przekracza wartość 1000,00 zł.

W okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. zawarli Państwo 48 umów sprzedaży złomu, których wartość przekroczyła 1000,00 złotych.

Pierwsza z umów została zawarta 1 czerwca 2022 r., a ostatnia 30 czerwca 2022 r. Działalność w tym zakresie jest prowadzona w sposób cykliczny oraz regularny. Transakcje są powtarzalne.

Celem opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, złożyli Państwo... 2022 r. zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych za miesiąc czerwiec 2022 r. (p.c.c.-4), w ramach której wykazali Państwo wszystkie 48 transakcji mających miejsce w miesiącu czerwcu, a których wartość przekraczała 1000,00 złotych.

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie natomiast z art. 9 pkt 6 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, a zatem w pozostałym przypadku transakcje polegające na sprzedaży przez osoby fizyczne złomu o wartości powyżej 1000,00 zł powinny zostać opodatkowane.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, oraz przypadków, o których mowa w ust. 1a.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1a cyt. ustawy, podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.

Pytania

Czy zbiorcza deklaracja, o której mowa w art. 10 ust. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, może obejmować umowy sprzedaży za okres całego miesiąca kalendarzowego, jeżeli transakcji w danym miesiącu było więcej niż 3, a okres pomiędzy pierwszą i ostatnią transakcją jest dłuższy niż 14 dni?

Państwa stanowisko w sprawie

W Państwa ocenie, z uwagi na cel ustawodawcy przyświecający wprowadzeniu regulacji zawartej w art. 10 ust. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, za uzasadnione i dopuszczalne należy uznać złożenie jednej zbiorczej deklaracji za cały miesiąc kalendarzowy, w przypadku gdy:

- w danym miesiącu dokonano minimum 3 czynności cywilnoprawnych;

- czynności cywilnoprawne obejmowały umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych;

- pomiędzy pierwszą a trzecią czynnością cywilnoprawną nie upłynęło więcej niż 14 dni.

Ponadto uważają Państwo, że zastosowanie przez ustawodawcę wyrażenia "ostatnia z tych czynności" miało określać wymienianą wyżej w treści przepisu trzecią czynność cywilnoprawną, a nie ostatnią z czynności cywilnoprawnych dokonanych w danym miesiącu.

Nadmienienia wymaga, że celem wprowadzenia zmian w 2019 r. było, jak wynika z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 25 września 2018 r., "umożliwienie podatnikom składania zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Możliwość ta będzie dotyczyła przypadków, gdy w danym miesiącu dokonują wielu transakcji podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatnicy będą mieli możliwość jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów zawartych w okresie miesiąca. Zniesienie obowiązku składania przez podatników odrębnych deklaracji podatkowych z tytułu każdej umowy i wielokrotnego obowiązku zapłaty podatku będzie stanowiło zmniejszenie biurokratycznych obowiązków. Odciąży to w szczególności tych przedsiębiorców, którzy obecnie muszą składać kilkadziesiąt lub nawet kilkaset deklaracji miesięcznie (np. w przypadku zakupu od osób fizycznych rzeczy używanych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej)."

Biorąc pod uwagę powyższe, wyraźnego wskazania wymaga, że bezcelowym byłoby zawężanie okresu, za który można by składać zbiorcze deklaracje wyłącznie do okresu de facto 14 dni, gdyż byłoby to zaprzeczenie celów wprowadzenia zmian.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.):

Podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

Artykuł 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że:

Podstawę opodatkowania - przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Stawki podatku wynoszą - od umowy sprzedaży:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

Natomiast art. 10 ust. 1 i 1a omawianej ustawy stanowi, że:

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, nabywają Państwo od osób fizycznych złom. Kwota transakcji, w niektórych sytuacjach, przekracza wartość 1000,00 zł. W okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. zawarli Państwo 48 umów sprzedaży złomu, których wartość przekroczyła 1000,00 złotych. Pierwsza z umów została zawarta 1 czerwca 2022 r., a ostatnia 30 czerwca 2022 r. Działalność w tym zakresie jest prowadzona w sposób cykliczny oraz regularny. Transakcje są powtarzalne. Celem opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, złożyli Państwo... 2022 r. zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych za miesiąc czerwiec 2022 r. (p.c.c.-4), w ramach której wykazali Państwo wszystkie 48 transakcji mających miejsce w miesiącu czerwcu, a których wartość przekraczała 1000,00 złotych.

W tak przedstawionym stanie faktycznym, pytają Państwo o możliwość złożenia p.c.c.-4 dla wszystkich transakcji dokonanych w danym miesiącu.

Dokonana zmiana w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, wprowadzająca art. 10 ust. 1a, miała na celu, wsparcie przedsiębiorców w taki sposób, aby podatnicy mieli możliwość jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów zawartych w okresie miesiąca.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 z późn. zm.), stwierdzić należy, że do składania zbiorczej deklaracji uprawnieni są podatnicy, którzy dokonają co najmniej 3 czynności obejmujących umowę pożyczki albo umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych i co najmniej trzecia czynność cywilnoprawna obejmująca umowę pożyczki lub umowę sprzedaży w danym miesiącu zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia zawarcia pierwszej z nich.

W czerwcu 2022 r. zawarli Państwo 48 umów sprzedaży, w ramach których odkupili Państwo złom od osób fizycznych. Pierwsza umowa została zawarta 1 czerwca 2022 r., a zatem - jeśli trzecia z kolei umowa została zawarta maksymalnie w ciągu 14 dni od 1 czerwca 2022 r., to mieli Państwo prawo do złożenia zbiorczej deklaracji za czerwiec 2022 r., wskazując w tej deklaracji wszystkie umowy, które Państwo zawarli w czerwcu 2022 r. Państwa postępowanie było zatem prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja jest zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl