0111-KDIB2-3.4014.349.2022.2.BD - PCC od nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.349.2022.2.BD PCC od nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych

jest:

- w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży zorganizowanej części przedziębiorstwa (Działu Spółki) - prawidłowe;

- w pozostałej części - nieprawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

27 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 25 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Działu Spółki). Uzupełnili go Państwo samoistnie w piśmie z 31 sierpnia 2022 r. (wpływ 5 września 2022 r.).

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

K. Sp. z o.o. (Sprzedający, Spółka)

NIP: (...)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

S. Sp. z o.o. (Nabywca)

NIP: (...)

Opis zdarzenia przyszłego

K. Sp. z o.o. - Zainteresowany będący stroną postępowania (dalej jako: "Sprzedający", "Spółka"), wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla (...),. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (...) Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP (...) oraz numer REGON (...).

Spółka prowadzi usługową działalność gospodarczą w sektorze nieruchomości, w ramach której można wyróżnić następujące główne obszary:

a)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz w zakresie wynajmu nieruchomości komercyjnych,

b)

doradztwo transakcyjne w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych,

c)

zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,

d)

wycena nieruchomości,

e)

badanie rynku nieruchomości.

Działalność gospodarcza Spółki nie ma charakteru jednorodnego, lecz obejmuje szeroki zakres usług o zróżnicowanym profilu. W związku z tym w strukturze Spółki zostały wyodrębnione osobne jednostki organizacyjne zajmujące się poszczególnymi liniami biznesowymi, w szczególności personel Spółki został podzielony na zespoły składające się z osób wyspecjalizowanych w świadczeniu określonego rodzaju usług.

Takie wyodrębnienie wynika z faktycznego sposobu funkcjonowania Spółki. Spółka nie dokonała formalnego wydzielenia działów i jednostek organizacyjnych poprzez regulaminy, statuty, uchwały zarządu lub inne formalnie podjęte decyzje i przyjęte dokumenty. Mimo to pewien podział na działy i jednostki faktycznie istnieje m.in. poprzez przypisanie im konkretnych kompetencji, zadań i obowiązków i określenie ich wewnętrznej struktury.

Jednym z tak wyodrębnionych działów w strukturze organizacyjnej Spółki jest dział zarządzania nieruchomościami ("Dział"), który przeznaczony jest do realizacji zadań gospodarczych w zakresie świadczenia na rzecz klientów Spółki usług zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Podobnie jak inne działy, Dział ten nie został formalnie wyodrębniony przez regulamin, statut, uchwałę zarządu lub inny dokument o podobnym charakterze.

Dział zarządzania nieruchomościami posiada swoją własną, wewnętrzną strukturę organizacyjną. Na czele Działu stoi dyrektor działu zarządzania nieruchomościami (Head of Property Management) w randze Partnera. Dział jest podzielony na podzespoły, w których wydzielone są określone stanowiska, uporządkowane hierarchicznie w ramach organizacji.

Dyrektorowi podlega cała struktura organizacyjna Działu oraz zarządza on Działem w sposób autonomiczny i samodzielny. Odpowiada on za generowanie źródeł przychodów Działu, (tj. pozyskiwanie klientów, z którymi zawierane są umowy o zarządzanie nieruchomościami, które następnie obsługiwane są przez personel Działu, a także decyduje o zasobach (ludzkich i materiałowych) koniecznych do realizacji zadań gospodarczych Działu, w tym decyduje o procesie rekrutacyjnym nowych pracowników (podejmuje autonomiczne decyzje dotyczące m.in. zapotrzebowania na pracowników o określonych kompetencjach, przy czym sam proces rekrutacji może przebiegać przy wsparciu odrębnej jednostki HR w ramach struktury Spółki). Dział zarządzania nieruchomościami posiada zatem autonomię i niezależność w realizacji swoich zadań, które są jedynie okresowo oceniane przez zarząd Spółki (np. pod kątem wyników finansowych Działu).

Do Działu przypisany jest zespół pracowników Spółki. W umowach o pracę oraz w umowach cywilnoprawnych, na podstawie których świadczona jest praca, określone jest nie tylko stanowisko danej osoby, lecz również wskazany jest wprost dział zarządzania nieruchomościami oraz osoba, której pracownik podlega służbowo.

Dział funkcjonuje w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne i niematerialne. Spółka jest przy tym w stanie wyodrębnić dwie kategorie składników przypisanych do Działu:

a)

środki trwałe i wyposażenie stanowiące rzeczy ruchome wykorzystywane w pracy przez pracowników Działu - to jest:

i.

sprzęt i wyposażenie biurowe,

ii. sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne przypisane do konkretnych pracowników Działu,

iii. telefony przypisane do konkretnych pracowników Działu,

iv. samochód osobowy przypisany do konkretnego pracownika Działu,

- ta kategoria składników będzie dalej określana jako "Rzeczy ruchome";

b)

składniki niematerialne, należności i zobowiązania - to jest:

i. cały personel Działu - pracownicy wykonujący swoje obowiązki na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych,

ii. programy komputerowe służące do realizacji specyficznych zadań w zakresie zarządzania nieruchomościami,

iii. prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Działu, tj.:

* umowy o zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi zawarte z klientami,

* umowy z podmiotami zapewniającymi usługi utrzymania konkretnych nieruchomości zarządzanych przez Dział i inne umowy z podwykonawcami - m.in. umowy na usługi utrzymania technicznego nieruchomości, ochrony mienia, doradztwa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, obsługi technicznej i inne umowy na świadczenie usług,

iv. wierzytelności i zobowiązania związane z działalnością Działu, m.in.: należności z umów związanych z działalnością Działu, zobowiązania wynikające z umów z pracownikami do zapłaty należnych wynagrodzeń; zobowiązania do zapłaty z tytułu zawartych umów; zobowiązania publicznoprawne,

v. obowiązkowa polisa OC zarządcy nieruchomości,

vi. wartości niematerialne i prawne obejmujące w szczególności reputację, ustalone procesy biznesowe, kontakty w branży, wiedzę i umiejętności wyszkolonych pracowników, bazy danych, informacje dotyczące rynku, - ta kategoria składników będzie dalej określana jako "Pozostałe składniki działu".

W Dziale brak jest osobnych wewnętrznych komórek organizacyjnych zajmujących się obsługą zadań pomocniczych w stosunku do głównej działalności Działu, tj. obsługą kadrowo-płacową (HR i rozliczenia płac), informatyczną czy księgową. Zadania pomocnicze realizowane są przez wyznaczony personel na poziomie Spółki (HR, IT, księgowość) lub przez podmioty zewnętrzne (rozliczenia płac). Rozliczenia księgowe są prowadzone w taki sposób, że w każdym momencie możliwe jest zidentyfikowanie przyporządkowanych do Działu przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań). Odbywa się to m.in. na podstawie odrębnych kont księgowych, które są prowadzone na potrzeby Działu i które w jednym miejscu gromadzą uporządkowane dane na temat przychodów i kosztów Działu. Na kontach księgowych dotyczących Działu księgowane są przychody i koszty związane z działalnością Działu, w tym związane z umowami gospodarczymi, z których prawa i obowiązki są wykonywane przez Dział, z pracownikami zatrudnionymi w Dziale oraz ze składnikami majątku przedsiębiorstwa przypisanymi do Działu. Ogólne koszty prowadzenia działalności przez Spółkę (np. koszty wynajmu biura, koszty obsługi kadrowo-płacowej) są proporcjonalnie przypisywane do kosztów Działu według odpowiedniego klucza podziału kosztów. Dla Działu nie jest prowadzony odrębny rachunek bankowy.

Plany finansowe (budżety) tworzone są odrębnie dla każdego działu, w tym również dla Działu. Budżet uwzględnia przychody i koszty funkcjonowania Działu (w tym koszty wynagrodzeń pracowników). Przyporządkowanie przychodów i kosztów do poszczególnych działów wykonywane jest regularnie na potrzeby oceny przez Zarząd Spółki wyników osiąganych przez poszczególne działy (rentowności i efektywności).

Do Działu można przypisać określony zakres pełnionych zadań i obowiązków polegający na świadczeniu usług zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w szerokim zakresie. Dział świadczy usługi zarządzania operacyjnego (np. przygotowanie strategii zarządzania nieruchomością), zarządzania finansowego (np. fakturowanie najemców obejmujące czynsz, opłaty eksploatacyjne, zużycie mediów i inne koszty), zarządzania technicznego (np. nadzór nad firmami zakontraktowanymi do obsługi nieruchomości) oraz zarządzania projektowego (np. koordynacja i nadzór nad pracami polegającymi na aranżacji powierzchni, remoncie, modernizacji lub rozbudowie obiektu).

Zadania gospodarcze w zakresie świadczenia usług zarządzania nieruchomościami realizowane są wyłącznie przez personel Działu w oparciu o inne składniki materialne i niematerialne przypisane do Działu oraz ze wsparciem podwykonawców (działających na podstawie umów przypisanych do Działu - wskazane wśród Pozostałych składników działu), jednak z wyłączeniem innych działów i jednostek działających w przedsiębiorstwie Sprzedającego. Przedmiot działalności Działu nie jest realizowany przez pozostałe części przedsiębiorstwa Spółki.

W dniu... czerwca 2022 r. Spółka podpisała z S. sp. z o.o. - Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania (dalej jako: "Nabywca") z siedzibą w W., KRS nr (...), umowę przedwstępną sprzedaży Działu. Przedmiotem transakcji będzie sprzedaż przez Spółkę na rzecz Nabywcy wszystkich składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Działu - Rzeczy ruchomych i Pozostałych składników działu. Nabywca jest częścią międzynarodowej Grupy S., będącej jedną z wiodących firm doradczych działających na rynku nieruchomości. Głównym przedmiotem działalności Nabywcy jest świadczenie profesjonalnych usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych dla różnych podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych.

Spółka i Nabywca planują przeniesienie na Nabywcę wszystkich składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Działu - Rzeczy ruchomych i Pozostałych składników działu na podstawie jednej umowy. Umowa zakłada m.in. przejęcie przez Nabywcę wszystkich pracowników Działu w trybie art. 231 ustawy - Kodeks pracy (winno być: art. 231 ustawy - Kodeks pracy.

Strony w przedwstępnej umowie sprzedaży nie określiły wartości poszczególnych składników Działu, a jedynie jedną zbiorczą cenę za sprzedaż całego Działu. Wartość Działu została ustalona m.in. w oparciu o przeprowadzone analizy finansowe uwzględniające przychody i koszty generowane przez ten Dział, wartość majątku Działu oraz wartość składników niemajątkowych należących do Działu, a także możliwości i założenia dot. dalszego prowadzenia działalności przez Dział. Nie została jednak sporządzona formalna wycena Działu np. przez rzeczoznawcę.

Jednakże ustalona w umowie przedwstępnej cena nie jest ostateczna, ponieważ jej finalna wysokość uzależniona jest od kilku warunków określonych w umowie, takich jak liczba pracowników, którzy finalnie przejdą wraz z Działem do Nabywcy czy wysokość miesięcznego przychodu w momencie nabycia Działu.

Spółka i Nabywca wskazują przy tym, że ich założeniem jest przejście na Nabywcę wszystkich pracowników Działu (żaden z pracowników Działu nie pozostanie zatrudniony w Spółce), jednak dokładna ich liczba może się zmienić do czasu dokonania transakcji.

Dlatego też strony planują w umowie przyrzeczonej, kiedy będzie już znana finalna wysokość ceny, dokonać jej podziału i określić wartość poszczególnych kategorii składników Działu (tj. Rzeczy ruchomych i Pozostałych składników działu) w celu określenia odpowiedniej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych do tych składników przy dokonywaniu sprzedaży.

Spółka przyjęła, że w momencie sprzedaży (tj. w chwili gdy znana będzie ostateczna cena sprzedaży) wartość poszczególnych kategorii składników wchodzących w skład Działu zostanie ustalona w następujący sposób:

a)

całkowita cena sprzedaży zostanie określona na podstawie umowy przedwstępnej z uwzględnieniem okoliczności zmieniających cenę (zgodnie z opisem powyżej),

b)

wartość Rzeczy ruchomych zostanie ustalona w oparciu o sumę ich wartości księgowej,

c)

wartość Pozostałych składników działu będzie stanowiła różnicę pomiędzy ostateczną ceną sprzedaży, a ustaloną wartością Rzeczy ruchomych.

Nabywca wskazuje przy tym, że jego zamiarem jest kontynuowanie działalności Działu po jego przejęciu. Nabywca w ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. zarządzaniem nieruchomościami, a tym samym nabycie Działu i włączenie go do swojego przedsiębiorstwa pozwoli mu na rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności.

W przedsiębiorstwie Nabywcy funkcjonuje zaplecze administracyjne, IT, księgowe, HR, wsparcie prawne i podatkowe oraz wsparcie innego rodzaju zapewniane przez odpowiednie działy i jednostki funkcjonujące w przedsiębiorstwie Nabywcy lub podwykonawców realizujących zadania na podstawie umów łączących ich z Nabywcą. Tym samym zaplecze i wsparcie tego rodzaju będzie w stanie zapewnić całą obsługę pomocniczą w stosunku do działalności podstawowej Działu po jego włączeniu do przedsiębiorstwa Nabywcy.

Pytania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

1. Czy w konsekwencji braku opodatkowania powyżej opisanej transakcji podatkiem od towarów i usług będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie (oznaczone we wniosku) nr 2, czy prawidłowe będzie zastosowanie przez Nabywcę stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do opodatkowania sprzedaży Rzeczy ruchomych oraz stawki w wysokości 1% do opodatkowania sprzedaży Pozostałych składników działu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Państwa stanowisko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Państwa zdaniem, w konsekwencji braku opodatkowania powyżej opisanej transakcji podatkiem od towarów i usług będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W Państwa ocenie prawidłowe będzie zastosowanie przez Nabywcę stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do opodatkowania sprzedaży Rzeczy ruchomych oraz stawki w wysokości 1% do opodatkowania sprzedaży Pozostałych składników Działu.

W przypadku wyłączenia transakcji od opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaż Działu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie występuje bowiem w tym wypadku jakiekolwiek wyłączenie umożliwiające brak opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych wynikające z art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. W odniesieniu do umowy sprzedaży ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje dwie możliwe do zastosowania stawki podatku. W odniesieniu m.in. do umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego zastosowanie ma stawka 2%, a do praw majątkowych innych niż te wskazane w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - stawka 1%.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek pobiera się według stawki najwyższej, jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych. W opisanym we wniosku stanie faktycznym strony transakcji w zawartej umowie przedwstępnej nie wyodrębniły wartości poszczególnych składników Działu, z uwagi na fakt, że ustalona pomiędzy stronami cena nie jest ostateczna. Jednocześnie, strony zamierzają dokonać podziału finalnej ceny w umowie przyrzeczonej na poszczególne składniki Działu, do których mają zastosowanie różne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych, w następujący sposób:

(i) wartość Rzeczy ruchomych zostanie ustalona w oparciu o sumę ich wartości księgowej;

(ii) natomiast wartość Pozostałych składników działu będzie stanowiła różnicę pomiędzy ostateczną ceną sprzedaży, a ustaloną wartością Rzeczy ruchomych.

Zdaniem Nabywcy, wobec takiego sposobu ustalenia wartości składników majątku składających się na Dział będzie on uprawniony do zastosowania różnych stawek podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do sprzedaży Rzeczy ruchomych i Pozostałych składników działu - przyjmując, że:

a)

od sprzedaży wyodrębnionych Rzeczy ruchomych będzie należało uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%,

b)

od sprzedaży Pozostałych składników działu będzie należało uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 1%.

Nabywca zwraca uwagę, że Strony w przedwstępnej umowie sprzedaży nie określiły wartości poszczególnych składników Działu, a jedynie jedną zbiorczą cenę za sprzedaż całego Działu. Wstępna wartość Działu została ustalona m.in. w oparciu o przeprowadzone analizy finansowe uwzględniające przychody i koszty generowane przez ten Dział, wartość majątku Działu oraz wartość składników niemajątkowych należących do Działu, a także możliwości i założenia dotyczące dalszego prowadzenia działalności przez Dział. Jednocześnie Nabywca wskazuje, że wartość Działu wyznaczana jest przede wszystkim przez Wartość Pozostałych składników działu, które mają decydujące znaczenie dla prowadzenia działalności przez Dział. Rzeczy ruchome mają natomiast mniejsze znaczenie i stanowią jedynie narzędzie pracy pracowników Działu o stosunkowo niewielkiej wartości. Wobec tego, zdaniem Nabywcy określenie wartości Rzeczy ruchomych poprzez przyjęcie ich wartości księgowej jest wystarczające, aby na tej podstawie, w wyniku przeprowadzenia prostej operacji matematycznej, obliczyć wartość Pozostałych składników działu. Niewątpliwie suma wartości Rzeczy ruchomych oraz Pozostałych składników działu powinna równać się ostatecznej cenie sprzedaży Działu. Zatem wystarczające jest określenie tylko jednego z tych dwóch składników w oparciu o dane wartości (tu: wartości księgowe), a w efekcie wartość drugiego składnika będzie wynosiła różnicę pomiędzy ostateczną ceną sprzedaży Działu a obliczoną wartością pierwszego ze składników. W ocenie Nabywcy w ramach przeprowadzanej transakcji nie będzie konieczne odrębne określenie wartości poszczególnych składników wchodzących w skład określonych kategorii składników materialnych i niematerialnych, tj. Rzeczy ruchomych i Pozostałych składników działu. Wystarczające powinno być określenie sumaryczne wartości kategorii składników objętych stawką w wysokości 1% oraz 2%. Metoda wyceny przyjęta przez Strony umożliwia bowiem przyporządkowanie odpowiednich stawek podatku, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do Rzeczy ruchomych (tj. 2%) oraz Pozostałych składników działu (tj. 1%).

Powyżej przywołano tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.):

Podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony danej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zamierzają Państwo zawrzeć umowę sprzedaży składników majątkowych w postaci Działu zarządzania nieruchomościami. W wyniku planowanej transakcji Nabywca przejmie również wszystkich pracowników Działu w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy.

Z interpretacji indywidualnej znak:. w zakresie podatku od towarów i usług wynika, że sprzedaż zespołu składników majątkowych składających się na Dział zarządzania nieruchomościami, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji planowana transakcja sprzedaży zespołu składników do spółki Nabywcy, będzie - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wyłączona z opodatkowania tym podatkiem.

Przyjmując zatem, że przedstawiona we wniosku transakcja nie będzie objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nie znajdzie do niej zastosowanie powołany wyżej art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opisana we wniosku czynność podlegała będzie zatem opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dlatego też Państwa stanowisko w tej części uznaliśmy za prawidłowe.

Z kolei w zakresie sposobu określenia stawki podatku - nie możemy się zgodzić z Państwa stanowiskiem.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Podstawę opodatkowania - przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Stosownie do art. 6 ust. 2 cyt. ustawy:

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

Według treści art. 6 ust. 4 cyt. ustawy:

Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Stawki podatku wynoszą - od umowy sprzedaży:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 cyt. ustawy:

Podatek pobiera się według stawki najwyższej:

1)

jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych;

2)

jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

Stosownie do art. 10 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 535 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.):

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Stosownie do art. 555 Kodeksu cywilnego:

Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.

Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio między innymi do sprzedaży praw majątkowych. Zatem przedmiotami sprzedaży w ujęciu Kodeksu cywilnego oprócz rzeczy mogą być również prawa majątkowe. Prawami majątkowymi są przysługujące danej osobie (danemu podmiotowi) prawa do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy.

Należy zauważyć, że w przepisach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych brak jest definicji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Dlatego też, w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w celu dokonania właściwej kwalifikacji przenoszonych składników należy sięgnąć do rozwiązań prawnych uregulowanych w przepisach ogólnych. W takim przypadku należy zatem posłużyć się definicją "przedsiębiorstwa" zawartą w przepisie art. 551 ustawy - Kodeks cywilny. Takie działanie jest tym bardziej zasadne, że gro czynności wymienionych w katalogu określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest zdefiniowanych w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie powołanym powyżej art. 551 Kodeksu cywilnego:

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1)

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)

koncesje, licencje i zezwolenia;

6)

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)

tajemnice przedsiębiorstwa;

9)

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl natomiast art. 552 ww. Kodeksu:

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W świetle powyższego jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, to podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na zasadach ogólnych przewidzianych dla umowy sprzedaży. Tak jak w przypadku każdej innej umowy sprzedaży, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na kupującym, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że... czerwca 2022 r. K. Sp. z o.o. (Zainteresowany będący stroną postępowania - Spółka, Sprzedający) podpisała z S. Sp. z o.o. (Zainteresowany niebędący stroną postępowania - Nabywca), umowę przedwstępną sprzedaży Działu zarządzania nieruchomościami. Nie została sporządzona formalna wycena Działu przez rzeczoznawcę. Ustalona w umowie przedwstępnej cena nie jest ostateczna, ponieważ jej finalna wysokość uzależniona jest od kilku warunków określonych w umowie, takich jak liczba pracowników, którzy finalnie przejdą wraz z Działem do Nabywcy czy wysokość miesięcznego przychodu w momencie nabycia Działu. Strony planują w umowie przyrzeczonej, kiedy będzie już znana finalna wysokość ceny, dokonać jej podziału i określić wartość poszczególnych kategorii składników Działu (tj. Rzeczy ruchomych i Pozostałych składników działu) w celu określenia odpowiedniej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych do tych składników przy dokonywaniu sprzedaży. Spółka przyjęła, że w momencie sprzedaży (tj. w chwili gdy znana będzie ostateczna cena sprzedaży) wartość poszczególnych kategorii składników wchodzących w skład Działu zostanie ustalona w następujący sposób:

- całkowita cena sprzedaży zostanie określona na podstawie umowy przedwstępnej z uwzględnieniem okoliczności zmieniających cenę,

- wartość Rzeczy ruchomych zostanie ustalona w oparciu o sumę ich wartości księgowej,

- wartość Pozostałych składników działu będzie stanowiła różnicę pomiędzy ostateczną ceną sprzedaży, a ustaloną wartością Rzeczy ruchomych.

W Państwa ocenie, określenie wartości Rzeczy ruchomych poprzez przyjęcie ich wartości księgowej jest wystarczające, aby na tej podstawie, w wyniku przeprowadzenia prostej operacji matematycznej, obliczyć wartość Pozostałych składników działu. Zatem wystarczające jest określenie tylko jednego z tych dwóch składników w oparciu o dane wartości (tu: wartości księgowe), a w efekcie wartość drugiego składnika będzie wynosiła różnicę pomiędzy ostateczną ceną sprzedaży Działu a obliczoną wartością pierwszego ze składników. W ramach przeprowadzanej transakcji nie będzie konieczne odrębne określenie wartości poszczególnych składników wchodzących w skład określonych kategorii składników materialnych i niematerialnych, tj. Rzeczy ruchomych i Pozostałych składników działu. Wystarczające powinno być określenie sumaryczne wartości kategorii składników objętych stawką w wysokości 1% oraz 2%. Metoda wyceny przyjęta przez Strony umożliwia przyporządkowanie odpowiednich stawek podatku, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do Rzeczy ruchomych, dla których stawka podatku wyniesie 2% oraz do Pozostałych składników działu, dla których stawka podatku wyniesie 1%.

Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić.

Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowi wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, składających się na zbywaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Aby zastosować różne stawki podatku przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy określić wartość rynkową poszczególnych składników sprzedawanego Działu.

W związku z powyższym nie mogliśmy uznać Państwa stanowiska - co do sposobu określenia wartości Rzeczy ruchomych i Pozostałych składników działu - za prawidłowe. Określając wartość Rzeczy ruchomych, chcą Państwo przyjąć ich wartości księgową, co jest sprzeczne z analizą art. 6 ust. 1-3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który jednoznacznie mówi, że podstawę opodatkowania rzeczy lub praw majątkowych stanowi ich wartość rynkowa. Wbrew Państwa stwierdzeniu, nie będzie wystarczające określenie wartości tylko jednej grupy składników, którymi będą Rzeczy ruchome w oparciu o wycenę księgową, aby na tej podstawie, w wyniku przeprowadzenia prostej operacji matematycznej, obliczyć wartość Pozostałych składników działu. Zgodnie z przytoczonymi już przepisami, aby mogli Państwo zastosować różne stawki podatku do planowanej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Działu zarządzania nieruchomościami), koniecznym będzie określenie odrębnej wartości rynkowej sprzedawanych rzeczy oraz odrębnej wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych.

Dlatego w tej części nie mogliśmy uznać Państwa stanowiska za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja stanowi ocenę Państwa stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie, interpretacja znak:.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

K. Sp. z o.o. (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.)

albo - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl